Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MALINOWSKA-CIEŚLIK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Miejsce i rola organizacji pozarządowych w infrastrukturze zdrowia publicznego w Polsce.
Tytuł angielski: Place of role of non-government organizations in the infrastructure of public health in Poland.
Autorzy: Malinowska-Cieślik Marta
Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.242-247, tab., bibliogr. [19] poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,109

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Organizacje pozarządowe stanowią ważny sektor w infrastrukturze zdrowia publicznego w Polsce. Działalność organizacji pozarządowych jest odpowiedzią na potrzeby różnych grup społecznych, zawodowych czy społeczności lokalnych. W Polsce "nowoczesne" organizacje pozarządowe jako obywatelskie inicjatywy społeczne szeroko rozwinęły się w latach 1990-tych, po okresie transformacji. Organizacje te prowadzą działania z zakresu promocji zdrowia, zdrowia środowiskowego oraz kształtują i wpływają na zdrowotną politykę społeczną. Aby określić miejsce i rolę organizacji pozarządowych w infrastrukturze zdrowia publicznego w Polsce w artykule dokonano przeglądu celów i zakresu ich działalności. Omówiono zasady postępowania oraz strukturę ich działalności. Przedstawiono liczbę, sytuację związaną z zatrudnieniem i sposoby finansowania tych organizacji. Następnie określono perspektywy zmian i rozwoju tego sektora oraz próbę określenia możliwości zatrudnienia absolwentów zdrowia publicznego. W podsumowaniu stwierdzono, że pomimo problemów finansowo-kardowych, ustawodawczych, niewystarczajacej współpracy z administracją publiczną, organizacje te wpisuja się w idealny sposób w funkcję i działania "nowego zdrowia publicznego". Ponadto w odniesieniu do problemu zatrudnienia absolwentów zdrowia publicznego organizacje pozarządowe wydają się być doskonałym "polgonem" nabywania i rozwijania profesjonalnych kompetencji dla studentów czy też absolwentów zdrowia publicznego, jak również stwarzają im możliwość budowania swojej ścieżki kariery zawodowej.


  2/4

  Tytuł oryginału: Jakościowe badanie oczekiwań i preferencji pracodawców infrastruktury zdrowia publicznego w Polsce dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego.
  Tytuł angielski: Qualitative study of expectations and preferences of public health infrastructure employers in Poland concerning professional competence of public health graduates.
  Autorzy: Henzel-Korzeniowska Alina, Malinowska-Cieślik Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.248-252, bibliogr. [5] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: W grudniu 2001 roku oraz w styczniu 2002 roku w Instytucie Zdrowia Publicznego na Wydziale Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadzono badania jakościowe oczekiwań i preferencji pracodawców infrastruktury zdrowia publicznego dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego. Do badania zastosowano metodę zogniskowanego wywiadu grupowego. Metoda ta posłużyła do zebrania jakościowych informacji, które następnie zostały do skonstruowania kwestionariusza. Celem tego wywiadu było uzyskanie opinii na temat preferencji dotyczących profesjonalnych kompetencji absolwentów zdrowia publicznego jako potencjalnych pracowników tych organizacji oraz ocena i weryfikacji listy kompetencji opracowywanej na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Artykuł prezentuje metodę zogniskowanego wywiadu grupowego od strony teoretycznej oraz przedstawia zastosowanie tej metody dla potrzeb przedstawionego badania. Metoda ta wydaje się być wysoce użyteczna w zbieraniu danych jakościowych oraz określeniu istotnych i ważnych dla osób badanych aspektów obszarów rzeczywistości, zwłaszcza tych, które są slabo rozpoznane i w niewielkim stopniu określone.


  3/4

  Tytuł oryginału: Oczekiwania i preferencje przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego jako pracownika tych organizacji.
  Tytuł angielski: Expectations and preferences of representatives of non-government organizations concerning professional competence of public health graduates as employees of these organizations.
  Autorzy: Malinowska-Cieślik Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (2) s.288-290, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: W styczniu 2002 roku w Instutucie Zdrowia Publicznego na Wydziale Ochrony Zdrowiaa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadzono zorganizowany wywiad grupowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe zostały zidentyfikowane jako istotna część infrastruktury zdrowia publicznego w Polsce. Celem wywiadu było uzyskanie opinii na temat preferencji dotyczących profesjonalnych kompetencji absolwentów zdrowia publicznego jako potwencjalnych pracowników tych organziacji oraz ocena i weryfikacja listy kompetencji opracowanej na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Artykuł opisuje grupę badaną, przebieg wywiadu oraz przedstawia wnioski dotyczące najważniejszych, zdaniem uczestników wywiadu, profesjonalnych kompetencji absolwenta zdrowia publicznego jako potencjalnego pracownika organizacji pozarządowej.


  4/4

  Tytuł oryginału: Wypadki i urazy dzieci w wieku szkolnym w Polsce.
  Tytuł angielski: Accidents and traumas in school children in Poland.
  Autorzy: Malinowska-Cieślik Marta, Czupryna Antoni
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.505-510, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wypadki i urazy dzieci w wieku szkolnym są w Polsce poważnym problemem zdrowotnym i społeczno-ekonomicznym. Urazy to główna przyczyna zgonów i hospitalizacji dzieci i młodzieży. Artykuł poświęcono analizie epidemiologicznej zjawiska. Główną przyczyną zgonów dzieci z powodu urazów są wypadki komunikacyjne i utonięcia. Główna przyczyną hospitalizacji są upadki i wypadki komunikacyjne. Wskaźniki umieralności hospitalizacji chłopców są wyższe niż dziewcząt. Najwięcej umiera chłopców ze wsi, najczęsciej hospitalizowani są chłopcy z miasta. Umieralność dzieci jest zróżnicowana terytorialne. W Polsce pd-zach. i pd-wsch. z powodu urazów umiera mniej dzieci. Analizowano zmiany umieralności i hospitalizacji dzieci z powodu urazów w latach dziewięćdziesiątych. Trend umieralności dzieci 5-14-letnich ma tendencję malejącą. Nie dostrzeżono wyraźnych zmian trendu hospitalizacji. Ustalono główne czynniki narażenia dzieci na wypadek lub uraz. Należą do nich: wypadki drogowe (dzieci uczestniczą w nich w charakterze pieszych, pasażerów samochodów i kierujących rowerami), upadki i zderzenia w czasie zajęć sportowych lub zabawy, utonięcia w czasie kąpieli w miejscach niestrzeżonych. Starannej analizie poddano wypadki i urazy dzieci w placówkach oświatowych. Najczęściej do szkolnych wypadków dochodzi w salach gimnastycznych, na boiskach, placach zabaw, w czasie zajęć sportowych, gier i zabaw, a także na korytarzach w czasie przerw lekcyjnych. W latach 1996/1997 - 1999/2000 liczba wypadków ...

  Streszczenie angielskie: Accidents and injuries in school children are a serious health, social and economic problem in Poland. Traumas are the main cause of death and hospitalisation in children and youth. This study is devoted to an epidemiological analysis of the phenomenon. The main causes of children's death due to traumas are falls and road accidents. Mortality and hospitalisation rates are higher in boys than in girls. The boys living in the country show the highest mortality, the boys form cities are hospitalised most often. Big territorial differences as to children's mortality were found. In south-western and south-eastern provinces, less children die as a result of traumas. Changes in trauma-caused mortality and hospitalisation of children in the nineties were analysed. Mortality in 5-14 year old children decreases. No clear changes in hospitalisation were registered. The main risk factors of children's exposure to an accident or trauma were determined; they include road accidents (children participate in them as pedestrians, car passengers and bicycle riders), falls and collisions during sport classes or games, drowning when swimming in unguarded places. Accidents and traumas sustained by children in educational institutions were thoroughly analysed. Most often school accidents happen in gymnasiums, sports fields, playgrounds, during sports classes and games, and in school corridors during breaks. In the years 1996/1997 - 1999/2000, the number of fatal and serious accidents ...

  stosując format: