Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAJKOWSKA-ZWOLIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Przecięcie przedniej części ciała modzelowatego w leczeniu operacyjnym padaczki opornej na leki.
Tytuł angielski: Corpus callosum section as a surgical procedure in patients with drug resistant epilepsy.
Autorzy: Majkowska-Zwolińska Beata
Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.17-49, il., tab., bibliogr. s. 43-47, sum.
Sygnatura GBL: 306,380

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. U pewnego odsetka chorych z padaczką oporną na leki nie stwierdza się wyraźnego ogniska padaczkowego. To uniemożliwia wykonanie klasycznej operacji resekcji ogniska. U tych chorych, a zwłaszcza w szczególnie ciężkich uogólnionych postaciach padaczki, od lat 70. na świecie, a od 1990 r. w Polsce wykonuje się przecięcie ciała modzelowatego (kallozotomię). Założeniem tej operacji jest przerwanie połączeń międzypółkulowych i ograniczenie uogólniania się napadów padaczkowych. Cel. 1) Ocena wartości kallozotomii przedniej jako metody leczenia operacyjnego u chorych z padaczką oporną na leki, jej wpływ na całkowitą liczbę i rodzaje napadów oraz na dynamikę badanych parametrów w okresie kilku lat po operacji (średnio 4 lat). Oceniano również wpływ kallozotomii na ciężkość przebiegu napadów padaczkowych i na zmiany jakości życia pacjentów i ich rodzin. 2) Próba uściślenia wskazań do kallozotomii oraz określenia czynników rokowniczych. Materiał i metoda. W latach 1990-1999 kallozotomię przednią wykonano u 48 chorych, a do badania zakwalifikowano ostatecznie 42 chorych (18 K i 24 M) w wieku od 11 do 36 rż. Etiologia padaczki znana była u 60 proc. chorych. Wszyscy chorzy spełniali kryterium oporności na leki, u 96 proc. chorych występowało kilka rodzajów napadów. U wszystkich występowały napady uogólnione przebiegające z nagłym upadkiem: toniczne, atoniczne i wtórnie uogólnione do toniczno-klonicznych. Ponadto u części chorych występowały napady częściowe proste, ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. In certain percentage of patients with intactable epilepsy it is not possible to identify epileptic focus. This excludes possibility of resective surgery. In those cases and particularly in patients with severe generalized forms of epileptic seizures, which causes frequent injuries since 70 -this in the world and 1990 in Poland corpus callosum section (callosotomy) is performed. The rationale for this operation is to prevent the spread of bioelectrical activity from one hemisphere to another and this way to prevent generalization of seizures. Objective. 1. To evaluate the anterior callosotomy as a surgical method of treatment in patients with intractable epilepsy, its effect on total number of seizures, their types and dynamics of changes of their frequency after mean time of observation of 4 yrs. Also the effect on severity of seizures and changes of quality of life after operation was assesed 2. To check the indications for callosotomy and prognosis. Material and method. Since 1990-1999 48 patients underwent anterior callostomy. Ultimately 42 patients was qualified for this study (18 F and 24 M) operated at age of 11 to 36 yrs. Etiology of epilepsy was known in 60 p.c. of cases. All had drug resistant seizures an the mean time of ineffective treatment was 17 yrs. 96 p.c. had few different types of seizures. All of them had generalized seizures with fall: tonic, atonic and secondarily generalized to tonic-clinic. Some of the patients had simple and ...

  stosując format: