Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAMCARZ
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Ocena ryzyka operacyjnego przed zabiegami naczyniowymi - punkt widzenia kardiologa.
Tytuł angielski: Risk stratification before major vascular procedures.
Autorzy: Braksator Wojciech, Syska-Sumińska Joanna, Mamcarz Artur, Wrzosek Karol, Kuch Marek, Dłużniewski Mirosław
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (3) s.267-272, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Schorzenia naczyniowe stanowią istotny problem zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej. Dynamiczny rozwój technik diagnostycznych powoduje, że wzrasta ilość operacji naczyniowych niekardiochirurgicznych. Niekardiochirurgiczne operacje naczyniowe (n.o.n.) dotyczą głównie pacjentów po 60 r.ż. W Europie w 2025 roku ilość osób w tym wieku wzrośnie do 225 mln. Podstawową przyczyną zachorowalności i umieralności w tej grupie pacjentów są powikłania kardiologiczne. Odsetek tych powikłań sięga średnio 10 proc., a śmiertelność 30-dniowa w grupie n.o.n. jest dwukrotnie wyższa niż w ogólnej operacyjnej populacji i wynosi 5 - 6 proc., śmiertelność 5-letnia dochodzi do 45 proc. U podłoża powikłań kardiologicznych leży zjawisko niedokrwienia mięśnia serca. Częstość występowania choroby niedokrwiennej serca w tej grupie chorych szacuje się na 50 - 70 proc. Stratyfikacja ryzyka operacyjnego na przełomie ostatniego 15-lecia uległa pewnym modyfikacjom. Ostatnie standardy Amerykańskich Towarzystw Medycznych opracowane w 2002 roku zalecają wnikliwą ocenę kliniczną z określeniem wydolności czynnościowej pacjenta przed n.o.n., poszerzoną w wybranych przypadkach o specjalistyczne badania dodatkowe takie jak echokardiografia dobutaminowa czy koronarografia.

  Streszczenie angielskie: Vascular diseases have become a major problem both in Europe and North America. Rapid development of diagnostic techniques results in increased number of non-cardiosurgical vascular procedures. Non-cardiosurgical vascular procedures (NVP) are performed mainly in the elderly patients (over 60 years old). In year 2025 this population will increase up to 225 mln. Cardiac complications are the major reason of morbidity and mortality in this group of patients. The prevalence of these complications is close to 10 p.c. and 30-days mortality in NVP group is twice as high as population undergoing general surgery (5 - 6 p.c.), 5-years mortality is close to 45 p.c. These cardiac complications are mainly caused by ischemic heart disease. 50 - 70 p.c. patients in this group suffer from ischemic heart disease. Risk stratification protocols have often been modified during last 15 years. The latest standards of American medical societies recomend detailed clinical assessment before NVP in some cases with additional specialized testes: dobutamine echocardiography and coronary angiography.


  2/10

  Tytuł oryginału: Odpowiedź neurohormonalna w niewydolności serca - implikacje terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Neurohormonal response in congestive heart failure - therapeutic implications.
  Autorzy: Krzysztofiak Hubert, Mamcarz Artur
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 1) s.5-10, tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: A number of neurohormonal systems are activated in congestive heart failure (CHF) to restore circulatory homeostasis. These initially beneficial responses, clearly adaptive over the short term, if excessive and persistent become maladaptive and deleterious. The most prominent components of the neuroendocrina response in CHF are the sympathetic nervous system (SNS), the renin-angiotensin-aldosterone system (RAA), arginine vasopressin (AVP) and endothelin (ET), which have a vasoconstrictor and partly cardiotoxic effects. On the other hand, there are vasodilatators with some cardioprotective functions, like atrial and brain natriuretic peptides (ANP and BNP respectively) and nitric oxide (NO). Myocardial SNS activity occurs early in the natural history of left ventricular dysfunction, even before hemodynamic changes and the onset of the symptoms. Levels of ANP and BNP are also elevated early, along with SNS activity, preceding ativation of RAA nad other neurohormones. Thus, endocrine activation has the key role in the development of CHF. Because the treatment of myocyte dysfunction is limited, the pharmacological treatment of CHF is based on modification of neuroendocrine activation. Beside classic drugs, with efficacy proven in large clinical trials (-blockers and angiotensin-converting enzyme inhibitors - otehr interventional possibilities of blockade of angiotesin receptor, blockade of endothelial receptors and inhibition of neutral endopeptidase - engageged on ANP and BNP degradation - are developing. The review discusses the role of all the above neurohormones with special emphasis on therapeutic perspectives.


  3/10

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzne zmiany w sercach sportowców w 24-miesięcznej obserwacji - kompensacja czy patologia?
  Tytuł angielski: Changes in the athlete's heart in echokardiography in 2-year-follow-up-compensation or pathology?
  Autorzy: Braksator Wojciech, Wrzosek Karol, Mamcarz Artur, Sadkowska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.417-422, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W czasie intensywnego treningu dochodzi do zmian adaptacyjnych w sercu (serce sportowca). Czy ciągły intensywny wysiłek może wieść do patologii serca? Celem pracy była echokardiograficzna ocena serca w 24-miesięcznej obserwacji w grupie kolarzy zawodowych. Materiał i metody. U 26 sportowców o średnim czasie treningu 15,6 lat wykonywano badania echokardiograficzne. Dokonano oceny podstawowych parametrów wielkościowych serca. Stwierdzono zwiększenie masy lewej komory oraz masy lewej komory w przeliczeniu na powierzchnię ciała. Wnioski. Przerost miał charakter ekscentryczny uznawany za typowy dla serca sportowca. Konieczna jest dalsza obserwacja celem oceny dalszych zjawisk adaptacyjnych.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Highly trained athletes show adaptative cardiac chganges (athlete's heart). Does the training can leads to heart's pathology? The aim of the study was to evaluate changes in hearst of competetive elite sportsments with use of echocardiography. Material and methods. 26 cyclist with 15,6 years duration of training were enrolled to the study. Echocardiography was made twice and echokardiographic parameters were assessed. We observed increasing of left ventricular mass and left ventricular mass/body surface area. Conclusions. The hypertrphy was excentric and was typical for athlete's physiology. Long term follow-up is necessary for assessment of significance of the progression.


  4/10

  Tytuł oryginału: Wartość spoczynkowego badania EKG w ocenie przerostu lewej komory u sportowców wyczynowych.
  Tytuł angielski: The value of electrocardiogram at rest in evaluation of left ventricular hypertrophy in athletes.
  Autorzy: Sadkowska Katarzyna, Mamcarz Artur, Braksator Wojciech, Wrzosek Karol, Domagała Agnieszka, Szczypaczewska Maria, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.423-428, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Intensywny trening fizyczny prowadzi do zmian w budowie serca, między innymi do przerostu i powiększenia jam serca. Celem pracy była ocena zmian elektrokardiograficznych (EKG) i korelacji między zapisem EKG a obrazem echokardiograficznym (ECHO). Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 26 sportowców wyczynowych - kolarzy, w wieku od 22 do 36 lat. U wszystkich badanych wykonano spoczynkowe badanie EKG i oznaczono następujące parametry elektrokardiograficzne: częstość rytmu serca (HR), wskaźnik Sokołowa, obecność zaburzeń rytmu i przewodzenia oraz fali U. Wyniki. Częstość rytmu serca (HR) wynosiła od 36 do 83 uderzeń/minutę, średnio 51/min; HR 60/min. stwierdzono w spoczynkowym zapisie EKG u 20 z 26 kolarzy tj. 75,9 proc. Falę U - obserwowano u 22 kolarzy tj. 84,6 proc. Wskaźnik Sokołowa mieścił się w zakresie od 56 mV do 28 mV, średnio - 39,27 ń 7,03. Dodatni wskaźnik Sokołowa 35 mV miało 17 z 26 kolarzy czyli 65,4 proc. Obliczono czułość i swoistość wskaźnika Sokołowa w rozpoznawaniu przerostu lewej komory w stosunku do metody echokardiograficznej uznanej za referencyjną. Wnioski. 1. Wskaźnik Sokołowa u zwodowych kolarzy w średnim wieku 27,4 lat w rozpoznawaniu przerostu mięśnia lewej komory ma czułość 87,5 proc. i swoistość 44,4 proc. 2. Stwierdzenie cech przerostu (dodatni wskaźnik Sokołowa) w spoczynkowym zapisie EKG jest wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego u sportowców wyczynowych. 3. W naszej opinii echokardiografia powinn abnyć rutynowym ...

  Streszczenie angielskie: Intoduction. Intensive physical training leads to changes in heart structure, including hypertrophy and enlargement of heart cavities. The aim of the study was to evaluate electrocardiographic (ECG) changes and correlation between ECG record and echocardiographic images (ECHO) in athletes. Material and methods. Twenty-six athletes (cyclists, aged 22 to 36, mean 27,4 years) were enrolled into the study. Rest ECG was performed in all the participants. The following parameters were assessed: heart rate (HR), Sokolow index, presence of arrhythmia, conduction disorders and U wave. Echocardiography was conducted and intraventricular septum thickness during diastole (IVSd) was determined. Results. Heart rate range: 36-83 beats per minute, mean HR 51 beats/min; HR 60 beast/min was present in 20 out of 26 participants (75.9 p.c.). U wave was observed in 22 cases (84.6 p.c.) Sokolow voltage ranged from 28 to 56 mV, (mean 39.27 G7.03). Positive Sokolow index ( 35 mV) as found in 17 out of 26 cyclists (65.4 p.c.). The sensitivity and specificity of Sokolow index for diagnosis of left ventricular wall hypertrophy was determined. Conclusions. 1. Sensitivity and specificity of Sokolow index for diagnosis of left ventricular wall hypertrophy in professional cyclists was 87.5 p.c. and 44.4 p.c. respectivelly. 2. If hypertrophy features in rest ECG (positive Sokolow index) are detected in athletes, ECHO is indicated. 3. In our opinion echocardiography should be routinely performed ...


  5/10

  Tytuł oryginału: Czy wysiłek fizyczny jest bezpieczny dla młodych sportowców z zespołem wypadania płatka zastawki mitralnej (MVP)?
  Tytuł angielski: Is physical activity safe for young athletes with mitral valve prolapse (MVP)?
  Autorzy: Krzyżak Patryk, Dłużniewski Mirosław, Krysztofiak Hubert, Mamcarz Artur, Braksator Wojciech
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.429-436, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W piśmiennictwie można spotkać opisy przypadków nagłej śmierci sercowej wśród pacjentów z zespołem wypadania zastawki mitralnej (MVP). Celem pracy była ocena czy wysiłek fizyczny stawarza zagrożenie dla pacjentów z MVP. Materiał i metody. Do badania włączono 91 sportowców badanych w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej (35 mężczyzn i 56 kobiet) w wieku 15-35 lat (średnia 23,9 ń 5,7), z echokardiograficznie rozpoznawanym MVP. Pacjentom wykonano echokardiografię obciążeniową na bieżni ruchomej. Ocenie poddano obecność stymulowanego wysiłkiem nasilenia wypadania płatka zastawki mitralnej (-MVP) i/lub nasilenia fali zwrotnej (-MR) w zależności od pojawienia się zmian repolaryzacji w krzywej EKG. Celem oceny zaburzeń rytmu serca wykonano 24-godzinną rejestrację EKG metodą Holtera. Analizę statystyczną wykonano za pomocą testu chi2. Wyniki. Nasilenie wypadania płatka zastawki mitralnej obserwowano u 25 osób (27,5 proc.), nasilenie mitralnej fali zwrotnej obserwowano także u 25 osób. Równoczesne wystąpienie obu zjawisk uwidoczniono u 7 pacjentów (7,7 proc.). Zmiany repolaryzacji w krzywej EKG istotnie statystycznie częściej obserwowano w grupie osób, u których wysiłek fizyczny powodował -MVP lub -MR. W takcie testu wysiłkowego u żadnej z badanych osób nie obserwowano istotnej arytmii oraz zaburzeń kurczliwości. Wnioski. 1. Zmiany okresu repolaryzacji są związane z nasileniem prolapsu płatka zastawki mitralnej lub niedomykalności mitralnej. 2. Zmiany repolaryzacji nie są związane z zaburzeniami kurczliwości mięśnia lewej komory. 3. Wysiłek fizyczny nie stwarza zagrożenia dla sportowców z MVP.

  Streszczenie angielskie: Introduction. In medical literature there are reports about sudden cardiac death in patient with mitral valve proplase (MVP). The aim of the study was to estimate if physical activity is dangerous for patients with MVP. Material and methods. 91 athletes (35 men and 56 women), aged 15-36 (mean 23.9 ń 5.7), under Sport Medicine Center's (COMS) care, with MVP diagnosed by echocardiography were enrolled into the study. Methods: Treadmill stress-echo was performed in all the patients. Correlation between ECG repolarization changes and intensification of MVP and/or mitral regulation (MR) was estimated. Holter ECG was conducted to detect arrhythmia. Statistical analysis was performed with the use of chi-square test. Results. Intensification of MVP was observed in 25 (27.5 p.c.) pts. Intensification of MR was observed in 25 pts. Both (intensification of MVP and MR) were detection in 7 patients (7.7 p.c.). Statistically significant correction between ECG repolarization changes and intensification of MVP or MR was found. Neither severe arrhythmias nor wall motion abnormalities occured during treadmill stress-echo. Conclusions. 1. Repolarization changes are associated with intensification of mitral valve prolapse or mitral regurgitation. 2. Repolarization changes are not associated with ventricle wall motion abnormalities. 3. Normal physical activity is safe sportsmen with MVP.


  6/10

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena aparatu zastawkowego w sercach sportowców - 24-miesięczna obserwacja.
  Tytuł angielski: Echocardiographic evaluation of valve function in athletes' hearts - 24-months of follow-up.
  Autorzy: Wrzosek Karol, Braksator Wojciech, Mamcarz Artur, Sadkowska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.437-441, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Intensywny trening fizyczny prowadzi do zmian w budowie serca (athletes geart). Celem pracy była ocena echokardiograficzna funkcji aparatu zastawkowego w sercach sportowców w czasie 24-miesięcznej obserwacji. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 26 sportowców wyczynowych (kolarzy) w wieku 22-36 lat (średnia wieku 29,3 lata). Średni czas treningu wynosił 15,6 lat (8-22 lata). U wszystkich badanych dwukrotnie wykonywano badanie echokardiograficzne - na początku i na końcu obserwacji. Obok podstawowych parametrów: wielkości jam i grubości ścian badano morfologię i szczelność aparatu zastawkowego. Wyniki. U 16 proc. wykryto wypadanie płatka zastwki mitralnej (MVP - mitral valve prolapse). Częstość występowania niedomykalności zastawki mitralnej wynosiła 34 proc., a trójdzielnej 77 proc. i zwiększyła się w czasie obserwacji do 69 proc. i 96 proc./, co w obu przypadkach było istotne statystycznie (p 0,05). Niedomykalność zastawki tętnicy płucnej była obserwowana u 23 badanych w pierwszym i 24 badanych w drugim pomiarze. U 3 osób po 24 miesiącach obserwacji zaobserwowano niedomykalność zastawki aorty. Wszyscy badani mieli poczucie zdrowia i pełną wydolność treningową. Wnioski. 1. Wraz z czasem trwania treningu wzrasta częstość występowania niedomykalności zastawek serca. 2. Wszystkie te niedomykalności wydają się związane z fizjologicznym powiększeniem serca. 3. Niedomykalności uznano za nieistotne hemodynamicznie. 4. Konieczna jest dalsza obserwacja ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Intensive physical training is associated with changes in heart structure (athlete's heart). The purpose of the study was echocardiographic evaluation of valves function in athletes during 24 months of follow-up. Materioal and methods. 26 athletes (cyclists), aged 22-36 (mean age 29,3) were enrolled into the study. The mean training period was 15,6 years (range 8-22 years). Echocardiograhic evaluation was conducted twice in the group - at the beginning and at the end of observation. The following parameters were assessed: cavitoies size, wall thickness, morphology and function of the valve apparatus. Results. Mitral valve proplase was detected in 16 p.c. of athletes. Mitral valve regurgitation and tricuspid valve regurgitation were present at the baseline in 34 p.c. and in 77 p.c. of athletes, respectively, and their prevalence increased significantly during the follow-up to 60 p.c. and 96 p.c., respectively (in both cases p 0,05). Pulmonary valve regurgitation was present in 23 athletes at the beginning of the study and in 24 athletes after 24 months. Aortic valve insufficiency was found in 3 sportsmen after 24 months of follow-up. All the participants considered themselves healthy and had full exercise capacity. Conclusion. 1. The prevalence of valve regurgitation increased with the time of training. 2. The regurgitations appear to be associated with physiological enlargement of the heart. 3. They are considered hemodynamically significant. 4. ...


  7/10

  Tytuł oryginału: Problemy kardiologiczne u osób z poczuciem zdrowia kwalifikowanych do płetwonurkowania rekreacyjnego.
  Tytuł angielski: Cardiological problems in people with feeling of well-being qualified to recreational scuba diving.
  Autorzy: Kostarska-Srokosz Edyta, Mamcarz Artur, Krysztofiak Hubert, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Sport. 2002: 18 (10) s.442-447, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,155

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Płetwonurkowanie stało się ostatnio sportem modnym i komercyjnym, ale nadal od przyszłych adeptów wymagana jest kwalifikacja medyczna. Materiał i metody. W pracy retrospektywnie oceniono wybrane problemy kardiologiczne u osób z poczuciem zdrowia, które zgłosiły się po raz pierwszy na badania kwalifikacyjne do płetwonurkowania rekreacyjnego. Grupa badana liczyła 350 pacjentów. Ocena układu krążenia opierała się na badaniu podmiotowym, przedmiotowuym oraz wybranych dodatkowych badaniach diagnostycznych. Po badaniu wstępnym, pacjenci z podejrzeniem chorób układu krążenia byli kierowani na specjalistyczne kardiologiczne badania diagnostyczne. Wyniki i wnioski. U 11,4 p.c. osób obu płci w wieku 20-25 lat, z poczuciem zdrowia, zgłaszających się po raz pierwszy w celu kwalifikacji do płetwonurkowania rekreacyjnego stwierdzono nieprawidłowości ze strony układu krążenia, a częstość ich wzrastała z wiekiem, osiągając największy odsetek w najstarszej grupie (60,71 proc.). Istotnie statystycznie więcej (p=0,01) patologii ze strony układu krążenia wystąpiło w grupie mężczyzn (14,5 proc.) w porównaniu z grupą kobiet (5,2 proc.).

  Streszczenie angielskie: Introduction. Recreational scuba diving has lately become a commercial and fashionable activity, but this sport still requires to be certified medically fit. Material and methods. Cadriological problems identified in subjects with feeling of well-being are evaluated retrospectively in this work. The patients were assessed when they came for their first medical examination to be qualified for recreational scuba diving. The study group consist of 350 patients. This evaluation was based on detailed history, physical examination and selected diagnostic tests. Aftyer selection patients with suspected cardiovascular disease were directed for the further cardiological tests. Results and conclusions. In 11.4 p.c. of the male and female aged 20-50, with feeling of well-being, who came the first time for medical fitness certification for scuba diving, cardiovascular abnormalities were diagnosed. The frequency of abnormalities increased with age a nd was highest in the oldest group (60.71 p.c.). Proportionally (p=0.11) more pathology in the cardiovascular system was observed in the male group (14.5 p.c.) in comparison with the female group (5.2 p.c.), (p=0.011).


  8/10

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie choroby niedokrwiennej serca u osób z cukrzycą - dlaczego inaczej?
  Autorzy: Mamcarz Artur, Dłużniewski Mirosław
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (12) s.93-94, 96, 98, 100, 103-104, 106-110, 113-116, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/10

  Tytuł oryginału: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. T. 2: Farmakologia kliniczna
  Autorzy: Braksator Wojciech, Burbicka Ewa, Chmielewski Marek, Cudnoch-Jędrzejewska Agnieszka, Cybulska Katarzyna, Dłużniewski Mirosław, Domagała Agnieszka, Gierlak Włodzimierz, Grzywanowska-Łaniewska Iwonna, Janiszewski Maciej, Kostarska-Srokosz Edyta, Król Jarosław, Kuch Jerzy, Kuch Marek, Mamcarz Artur, Pikto-Pietkiewicz Witold, Sadkowska Katarzyna, Sawicki Jacek, Syska-Sumińska Joanna, Szczepańczyk Edmund, Światowiec Andrzej, Tomaszewska-Kiecana Monika, Wrzosek Karol
  Opracowanie edytorskie: Dłużniewski Mirosław (red.), Mamcarz Artur (red.), Krzyżak Patryk (red.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, [4], 253 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,431

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/10

  Tytuł oryginału: Kardiologia praktyczna : dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. T. 1: Diagnostyka kardiologiczna
  Opracowanie edytorskie: Dłużniewski Mirosław (red.), Mamcarz Artur (red.), Krzyżak Patryk (red.).
  Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Kardiologii w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, AM 2002, [4], 123 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,431

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: