Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAKARA-STUDZIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Przyczyny prób samobójczych u młodzieży.
Tytuł angielski: Reasons for adolescent suicide attempts.
Autorzy: Makara-Studzińska Marta
Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.133-135, tab., bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
Sygnatura GBL: 301,109

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: określenie przyczyn prób samobójczych u nastolatków oraz zbadanie związków między tymi przyczynami a funkcjonowaniem psychologicznym. Metoda: zbadano subiektywne przyczyn prób samobójczych oraz funkcjonowanie psychologiczne u 50 nastolatków po próbach samobójczych, przyjętych do szpitala. Wyniki: zgodnie z poprzednimi badaniami, najczęstszą motywacją do samobójstwa była chęć śmierci, ucieczki oraz uzyskanie ulgi. Rzadziej opisyawno manipulacyjne przyczyny przedawkowania leków (jak np. ukaranie innych ludzi). Adolescenci, którzy wskazywali na chęć śmierci jako przyczynę próby samobójczej, częściej wykazywali poczucie beznadziejności, perfekcjonizm, depresję i ekspresję gniewu. Dyskryminacyjna analiza funkcji wykazała, że wysokie poziomy depresji i ekspresji gniewu były predyktorem subiektywnej chęci śmierci, a wysokie poziomy depresji i perfekcjonizmu - były predyktorem śmierci jako pierwotnej przyczyny próby samobójczej.

  Streszczenie angielskie: Objective: To determine reasons for suicide attempts in adolescents and to examine the relationship between these reasons and psychological funkcjoning. Method: Self-reported reasons for suicid attempts and psychological functioning were examined in 50 adolescent suicide attempts who presented to a hospital. Results: Consistent with prior reseach, the most frequently endorsed motives for self- harm were to die, to escape, and to obtain relief. More manipulative reasons for their suicide attempt reported more hopelessness, depression, and anger expression. Discriminant function analyses indicated that hight levels of depression and anger expression predicted a self-reported wish to die, and socially prescribed perfectionism predicted death as the primary reason reported for the suicide attempt. Conclusions: Systematic assessment of the reasons for a suicide atempt is useful tool for clinicians in determining recommendations for follow-up treatment.


  2/7

  Tytuł oryginału: Badanie dzieci w średnim wieku szkolnym przy pomocy zmodyfikowanej skali emocji w kontekście problemów, diagnozowania i leczenia depresji dziecięcej i młodzieńczej.
  Tytuł angielski: Investigation of schoolchildren with a modified emotion scale in the context of problems, diagnosing and treatment of childish and adolescent depression.
  Autorzy: Płotka Aniela, Kosarska Beata, Makara-Studzińska Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.166-168, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Smutek i radość to dwa towarzyszące ludziom od wieków uczucia. Niestety, pomimo wspaniałych osiągnięć naukowych i technicznych, znacznej, ciągle rosnącej poprawie warunków życia - to właśnie radości jest coraz mniej. Głównym celem pracy było zbadanie emocji występujących w wieku rozwojowym wśród dzieci wiejskich, jak również ocena, czy emocje te mogą być zagrożeniem wystąpienia depresji. Materiał i metoda: dla potrzeb niniejszej pracy grupę uczniów zbadano zmodyfikowaną "skalą emocji" na podstawie skali depresji Becka. Skala ta zawiera 9 pytań. Badania przeprowadzono w marcu 2002 roku w Szkole Podstawowej im. Ignacego Mościckiego w Skierbieszowie k/Zamościa, województwo lubleskie. Badaniami objęto trzydziestoosobową grupę uczniów klasy szóstej (18 chłopców i 12 dziewcząt). Wyniki: prezentowane w pracy badania przeprowadzone wśród dzieci ze środowiska wiejskiego dowodzą, że mają one zwiększony lęk przed przyszłością, cechują się podwyższonym poziomem smutku, uważają się za osoby nerwowe, wiele z nich jest niezadowolonych z życia rodzinnego i mają problemy w nauce. Jak wynika z powyższego, warto prowadzić tego typu badania, by wykrywać ewentualne obszary zagrożeń i w porę podejmować szerokie działania z zakresu promocji zdrowia psychicznego i edukacji zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: Sadness and happines are the two feelings that have been accompanying people for many ages. Unfortunately in spite of great achievements in science and technology and continuous improvement of living conditions - the feeling of happines is more rare. The main aim of the paper was to investigate the emotions appearing in the adolescence among the rural children as well as to evaluate if the emotions could be source of depression. Material and method: for the sake of the present study a group of schoolchildren were investigated with a modified "emotion scale" on the basis of depression scale by Beck. This "scale scale" on the basis of depression scale by Beck. This scale included 9 questions. The tests were performed in March 2002 in the Ignacy Mościcki Elementary School in Skierbieszów near Zamość, the Province of Lublin. The study included 30 children from the 6th class (18 boys and 12 girls). results: the presented tests among the rural children prove that they have an increased fear of the future; they have an increased level of sorrow; they consider themselves neurotics and many of them are not satisfied of their family life; they have also learning difficulites. As the above implices, such studies are valuable in order to detect possible areas of risks and in due time take up activities aiming at promotion of mental health and health education.


  3/7

  Tytuł oryginału: Analiza leczenia psychiatrycznego w grupie osób opiniowanych dla celów rentowych.
  Tytuł angielski: The analyses of psychiatric treatment among a group of people applying for the pension.
  Autorzy: Śpila Bożena, Makara-Studzińska Marta, Skórska Małgorzata, Urbańska Anna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.339-346, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The study includes data of 109 people who were examined by psychiatrists and psychologists of their pension demands concerning statement for the Regional Court in Lublin, in 1999-2001 period. The period of treatment and the frequency of calls to PZP bave been taken into consideration. The number of hospitalizations has also been taken into account. Then, pharmacological treatment was examined. Some discrepancies have been found among algorithms of pharmacotherapy and the practice of treatment. Insufficient and inconsistent application of psychotropic medicine has been proved. It turned out that 1/3 of men and 1/5 of women of the examined group weren't patients of PZP. They were treated by physician (family doctors) or neurologists.


  4/7

  Tytuł oryginału: Styles of coping with stress among patients with allergic disease.
  Tytuł polski: Style radzenia sobie ze stresem wśród pacjentów ze schorzeniami alergicznymi.
  Autorzy: Latalski Maciej, Makara-Studzińska Marta, Gajewska Marzena, Rudnicka-Drożak Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.86-91, bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/7

  Tytuł oryginału: The analysis of the structure of suicidal behaviours in the region of the Lublin voivodship in the years 1997-1999.
  Tytuł polski: Analiza struktury zachowań samobójczych w rejonie województwa lubelskiego w latach 1997-1999.
  Autorzy: Rudnicka-Drożak Ewa, Skórzyńska Hanna, Makara-Studzińska Marta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.92-96, bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/7

  Tytuł oryginału: Social support for patients with allergic diseases.
  Tytuł polski: Wsparcie społeczne dla pacjentów ze schorzeniami alergicznymi.
  Autorzy: Latalski Maciej, Makara-Studzińska Marta, Gajewska Marzena, Rudnicka-Drożak Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.97-103, bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/7

  Tytuł oryginału: Psychospołeczne i medyczne uwarunkowania zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego.
  Tytuł angielski: Psychosocial and medical conditions for suicidal behaviours among children and young people in Lublin province.
  Autorzy: Rudnicka-Drożak Ewa, Makara-Studzińska Marta, Skórzyńska Hanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.428-434, il., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ludzie młodzi należą do grupy szczególnie zagrożonej samobójstwami. Okres dojrzewania i wchodzenia w dorosłość związany jest często z silnymi emocjami. Nienadążanie dojrzałości umysłowej i emocjonalnej za biologiczną powoduje niestabilność psychiki i skrajne nastroje. W tym okresie zaburzone reakcji w rodzinie lub utrata nadziei na udaną przyszłość wywołują często nieadekwatne do rzeczywistości poczucie beznadziejności. Samobójstwo kojarzy się młodym ludziom z wyborem wolności, stanowiąc najczęściej wyraz demonstracji lub prowokacji, a także próbę zwrócenia uwagi na swoje potrzeby. Celem pracy było poznanie przyczyn podjęcia najtragiczniejszej decyzji, jaką jest przerwanie własnego życia. Metodą badawczą była dotycząca samobójstw analiza danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz karty zgonów w województwie lubelskim. Badaniem objęto zamachy samobójcze w okresie od 1.01.1997 do 30.12.2000. Najbardziej niepokojące są przypadki samobójstw dzieci, stanowiące aż 40,6 proc. przyczyn zgonów wśród osób między 10 a 14 rokiem życia. Najczęstszymi przyczynami są w tej grupie brak poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia i miłości ze strony rodziców. Pomiędzy 15 a 24 rokiem życia możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy przyczyn: głębokie przeżycia związane z rozstaniem z ukochaną osobą, czyli zawód miłosny, oraz choroby (postępujący rozwój i brak perspektyw na wyleczenie) bądź kalectwo. Z przeprowadzonych badań wynika, że udział dzieci i młodzieży w zgonach ...

  Streszczenie angielskie: Young people belong to the group especially exposed to suicidal behaviours. The period of puberty and early adolescence is full of strong emotions and feelings. Mental and emotional maturity do not follow biological one, which results in extreme moods and unstable psyche. Disturbed relations within the family or loss of hope for successful future very often evoke feeling of hopelessness inadequate to everyday life problems. That is why suicide seems to be the best solution to get rid of all problems. It is also one of the ways to demonstrate the needs of young people. The aim of the study is to recognize a number of conditions affecting the decision on committing a suicide. The method was based on statistical analysis of data stored in the District Police Headquarters in Lublin as well as death certificates in Lublin Province. Analysis included suicides among inhabitants of Lublin Province. The study comprised suicides committed between 1 January 1997 - 30 December 2000. Results: Cases of suicides among children are the ost worrying ones. They constitute 40.6 p.c. death causes among people between 10-14 years. The most frequent causes include: lack of security, understanding and lover from parents. Two main groups of causes may be distinguished in people between 15-24 years. The first one includes deep experiences related to breaking up with a loving person. The second group is associated with biological side of our life that is somatic diseases, their progression ...

  stosując format: