Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAJEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 58Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/58

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty zakażenia HIV i AIDS u kobiet i dzieci
Autorzy: Barańska Marta, Ciastoń-Przecławska Elżbieta, Dajek Zygmunt, Daniluk-Kula Barbara, Kmita Grażyna, Majewski Sławomir, Marczyńska Magdalena, Niemiec Tomasz, Rogowska-Szadkowska Dorota, Rudnicka Iwona, Stańczak Janusz J.
Opracowanie edytorskie: Niemiec Tomasz (red.), Majewski Sławomir (red.).
Źródło: - Warszwa, Instytut Matki i Dziecka 2002, 131 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 739,007

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/58

  Tytuł oryginału: Zbadanie zależności między dawką zdeponowanych w tarczycach radiojodków a obrazem klinicznym, cytologicznym i histopatologicznym w tarczycach pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego lub nowotworów tarczycy - badania w województwie wielkopolskim.
  Tytuł angielski: Evaluation of the relation between the dose of radioiodides, deposited in thyroid glands, and the clinical, cytological, and histopathological pictures in thyroids of patients who were surgically treated because of either nodular goitre of thyroid neoplasms - studies in the Wielkopolska Voivodship.
  Autorzy: Gembicki Maciej, Łącka K., Bolko P., Czarnywojtek A., Majewski P., Bręborowicz J., Trejster E., Ruchała M., Gradecka-Kubik I., Manuszewska E., Drews M., Stajgis P., Stawny B., Rólski M., Skrobisz J., Burchadt W., Teresiak M., Murawa P.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.117-132, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę hormonalną, ultrasonograficzną, cytologiczną i histopatologiczną 229 chorych urodzonych po 1960 roku (144 kobiet, 56 dziewczynek, 22 mężczyzn i 7 chłopców) zamieszkałych w regionie Wielkopolski i leczonych chirurgicznie z powodu wola guzkowego w latach 1997-1999. Badania przeprowadzono przed leczeniem chirurgicznym oraz 3-8 miesięcy po tyreoidektomii, kiedy to oceniono czynność tarczycy oraz wykonano badania ultrasonograficzne okolicy szyjnej. Badania wykazały częstszą rozpoznawalność raka zróżnicowanego tarczycy w porównaniu do lat 1981-1985.

  Streszczenie angielskie: Hormonal, USG, cytologic and histopatologic evaluation of 229 patients (144 women, 56 girls, 22 men and 7 boys) born after 1960 living in the Wielkopolska District surgically treated for thyroid nodular disease in 1997-1999 is given in this study. Examination was conducted twice before surgery and 3-8 months after thyreoidectomy. The study showed a more frequent diagnosis of differentiated thyroid carcinoma, as compared to studies conducted in 1981-1985.


  3/58

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie urazów jamy brzusznej z zastosowaniem laparoskopii w oddziale ogólnochirurgicznym.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of abdominal trauma by means of laparoscopy in the department of general surgery.
  Autorzy: Majewski Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Kostewicz Waldemar (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (2) s.136-149, tab., bibliogr. 30 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang. Praca stanowi część rozprawy habilitacyjnej
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności laparoskopii w rozpoznawaniu i leczeniu urazów jamy brzusznej. Materiał i metodyka. Porównano wyniki leczenia dwóch grup pacjentów z urazami jamy brzusznej: I - 28 poddanych laparoskopii rozpoznawczej, w tym 5 leczonych operacją laparoskopową, 13 operacją klasyczną; II - 41 diagnozowanych zachowawczo lub drogą laparotomii rozpoznawczej, z wykonaniem u 17 z nich operacji klasycznej. Wyniki. Laparoskopia rozpoznawcza pozwoliła ustalić: rozpoznanie u 22/28 pacjentów, sposób leczenia u 28, a u 10/28 uniknąć operacji. W grupie 28 laparoskopii rozpoznawczych, w tym u 13 pacjentów z urazami wielonarządowymi, wystąpiło 8 powikłań i 4 zgony, a w grupie kontrolnej (z 7 przypadkami urazów wielonarządowych) 12 powikłań i 3 zgony. Wnioski. Analiza i ocena siedmiu mierników postępowania diagnostycznego wykazała jedynie znamiennie niższą dokładność laparoskopii rozpoznawczej niż laparotomii zwiadowczej. 2. Czas hospitalizacji był istotnie krótszy u tych, którym stosowano tylko laparoskopię rozpoznawczą niż w grupie z laparotomią zwiadowczą. 3. Śmiertelność i częstość powikłań u obu grup hospitalizowanych z powodu urazów jamy brzusznej nie różniły się znamiennie. 4. Laparoskopię rozpoznawczą należy włączyć do standardu postępowania klinicznego u pacjentow z urazami jamy brzusznej, także wielonarządowymi.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to assess the usefulness of laparoscopy for the diagnosis and treatment of abdominal trauma (AT). Material and methods. Two groups of patients with AT were compared: Group I comprised 28 patients following diagnostic laparoscopy (DL), 5 - laparoscopy surgery (LO), 13 - open surgery. Group II comprised 41 patients following hospitalization or diagnostic laparotomy (DLPT), 17 - open surgery. Results. DL was able to establish diagnosis in 22/28, mode of treatment in 28, and 10.28 avoided nontherapeutical laparotomy. In 28 DL patients (13 polytraumatic) morbidity amounted to 8, mlrtality - 4. In 41 control subjects (7 polytraumatic) morbidity amounted to 12, mortality - 3. Conclusions. 1. Seven parameter analysis revealed a slighty lower accuracy of DL compared with DLPT. 2. Hospitalization following DL was significantly shorter, in comparison with DLPT cases. 3. Mortality and morbidity in both AT groups did not differ significantly. 4. DL should be included into the treatment algorithm of abdominal trauma and polytrauma.


  4/58

  Tytuł oryginału: [Kronika działalności oddziałów i sekcji PTF.]
  Autorzy: Rostafiński S., Kowalewski Z., Orlikowski P., Majewski J., Anioł M.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (6) s.297-301
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  5/58

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu przewlekłego, krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych na strukturę komórek mięśni poprzecznie prążkowanych niedokrwionych kończyn.
  Tytuł angielski: Influence of chronic critical atherosclerotic limb ischemia on skeletal muscle structure of ischemic limbs.
  Autorzy: Motyka Marek, Kuśmierz Janusz, Grzybek Henryk, Kocot Arkadiusz, Walas Ryszard
  Opracowanie edytorskie: Majewski Wacław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.261-267, bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie czy, a jeśli tak to w jakim stopniu, miażdżycowa niedrożność tętnic kończyn dolnych wpływa na obraz mikroskopowy komórek mięśni poprzecznie prążkowanych. Materiał i metodyka. U 15 chorych z objawami krytycznego, przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych leczonych w naszej klinice w okresie 01.1999 - 06.1999 r. wykonano biopsję cienkoigłową mięśni poprzecznie prążkowanych niedokrwionej kończyn dolnej, badanie mikroskopowe bioptatu oraz badanie hemodynamiczne. Wyniki. W grupie chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych stopnia III B obraz mikroskopowy komórki mięśnia poprzecznie prążkowanego niedokrwionej kończyny dolnej (goleni) charakteryzował się chaotycznym przebiegiem włókien mięśniowych, widoczną rozpoczynającą się ich degradacją, obecnością niewielkiej liczby małych mitochondriów oraz początkiem procesów katabolicznych - obecnośći lizosomów. W grupie chorych z IV stopniem niedokrwienia zmiany były bardziej nasilone, tzn. zauważalny był bardziej nasilony proces degeneracji włókien mięśniowych, obecność większej liczby lizosomów. Z kolei u chorego z krytycznym, skrajnym niedokrwieniem kończyny kwalifikowanego do pierwotnej amputaacji oprócz wyżej wymienionych zmian wystąpił rozpad jądra komórkowego, a więc śmierć komórki. Wnioski. Na podstawie naszych badań stwierdziliśmy, że zmiany zachodząće w komórkach mięśni niedokrwionej kończyny dolnej zależą od stopnia tego niedokrwienia ocenianego wg zmodyfikowanej skali Fontaine'a, tj. im stopień niedokrwienia wyższy, tym bardziej są widoczne zmiany degeneracyjne w komórkach mięśni poprzecznie prążkowanych niedokrwionych kończyn dolnych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to find an answer to the following question: Is preoperative lower ischemia connected with the microscopic image of skeletal muscle cells and to what extent: Material and methods. The study group comprised 15 patients wtih symptoms of critical, chornic lower extremity ischemia treated in our Department btween 01.1999 and 06.1999. We performed biopsy samples of ischemic lower limb skeletal muscles, microscopic examinations of biopsy samples and diagnostic tests. Results. In patients with III B grade ischemia the microscopic image of ischemic lower limb skeletal muscles (crus) was characaterized by chaotic placement of muscles fibers, visible beginning of their degeneration, presence of scarce, small mitochondria and the beginning of catabolic processes - presence of lysosomes. In patients with IV grade ischemia changes were much more advanced, we observed much more advanced processes of muscle fiber degeneration and the persence of a greater number of lysososms. In the patient qualified towards primary thigh amputation, apart from the above mentioned changes we noted cell nucleus degeneration, thus cell death. Conclusions. On the basis of our research we established that ischemic lower limb skeletal muscle cell changes depend on the degree of ischemia, according to Fontaine's scale. The higher the degree the more advanced degeneration changes in skeletal muscle cells of ischemic limbs.


  6/58

  Tytuł oryginału: Zakażenia wirusami herpes simplex i varicella-zoster: patogeneza i leczenie.
  Tytuł angielski: Pathogenesis and treatment of herpes simplex and varicella-zoster virus infections.
  Autorzy: Młynarczyk Beata, Majewski Sławomir
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.133-138, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono współczesne poglady na patogenezę zakażeń HSV i VZV, ze szczególnym uwzględnieniem molekularnych mechanizmów ich neurotropizmu, latencji i reaktywacji. Przedstawiono schematy leczenia tych infekcji za pomocą różnych leków przeciwwirusowych i podkreślono rolę przewlekłego leczenia supresyjnego.

  Streszczenie angielskie: In the article a new data on pathogenesis of HSV and VZV infections are discussed, especially molecular mechanisms of viral neurotropizm, latency and reactivation of the infection. Various modalities of the treatment of the viral infections are presented underlining the benefis of chronic suppressive therapy with the use of antiviral agents.


  7/58

  Tytuł oryginału: Patomorfologia idiopatycznych zapaleń jelita grubego u dzieci.
  Tytuł angielski: Pathomorphology of idopathic bowel diseases in children.
  Autorzy: Majewski Przemysław
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.43-48, bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do grupy idiopatycznych zapaleń jelita grubego zalicza się chorobę Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Częstość zachorowań na te zapalenia wynosi obecnie od 3,9 do 10 chorych na 100000 ludności. U 10-30 proc. chorych pierwsze objawy występują poniżej 20 roku życia, a u 4 proc. poniżej 4 roku życia. W pierwszym okresie choroby Leśniowskiego-Crohna dochodzi do hiperplazji grudek chłonnych i pojawienia się nadżerek na powierzchni błony śluzowej jelita. Rozrost grudek chłonnych daje obraz widocznych makroskopowo aft, a w następnym okresie powoduje powstanie rozległych "geograficznych" lub wąskich szczelinowatych owrzodzeń. Proces zapalny szerzy się na głębsze warstwy jelita, aż do błony surowiczej, krezki i węzłów chłonnych. Dołącza się włóknienie powodujące zwężenie światła jelita i pogrubienie jego ściany. Szczelinowate owrzodzenia przetok i ropni. W 60-70 proc. przypadków stwierdza się ziarniniaki z komórek nabłonkowatych podobne do spotykanych w sarkoidozie, stanowiące pewne kryterium rozpoznania tej choroby. W przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego w błonie śluzowej i podśluzowej stwierdza się proces zapalny o różnym stopniu nasilenia. W obszarach o dużym nasileniu procesu zapalnego błona śluzowa przyjmuje formę polipów. W nacieku zapalnym obecne są poszerzone naczynia włosowate, obrzęk, nacieki z komórek jednojądrzastych i eozynofilów a w późniejszym okresie także z komórek wielojądrzastych i erytrocytów. Występują ogniska ...

  Streszczenie angielskie: The group of idiopathic large bowel disease consists of Leśniowski-Crohn disease and ulcerative colitis. Nowadays, the incidence of those disease is 3.9 to 10 for 100 000 of population. In 10-30 p.c. of patients, first symptoms occur before 20 years of age, and in 4 p.c. before the age of four. In the first stadium of Leśniowski-Crohn disease there are hyperplasia of lymphatic follicles and appearance of erosiones on the surface of bowel mucosa. In the next stadium the hyperplasia of lymphoid follicles gives macroscopically visible afts or extensive "geographic" or thin fissural ulcerations. The inflammatory process penetrates into deeper layers of bowel wall, up to the adventitia, mesentery and lymph nodes. Latter, fibrosis leads to the narrowing of bowel lumen and thickening of the bowel wall. The fissural ulceration may penetrate with the formation of fistulas and abscesses. In 60-70 p.c. of cases the sarkoid-like granulomas occurs, which is pathognomonic diagnostic criterion. In the course of ulcerative colitis in the bowel mucosa and submucosa inflammatory process of various intensity is boserved. In the areas of major intensity the mucosa forms polyps. In the inflammatory area we can observe dilated capillaries, edema, mononuclear and neutrophilic infiltrates. Later, even multinucleated cells and erythrocytes are observed. There are also areas of necrosis, which leads to the mucosal defects and ulcerations. In the mucosal crypts thera is accumulation of pus, ...


  8/58

  Tytuł oryginału: Weryfikacja histopatologiczna rozpoznań cytologicznych u dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolskim.
  Tytuł angielski: The histopathological verification of cytologic diagnoses in children from Wielkopolska operated for thyroid nodular disease in 1997 - 1999 period.
  Autorzy: Majewski Przemysław, Łącka Katarzyna, Bolko Paweł, Rólski Michał, Trejster Ewa, Ruchała Marek, Niedziela Marek, Bręborowicz Danuta, Manuszewska Ewa, Czarnywojtek Agata, Korman Eugeniusz, Gembicki Maciej, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.97-101, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Weryfikacja histopatologiczna rozpoznań cytologicznych u dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolskim. Celem naszej pracy była weryfikacja histopatologiczna wyników badań cytologicznych wykonanych u dzieci leczonych operacyjnie z powodu choroby guzowatej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolski. Badaniem objęto 63 dzieci w wieku od 8 - 17 lat (średnio 15,25 lat). U wszystkich dzieci wykonano biopsję aspiracyjną cienkoigłową tarczycy pod kontrolą ultrasonografii (BACC) oraz badanie histologiczne materiału operacyjnego. Cytologicznie w 35 (55,5 proc.) przypadkach rozpoznano zmianę łagodną, w 14 (22 proc.) guzek pęcherzykowy, w 3 (5 proc.) raka brodawkowatego a u 11 (17,5 proc.) dzieci nie można było ustalić rozpoznania cytologicznego. Rozpoznaniu cytologicznemu zmiany łagodnej (n = 35) w 26 (74 proc.) przypadkach odpowiadało rozpoznanie histologiczne wola koloidowego, w 1 (3 proc.) przewlekłego zapalenia, w 4 (11,5 proc.) gruczolaka pęcherzykowego i w 4 (11,5 proc.) raka brodawkowatego. Przy rozpoznaniu cytologicznym guzka pęcherzykowgo (n = 14) w 4 (28,5 proc.) przypadkach rozpoznano wole koloidowe, w 6 (43,5 proc.) gruczolaka pęcherzykowego, w 3 (21 proc.) raka brodawkowatego i w 1 (7 proc.) raka pęcherzykowego. We wszystkich 3 przypadkach potwierdzono cytologiczne rozpoznanie raka brodawkowatego. BACC tarczycy cechowała się czułością 73 proc., swoistością 90 proc., WRP 76 proc., WRW 77 proc. i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was histopathological verification of cytology taken from children for Wielkopolska treated surgically for thyroid nodular disease in the period of 1997 - 1999. The study group consists of 63 children at the age form 8 to 17 years (mean 15.25 years). In all cases a fine needle aspiration (FNA) biopsy under the ultrasound control was performed. After the surgery the material was evaluated histologically. The cytologic diagnoses were as follow: benign lesion in 35 cass (55.5 p.c.), nodulus follicularis in 14 patients (22 p.c.), papillary carcinoma in 3 cases (5 p.c.) and in 11 patients (17.5 p.c.) the cytologic material was non-diagnostic. After verification of the surgical material we found that in the gorup of cytologically diagnosed as benign lesions (n = 35), the histological diagnoses were as follow: in 26 cases (74 p.c.) colloid goiter, chronic inflammation in 1 patient (3 p.c.) follicular adenoma in 4 cases (11.5 p.c.), papillary carcinoma in 4 patients (11.5 p.c.). In the group diagnosed cytologically as nodulus follicularis (n = 14) after histological verification there were following diagnoses: colloid goiter in 43 patients (28.5 p.c.), follicular adenoma in 6 cases (43.5 p.c.), papillary carcinoma in 3 patients (21 p.c.) and follicular carcinoma in 1 case (7 p.c.). The cytologica diagnosis of papillary carcinoma was confirmed in histopathological study in all cases. The FNA of thyroid has 73 p.c. sensitivity, 90 p.c. specificity, ...


  9/58

  Tytuł oryginału: Fundoplikacja laparoskopowa w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Laparoscopic fundoplication - own experience.
  Autorzy: Majewski Włodzimierz
  Opracowanie edytorskie: Wallner Grzegorz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.400-407, bibliogr. 12 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena własnej serii pacjentów leczonych drogą fundoplikacji laparoskopowej (FL). Materiał i metodyka. Wykonano 16 operacji u 15 chorych (8 mężczyzn i 7 kobiet) w wieku śr. 45,3 lat (SD ń 7,3 lat), BMI śr. 31,8 (SD ń 8,1 kg/mý), w latach 1995-2000. Wskazania do zabiegu: objawowa choroba refluksowa po nieskutecznym leczeniu zachowawczym 6 mies. - 14 chorych, objawowa przepuklina okołoprzełykowa - 1 osoba. Wskazania potwierdzono endoskopią z biopsją, rtg GOPP celowanym na przepuklinę rozworu, scyntygrafią przełyku (2 chorych), pH-metrią (1 osoba). Manometrii nie wykonywano (brak aparatury). Metodą była fundoplikacja Nissena (11 chorych), floppy-Nissena (2 chorych) i Toupeta (3 chorych). Czas operacji śr. 185 min. (pomiędzy 95 a 360 min; SD ń 82 min); śr. czas pobytu 3 dni, czas rekonwalescencji 7 - 10 dni. Czas obserwacji śr. 1,7 lat, (od 4 tyg. do 5 lat). Wyniki. 12 zabiegów zakończono laparoskopowo, 4 konwersje: trudności identyfikacji struktur u 3 chorych, techniczne - otyłość u 1 osoby. Powikłania wczesne u 3/16 pacjentów: przejściowa dysfagia u 2 chorych, wymagająca reoperacji i FL Toupeta - 1 osoba. Jeden zgon okołooperacyjny w 35 dobie po FL (trudności z wybudzeniem po przedłużonym zabiegu, ARDS). Uzyskano całkowite ustąpienie dolegliwości u 11/15 chorych, poprawę u 3/15 chorych. Wniosek. Fundoplikacja laparoskopowa pozwala na skuteczne leczenie objawowej choroby refluksowej. W okresie wprowadzania metody należy się liczyć z większą liczbą powikłań.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study. Assessment of own series of laparoscopic fundoplication (FL). Material and methods. 16 operations were performed in 15 patients (8 men and 7 women), mean age was 45.3 years (SD ń 7.3 years), mean BMI 31.8 (SD ń 8.1 kg/mý), between 1995 - 2000 in our clinic. Indications: symptomatic reflux disease persistent after 6 months of medical treatment (14 patients), symptomatic paraesophageal hernia (1 patient). Investigations: endoscopy and biopsy, barium swallow, scintygraphy (2 patients), pH-metry (1 patient). Manometry was not performed. Methods: laparoscopic Nissen fundoplicaion (11 patients), floppy-Nisssen (2 patients). Toupet (3 patients). Average operation time: 185 min. (between 95 and 360 min. SD ń 82 min); mean hospital stay 3 days, convalescence time 7 - 10 days. Average observation time 1.7 years (4 weeks to 5 years). Results. 12 procedures ended by laparoscopy, 4 conversions: structures identification problems (3 patients), technical difficulties-obesity (1 patient). Morbidity 3/16 patients: transient dysphagia (2 patients), Dysphagia requiring relaparoscopy and change for Tounet fundoplication (1 patient). Mortality: 1 patient (postoperative anesthesia problems after prolonged operation, ARDS). Total relieve of symptoms in 11/15 patients, improvement 3/15 patients. Conclusion. FL seems to be a promising method for treatment of symptomatic reflux disease, however learning curve can result in higher complication rate.


  10/58

  Tytuł oryginału: Czy nadczynność tarczycy często występuje u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy?
  Tytuł angielski: Is hyperthyroidism often present in patients with thyroid differentiated carcinoma?
  Autorzy: Bolko Paweł, Łącka Katarzyna, Manuszewska Ewa, Ruchała Marek, Majewski Przemysław, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.555-559, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współistnienie raka tarczycy z nadczynnością jest potwierdzone przez wielu autorów. Wydaje się, że częstość obu jednostek może być większa ze względu na brak właściwej i wnikliwej diagnostyki biopsyjnej oraz kwalifikacji do leczenia operacyjnego wola guzkowego nadczynnego, jak i choroby Gravesa i Basedowa, szczególnie postaci współistniejącej z guzkami. Celem naszej pracy była ocena występowania nadczynności tarczycy u chorych leczonych z powodu zróżnicowanego raka tarczycy. Grupę stanowiło 217 chorych z rozpoznanym zróżnicowanym rakiem tarczycy, wśród których u 20 (9,1 proc.) występowała rozpoznana na podstawie typowych objawów klinicznych oraz wyników oznaczeń hormonalnych nadczynność tarczycy. U 17 chorych stwierdzono wole guzkowe nadczynne, a u 3 chorobę Gravesa i Basedowa, potwierdzoną oznaczeniem przeciwciał przeciwreceptorowych dla TSH. W wykonanej ultrasonografii przedoperacyjnej stwierdzono wole guzkowe u 17 chorych oraz obraz wola ze znacznie obniżoną echogenicznością z obszarami hipo- i hipergenicznymi. Po wykonanej tyreoidektomii w grupie chorych z nadczynnością tarczycy u 16 osób rozpoznano raka brodawkowatego tarczycy, u 4 osób raka pęcherzykowatego tarczycy. Częstość występowania raka i nadczynności tarczycy w naszej grupie badanej wynosiła 9,1 proc. Wyniki naszych obserwacji nie odbiegają od danych z piśmiennictwa światowego i wskazują na potrzebę dokładnej analizy chorych z nadczynnością tarczycy i właściwej kwalifikacji do leczenia operacyjnego zmian podejrzanych o złośliwy proces nowotworowy.

  Streszczenie angielskie: The coexistence of thyroid cancer and hyperthyroidism is confirmed by many authors. It appears that the frequency of both disease can be greater as a results of lack of proper and penetrating biopsy diagnosis and qualification to surgery treatment patients with hyperfunctional goiter and Graves disease, especially coexisting with nodes. The aim of our study was estimation of occurrence of hyperthyroidism in the patients with thyroid differentiated cancer. We examined group of 217 patients with diagnosed thyroid differentiated cancer, 20 patients (9.1 p.c.) of them were earlier hyperthyroidism diagnosed. 17 of them were hyperfunctional goiter diagnosed and three as Graves disease, confirmed by presence of anti-TSH receptor antibodies (TRAK). Before thyreoidectomy ultrasounography showed nodular goiter in 17 patients and hypoechogenic goiter with nodules in 3 patients. After thyroidectomy at the hyperthyroid patients in 16 papillary thyroid cancer and in 4 follicular thyroid cancers were diagnosed. The frequency of coexistence of cancer and hyperthyroidism in our material amounted for 9.1 p.c. The results of our observation do not diverge from facts given in world literature and is point out the need for precise analysis of patients with hyperthyroidism and of proper qualification to surgery treatments changes suspected to be malignant process.


  11/58

  Tytuł oryginału: Human papillomavirus and oncogenesis: critical evaluation of recent findings.
  Autorzy: Majewski Sławomir, Jabłonska Stefania
  Źródło: Int. J. Dermatol. 2002: 41 (6) s.319-320, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 305,645

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/58

  Tytuł oryginału: Pierwsze dni samorządności poznańskich aptekarzy po II wojnie światowej.
  Tytuł angielski: The first days of the pharmacists' self-government in Poznań, after the World War II.
  Autorzy: Majewski Jan
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (10) s.487-492, il., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The process of creating the legal and organizational order of pharmacy had been started before the World War II and continued with creating the Chambers of Pharmacy in 1945. Whey were organized and acted basing on the law from 1939 about the Chamber of Pharmacy and 1946 about the organization of medical, medical-dentists and pharmaceutical self-government. Since 1945, main and local Chambers of Pharmacy represented all pharmaceutical subjects.


  13/58

  Tytuł oryginału: Zakażenia bakteryjne i wirusowe : problemy diagnostyki i antybiotykoterapii
  Autorzy: Majewski Sławomir, Młynarczyk Grażyna, Muszyński Jacek, Młynarczyk Andrzej, Ehrmann Agnieszka, Kudlicka Maria, Młynarczyk Beata
  Opracowanie edytorskie: Muszyński Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, 142 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • choroby zakaźne


  14/58

  Tytuł oryginału: Wartość oznaczeń kalcytoniny, CEA i AFP w surowicy we wczesnym wykryciu wznowy raka rdzeniastego tarczycy.
  Tytuł angielski: Usefulness of serum calcitonin, CEA and AFP assay in the early detection of medullary thyroid carcinoma relapse.
  Autorzy: Łącka Katarzyna, Michałek Krzysztof, Majewski Przemysław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.394-403, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak rdzeniasty tarczycy (MTC) występuje w formie sporadycznej (SMTC) oraz w formach genetycznie uwarunkowanych jako rodzinny rak rdzeniasty tarczycy (FMTC) oraz zespół wielogruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej MEN 2A i 2B. Leczeniem z wyboru jest tyreoidektomia totalna, niekiedy uzupełniana o radioterapię. Wśród metod monmitorowania wyników leczenia najczęściej stosowane jest oznaczanie stężenia kalcytoniny (CT) w surowicy w testach stymulacyjnych oraz poziomu antygenu rakowo-płodowego (CEA). Celem pracy jest ocena przydatności oznaczeń kalcytoniny, CEA i alfa-fetoproteiny (AFP) do wczesnego wykrycia wznowy lub przerzutów raka rdzeniastego tarczycy. Badaniem objęto 18 chorych na raka rdzeniastego tarczycy, w tym 14 kobiet i 4 mężczyzn. U każdego chorego oznaczano stężenia kalcytoniny w warunkach podstawowych i testach stymulacyjnych oraz poziom antygenu CEA i AFP w surowicy krwi. Wyniki analizowano w korelacji ze stanem klinicznym oraz obrazem USG okolicy i ewentualnie biopsją aspiracyjną cienkoigłową. Badania dowodzą, że stymulacyjne testy wydzielania kalcytoniny oraz CEA są czułym wskaźnikiem obecności wznowy procesu nowotworowego lub przerzutów. Stężenie AFP w surowicy nie jest przydatne do monitorowania leczenia.

  Streszczenie angielskie: The medullary thyroid carcinoma (MTC) occurs in the two major forms, the sporadic medullary carcinoma (SMTC) and hereditary medullary carcinoma, to which belong familial form (FMTC) and the element of Multiple Endocrine Neoplasia Syndrom MEN 2A and 2B. The method-of-choice of treatment is total thyroidectomy with following radiotherapy in selected cases. Among the follow-up methods, there are two used the most frequently: the pentagastrin and omeprazole stimulation test of calcitonin (CT), and CEA antigen assay. The aim of this study is to evaluate usefulness of plasma CT, CEA and AFP assay in the early detection of relapse or metastasis of MTC. 18 patients (14 females and 4 males) were investigated. The following procedures were performed in all the patients: plasma CT assays in the basal conditions and after stimulation tests, CEA and AFP. The results were analysed according to TNM staging and neck USG results. Our conclusion is that calcitonin stimulation tests, and CEA assay are useful methods to estimate the presence of relapse or metastases in the patients after surgical treatment due to MTC. Assays of plasma AFP concentration are not useful in a follow-up of patients operated on MTC.


  15/58

  Tytuł oryginału: Short- and long-term escape rhythm characteristics after radiofrequency ablation of the arterioventricular junction.
  Tytuł polski: Rytm zastępczy po ablacji łącza przedsionkowo-komorowego.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek, Szczepkowski Jacek
  Opracowanie edytorskie: Walczak Franciszek (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (8) s.114-124, il., tab., bibliogr. 20 poz. + bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Radiofrequency (RF) ablation of the atrio-ventricular (a-v) junction is a well-established method of treatment in some patients with atrial tachyarrhythmias and fast ventricualr response, refractory to antiarrhythmic therapy. The drawback of this method is the need for pacemaker implantation and the long-term pacemaker dependency. Aim. To assess the characteristics of spontaneous escape rhythm (ER) examined during long-term follow-upin patients who underwent RF ablation of the a-v node. Methods. The study group consisted of 41 patients (20 males, 21 females, mean age 60.5 ń 11 years) who underwent RF ablation of the a-v junction with subsequent pacemaker implantation in our institution. The characteristics of ER were assessed immediately after the procedure and mean 18.9 ń14.2 months (range 6 - 55 months) later by analysing the spontaneous rhythm during a four second period when the pacemaker was switched off. Results. Immediately after RF ablation ER was present in 35 (85 p.c.) patients compared with 31 (75 p.c.) patients during long-term follow-up (NS). Three subgroups were identified: group A - 7 (17 p.c.) patients, in whom an improvement in ER characteristics was observed (restoration of ER or increase in ER rate by ň 10 beats/min); group B - 22 (54 p.c.) patients with no changes in ER parameters, and group C - 12 (29 p.c.) patients in whom ER disappeared or ER rate was slower by 10 beats/min compared with early post-procedural measurements. Patients from group had interventricular conduction disturbances prior to ablation more frequently than the patients from groups A or B...


  16/58

  Tytuł oryginału: Tolerancja wysiłku u pacjentów z przewlekłą elektrostymulacją serca.
  Tytuł angielski: Exercise tolerance in patients with permanent cardiac pacing.
  Autorzy: Małecka Barbara, Lelakowski Jacek, Bednarek Jacek, Majewski Jacek, Tomala Igor
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.135-139, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Tolerancja wisiłku oznacza zdolność do wykonania pracy bez głębszych zaburzeń homeostazy lub zakłóceń sprawności ustroju. Cel pracy: Ocena tolerancji wysiłku populacji pacjentów z przewlekłą stymulacją serca przeprowadzona na grupie reprezentacyjnej. Materiał i metodyka: Oceniono tolerancję wysiłku w 190-osobowej grupie chorych z przewlekłą elektryczną stymulacją serca (100 mężczyzn, 90 kobiet w wieku od 50 do 85 lat, śr. 68,6). Zła tolerancja wysiłku oznaczała pojawienie się w czasie testu 6-minutowego marszu (M6): arytmii nadkomorowej, komorowej, nadmiernego wzrostu ciśnienia tętniczego lub stenokardii. Analizowano obecność złej tolerancji wysiłku w całej 190-osobowej grupie pacjentów, jak również w wyłonionej z niej 3 podgrupach: o niskiej, średniej i dobrej wydolności wysiłkowej mierzonej wielkością pokonanego w czasie testu M6 obciążenia względnego. Poddano analizie procentowy udział schorzeń kardiologicznych w zbiorach pacjentów z dobrą i złą tolerancją wysiłku a także zachowanie się ich rytmu podstawowego. Wyniki: W całej grupie zła tolerancja wysiłku była obecna u 44,5 proc. pacjentów; w podobnym procencie u chorych z podgrup o niskiej, średniej i dobrej wydolności wysiłkowej mierzonej wielkością pokonanego obciążenia względnego. Różnice między grupami chorych o dobrej i złej tolerancji wysiłku w występowaniu schorzeń kardiologicznych i zachowaniu się rytmu podstawowego nie były istotne. Najczęstszym objawem złej tolerancji wysiłkowej okazała ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The term exercise tolerance means the ability to perform physical exercise without experiencing significant homeostasis disorders or physiological disturbances. The aim: The aim of this study was to assess the exercise tolerance in representative group of patients with permanent pacemaker. Material and method: Exercise tolerance evaluation in the group of 190 pacemaker (100 males, 90 females; aged 50-85, mean 68,6) was performed using the 6-minutes corridor walk test (M6). Poor tolerance was defined as exercise-induced supraventricular and ventricular arrhythmia, inappropriate increase of blood pressure or angina. Poor exercise tolerance was studied analyzed in entire group as well as in three subgroups characterized by: low, median, and good exercise capacity evaluated in M6 test by relative workload. The analysis of cardiac disorders proportional presence in the cohorts of good and poor exercise tolerance, as well as basic heart rate behavior had beed also carried out. Results: Poor exercise tolerance occurred in 44.5 p.c. of all patients. Its prevalence in subgroups characterized by low, median and good capacity evaluated by relative exercise loading, was evenly distributed. The differences in preexisting cardiac disorders and basic heart rate behavior between the cohorts with good and poor exercise tolerance were insignificant. Exercis induced arrythmia was the most frequent indicator of poor tolerance. Complex ventricular arrhythmia (couplets, ...


  17/58

  Tytuł oryginału: Związek nowotworów skóry z wirusami brodawczaka ludzkiego.
  Tytuł angielski: Association of skin cancers with human papillomaviruses.
  Autorzy: Majewski Sławomir, Jabłońska Stefania
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.104-109, bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Związek nowtoworów z wirusami brodawczaka (HPV) był nie uznawany do czasu wykrycia wirusów anogenitalnych w rakach narządów płciowych oraz swoistych wirusów skrnych w genetycznych rakach epidermodysplasia verruciformis (EV). Mechanizm nowotworów anogenitalnych został dobrze poznany, natomiast związek wirusów brodawczaka z rakami skóry jest nadal nie w pełni wyjaśniony, gdyż DNA wirusów EV jest obecne w tkance nowtoworowej w bardzo niewielkiej liczbie kopii i istnieją tylko pośrednie dowody serologiczne na udział EVHPV w onkogenezie (przeciwciała przeciw EVHPV5 LI i E6). Omówiona jest rola cyklu rozwojowego HPV w epdiermalnej proliferacji zarówno łagodnej, jak i złośliwej, rola czynników immunologicznych w miejscowej immunosurveillance oraz udział cytokin, wpływających na regresję i progresję nowotworów skóry. Interesujące jest przeciwwirusowe i przeciwnowotworwe działanie nowego syntetycznego związku imidozochinolinowego imiquimodu, który działa wyłącznie poprzez nasilenie miejscowej immunosurveillance. Perspektywy zastosowania profilaktycznych i terapeutycznych szczepionek przeciw wirusom HPV u chorych z nowotworami skóry są dotychczas niewielkie, chociaż szczepienia przeciw wirusom genitalnym odpowiedzialnym za nowotwory narządów płciowych są już w fazie badań klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Association of cutaneous tumors with papillomaviruses (HPV) was not recognized until detectionof genital HPVs in anogenital tumors and of specific cutaneous HPVs in genetic cancers of epidermiodysplasia verruciformis (EV). The pathomechanism of anogenital malignancies has been extesively studied and the relation with HPV infection rather well established. Contrary to that, the association of cutaneous tumors with HPV is not clear because the EVHPV DNA is present in a very small copy numbers. However, there is indirect serolgical evidence for the presence of HPV in tumor tissue (antibodies to EVHPV5 proteins L1 and E6). EV HPV was found to be involved in the benign and malignant epidermal proliferation, whereas progression and regression of skin tumors depends on local immunosurveillance -both specific immunological factors and interplay of cytokines. Of interest is antiviral and antitumor activity of a new synthetic imidazoquinoline derivative imiquimod which enhances local immunosurveillance by release of various cytokines and chemokines. The perspectives of prophylactic and therapeutic vaccination for cutaneous HPV-assocaited tumors are still remote, whereas vaccines for anogenital tumors are already under trials.


  18/58

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena stosowania lasera CO2 do przedprotetycznej korekty tkanek miękkich na podstawie własnych sześcioletnich obserwacji.
  Tytuł angielski: The clinical evaluation of using laser CO2 for correction of prosthetic base mucosa-six years study.
  Autorzy: Wiśniewska Grażyna, Majewski Stanisław, Loster Bartłomiej W.
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.69-75, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sześcioletnie obserwacje grupy 620 pacjentów, u których wykonano zabiegi korygujące w zakresie tkanek miękkich jamy ustnej laserem CO2, w celu poprawienia warunków do funkcjonowania protez zębowych. Oceniano subiektywne odczucia pacjentów w trakcie i po zabiegu, czas trwania zabiegu, czas gojenia, możliwe powikłania oraz skuteczność dokonanych korekt. Uzyskane wyniki pozwalają na pozytywną ocenę tej metody zarówno w odniesieniu do techniki zabiegowej, jak i odległych wyników leczenia. Zabieg wykonywany techniką laserową nie jest obciążający dla pacjenta i można go bezpiecznie stosować u osób w podeszłym wieku. Okres gojenia trwa ok. 10 dni, bez stanów zapalnych i znacznych dolegliwości bólowych. Po wygojeniu nie stwierdza się blizn i nawrotów stanów przerostowych, co ma istotne znaczenie dla następowego leczenia protetycznego.

  Streszczenie angielskie: There were presented six years study of using laser CO2 for correction of prosthetic base mucosa. 620 patients were treated to improve the stability of prosthetic restorations. The subjective patients feelings were examined time of treatment, healing time, possible complications and efficiency of performed corrections. The results give permission for positive estimation of used method of treatment. Received positive long effects of apply treatment which related in improvement of prosthetic base conditions for different. sorts of prosthetic reconstructions.


  19/58

  Tytuł oryginału: Zabiegi chirurgiczne stosowane w zespołowym leczeniu pacjentów z zatrzymanymi kłami.
  Tytuł angielski: Surgical procedures used in the complex treatment of patients with impacted canines.
  Autorzy: Romankiewicz Piotr, Majewski Piotr, Stós Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.237-241, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zespołowe postępowanie chirurgiczno-ortodontyczne w leczeniu zatrzymanych kłów ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych zabiegów chirurgicznych. Przedstawiono opis przypadków klinicznych dla zilustrowania różnych sposobów wykonywania chirurgicznej części leczenia, w zależności od położenia zatrzymanego kła. Na podstawie doświadczenia własnego i danych z piśmiennictwa podkreślono konieczność ścisłej współpracy pomiędzy ortodontą i chirurgiem zarówno na etapie planowania sposobu leczenia, jak i podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the complex surgical and orthodontic treatment of impacted canines, with particular emphasis being given to surgical procedures. A description of several clinical cases has been presented to illustrate different methods of surgical treatment, depending on the position of the impacted canine. In the light of their own experience and data from the literature, the authors emphasise the necessity for close co-operation between the orthodontist and the surgeon, both at the treatment planning stage and during the surgical procedures.


  20/58

  Tytuł oryginału: Folia Histochemica et Cytobiologica
  Tytuł polski: Characterization of afferent and efferent galanin-containing nerve fibres in the porcine ovary.
  Autorzy: Majewski Mariusz, Kaleczyc Jerzy, Wąsowicz Krzysztof, Bossowska Agnieszka, Gonkowski Sławomir, Klimaschewski Lars
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (3) s.261-268, il., tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie angielskie: Double-lebelling immunofluorescence combined with retrograde tracing revealed three subpopulations of galaninimmunoreactive nerve fibres innervating the porcine ovary. The first group originated in ipsilateral dorsal root ganglia Th11-L5 and exhibited colocalization with substance P-, but not with tyrosine-hydroxylase- or dopamine-á-hydroxylase-immunoreactivity. These fibres supplied primordial follicles and large arteries of the ovarian hilus. The second group, arising from the sympathetic inferior mesenteric ganglion, was galanin-immunoreactive, but non-reactive to substance P-, dopamine-á-hydroxylase- or tyrosine-hydroxylase-antisera. Fibres of this type were sparsely distributed in the ovarian cortex. They were observed in connection with small cortical arterioles or in the ovarian cortical stroma. The third group of galanin-containing nerve terminals originated from postganglionic neurons located in sympathetic chain ganglia Th15-L3 and S1. Most of them contained tyrosine-hydroxylase- and dopamine-á-hydroxylase-immunoreactivity. This subset of galanin-positive nerve fibres was the least frequent and was almost exclusively associated with cortical arterioles. The findings are indicative of an involvement of galanin in autonomic and sensory neuronal functions in the ovaries, possibly control of follicle maturation and blood flow.


  21/58

  Tytuł oryginału: [Dr Stanisław Gendera - wspomnienie pośmiertne].
  Autorzy: Majewski J.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (13) s.654-655, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Gendera
 • Stanisław 1912-2001


  22/58

  Tytuł oryginału: Polipy dolnego odcinka przełyku u dzieci.
  Tytuł angielski: Lower oesophagus polyps in children.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Klincewicz Beata, Bączyk Iwona, Majewski Przemysław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.177-181, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Polipy górnego odcinka przewodu pokarmowego są rzadką patologią wieku dziecięcego. U pacjentów dorosłych mogą być one również formą nowotworu złośliwego, takiego jak m.in. rak płaskonabłonkowy (epidermoid carcinoma) czy gruczolakorak (adenocarcinoma). Wczesne wykrywanie tych zmian oraz wczesne wykonanie zabiego chirurgicznego zwiększają szansę wyleczenia tych chorych. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania polipów dolnego odcinka przełyku u dzieci poddanych badaniom w Pracowni Endoskopowej Instytutu Pediatrii w latach 1992-2001 oraz metody ich leczenia. Materiał i metody: Przeanalizowano 8000 badań endoskopowych wykonanych u dzieci w wieku od 3 do 18 r.ż. oraz sposoby postępowania leczniczego u dzieci z polipami dolnego odcinka przełyku. Polipy dolnego odcinka przełyku stwierdzono u 26 dzieci, co stanowi 0,32 proc. badanych. Rozpoznano brodawczaka płaskonabłonkowego (papilloma planoepitheliale) u 21 dzieci, gruczolaka cewkowego (adenoma tubulare) u 2 pacjentów oraz polipa hyperplastycznego (polypus hyperplasticus) u 3 dzieci. W 5 przypadkach wykonano polipektomię. U 11 z grupy 26 dzieci potwierdzono stan zapalny żołądka z obecnością H. pylori. Leczenie eradykacyjne u 7 z 11 dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka i zakażeniem H. pylori spowodowało zdecydowane zmniejszenie lub remisję obserwowanych zmian w dolnym odcinku przełyku po rocznej obserwacji. Wszystkie dzieci pozostają pod opieką gastroenterologiczną. Wnioski: Polipektomia jest metodą z wyboru leczenia polipów dolnego odcinka przełyku...

  Streszczenie angielskie: Background: Polyps of upper gastrointestinal are very rare pathologies in children. In adult patients they may also constitute a form of malignant neoplasms such as epidermoid carcinoma and adenocarcinoma. Early detection of these changes and early application of treatment i.e. surgery increase chances of recovery. Objectives: The aim of the study was to evaluate the frequency of occurrence of lower oseophagus polyps (LOP) in children examined at the Endoscopy Department, Institute of Pediatrics, in the yaers 1992-2001. Material and methods: 8000 endoscopic examinations performed in children aged from 3 to 18 years and methods of treatment in children with LPO are analysed. Results: LOPs were found in 26 children, i.e. 0,32 p.c. of cases. They were: squamous papilloma in 21 children, tubular adenoma in 2, and hyperplastic polyps in 3 cases. Polypectomy was performed in 5 patients. In 11 of 26 examined children, gastritis with H. pylori infection was confirmed. Eradicative treatment in 7 out of 11 children in the group mentioned above brought about marked decrease or remission of the changes in LOP after one year follow up. All children are still under constant care of gastroenterologists. Conclusions: Polypectomy is a method of choice in LOP treatment. Long time follow up has shown that H2 blockers and PPI treatment and/or application of eradicative treatment in some patients cause remission of changes and clinical symptoms.


  23/58

  Tytuł oryginału: Ekspresja integryny ŕ6á4 i białka delta Np63 w gojącym się naskórku.
  Tytuł angielski: The ŕ6á4 integrin and delta Np63 protein expression in the healing epidermis.
  Autorzy: Noszczyk Bartłomiej H., Jethon Józef, Majewski Sławomir
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.908-917, il., bibliogr. 25 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie charakteru ekspresji integryny ŕ6á4 i porównanie go ze zmianami ekspresji białka delta Np63 podczas gojenia ran w ludzkiej skórze. Materiał i metodyka. Badano biopsje ran skóry pobieranych od ochotników w różnych okresach gojenia. Badanie przeprowadzono metodami immunohistochemicznymi z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych przeciw łańcuchowi ŕ6 integryny oraz białku delta Np63. Wyniki. Obserwowano zwiększenie ekspresji integryny w okolicach pierwotnego brzegu rany w wale naskórka otaczającym skrzep oraz w wiodących komórkach naskórka migrującego, gdzie dochodziło do przesunięcia ekspresji z warst podstawnych komórek na ich warstwy boczne i szczytowe. Zwiększona była również ekspresja białka delta Np63 w okrężnym wale naskórka otaczającym skrzep. W naskórku migrującym po powierzchni rany ekspresja białka była jednak silnie zmniejszona. Wnioski. Wydaje się, że zwiększona ekspresja ŕ6á4 w komórkach warstwy podstawnej i ponadpodstawnej gojącego się naskórka może odgrywać rolę w podtrzymywaniu potencjału proliferacyjnego keratocytów. Opisany charakter ekspresji ŕ6á4 wydaje się być zbliżony do ekspresji białka delta Np63 o podobnej zdolności do podtrzymywania potencjału proliferacyjnego komórek. Przesunięcie ekspresji integryny na ściany boczne kreatocytów migrujących, przy jednoczesnym obniżaniu w ekspresji białka delta Np63, może mieć znaczenie dla umożliwienia różnicowania keratocytów migryjących i jednoczesnego podtrzymywania ich przeżycia.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare the expression of the ŕ6á4 integrin with the expression of protein delta Np63 during healing in humans. Material and methods. We collected wound biopsies from volunteers during different stages of healing by means of immunohistochemistry, using monoclonal antibodies against ŕ6 integrin chain and protein delta Np63. Results. We observed increased integrin expression on the border of the wound, in the epidermal cast surrounding the thrombus, as well as leading migrating keratinocytes. Expression moved from basal layers to their lateral nd apical layers. Delta Np63 protein expression was increased in the epidermal cast, surrounding the thrombus. Protein expression was decreased in the area of the migrating epidermis. Conclusions. Increased ŕ6á4 expression in basal and supra-basal cells of the healing epidermis can play a role in maintaining the proliferative potential of keratinocytes. ŕ6á4 expression seems similar to protein delta Np63 expression, with a likely ability to maintain the proliferative potential of keratinocytes. Presence of integrin expression in the lateral wall of migrating keratinocytes with concomitant decreased delta Np63 protein expression may influence migrating keratinocyte differentiation, maintaining their survival.


  24/58

  Tytuł oryginału: Immunologia
  Autorzy: Gaciąg Zbigniew, Gołąb Jakub, Grzesiowski Paweł, Hryniewicz Waleria, Jakóbisiak Marek, Kamiński Rafał, Korczak-Kowalska Grażyna, Kozar Katarzyna, Kurpisz Maciej, Lasek Witold, Majewski Sławomir, Malejczyk Jacek, Obłąkowski Piotr, Olszewska Dominika, Płoski Rafał, Radkowski Marek, Stokłosa Tomasz, Wańkowicz-Kalińska Anna, Zagożdżon Radosław
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Jakub (red.), Jakóbisiak Marek (red.), Lasek Witold (red.).
  Wydanie: - Wyd. nowe (4 zm.)
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, XXIII, [1], 567, [1] s. : il., tab., 28 cm.
  Sygnatura GBL: 802,198

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia


  25/58

  Tytuł oryginału: Guz synchroniczny żołądka i odbytnicy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Synchronous gastric and rectal tumour - case description.
  Autorzy: Zaniewski Maciej, Majewski Eugeniusz, Długaj Marian, Kostecki Jacek
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (2) s.89-93, bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Postęp w metodach diagnostycznych przyczynił się do zwiększenia wykrywalności guzów synchronicznych przewodu pokarmowego. Częstość ich występowania według danych z piśmiennictwa waha się w przedziale 5-13 proc. i wzrasta niemal 2-krotnie u pacjentów z obciążającym wywiadem rodzinnym. Nie ma jednoznacznych algorytmów postępowania leczniczego w tej grupie pacjentów. Autorzy przedstawiają przypadek 50-letniego chorego z synchronicznym guzem żołądka i odbytnicy, u którego jednocześnie wykonano resekcję żołądka metodą Reichel-Polya, przednią resekcję odbytnicy i usunięto 2 ogniska przerzutowe w obu płatach wątroby.


  26/58

  Tytuł oryginału: Poszukiwanie cech morfologicznych i immunohistochemicznych różnicujących wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Leśniowskiego-Crohna ze szczególnym uwzględnieniem zmian naczyniowych : praca doktorska
  Autorzy: Żurawski Jakub, Majewski Przemysław (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 61 k., [14] k. tabl. : tab., bibliogr. 89 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20264

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/58

  Tytuł oryginału: Rola naturalnego przewodzenia przedsionkowo-komorowego u osób z chorobą niedokrwienną serca i wdrożoną sztuczną stymulacją z powodu zespołu chorego węzła zatokowego.
  Tytuł angielski: The role of intrinsic atrioventricular conduction in paced patients with coronary artery disease and sick sinus syndrome.
  Autorzy: Lelakowski Jacek, Majewski Jacek, Szczepkowski Jacek, Pasowicz Mieczysław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.253-258, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu zachowanego, naturalnego przewodzenia przedsionkowo-komorowego (AV) w stymulacji AAI lub optymalizacji sprzężenia AV (AVD) w stymulacji DDD na czynność skurczowo-rozkurczową mięśnia lewej komory serca (LV). Materiał i metody: Badaniom poddano 13 chorych z chorobą niedokrwienną serca (CAD) (7 mężczyzn, wiek średni 69 ń 6,3 lat) i z wszczepionym rozrusznikiem DDD z powodu zespołu chorego węzła zatokowego (SSS) i upośledzonego przewodzenia AV (grupa I). Grupę kontrolną stanowiło 8 badanych bez CAD (4 mężczyzn, wiek średni 72,3 ń 6,6 lat) i z implantowanym stymulatorem DDD z tych samych powodów co w grupie I (grupa II). Za pomocą badania echokardiograficznego metodą Dopplera oznaczono rzut skurczowy (SV) i wskaźnik funkcji rozkurczowej LV (E, A, E/A, IVRT, DT). U każdego pacjenta ustalono optymalny AVD, przy którym rejestrowano maksymalną wartość SV i oznaczano wskaźniki funkcji rozkurczowej LV. Nastepnie u każdego chorego porównywano powyższe wartości z wynikami uzyskanymi po przeprogramowaniu trybu stymulacji na AAI; wówczas też z EKG oznaczano czas przewodzenia AV, mierząc odstęp impuls-R (ARI). Zmiany AVD i trybu stymulacji dokonywano średnio co 10 minut. Wyniki: Frakcja wyrzutowa była istotnie niższa w grupie I w porównaniu z grupą II (55 proc. ń 9 proc. vs 69 proc. ń 6 proc.; p 0,001). Przy ARI 230 ms, SV była istotnie większa niż przy optymalnym AVD (119 ń 17 ml vs 106 ń 12 ml; p 0,01), natomiast przy ARI 230 ms, SV była istotnie mmniejsza (88 ń 15 ml vs. 118 ń 8 ml; p 0,005)...


  28/58

  Tytuł oryginału: Przydatność testu 6-minutowego marszu do oceny ambulatoryjnej pacjentów z rozrusznikiem serca.
  Tytuł angielski: The usefulness od six minute walking test in follow-up of paced patients.
  Autorzy: Małecka Barbara, Sędziwy Ludwik, Lelakowski Jacek, Majewski Jacek, Hlawaty Marta, Szczepkowski Jacek, Czunko Agnieszka
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.259-264, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy była ocena wydolności wysiłkowej pacjentów z rozrusznikiem serca przy użyciu dwóch testów: 6-minutowego marszu po płaskim podłożu (M6) i na bieżni ruchomej (B). Materiał i metody: Badaniem objęto 50 pacjentów (32 K i 18 M) w średnim wieku 68,4 lat (55-78 lat) z rozrusznikiem serca (VVI - 35 pacjentów, AII - 3 osoby, DDD - 12 chorych). Porównywano obciążenie bezwzględne (wyrażone w watach) pokonywane przez każdego pacjenta w dwóch testach wysiłkowych (M6 i B). Wyniki: W badanej grupie uzyskano wysoką zgodność wyników obu testów. Współczynnik korelacji (r) wynosi 0,83, a nachylenie linii regresji (a) - 0,99. Wykryto istnienie dodatkowego obciążenia, zwanego pracą wewnętrzną, któremu w teście na bieżni podlegają ludzie starsi i osoby otyłe. Wnioski: Test marszu jest prostą i obiektywną próbą wysiłkową dla chorych z rozrusznikiem serca, porównywalną z testem na bieżni. Walorem testu marszu okazała się możliwość ograniczenia udziału tak zwanej pracy wewnętrznej w ostatecznym obliczaniu wyniku badania ergometrycznego.


  29/58

  Tytuł oryginału: Wpływ 1,25-dihydroksywitaminy D3 na wybrane parametry progresji nowotworowej : badanie możliwości połączeń z innymi modulatorami odpowiedzi biologicznej na modelu angiogenezy nowotworowej : praca doktorska
  Autorzy: Nowicka Dorota, Majewski Sławomir (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Wenerologii, Klinika Dermatologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [3], 96 k. : il., tab., bibliogr. 319 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19854

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro


  30/58

  Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: klinika, diagnostyka, leczenie i lekowrażliwość.
  Tytuł angielski: Helicobacter pylori infection in children: signs, diagnostics, therapy and drug resistance.
  Autorzy: Klincewicz Beata, Ignyś Iwona, Andrzejewska Ewa, Bączyk Iwona, Majewski Przemysław, Szkaradkiewicz Andrzej, Cichy Wojciech
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.281-284, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Przedstawiamy wyniki obserwacji pacjentów z Makroregionu Wielkopolskiego pod kątem zakażenia Helicobacter pylori (H.p.), symptomatologii, diagnostyki, leczenia oraz oporności bakterii na stosowane leki. Materiał i metody: Badaniami objęto 1200 dzieci w wieku 7-18 lat, które kierowane były do badań endoskopowych górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dzieci poddane zostały leczeniu eradykacyjnemu. Po 6 tygodniach od zakończenia leczenia przeprowadzono ocene eradykacji. Wyniki: W grupie 1200 przebadanych dzieci u 480 steiwerdzono zakażenie H.p. Nie stwierdzono korelacji objawów klinicznych z wynikami badań histologicznych. Oceniając lekowrażliwość bakterii stwierdziliśmy, że oporność na metronidazol wynosi 45 proc., na kalrytomycynę 18 proc., na amoksycylinę 0 proc. 6 tygodni po zakończonym leczeniu 105 dzieci nadal było H.p. dodatnich. Wnioski: Skuteczność terapii eradykacyjnej sięgała 78 proc. Na podstawie uzyskanych wyników wydaje się, że najkorzystniejszym schematem leczenia jest zastsoowanie PPI, amoksycyliny i klarytromycyny.


  31/58

  Tytuł oryginału: Niepowodzenia i powikłania leczenia tętniaków mózgu metodą embolizacji wewnątrznaczyniowej.
  Tytuł angielski: Failures and complications connected with endovascular treatment of the brain aneurysms.
  Autorzy: Smól Sławomir, Majewski Tomasz, Liebert Włodzimierz, Blok Tomasz
  Źródło: Neuroskop 2002: 1 (4) s.91-94, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,559

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają możliwe niepowodzenia i powikłania występujące po leczeniu tętniaków mózgu metodą embolizacji wewnątrznaczyniowej. Przedstawiony materiał obejmuje pacjentów leczonych tą metodą w ośrodku poznańskim, jak i chorych hospitalizowanych w Klinice Neurochirurgii w Poznaniu po leczeniu endowaskularnym w innych ośrodkach neurochirurgicznych.


  32/58

  Tytuł oryginału: XI Sympozjum Historii Farmacji - Litwa 2002.
  Tytuł angielski: XI Symposium on History of Pharmacy - Lithuania 2002.
  Autorzy: Majewski Jan, Kucharski Sławój
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (16) s.779-783, il. - 11 Sympozjum Historii Farmacji Litwa 2002 pt. Spotkanie z historią i współczesną farmacją Kowno 28.04-05.05. 2002
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  33/58

  Tytuł oryginału: Nowe prawo farmaceutyczne - zmiany.
  Autorzy: Majewski Sylwester
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.95-97
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • prawo


  34/58

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności czynnościowej stawu biodrowego po alloplastykach bezcementowych.
  Tytuł angielski: Evaluation of hip joint functional efficiency after non-cement alloplasties.
  Autorzy: Różańska Małgorzata, Żołyński Krystian, Pawlik Zygmunt, Błaszczyk-Suszyńska Joanna, Żołyński Arkadiusz, Cieślik Piotr, Majewski Michał
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.39-50, il., tab., bibliogr. 48 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W klinice implantowano 55 protez bezcementowych stawu biodrowego typu ABG z powodu choroby zwyrodnieniowej. Okres obserwacji wynosił 4 lata. Ocenę wyników oparto na skali czynnościowej Merle D'Aubigne'a w modyfikacji Postela oraz 100-punktowej skali Harrisa. Autorzy omawiają wpływ wypracowanego w klinice programu usparawniania leczniczego w protezoplastykach bezcementowych na wydolność czynnościową stawów biodrowych.


  35/58

  Tytuł oryginału: Perforacja kątnicy w przebiegu salmonellozy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Blind gut perforation in the course of salmonellosis - case report.
  Autorzy: Zaniewski Maciej, Hadasik Dawid, Majewski Eugeniusz
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.143-145, bibligor. 5 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek perforacji kątnicy w przebiegu infekcji wywołanej Salmonella species. Omówiono ryzyko powikłań chirurgicznych u chorych z salmonellozą.

  Streszczenie angielskie: In the paper the case of caecum perforation due to Salmonella species infection was described. The risk of surgical complication in patients with salmonellosis was discussed.


  36/58

  Tytuł oryginału: Wpływ stosowania czasowych szyn okluzyjnych na biomechaniczne warunki żucia w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatologicznego : praca doktorska
  Autorzy: Pihut Małgorzata, Majewski Stanisław (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Instytut Stomatologii, Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, 110 k. : il., tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  37/58

  Tytuł oryginału: Wpływ optymalizacji programowanego czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego stymulatora DDD na poprawę funkcji lewej komory u chorego z pozawałową dysfunkcją skurczową i rozkurczową niedomykalnością zastawki mitralnej.
  Tytuł angielski: The atrioventricular delay optimalisation influence on left ventricular function improvement in DDD pacemaker patient with post-myocardial systolic dysfunction and diastolic mitral insufficiency.
  Autorzy: Czunko Agnieszka, Lelakowski Jacek, Małecka Barbara, Bednarek Jacek, Majewski Jacek
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.397-400, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: 54-letniego mężczyznę z istotną pozawałową dysfunkcją skurczową lewej komory oraz obecnością tzw. rozkurczowej fali zwrotnej mitralnej ze współistniejacymi zaburzeniami przewodzenia przedsionkowo-komorowego (p-k) w postaci stałego bloku p-k Iř z okresową progresją do bloku p-k IIř o typie periodyki Wenckiebacha przyjęto do kliniki w celu wykonania implantacji stymulator dwujamowego (DDD). W obrazie echokardiograficznym oprócz znacznie upośledzonej funckji skurczowej lewej komory EF ok. 38 proc., rejestrowano m.in. zaburzenia funkcji rozkurczowej o typie restrykcji napływu, istotną niedomykalność mitralną (III/IVř) oraz obecność tzw. rozkurczowej fali zwrotnej mitralnej. Współistnienie zwrotnego przepływu mitralnego pod koniec rozkurczu związane było z istotnym wydłużeniem czasu przewodzenia p-k i z brakiem prawidłowej synchronizacji skurczu przedsionków i komór. Klinicznie chory prezentował cechy niewydolności układu krążenia w III stopniu NYHA. Po wykonanej implantacji stymulatora DDD przeprowadzono badanie echokardiograficzne oceniające wybrane parametry hemodynamiczne funkcji lewej komory podczas stałej stymulacji sekwencyjnej w trybie VAT i częstości 75/min przy różnych czasach sprzężenia p-k (180, 140, 120, 100, 60 ms). Pozwoliło to ustalić optymalną wartość czasu opóźnienia przedsionkowo-komorowego - 120 ms, przy której uzyskano maksymalną wartość rzutu minutowego i nie rejestrowano rozkurczowej fali zwrotnej mitralnej. W dalszej obserwacji ambulatoryjnej uzyskano redukcję objawów czynnościowej niewydolności układu krążenia do II sotpnia NYHA.

  Streszczenie angielskie: 54-year old man presenting severe left ventricular dysfunction and coexisting so-called diastolic mitral insufficency, with atrioventricular (a-v) conduction disturbances (first and second of Wenckebach type a-v block) was admitted to the Department for dual chamber pacemaker (DDD) implantation. ECHO examination revealed severe left ventricular systolic dysfunction with EF 38 p.c., diastolic compliance imparement of inflow restriction type, significant mitral insufficency (III/IV), with diastolic mitral regurgitation. The coexistence of end-diastolic mitral regurgitation remained in line with essential atrioventricular conduciton interval prolongation with inproper atrial and ventricular systolic synchronisation. The patient presented symptoms of heart insufficiency classified as NYHA III. Chosen echocardiographic aparameters of left ventricular function had been estimated following DDD pacemaker implantation, during sequential pacing at rate of 75/min, with different a-v delay intervals set (180, 140, 120, 100, 60 ms respectively). The optimal a-v delay appeared to be 120 ms, since maximal cardiac otput with loss of diastolic mitral regurgitation was noted at this set. In further ambulatory follow-up we found the reduction of heart insufficency to NYHA II class.


  38/58

  Tytuł oryginału: Prof. dr hab. farm. Zenon Józef Kokot.
  Autorzy: Majewski Jan
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (19) s.884-886, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Kokot
 • Zenon Józef 1947-


  39/58

  Tytuł oryginału: Ocena korzyści z zastosowania laparoskopii diagnostycznej i leczniczej w ostrych schorzeniach i urazach jamy brzusznej na oddziale chirurgicznym
  Autorzy: Majewski Włodzimierz
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.209-217, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  40/58

  Tytuł oryginału: Ryzyko operacyjnego leczenia złamań bliższego końca kości udowej u pacjentów w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Risk of surgical treatment of proximal end of femoral bone fractures in patients advanced in years.
  Autorzy: Pawlik Zygmunt, Żołyński Arkadiusz, Pawlik Paweł, Majewski Michał, Dudkiewicz Mariusz, Siuta Kamil
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.262-266, il., bibliogr. 10 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono epidemiologię, schorzenia współistniejące oraz uzasadnienie taktyki postępowania w przypadkach złamań bliższego końca kości udowej na przestrzeni jednego roku u pacjentów powyżej 70. roku życia. Mimo szeregu występujących chorób, szczególnie układu krążenia, ograniczających w sposób znaczny wydolność organizmu, autorzy wykonali protezoplastyki całkowite lub połowicze stawu biodrowego u 92 z 96 pacjentów leczonych w klinice z powodu złamań bliższego końca kości udowej, co pozwoliło w krótkim czasie po operacji (od 8 do 14 dni) opuścić szpital i samodzielnie realizować program rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych.

  Streszczenie angielskie: The study presents the epidemiology, coexisting pathological states and justification of tactics in cases of proximal end of femoral bone fractures within one year in patients over 70. Despite a number of occurring diseases, particularly of circulatory system, considerably limiting the efficiency of organism, the authors performed total or half prosthetoplasties of hip joint in 92 out of 96 patients treated in the department due to proximal end of femoral bone fractures which allowed to leave hospital soon after the operation (8 to 14 days) and to realize the rehabilitation program without aid in ambulatory conditions.


  41/58

  Tytuł oryginału: Ablacje prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu częstoskurczów nawrotnych o złożonym podłożu anatomicznym.
  Tytuł angielski: Radiofrequency catheter ablations in the traetment of reentrant tachycardias with complex anatomical basis.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek, Szczepkowski Jacek, Małecka Barbara, Pasowicz Mieczysław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.361-365, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Występowanie mnogich szlaków dodatkowych lub obecność szlaku dodatkowego (AP) i podwójnego przewodzenia w łączu przedsionkowo-komorowym (AV) stanowią złożone podłoże anatomiczne częstoskurczów nawrotnych. Celem pracy była ocena występowania częstoskurczów nawrotnych o złożonym podłożu anatomicznym w grupie chorych poddanych zabiegom ablacji prądem o wysokiej częstotliwości (RF). Oceniano ró nież skutecznosć doraźną oraz odległe efekty zabiegu. Materiał i metody: Badaniem objęto 131 chorych (46 M, 85 K) w wieku 17-72 lat (średnio 42,5 lat), u których wykonano ablację RF z powodu częstoskurczów nawrotnych AVRT lub AVNRT. Ablację RF drogi wolnej (SP) łącza AV wykonywano, posługując się metodą anatomiczną. Ablacje AP o położeniu lewostronnym wykonywano z dostępu od strony lewego przedsionka (punkcja transseptalna), lewej komory (dojście przezaortalne) lub zatoki wieńcowej. Prawostronne AP poddawano ablacji od strony prawego przedsionka. Zabieg uznawano za skuteczny, jeżeli w testach kontrolnych po ablacji nie wywoływano częstoskurczu nawrotnego i nie stwierdzono przewodzenia przez AP. Wyniki: W badanej grupie wykonano ablację 75 AP oraz 63 SP. U 7 osób (5,3 proc.) stwierdzono złożone podłoże anatomiczne częstoskurczu. U 4 pacjentów wykonano ablację 2 AP (podgrupa I), a u 3 chorych - ablację AP i SP (podgrupa II). Liczba aplikacji RF w podgrupie I i II wynosiła 6-17 (średnio 11,2), czas skopii-RTG - 19-46 min (średnio 29 min). Nie stweirdzono powikłań zabiegu. W ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The presence of mulitple accessory pathways (AP) or coexistence of AP and dual AV node physiology form a complex anatomical basis of reentrant tachycardias. The aim of the study was to evaluate the occurrence of reentrant tachycardias with complex anatomical basis in pts treated with RF ablation. Material and methods: The study group consisted of 131 patients (46 M, 85 F), mean age 42.5 years (17-72 years) in whom RF ablation procedures were performed due to AVRT or AVNRT. Slow pathway (SP) ablations were performed using anatomical approach. Transseptal puncture, retrograde transaortic approach or coronary sinus approach were used for ablation of left-sided AP. Right-sided AP were ablated from right atrium. Noninducibility of tachycardia and absence of conduction over AP were the endpoints of successful procedure. Results: A total number of 75 AP and 63 SP were ablated in the study population. Complex anatomical basis of tachycardias was found in 7 patients (5.3 p.c.). In 4 patients 2 AP were ablated (subgroup I); in 3 patients AP and SP were ablated during the same session (subgroup II). Total number of RF applications in subgroups I and II was 6-17 (mean 11.2) and fluoroscopy time was 19-46 min (mean 29 min). There were no procedure-related complications. THere were no tachycardia recurrences during follow-up of 13-35 months (mean 27 months). Conclusions: Complex anatomical basis of reentrat tachycardias was diagnosed in 5 p.c. of patients undergoing ...


  42/58

  Tytuł oryginału: Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości trzepotania przedsionków u chorego z rozrusznikiem VVI i następowa zmiana typu stymulacji na DDD.
  Tytuł angielski: Radiofrequency ablation of atrial flutter in a patient with VVI pacemaker followed by changing of stimulation mode to DDD.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek, Czunko Agnieszka, Pasowicz Mieczysław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.373-377, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: U 73-letniego pacjenta z rozrusznikiem VVI implantowanym z powodu bloku przedsionkowo-komorowego IIIř i utrwalonym typowym trzepotaniem przedsionkó (AFl), któ y zgłosił się z objawami niewydolności serca klasy III według NYHA, w badaniu echokardiograficznym stwierdzono powiększenie jam obu przedsionków, brak fali A napływu mitralnego oraz zaburzenia funkcji rozkurczowej lewej komory. WYkonano skuteczną ablację prądem o wysokiej częstotliwości AFI, a następnie zamieniono ukłąd stymulujący na DDD. Uzyskano istotną poprawę wydolności czynnościowej (do klasy I wg NYHA) oraz parametró funkcji rozkurczowej lewej komory, a także normalizację wymiarów jam serca. W czasie 10-miesięcznej obserwacji nie rejestrowano AFl, stymulator DDD funkcjonuje prawidłowo.

  Streszczenie angielskie: 73-year old patient with VVI pacemaker implanted due to IIIř AV block and persistent atrial flutter (AFl). THe patient complained of heart failure symptoms NYHA class III. Transthoracic echocardiographic examination revealed enlargement of both atria, transmitral flow without A wave and impaired left ventricle diastolic funciton. Successful RF catheter ablation of AFl was performed followed by conversion fo stimulation mode to DDD. The improvement of cardiac function was achieved: NYHA class I, normalization of left ventricle filling pattern and atrial size. No AFl recurrences were noted during 10 month follow-up. DDD pacemaker functions properly.


  43/58

  Tytuł oryginału: Własne doświadczenia kliniczne ze stosowaniem lasera chirurgicznego CO2 typ CTL-1401 w praktyce protetycznej.
  Autorzy: Majewski Stanisław, Majewski Piotr, Wiśniewska Grażyna
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.8-11, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia swoje 6-letnie doświadczenia z użyciem techniki laserowej w praktyce protetycznej, w trakcie której wykonał ponad 600 zabiegów stwierdzając, że jest to metoda godna polecenia, gdyż umożlwia: w fazie przygotowawczej do stosowania protez radykalne polepszenie warunków dla ich utrzymania w jamie ustnej poprzez wykonanie celowej plastyki korekcyjnej w zakresie tkanek miekkich podłoża protetycznego, zaś w przypadkach stomatopatii protetycznych pozwala na skuteczne usunięcie przerostów błony śluzowej będących skutkiem urazowego działania protez.


  44/58

  Tytuł oryginału: Wkłady koronowe IPS Empress 2 - kliniczne postępowanie przygotowawcze.
  Autorzy: Witek Paweł, Gronkiewicz Krzysztof, Majewski Adam
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.12-15, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Różnorodność materiałów stosowanych do odbudowy utraconych tkanek twardych zęba stwarza duże możliwości kliniczne, a równocześnie pewne dylematy. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania opisano właściwości materiałów najczęściej wykorzystywanych w tym celu w praktyce stomatologicznej. Przedstawiono kliniczne etapy przygotowawcze wykonawstwa w ceramicznych wkładów koronowych: zasady opracowania ubytku oraz techniki wykonania wycisków.


  45/58

  Tytuł oryginału: [Z działalności Sekcji Historii Farmacji Oddziału poznańskiego PTFarm].
  Autorzy: Majewski J., Kucharski S.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (22) s.1077-1078
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • kronika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  46/58

  Tytuł oryginału: Skuteczność ablacji prądem o częstotliwości radiowej z wykorzystaniem metody anatomicznej w leczeniu nawrotnego częstoskurczu węzłowego.
  Tytuł angielski: Efficacy of radiofrequency ablation with anatomical approach in treatment of atrioventricular nodal reentrant tachycardia.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.895-897, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skuteczności ablacji RF z wykorzystniem metody anatomicznej w leczeniu częstoskurczu węzłowego (AVNRT). Badana grupa obejmuje 45 pacjentów (PT), 34 K, 11 M, w wieku śr. 46,3 ń 11,8 lat z rozpoznanym AVNRT. U wszytkich PT wykonano skuteczną ablację RF ścieżki wolnej łącza przedsionkowo-komorowego (PK). Elektrodę ablacyjną pozycjonowano pod kontrolą fluoroskopii w okolicy podstawy trójkąta Kocha, posługując się metodą anatommiczną. Liczba aplikacji RF w czasie zabiegu wynosiła śr. 6,9 ń 7.5. Podczas skutecznej aplikacji przyspieszony rytm węzłowy rejestrowano u 36 PT (80 proc.), a pojedyncze pobudzenia węzłowe u 6 PT (13,3 proc.). Obecność potencjałów ścieżki wolnej (SPp) w miejscu skutecznej ablacji stwierdzono u 8 PT (17,8 proc.). Czas obserwacji po zabiegu w badanej grupie wynosił śr. 15,5 ń 10,7 mies. U 2 PT (4,4 proc.) wystąpił nawrót częstoskurczu po skutecznym zabiegu. U 1 PT 4 tyg. po ablacji stwierdzono epizodyczny, bezobjawowy blok PK IIř typu 2. Wnioski: 1) Ablacja RF ścieżki wolnej z wykorzystaniem metody anatomicznej charakteryzuje się wysoką skutecznością w leczeniu AVNRT. 2) Rejestracja potencjałów ścieżki wolnej ma niską czułość przy wyborze miejsca skutecznej ablacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the efficacy of radiofrequency (RF) ablation with anatomical approach in treatment of atrioventricular nodal reentrant tachycardia (AVNRT). The study group consisted of 45 patients (pts), 34 F, 11 M, mean age 46.3 ń 11.8 y in whom AVNRT was diagnosed. In all the pts successful RF ablation of slow pathway was performed. Ablation catheter was positioned under fluoroscopy control in the bottom part of Koch's triangle using anatomical approach. Mean number of RF applications during the procedure was 6.9 ń 7.5. During successful RF application accelerated junctional rhythm or junctional beats were present in 36 pts (80 p.c.) and in 6 pts (13.3 p.c.) respectively. Slow pathway potentials (SPp) were recorded at successful ablation site in 8 pts (17.8 p.c.). Follow-up time after ablation was mean 15.5 ń 10.7 m. In 2 pts (4.4 p.c.) tachycardia recurred after successful procedure. In 1 pt episodic asymptomatic second degree atrioventricular block developed 4 weeks after ablation. Conslusions: 1) slow pathway RF ablation using anatomical approach is highly effective in the treatment of AVNRT, 2) SPp have a low sensitivity as indicators of successful ablation site.


  47/58

  Tytuł oryginału: Zastosowanie prądu o częstotliwości radiowej w leczeniu zaburzeń rytmu serca.
  Tytuł angielski: The application of radiofrequency current in the treatment of cardiac arrhythmias.
  Autorzy: Majewski Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.61-62, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rys historyczny, podstawy biofizyczne oraz mechanizmy patofizjologiczne zastosowania prądu o częstotliwości radiowej (RF) w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Omówiono aktualne wskazania do zabiegu przezskórnej ablacji RF. Przedstawiono wyniki doraźne i odległe oraz ryzyko powikłań zabiegów ablacji.

  Streszczenie angielskie: We discussed historical aspects, biophysicalal and pathophysiological mechanisms of radiofrequency (RF) current application in the treatment of cardiac arrhythmias. present indications for RF ablation were reviewed. Acute and long-term results and complications of catheter ablations were presented.


  48/58

  Tytuł oryginału: Rola badania echokardiograficznego u pacjentów leczonych stałą stymulacją serca.
  Tytuł angielski: The importance of echocardiographic evaluation in patients treated with cardiac pacing.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek, Podolec Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.706-708, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono przydatność badania echokardiograficznego w doborze optymalnego czasu sprzężenia przedsionkowo-komorowego (AVD) u pacjentów leczonych stymulacją dwujamową serca (DDD). Przedstawiono wpływ programowania czasu AVD na funkcję skurczowa i rozkurczową lewej komory ze szczególnym uwzględnieniem niekorzystnego wpływu rozkurczowej fali zwrotenj przez zastawkę fali zwrotnej przez zastawkę mitralną (DMR) na wielkośc objętości wyrzutowej. Omówiono przydatną klinicznie echokardiograficzną metodę programowania optymalnego czasu AVD, któ ej głównym założeniem jest prewencja DMR.

  Streszczenie angielskie: This study evaluated the usefulness of echocardio-graphic evaluation in the selection of optimal atrioventricular delay (AVD) in DDD-paced patients. We discussed the influence of various AVD programming on systolic and diastolic left ventricle function. The detrimental effect of diastolic mitral regurgitation (DMR) on stroke volume was emphasized. Clinically useful echocardiographic methods of optimal AVD selection and prevention of DMR was discussed.


  49/58

  Tytuł oryginału: Leczenie implantoprotetyczne z zastosowaniem jednoczęściowych wszczepów Osteoplant obciążonych w systemie natychmiastowym i wczesnym.
  Autorzy: Majewski Stanisław, Włoch Stefan
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (2) s.15-17, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy podają wyniki 4-letnich obserwacji pacjentów z własnego materiału klinicznego, u których przeprowadzili leczenie implantoprotetyczne z zastosowaniem jednoczęściowych wszczepów Osteoplant z ich natychmiastowym lub wczesnym obciążeniem. Metodę tę wykorzystano w wybranych przypadkach braków zębowych częściowych w szczęce i w całkowitym bezzębiu żuchwy. Warunkiem zastosowania procedury obciążenia natychmiastowego i wczesnego było uzyskanie pozabiegowej stabilności pierwotnej wszczepu. Stosując wszczepy jednoczęściowe w systemie ich obciążenia natychmiastowego i wczesnego autorzy uzyskali wysoki odsetek wyników pozytywnych, który jest porównywalny z wynikami uzyskiwanymi przy stosowaniu wszczepów dwufazowych z odroczoną fazą zaopatrzenia protetycznego.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of the four year clinical observation of their patients who have undergone implanto-prosthetic treatment in which one-piece OSTEOPLANT implants with an immediate or early reconstruction have been used. This method has been put into proctice in the chosen cases of semidentulous jaw or totally edentulous mandible. The original stability of the implant after the intervention was the condition necessary for introducing the procedure of immediate or early reconsruction. By using one-piece implants with immediate or early reconstruction the authors have obtained excellent results which are comparable with the results acquired in installing two-phase implants with the postponed phase of prosthetic reconstruction.


  50/58

  Tytuł oryginału: Środkowoeuropejskie Sympozjum Implantologiczne w Brnie.
  Autorzy: Majewski Stanisław
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (4) s.29-30, il. - 6 Środkowoeuropejskie Sympozjum Implantologiczne pt. Brneńskie Dni Implantologiczne Brno 27-29.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  51/58

  Tytuł oryginału: Leki przeciwwirusowe stosowane w dermatologii.
  Autorzy: Majewski Sławomir
  Źródło: Dermatologica 2002 (5) s.63-67, il.
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  52/58

  Tytuł oryginału: Trwałość stymulacji dwujamowej w długotrwałej obserwacji.
  Tytuł angielski: Long-term survival of dual chamber pacing.
  Autorzy: Majewski Jacek, Lelakowski Jacek, Haberka Kazimierz, Tomala Igor
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.567-572, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy była ocena trwałości stymulacji DDD w długotrwałej obserwacji oraz analiza przyczyn powodujących konieczność jej zmiany na VVI. Materiał i metody: Badano grupę 295 pacjentów (153 mężczyzn, 142 kobiety) w wieku średnio 64,6 ń 11,4 lat, u których implantowano rozruszniki DDD z elektrodami TIR i TIJ firmy Biotronik. Chorzy zgłaszali się na badania kontrolne po miesiącu od implantacji, a następnie co pół roku. Czas obserwacji w badanej grupie wynosił 67,6 ń 18,5 miesiąca (48-102 miesięcy). Wyniki: U 53 pacjentów (18 proc.) zmieniono typ stymulacji na VVI. Najczęstszym powodem zmiany typu stymulacji było utrwalone migotanie przedsionków (AF), które wystąpiło u 38 osób (podgrupa I). Pacjenci z podgrupy I w porównaniu z pozostałymi badanymi charakteryzowali się starszym wiekiem (69,9 ń 9 vs. 63,8 ń 11,5; p 0,01), częstszym występowaniem choroby węzła zatokowego (84 proc. vs. 43 proc.; p 0,001) oraz napadowego migotania przedsionków (PAF) przed implantacją (74 proc. vs. 50 proc.; p 0,0025). U 15 chorych (podgrupa II) przyczyną przeprogramowania na VVI było złamanie elektrody przedsionkowej (TIJ). U wszystkich badanych w podgrupie II elektrod TIJ została wprowadzona drogą punkcji lewej żyły podobojczykwoej. Złamaniu uległo 8 elektro dwubiegunowych (BP) i 7 jednobiegunowych (UP). W całej badanej grupie częstość złamań przedsionkowych elektrod UP była nieznamiennie większa niż BP (8,5 proc. vs. 3,8 proc.). Nie stwierdzono złamania elektrody komorowej. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was to evaluate a long-term survival of DDD pacing and to analyse the reasons for reprogramming to VVI. Material and methods: The study group consisted of 295 patients (153 male, 142 female), mean age 64.6 ń 11.4 years in whom DDD pacemakers with TIR and TIJ Biotronik leads were implanted. Follow-up examinations were performed at 4 weeeks after implantation and then every 6 months. Follow-up period was 67.6 ń 18.5 (48-102) months. Resutls: In 53 patients (18 p.c.) stimulaiton mode was changed to VVI. Permanent atrial fibrillation (AF) was the most frequent reason for reprogramming to VVI (38 patients - subgroup I). Patients from subgroup I compared to all other were characterised by older age (69.9 ń 9 vs. 63.8 ń 11.5; p 0.01), higher prevalence of sick sinus syndrome (84 p.c. vs. 43 p.c.; p 0.001) and history of paroxysmal AF prio to implantation (74 p.c. vs. 50 p.c.; p 0.0025). Atrial lead (TIJ) fracture was the reason for reprogramming to VVI in 15 patients (subgroup II). In all the patients from subgroup II atrial leads were inserted through left subclavian vein puncture. 8 bipolar (BP) and 7 unipolar (UP) leads fractured. In all the study population the frequency of UP leads fractures was not significantly higher than BP leads (8.5 p.c. vs. 3.8 p.c.). There was no ventricular lead fracture. Conclusions: Long-term survival of DDD-pacing is high. Persistent AF or atrial lead fracture are the reasons for reprogramming to VVI ...


  53/58

  Tytuł oryginału: Wszczepy samogwintujące z serii Mk w kolejnych modyfikacjach systemu Br„nemarka.
  Autorzy: Majewski Piotr, Majewski Stanisław
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (1) s.12-15, il., bibliogr. [5] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W celu zapewnienia uniwersalności w systemie implantologicznym Branem„rka wprowadzane są różne modyfikacje wszczepów wraz ze stosownym instrumentarium. Jedną z tych propozycji są zmodyfikowane wszczepy samogwintujące z serii Mk. Zmodyfikowana wersja wszczepów z serii Mk stwarza nowe możliwości usprawniające technikę zabiegową, a równocześnie wszczepy te dzięki nowej preparacji powierzchni porowatej są łatwiej integrowane w strukturach kostnych. Zalety wszczepów samogwintujących z serii Mk, dobre wyniki oceny klnicznej i korzyści ekonomiczne wynikające z uproszczeń w kolejnych modyfikacjach - przemawiają za poleceniem ich stosowania w praktyce implantoprotetycznej.

  Streszczenie angielskie: In order to ensure universality of Branemark's implantological system, different modifications of implants have been introduced along with adequate isntruments. Among these propositions we include modified self-tapping implants of the mk type. This modified version of the Mk type of implants opens up new posisibilities that facilitate operative technique and simultaneously thanks to the new preparation of their rough surface, the implants are more easily integrated into the bone structure. The advantages of the Mk type self-tapping implants, their positive clinical evaluation and economical benefits resulting from the simplification of the following modifications are the main reasons for recommending them in implanto-prothetical practice.


  54/58

  Tytuł oryginału: Ocena tytanowych wszczepów bikortykalnych na podstawie pięcioletnich obserwacji i analizy wyników leczenia implantoprotetycznego : praca doktorska
  Autorzy: Majewski Piotr, Stypułkowska Jadwiga (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Wydział Lekarski, Instytut Stomatologii w Krakowie
  Źródło: 2002, 96 k. : il., tab., bibliogr 55 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21010

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  55/58

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułów pt. Leczenie opornych brodawek stóp imiquimodem, oraz pt. Pomyślne wyniki leczenia brodawek okołoodbytniczych u dzieci przy zastosowaniu 5 proc. kremu imiquimodu].
  Autorzy: Majewski Sławomir
  Źródło: Dermatologica 2002 (4) s.20-21, il., bibliogr. 8 poz. - Tł. artyk. z czas. Journal of Dermatological Treatment 2002; 13 : 31-33; Tamże 2001; 12 : 215-217
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  56/58

  Tytuł oryginału: Szczepionka przeciw wirusom brodawczaka (HPV).
  Tytuł angielski: Vaccine against Human Papillomaviruses (HPV).
  Autorzy: Majewski Sławomir
  Źródło: Alergia 2002 (3) s.29-31, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Human Papillomaviruses (HPVs) induce various proliferative lesions of the skin and mucosa. There are more than 100 HPV types characterized, and genital HPV infection is the most common sexually transmitted viral infection. Some oncogenic HPVs, mainly HPV16 and HPV18 are responsible for cervical cancer and other pre- and malignant lesions of the genital area. E6 and E7 oncoproteins of oncogenic HPVs are capable of transforming epithelial, whereas late L1 and L2 proteins from the viral capsid. It is preseumed that vaccination against genital HPVs, via induction of specific neutralizing antibodies, could prevent not only viral infection but also dramaticaly decrease frequence of cervical cancer which is the second most common cancer in women. Recently many vaccines against HPVs are under the clinical investigation, including polyvalent anti HPV6, HPV11, HPV16 and HPV18 vaccine which is based on the administration of VLPs (virus-like particles) into young woman.


  57/58

  Tytuł oryginału: Z kart historii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Autorzy: Majewski Stanisław
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (7) s.30-33, il.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku

  Temat korporatywny:
 • Collegium Medicum UJ


  58/58

  Tytuł oryginału: Badanie zespołu ruchowego narządu żucia jako podstawa rozpoznania zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego - praktyczny opis metody.
  Tytuł angielski: Diagnostics of a movement set of the masticatory system treated as basics of the correct recognition of functional diseases of the stomatognathic system - the practical description of the method.
  Autorzy: Majewski Stanisław
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (9) s.5-10, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dobie zwiększającej się częstości występowania układu stomatognatycznego - co ma związek zwłaszcza ze stresem cywilizacyjnym - nabycie umiejętności badania i rozpozanwania tych schorzeń jest oczywistą powinnością każdego lekarza, niezależnie od uprawianej specjalności stomatologicznej. Autor na podstawie własnych doświadczeń przedstawia prawidłowe badanie układu stomatognatycznego pod kątem zaburzeń czynnościowych.

  Streszczenie angielskie: In the time of a raising frequency of functional disease of the stomatognathic system - what is connected mainly with the civilization stress it is absolutely necessary, for every doctor - no matter which dental specialization he/she is practising, to learn how to diagnose and recognize this disease. The author, basing on his own experience, presents the appropriate and correct diagnostics of the stomatognathic system focused on the functional abnormalities.

  stosując format: