Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAJKOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Badania psychologiczne osobowości chorych z zespołem kardiologicznym X.
Tytuł angielski: Psychological examinations of the personality of patients with cardiac syndrome X.
Autorzy: Chodorowski Zygmunt, Majkowicz Mikołaj, Waldman Wojciech, Ciećwierz Dariusz, Sein-Anand Jacek, Wnuk Katarzyna, Ciechanowicz Robert
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.281-285, il., bibliogr. 21 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniom psychologicznym poddano 76 pacjentów z bólami w klatce piersiowej, w tym 27 mężczyzn i 49 kobiet w wieku od 25 do 75 (średnio 49,96 ń 11,36) lat. U wszystkich pacjentów stwierdzono dodatni wynik testu wysiłkowego oraz brak zmian w tętnicach wieńcowych. Badanie psychologiczne przeprowadzono przy pomocy testu MMPI - 2 (Minesota Multiphasic Personality Inventory), zaś rozpoznanie depresji oparto o test GDS (Geriatric Depression Scale) wg J. Yesavage'a w wersji skróconej do 15 pytań. Osoby badane uzyskały najwyższe wartości średnie w skalach neurotycznych, co wskazuje na dominantę zaburzeń emocjonalnych najczęściej pod postacią zespołów hipochondryczno-pitiatycznych. Układ skal w zakresie triady neurotycznej u 37 (48,7 proc.) probantów tworzył "dolinkę psychosomatyczną". Tacy pacjenci w warunkach przewlekłych napięć skarżą się głównie na dolegliwości somatyczne, a nie psychiczne. U 25 (32,9 proc.) chorych przeważały psychologiczne objawy depresji, zaś kliniczną postać depresji rozpoznano u 17 (22,4 proc.) pacjentów.

  Streszczenie angielskie: 76 patients with chest pain including 27 men and 49 women from 25 to 75 (mean 49.96 ń 11.36) years old, were examined by means of the psychological test. All the patients showed positive exercise test and no changes in coronary arteries. Psychological test was done by the use of personality - MMPI - 2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) test and depression was diagnosed by GDS (Geriatric Depression Scale) by J. Yesavage - 15 questions version. The highest mean values in MMPI - 2 were obtained in neurotic scales. In indicates that emotional disorders in these patients emerge as hypochondriacal and hysterical neurosis. In 37 patients (48.7 p.c.) neurotic scales showed typical "conversion valley" and these who show such a change in MMPI - 2 talk mainly about somatic complains (not psychological) during long - term stress situation. In 25 (32.9 p.c.) patients single psychological symptoms of depression could be seen and depression episodes were diagnosed in 17 patients (22.4 p.c.).


  2/7

  Tytuł oryginału: Ocena jakości życia u chorych z bólem nowotworowym leczonych tramadolem i morfiną.
  Tytuł angielski: Assessment of quality of life in patients with cancer pain treated with tramadol and morphine.
  Autorzy: Leppert Wojciech, Majkowicz Mikołaj, Łuczak Jacek, Woźniak Sławomir Paweł
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (1) s.1-8, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W otwartym, randomizowanym, równoległym badaniu przeprowadzono ocenę jakości życia 40 chorych z bólem nowotworowym, którzy wymagali leczenia analgetykami opioidowymi. Chorzy otrzymywali przez 7 dni tramadol (krople bądź kapsułki) lub morfinę (roztwór wodny) o normalnym uwalnianiu, a przez kolejne 28 dni tramadol (Tramal Retard tabletki 100, 150, 200 mg) lub morfinę (MST Continus tabletki 10, 30, 60, 100 mg bądź M-eslon kapsułki 10, 30, 60, 100 mg) o zmodyfikowanym uwalnianiu. Ocenę jakości życia przeprowadzono trzykrotnie w czasie badania po 7, 21 i 35 dniach leczenia, przy użyciu kwestionariusza EORTC QLQ C 30. W obu grupach chorych uzyskano korzystne efekty analgetyczne, wyrażone znaczącym zmniejszeniem początkowego natężenia bólu wg skali VAS. Czas leczenia Tramalem Retard wynosił 3 - 310 dni (średnio 87.15 ń 78.23 dni), morfiną (MST Continus i M-eslon) 5 - 502 dni (średnio 100.05 ń 102.67 dni). Zakres dawek dobowych dla tramadolu 200 - 600 mg (średnia 322,22 ń 116,60 mg), dla morfiny 20 - 270 mg (średnia 123,5 ń 78,15 mg). Średnie dawki dobowe po 7, 21 i 35 dniach leczenia dla tramadolu wynosiły odpowiednio 290, 340 i 322 mg, dla morfiny odpowiednio 82,55, 103 i 123,5 mg. Natężenie objawów ubocznych, zwłaszcza senności (różnice statystycznie znamienne) było większe w grupie chorych leczonych morfiną. Badanie jakości życia wykazało lepszą ogólną jakość życia i mniejsze nasilenie zmęczenia w trzecim badaniu (po 35 dniach leczenia) w grupie chorych leczonych ...

  Streszczenie angielskie: In an open, randomised, parallel study we assessed quality of life in 40 patients who demand opioid analgesis therapy because of cancer pain. Patients received normal release preparations of tramadol (drops or capsules) or morphine (water solution) during first 7 days of the treatment, then patients were transferred to modified release forms of tramadol (Tramal Long 100, 150, 200 mg tablets) or morphine (MST Continus 10, 30, 60, 100 mg tablets or M-eslon 10, 30, 60, 100 mg capsules) which were administered through 28 days. Quality of life was appraised three times during the trial after 7, 21 and 35 days of the treatment using QLQ C 30 questionnaire. In both groups of patients the treatment was effective expressed by significant decrease in pain intensity assessed by VAS scale. The time of the treatment was for Tramal Retard 3 - 310 days (mean 87.15 ń 78.23 days), for morphine MST Continus and M-eslon 5 - 502 days (mean 100.05 ń 102.67 days). The daily dose range of tramadol was 200 - 600 mg (mean 322.22 ń 116.60 mg), for morphine 20 - 270 mg (mean 123.5 ń 78.15 mg). The mean daily doses after 7, 21 and 35 days of the treatment were for tramadol 290, 340 and 322 mg respectively, for morphine 82.5, 103 and 123.5 mg respectively. Side effects intensity especially drowsiness (statistically significant differences) was bigger in patients treated with morphine. Quality of life results revealed better overall quality of life and less intensity of fatique in the third ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Ocena objawów depresyjnych u pacjentów chorych na schizofrenię w trakcie psychoedukacji.
  Tytuł angielski: Evaluation of depressive symptoms among schizophrenic patients during psychoeducation program.
  Autorzy: Gizińska Dorota, Trzebiatowska Iwona A., Majkowicz Mikołaj
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.257-264, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The article describes impact of psychoeducation on severity and frequency schizophrenic patients. A group of 36 patients were evaluated using BDI, CDS and PANSS-G6 scales. There were no significant differences in severity of depressive symptoms before and after psychoeducation program. A slight fall in the frequency of depressive symptoms was observed after psychoeducation.


  4/7

  Tytuł oryginału: Ocena poczucia celu i sensu życia u pacjentów chorych na schizofrenię w trakcie psychoedukacji - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Purpose in life among schizophrenic patients during psychoeducation program - preliminary report.
  Autorzy: Trzebiatowska Iwona A., Gizińska Dorota, Majkowicz Mikołaj
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.265-269, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The article describe impact of psychoeducation on purpose in life, will of life, hope delight and satisfaction with life's attainments, relationship with family, health care and socio-economic situation among schizophrenic patiens. There were no significant difference in on [urpose in life hope and satisfaction with life's attainments, relationship with family, health care and socioeconomic situation. Patient after psychoeducation kave significantly higher level of hope and delight.


  5/7

  Tytuł oryginału: Karbamazepina w leczeniu zaburzeń psychicznych na podstawie własnego materiału klinicznego.
  Tytuł angielski: Carbamazepine in the treatment of psychiatric disorders based in retrospective clinical material.
  Autorzy: Afeltowicz Zbigniew, Majkowicz Mikołaj, Michalik Katarzyna, Radziwiłłowicz Piotr, Sowiński Piotr, Smoczyński Stefan, Trzebiatowska Iwona A.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.303-310, tab., bibliogr. 21 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Medical records of patient treated in I Department of Psychiatry Medical University of Gdańsk in 1996-2000 were analyzed. Carbamazepine was used in 383 patients, 209 male and 174 female. Mean age for the whole group 41,2 years, for male 40,6, for female 41,9. Carbamazepine was mainly used in affective disorders (F30 - 33) and organic affective disorders (F06.3 - 107 persons. Second the most common indication was organic personality disturbances (F07.0) - 121 persons. Carbamazepine was used in 100-2000 mg per day (mean dose 415 mg) during 5-189 days (mean 36 days). Treatment was well tolerated. Only 24 patients (6,3 p.c.) have mild side effects. Drug level in blood was checked in 19 patients during two last years of analysed material. Carbamazepine was used mainly with tricyclic antidepressants (30,3 p.c.), second generation antidepressive drugs (22,2 p.c.) and typical neuroleptic (11,1 p.c.). More than half of patients (55,6 p.c.) were recovered. based on clinical material carbamazepine seems to be active agent in treatment of affective disorders and diseases connected with organic brain lesion.


  6/7

  Tytuł oryginału: Psychologiczne uwarunkowania percepcji bólu pooperacyjnego u pacjentów z chorobą nowotworową.
  Tytuł angielski: Psychological aspects of postoperative pain in the group of oncological patients.
  Autorzy: Walden-Gałuszko Krystyna de, Majkowicz Mikołaj, Janiszewska Justyna
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (4) s.83-88, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie związku między somatyczną-zmysłową percepcją bólu a reakcją emocjonalną oraz oceną poznawczo-wartościującą zjawisko bólu. Badaniem objęto 51 pacjentów leczonych w Klinice Chirurgii Onkologicznej oraz Chirurgii Klatki Piersiowej. Pacjenci przed zabiegiem oceniali za pomocą wywiadu strukturyzowanego swoją sytuację chorobową i nadzieję na przyszłość, wartościowali zjawisko bólu. Oceniano u nich poziom lęku, depresji i agresji zmodyfikowaną skalą HD, a osobowość - kwestionariuszem NEO-FFI. W drugiej dobie po zabiegu chorzy oceniali skalą VAS natężenie bólu w ciągu ostatnich 24 godzin i tą samą skalą - poziom przykrości spowodowany przez ból. Analiza statystyczna wyników ujawniła, że: 1. zmysłowo-dyskryminacyjna percepcja bólu pooperacyjnego jest skorelowana z jej prostym odpowiednikiem emocjonalnym przykrości; 2. percepcja zmysłowo-dyskryminacyjna bólu pooperacyjnego pozostaje w związku z nasileniem lęku i agresji przed zabiegiem; 3. percepcja zmysłowa bólu wraz z towarzyszącą jej aftektywną reakcją przykrości pozostają w związku z cechą osobowości zwaną "otwartością"; 4. prosta aftektywna reakcja przykrości na ból pooperacyjny jest skorelowana z subiektywną oceną sytuacji zdrowotnej, a zwłaszcza poziomem nadziei chorych.

  Streszczenie angielskie: The goal of the study was to determine the relations between - sensory discriminative perception of pain and emotional unpleasantness and cognitive evaluation of pain phenomenon. Fifty one oncological patients were examined in Department of Oncological Surgery and Chest Surgery. The following methods were used before surgery: 1. structured interview (social demographic data assessment of health state, hope, evaluation of pain); 2. modified HAD-Scale (anxiety depression, aggression); 3. NEO-FFI (Five Factor Inventory). Seventy two hours after surgery patients were asked to assess their pain and immediate unpeasantness caused by this pain (by VAS - scale) statistical analysis of the results revealed that: 1. there was strong correlation between sensorydiscriminative perception of pain and the simple emotional reaction (unplasantness) to this perception; 2. sensory - discriminative perception of postoperative pain was correlated with the high level of anxiety and aggression before the surgery; 3. sensory discriminative perception of pain and immediate upleasanants were correlated with openess (one of the five factors of the a traits of personality).


  7/7

  Tytuł oryginału: Muzykoterapia jako czynnik relaksacyjny przed i w czasie trwania zabiegu chirurgiczno-stomatologicznego u pacjentów młodocianych.
  Tytuł angielski: Musictherapy before and during oral surgeries as a positive relaxing influence on the young patients.
  Autorzy: Gawrońska-Skorkowska Jadwiga, Zienkiewicz Józef, Majkowicz Mikołaj, Szwed Ewa, Kiewlicz Wojciech, Soroka-Letkiewicz Bożena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.161-172, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: