Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAJKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Łagodne guzy sutków u dzieci i młodzieży - diagnostyka ultrasonograficzna.
Tytuł angielski: Benign breast tumors in children and adolescent - ultrasound diagnosis.
Autorzy: Jakubowska Anna, Brzewski Michał, Grajewska-Ferens Magdalena, Mądzik Jarosław, Majkowska Zofia, Marciński Andrzej
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.60-64, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowa masa w obrębie sutków u dzieci i młodzieży jest rzadką anomalią. W ciągu dwóch lat (1998-1999) wykonano około 300 badań usg sutków u dzieci i młodzieży obojga płci, u 30 wykonano z powodu podejrzenia guza sutka. Badanie usg pozwoliło wyłączyć rozpoznanie guza u 10 dzieci, u których, w obrębie wyczuwalnego klinicznie "guzka", stwierdzono jedynie prawidłową tkankę gruczołową; u 9 (7 dziewczynek i 2 chłopców) rozpoznano łagodne guzy lite, najczęściej gruczolako-włókniaki. Ponadto stwierdzano guzy liściaste, gruczolak, włókniak i nerwiako-włókniak oraz torbiele u 7 dziewczynek, zaś u 4 zmiany zapalne sutków.

  Streszczenie angielskie: Abnormal breast masses are uncommon in children and adolescens. Over the years 1998-1999 ultrasound breast examination was performed in 300 girls and boys aged 2-18 years. In 30 of these patients the examination was performed for suspected breast tumor. Abnormal breast masses were excluded in ten children in whom normal glandular tissue was found within the palpable mass. In 9 children (7 girls and 2 boys) benign solid breast tumors were found. In this group fibroadenoma prevailed (in 4 girls). Besides that, phylloieds tumors, adenoma, fibroma and neurofibroma were found in this group. In 7 girls cyst formations were found. Inflammatory lesions were identified in 4 girls.


  2/7

  Tytuł oryginału: Torbiele proste nerek u dzieci.
  Tytuł angielski: Simple renal cysts in children.
  Autorzy: Biejat Agnieszka, Marciński Andrzej, Brzewski Michał, Jakubowska Anna, Majkowska Zofia
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.65-68, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono ogrupę 15 dzieci z prostymi torbielami nerek, wykrytymi podczas badania usg jamu brzusznej, wykonywanego z powodu bólów brzucha lub podejrzenia zakażenia układu moczowego. Wielkość torbieli wahała się od 0,8 cm do 6 cm. Czterech pacjentów z największymi torbielami hospitalizowano, przy czym, poza badaniem usg, wykonano u nich także urografię. U dwojga z tych dzieci wykonano operacyjne opróżnieni torbieli. Pozostali pacjenci byli jedynie poddawani kontrolnym badaniom usg. W opisywanej grupie pacjentów nie stwierdzano nieprawidłowości funkcji nerek, nadciśnienia, krwinkomoczu. Nie stwierdzano także innych wad układu moczowego.

  Streszczenie angielskie: In 15 children simple renal cysts were disclosed during US abdominal examinations. The patients presented with abdominal pain and suspicion of urinary tract infections. Diameter of cysts varied from 0,8 cm to 6 cm. Three children with biggest cysts were hospitalized and two of them had surgical procedure. These 4 children had an intravenous urography too. Remaining 11 children were monitored by US abdominal examinations during outpatient follow-up. We didn't obseved hypertension and hematuria, renal function was normal. No another congenital urinary tract malformation was observed.


  3/7

  Tytuł oryginału: Czy widoczny układ kielichowo-miedniczkowy w badaniu ultrasonograficznym u dzieci do 2 miesiąca życia jest dobrym markerem wady układu moczowego?
  Tytuł angielski: Is renal pelvis dilatation on postnatal sonograms in neonates and infants under 2 months of life a good marker of obstructive uropathies?
  Autorzy: Frącka Beata, Brzewski Michał, Roszkowska-Blaim Maria, Krzemień Grażyna, Kostro Izabela, Majkowska Zofia
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.55-59, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Poddano analizie wymiar przednio-tylny miedniczki (p.-t.m.) nerkowej w badaniach USG wykonanych u 428 noworodków i 217 niemowląt w 2 mies. życia przyjętych do szpitala z powodu posocznicy, zakażenia układu moczowego, zapalenia płuc, przedłużonej żółtaczki, braku przyrostu masy ciała i prenatalnie stwierdzonego wodonercza. Do grupy z niewidocznym u.k.-m. zaliczono 583 (90,4 proc.), z widocznym 62 (9,6 proc.) dzieci. Wymiar p.-t.m. nie przekraczał 10 mm (podgrupa A) u 58,1 proc. dzieci, tylko u 16,7 proc. był objawem wady dróg moczowych, a u 70 proc. ustąpił samoistnie. Wymiar p.-t.m. ň 10 mm lub 10 mm z uwidocznionymi kielichami lub moczowodem (podgrupa B) był u 60,9 proc. dzieci objawem wady układu moczowego. Wnioski. Dzieci z miernym stopniem poszerzenia u.k.-m. (podgrupa A) wymagają kontrolnych badań USG, a te ze znacznym stopniem poszerzenia u.k.-m. (podgrupa B) badań diagnostycznych w kierunku wad układu moczowego.

  Streszczenie angielskie: The anteroposterior diameter of the renal pelvis dilatation was analyzed by ultrasound performed in 428 newborns and 217 infants under 2 months of life, admitted to hospital because of sepsis, urinary tract infections, pneumonia, prolonged jaundice, failure to gain weight and antenatally diagnosed hydronephrosis. 583 (90.4 p.c.) of the children were included in the group lacking an apparent collecting system. The anteroposterior diameter was under 10 mm (subgroup A) in 58.1 p.c. of the children. Renal pelvic dilatation was a manifestation of urinary tract anomalies in 16.7 p.c. children only. It resolved spontaneously in 70 p.c. children an anteroposterior diameter of ň 10 mm or 10 mm but with apparent calyces or ureter (subgroup B) in 60.9 p.c. was a manifestation of urinary tract abnormalities. Conclusions: children with mildly dilated collecting systems (subgoup A) require follow-up with USG, children with severely dilated collecting systems (subgroup B) require further investigation to exclude urinary tract anomalies.


  4/7

  Tytuł oryginału: Przecięcie przedniej części ciała modzelowatego w leczeniu operacyjnym padaczki opornej na leki.
  Tytuł angielski: Corpus callosum section as a surgical procedure in patients with drug resistant epilepsy.
  Autorzy: Majkowska-Zwolińska Beata
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.17-49, il., tab., bibliogr. s. 43-47, sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. U pewnego odsetka chorych z padaczką oporną na leki nie stwierdza się wyraźnego ogniska padaczkowego. To uniemożliwia wykonanie klasycznej operacji resekcji ogniska. U tych chorych, a zwłaszcza w szczególnie ciężkich uogólnionych postaciach padaczki, od lat 70. na świecie, a od 1990 r. w Polsce wykonuje się przecięcie ciała modzelowatego (kallozotomię). Założeniem tej operacji jest przerwanie połączeń międzypółkulowych i ograniczenie uogólniania się napadów padaczkowych. Cel. 1) Ocena wartości kallozotomii przedniej jako metody leczenia operacyjnego u chorych z padaczką oporną na leki, jej wpływ na całkowitą liczbę i rodzaje napadów oraz na dynamikę badanych parametrów w okresie kilku lat po operacji (średnio 4 lat). Oceniano również wpływ kallozotomii na ciężkość przebiegu napadów padaczkowych i na zmiany jakości życia pacjentów i ich rodzin. 2) Próba uściślenia wskazań do kallozotomii oraz określenia czynników rokowniczych. Materiał i metoda. W latach 1990-1999 kallozotomię przednią wykonano u 48 chorych, a do badania zakwalifikowano ostatecznie 42 chorych (18 K i 24 M) w wieku od 11 do 36 rż. Etiologia padaczki znana była u 60 proc. chorych. Wszyscy chorzy spełniali kryterium oporności na leki, u 96 proc. chorych występowało kilka rodzajów napadów. U wszystkich występowały napady uogólnione przebiegające z nagłym upadkiem: toniczne, atoniczne i wtórnie uogólnione do toniczno-klonicznych. Ponadto u części chorych występowały napady częściowe proste, ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. In certain percentage of patients with intactable epilepsy it is not possible to identify epileptic focus. This excludes possibility of resective surgery. In those cases and particularly in patients with severe generalized forms of epileptic seizures, which causes frequent injuries since 70 -this in the world and 1990 in Poland corpus callosum section (callosotomy) is performed. The rationale for this operation is to prevent the spread of bioelectrical activity from one hemisphere to another and this way to prevent generalization of seizures. Objective. 1. To evaluate the anterior callosotomy as a surgical method of treatment in patients with intractable epilepsy, its effect on total number of seizures, their types and dynamics of changes of their frequency after mean time of observation of 4 yrs. Also the effect on severity of seizures and changes of quality of life after operation was assesed 2. To check the indications for callosotomy and prognosis. Material and method. Since 1990-1999 48 patients underwent anterior callostomy. Ultimately 42 patients was qualified for this study (18 F and 24 M) operated at age of 11 to 36 yrs. Etiology of epilepsy was known in 60 p.c. of cases. All had drug resistant seizures an the mean time of ineffective treatment was 17 yrs. 96 p.c. had few different types of seizures. All of them had generalized seizures with fall: tonic, atonic and secondarily generalized to tonic-clinic. Some of the patients had simple and ...


  5/7

  Tytuł oryginału: Objętość tarczycy w badaniu USG u dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Warszawy - norma i miejsce badania w diagnostyce klinicznej.
  Tytuł angielski: Thyroid volume determined by ultrasound examination in preschool children in Warsaw - reference values and clinical implications.
  Autorzy: Brzewski Michał, Janczarska Danuta, Jakubowska Anna, Majkowska Zofia, Marciński Andrzej, Rymkiewicz-Kluczyńska Beata
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.41-44, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This study fills out the gap in the endocrinological documentation - until prsent no data abount the thyroid reference volume in preschool children in Warsaw were available. The reference values have been calculated based on a population of 159 children selected on the medical history, clinical examination, ultrasound and urine iodine concentration. The volume of each thyroid lobe was measured according Brunn. The thyroid volume is statistically significantly correlated with the age, height, body mass and body surface area. No significant difference has been observed in relation to the sex. The 50 and 97 percentyle of the thyroid volume in the study population in relation to the age and sex have been calculated. Ultrasound thyroid volume measurement should be routinely made in all children with suspected goiter in the physical examination. The reference values for the Polish population must be used. The upper limit of the norm should be set according the values for 97 percentyle.


  6/7

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 na rozwój powikłań o typie makroangiopatii - wyniki dużych badań interwencyjnych.
  Tytuł angielski: Antihypertensive treatment and macrovascular complications in type 2 diabetes - results of large clinical trials.
  Autorzy: Majkowska Liliana
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.205-215, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Schorzenia układu sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę występują dwa razy częściej niż u innych osób. Nadciśnienie tętnicze, obecne u około 80 proc. chorych na cukrzycę typu 2, w istotny sposób zwiększa chorobowość i śmiertelność z powodu tych właśnie schorzeń. Wpływ obniżenia ciśnienia tętniczego i rodzaju stosowanego leczenia hipotensyjnego na rozwój powikłań o typie makroangiopatii był niejasny do czasu uzyskania wyników dużych badań klinicznych, które opublikowano w ostatnim czasie. Badania UKPDS, SHEP, Syst-Eur i HOT wykazały, że obniżenie ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 istotnie zmniejsza częstość powikłań o typie makroangiopatii, a efekty są tym lepsze, im niższe wartości ciśnienia udaje się uzyskać. Chorzy z nadciśnieniem i cukrzycą odnoszą z leczenia przeciwnadciśnieniowego większe korzyści niż chorzy bez cukrzycy, jednak dla osiągnięcia właściwego efektu hipotensyjnego konieczne jest zazwyczaj leczenie skojarzone trzema różnymi lekami. Badania UKPDS, CAPPP, ABCD, FACET, HOPE, w których porównywano efekty stosowania różnych leków wykazały, że inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) stosowane u chorych z nadciśnieniem i cukrzycą typu 2 wywierają dodatkowy, korzystny wpływ na powikłania o typie makroangiopatii, niezależnie od efektu hipotensyjnego. Z tego powodu inhibitory ACE wydają się lekami pierwszego rzutu w tej grupie chorych. Zgodnie z wynikami badania LIFE można przypuszczać, że podobny, korzystny efekt może wywierać blokowanie angiotensyny II, przy użyciu selektywnego antagonisty receptora angiotensyny II.


  7/7

  Tytuł oryginału: Sodowrażliwość ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Salt sensitivity of blood pressure in diabetes.
  Autorzy: Majkowska Liliana, Stefański Adam
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.429-435, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zaleceniami WHO i JNC VI spożycie sodu przez osoby z nadciśnieniem tętniczym powinno być mniejsze niż 100 mmol/d., podczas gdy w krajach wysoko rozwiniętych wynosi ono zazwyczaj około 200 mmol/d. Wpływ diety niskosodowej na obniżenie ciśnienia tętniczego nie jest jednak tak oczywisty, jak zwykle się przyjmuje. Duże badania epidemiologiczne wskazują, że wpływ zawartości sodu w diecie na ciśnienie tętnicze jest bardzo niewielki. Wiąże się to z osobniczą wrażliwością na obciążenie ładunkiem sodu. I tak, zjawisko sodowrażliwości ciśnienia tętniczego występuje u około 15 proc. zdrowych, 50 proc. z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym i u prawie wszystkich chorych z nadciśnieniem tętniczym wtórnym. Jest ono częstsze u osób otyłych i starszych. Wobec przesłanek, iż zjawisko to może być częstsze u chorych na cukrzycę, analizie poddano opublikowane prace dotyczące tego problemu. Wydaje się, iż u chorych na cukrzycę typu 1 występowanie zjawiska sodowrażliwości wiąże się z obecnością nefropatii cukrzycowej już na etapie mikroalbuminurii, jeszcze przed wzrostem ciśnienia tętniczego. U chorych na cukrzycę typu 2 zjawisko to jest bardzo częste, zwłaszcza w przypadku obecności otyłości i nadciśnienia tętniczego, i wydaje się, że może mieć związek z insulinoopornością i hiperinsulinemią, a u niektórych osób także z mikroalbuminurią. Z tego powodu w tych grupach chorych powinno się zalecać dietę z istotnym ograniczeniem sodu.

  stosując format: