Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAJKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Oczopląs padaczkowy.
Tytuł angielski: Epileptic nystagmus.
Autorzy: Majkowski Jerzy
Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.5-16, tab., bibliogr. s. 13-15, sum.
Sygnatura GBL: 306,380

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Oczopląs padaczkowy - jako napad częściowy prosty wg współczesnej terminologii - był rozpoznawany of początku XX wieku. Wprowadzenie elektroencefalografii (EEG) i elektrokoagulacji umożliwiło poznanie mechanizmów różnych rodzajów OP. W padaczce oczopląs może być wywołany dwoma różnymi przyczynami: 1) wyładowaniami w EEG w różnych polach kory mózgowej i 2) toksycznym działaniem leków przeciwpodaczkowych, które nie towarzyszą wyładowaniu i może być obserwowany w dowolnym czasie badania neurologicznego. Zarówno jeden, jak i drugi rodzaj może być poziomy (znacznie częściej), pionowy i mieszany. Celem tej pracy jest: 1) przedstawienie mechanizmów oczopląsów padaczkowych i 2) omówienie rodzajów oczopląsów, czynności padaczkowej w EEG i lokalizacji wyładowań. Patofizjologiczne mechanizy oczopląsu. Wyróżnia się dwa rodzaje OP, w których fazy szybkie są zwrócone w kierunku przeciwnym do ogniska padaczkowych wyładowań. W pierwszym rodzaju wyładowanie padaczkowe występuje w korowych polach reprezentacji ruchów skokowych gałek ocznych (saccadic); w drugim - w korowym polu dla skojarzonych ruchów śledzenia wzrokowego (pursuit) lub w korze potylicznej odpowiedzialnej za oczopląs optokinetyczny. W pierwszym rodzaju OP występują iglice o wysokiej częstotliwości lub fale ostre, w drugim o niskiej częstotliwości poniżej 6 Hz. Ta reguła odnosi się do chorych z zachowaną świadomością; zaciera się ona w zaburzonej świadomości i w uszkodzeniach kory mózgu. Ponadto cechą ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Epileptic nystagmus (EN), now called simple partial epileptic seizure, has been known since the beginning of the twentieth century. With the introduction of the electroencephalograph (EEG) and the electro-oculograph it became possible to study the dynamics of the various types of EN. Nystagmus in epilepsy may be caused by two different factor: (1) EEG discharges in different areas of the cerebral cortex and (2) toxic effects of antiepileptic drugs which are not accompanied by discharge. Both the first type and the second type of nystagmus may be horizontal (much more frequent), vertical or mixed. Objective. The purpose of this study is (1) to present the mechanisms of epileptic nystagmus and (2) to discuss the various types of nystagmus, epileptic EEG activity, and the localisation of discharges. The pathophysiology of nystagmus. There are two types of EN in which the rapid phases run in the opposite direction to the epileptic focus. In the first type epileptic discharges are located in the cortical representational areas for saccadic eye movements; in the second type they are located in the cortical area responsible for ocular pursuit or in the occipital cortex responsible for optokinetic nystagmus. In the first type of EN we find high-frequency spikes or sharp waves. In the second type we find low-frequency waves ( 6 Hz). This pattern is found in conscious patients but is obliterated in patients with disturbed consciousness or cortical lesions. ...


  2/8

  Tytuł oryginału: Standardy diagnostyki i leczenia chorych z padaczką w Polsce. Raport Komisji Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  Tytuł angielski: Standards of diagnosis and treatment of epilepsy in Poland. Polish Society of Epileptology - commission report.
  Opracowanie edytorskie: Majkowski Jerzy (Oprac.).
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.109-130
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii


  3/8

  Tytuł oryginału: Pożegnanie. Ivan Lesny (1914-2002).
  Autorzy: Majkowski Jerzy
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.189-190, il.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Lesny
 • Ivan 1914-2002


  4/8

  Tytuł oryginału: Zmiany farmakokinetyki leków przeciwpadaczkowych u osób starszych: znaczenie w wyborze leku i sposobu leczenia padaczki.
  Tytuł angielski: Pharmacokinetic changes of antiepileptic drugs in the elderly: their significance for drug and treatment choice in epilepsy.
  Autorzy: Majkowski Jerzy
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (3) s.237-256, tab., bibliogr. [59] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Ostatnie lata uświadamiają nam, że padaczka u osób starszych wykazuje wiele odrębności. W tej grupie wiekowej jest trzecim najczęstszym schorzeniem neurologicznym po zaburzeniach sercowo-naczyniowo-mózgowych i otępieniu. Wskaźnik występowania i rozpowszechnienia padaczki od 60 rż. rośnie z wiekiem, osiągając wartości kilkakrotnie większe niż u osób doroslych, a po 75. rż. jest nawet wyższy niż u dzieci. Rozpoznanie padaczki u osób starszych jest trudniejsze i późniejsze. Leczenie jest mało poznane, a farmakokinetyka leków przeciwpadaczkowych (LPP) jest inna niż u osób młodszych. Celem pracy jest przedstawienie propozycji wyboru i dawkowania LPP u osób starszych z padaczką na podstawie analizy parametrów farmakokinetycznych poszczególnych LPP. Parametry te zmieniają się w następstwie procesu starzenia się i współistnienia innych schorzeń. Omówienie badań. Zmiany parametrów farmakokinetyki wpływają na stężenie LPP we krwi. W wyniku tych zmian zwiększa się okres półtrwania leku i możliwości występowania objawów niepożądanych. Najkorzystniejsze parametry farmakokinetyki leku to niewiązanie się z białkami, niepodleganie metabolizmowi i wydalanie niezmienionego leku drogą nerkową. Bardzo pożądaną cechą leku, zwłaszcza u osób starszych, jest niewystępowanie indukcji lub hamowania metabolizmu innych leków. Tego rodzaju kryteria spełniają, w różnym stopniu, gabapentyna, lewetyracetam i okskarbamazepina. Dwa pierwsze nie wchodzą w interakcje z innymi lekami lub w ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Recent years have brought to our attention the fact that epilepsy in the elderly in many ways is different. Epilepsy is the third most frequent neurological disorder in elderly patients, the first being cardio-vascular-brain disorders and the second being dementi. From the age of 60 on, occurrence and prevalence of epilepsy increase with age, reaching values several times higher than those for young adults and, after the age of 57, values higher even than for children. In the elderly epilepsy is diagnosed both later and with grater difficulty. Little is known about haw to treat it and the pharmacokinetics of antiepileptic drugs (AEDs) in the elderly differ from those in younger age groups. Objective. The purpose of this study is to suggest how to select and dose AEDs in elderly epileptic patients on the basis of analysis pf the pharmacokinetic parameters of different AEDs. These parameters can change due to aging and co-morbidity. Discussion. Changes in pharmacokinetic parameters affect AED blood concentration. These in turn lead to increased half-life and greater risk of adverse symptoms. The most favourable pharmacokinetic parameters include no or low binding with proteins, metabolism and unaltered elimination via the kidneys. Another very desirable quality, particularly in elderly patients, is lack of induction or inhibition of the metabolism of other drugs. Criteria such as these are met, with various success, by such drugs as: gabapentin, ...


  5/8

  Tytuł oryginału: Z działalności Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  Tytuł angielski: From activities of the Polish Society of Epileptology.
  Autorzy: Majkowski Jerzy, Kaczyńska-Haładyj Marta, Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (3) s.283-304, il. - 16 Konferencja Naukowa nt. padaczki Warszawa 23-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii
 • Polska Liga Przeciwpadaczkowa


  6/8

  Tytuł oryginału: Przypadek szkliwiaka żuchwy z mnogimi przerzutami do płuca.
  Tytuł angielski: A case of an ameloblastoma of the mandible with multiple lung metastases.
  Autorzy: Przystasz Tadeusz, Krzymański Grzegorz, Majkowski Jan
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.379-382, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek 74-letniego chorego przyjętego do kliniki z powodu szybko rosnącego i sprawiającego silne dolegliwości bólowe guza umieszczonego w żuchwie po stronie prawej. Doadatkowo badaniem rtg wykryto u chorego guz o średnicy około 4-5 cm zlokalizowany przywnękowo w środkowym polu prawego płuca. Na podstawie badania mikriskopowego usuniętego guza żuchwy rozpoznano szkliwiaka. Z kolei wynik badania histopatologicznego materiału uzyskanego po wycięciu części płata środkowego, potwierdził obecność mnogich przerzutów w prawym płucu o utkaniu identycznym z obrazem badanego wcześniej guza żuchwy.


  7/8

  Tytuł oryginału: Utworzenie Ogólnopolskiego Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży. Informacja o cleachni organizacji Ogólnopolskiego Centrum Padaczki dla Kobiet w Ciąży.
  Tytuł angielski: Foundation of the Polish Epilepsy Center for Pregnant Women. Information concerning gools and organization of the Polish Epilepsy Center for Pregnant Women.
  Autorzy: Majkowski Jerzy, Jędrzejczak Joanna
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (4) s.391-396
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ciąża


  8/8

  Tytuł oryginału: Z działalności Polskiego Towarzystwa Epileptologii.
  Autorzy: Majkowski Jerzy, Walerjan Piotr, Pisarski Włodzimierz, Fryze Cezary, Kaczynska-Haładyj Marta
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (4) s.403-422, il.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Epileptologii
 • Polskie Towarzystwo Neurologiczne

  stosując format: