Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAJDAN
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Jatrogenne zapalenie otrzewnej.
Tytuł angielski: Iatrogenic peritonitis.
Autorzy: Majdan Maria, Wańkowicz Zofia
Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.84-87, tab., bibliogr. 40 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
Sygnatura GBL: 313,411

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jatrogenne zapalenia otrzewnej są niezamierzonymi powikłaniami procedur terapeutycznych, bądź diagnostycznych wykonywanych u chorych leczonych przewlekłą dializą otrzewnową. W pracy przeanalizowano przyczyny jatrogennych zapaleń otrzewnej oraz przedstawiono propozycję zapobiegania tym powikłaniom.

  Streszczenie angielskie: Iatrogenic peritonitis is a group of unfavorable side effects of diagnostic or therapeutic procedures performed in patients on chronic peritoneal dialysis. In our paper we analysed the causes, as well as different methods of prophylaxis to prevent iatrogenic peritonitis.


  2/5

  Tytuł oryginału: Zaburzenia równowagi potasowej u dializowanych. Diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Disturbances of the potassium homeostasis in dialysed patients. Diagnosis and treatment.
  Autorzy: Majdan Maria
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.120-125, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum. - 4 Krakowskie Dni Dializoterapii - sesja pt. Wybrane zagadnienia dotyczące zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej u dializowanych Kraków 07-09.09. 2000
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Hiperpotasemia jest stanem zagrażającym bezpośrednio życiu chorego dializowanego. Często przebiega bez wyraźnych objawów klinicznych. W pracy omówiono mechanizmy regulujące rozmieszczenie potasu w organizmie ze szczególnym uwzględnieniem specyficznej sytuacji chorego ze schyłkową niewydolnością nerek własnych, hemodializowanego i dializowanego otrzewnowo. Omówiono usuwanie potasu w czasie hemodializy i dializy otrzewnowej. Dokonano również porównania usuwania potasu w różnych schematach dializacyjnych i przedstawiono schematy leczenia zaburzeń gospodarki potasowej u dializowanych.

  Streszczenie angielskie: Hyperkalemia is a clinical condition potentially lethal for dialysed patients. Very often it progresses without clinical symptoms. In this review we present several mechanisms determining uneven distribution of potassium in the human body and prevention of hyperkalaemia under physiological conditions. We also analyze specific situations concerning potassium handling in patients with advanced chronic renal failure on hemodialysis and peritoneal dialysis. Problems connected with removal of potassium during hemodialysis and peritoneal dialysis are also analyzed in this review.


  3/5

  Tytuł oryginału: Porównanie wybranych parametrów klinicznych i biochemicznych między dwiema grupami chorych na cukrzycę typu 2: z nefropatią cukrzycową i z nefropatią niecukrzycową.
  Tytuł angielski: Comparison of some clinical and biochemical parameters in two groups of patients with type 2 diabetes mellitus: with diabetic and non-diabetic nefropathy.
  Autorzy: Kurowska Maria, Majdan Maria
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.443-448, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Jawny białkomocz i nadciśnienie tętnicze u chorego na cukrzycę typu 2 sygnalizują uszkodzenie nerek, które może mieć charakter nefropatii cukrzycowej, niedokrwiennej lub zapalnej. Przyjmuje się, że dla rozpoznania nefropatii cukrzycowej konieczne jest równoczesne stwierdzenie retinopatii. Celem pracy była próba określenia, czy chorzy na cukrzycę typu 2 z nefropatią cukrzycową (z retinopatią) i niecukrzycową (bez retinopatii) różnią się między sobą w zakresie wybranych parametrów klinicznych i biochemicznych. Materiał i metody. Analizą objęto 40 chorych na cukrzycę typu 2 z makroproteinurią, bez jawnej niewydolności nerek (stężenie kreatyniny 1,4 mg/dl), kolejno zgłaszających się do poradni diabetologicznej. Chorych podzielono na 2 grupy: grupa 1 - z towarzyszącą retinopatią (14 osób = 35 proc.) i grupa 2 - bez retinopatii (26 osób = 65 proc.). W obydwu grupach porównywano stężenia hemoglobiny, wartości wskaźnika masy ciała (BMI) i obraz USG nerek oraz stężenia wybranych substancji, mogących wpływać na nasilenie niedokrwistości, takich jak: erytropoetyna, leptyna, insulina i białko C-reaktywne. Wyniki. Stężenie hemoglobiny było istotnie niższe u chorych z retinopatią (11,2 vs. 14,3 g/dl), także średnia wartość BMI była istotnie niższa w grupie 1 (26 vs. 33 kg/mý). U wszystkich chorych z retinopatią obraz USG nerek był prawidłowy, w grupie bez retinopatii patologię w układzie moczowym stwierdzono u 9 osób (35 proc.). U chorych z grupy 1 stężenia erytropoetyny i leptyny były istotnie niższe niż u chorych z grupy 2. Stężenie endogennej insuliny nie różniło się istotnie w obydwu grupach. U chorych z grupy 1...


  4/5

  Tytuł oryginału: Polekowe uszkodzenia nerek w chorobach reumatycznych.
  Tytuł angielski: Nephropatia after drug therapy in rheumatic diseases.
  Autorzy: Majdan Maria, Jeleniewicz Radosław
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.320-328, tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nerki są narządem szczególnie podatnym na uszkodzenia polekowe. Determinuje to duży przepływ krwi przez nerki i ich funkcja detoksykacyjna. W pracy dokonano przeglądu różnych czynników "ryzyka nerkowego" zwiększającego prawdopodobieństwo polekowego uszkodzenia nerek. Dokonano również przeglądu różnego typu zaburzeń pracy nerek występujacych w przebiegu chorób reumatycznych. Omówiono także postacie nefropatii polekowych i najczęściej występujące choroby nerek przy stosowaniu wybranych, zalecanych w chorobach reumatycznych lekach. W pracy podano także zalecenia dotyczące zapobiegania nefrotoksycznym działaniom leków w chorobach reumatycznych.

  Streszczenie angielskie: The authors of this study analysed conditions of greater kidney susceptibility to drug nephrotoxicity and discussed various "kidney risk" factors increasing the possibility of drug nephrotoxicity. A review of different renal disease accompanying rheumatoid diseases was also presented. In the second part of the paper several forms of nephrotoxic renal syndromes were characterised and kidney disorders accompanying therapy were selected, most frequently used in rheumatology drugs were throughly analysed.


  5/5

  Tytuł oryginału: Czy infekcja Helicobacter pylori u chorych przewlekle hemodializowanych ma związek ze stężeniem gastryny w surowicy krwi?
  Tytuł angielski: Are there relationships between Helicobacter pylori infection and gastrin levels in long term hemodialysed patients?
  Autorzy: Bednarek-Skublewska Anna, Książek Andrzej, Majdan Maria, Baranowicz-Gąszczyk Iwona, Mierzicki Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.977-979, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Infekcja Helicobacter pylori jest istotnie patogenetycznie związana z różnymi schorzeniami górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wcześniejsze prowadzone przez nas badania wykonane u chorychy przewlekle hemodializowancyh (HD) nie wykazały istnienia zależności między nieprawidłowym stężeniem parathormonu (PTH) a zakażeniem H. pylori. Celem obecnie przeprowadzonych badań była próba odpowiedzi na pytanie czy istnieje związek między stężeniem gastryny a zakażneiem H. pylori u chorych hemodializowanych. Oceną objęto 65 chorych, średnia wieku 49 ń 12 lat, leczonych HD przez średnio 103 miesiące (zakres 4-288). Grupę kontrolną (GK) stanowiło 15 zdrowych, średnia wieku 38 ń 8 lat. U wszystkich badanych oznaczono w surowicy krwi stężenia (st): gastryny (G), przeciwciał IgG przeciw H. pylori oraz parathormonu (PTH). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w badanej grupie chorych średnie st. G w surowicy wynosiło 155,37 ń 235,4 pg/ml i było oznamiennie wyższe w porównaniu z wartościami uzyskanymi w GK (87,97 ń 9,5 pg/ml, p 0,01). Nie zaobserwowano znamiennych różnic między średnimi wartościami stężeń przeciwciał IgG przeciw H. pylori w obu badanych grupach. Wartości te wynosiły odpowiednio: 88,2 ń 80,0 U/ml (GK) oraz 91,34 ń 66,8 U/ml (HD). Wykazano również istnienie dodatniej korelacji między st. przeciwciał IgG przeciw H. pylori a stężeniem gastryny (r = 0,315, p 0,001). Nie stwierdzono istotnych zależności między st. G oraz st. PTH, jak również między st. ...

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori (H. pylori) infection in patients with chronic renal failure plays an important role in the pathogenesis of upper gastrointestinal tract diseases. In our earlier study we did not find significant relationship between parathormone (PTH) concentration abnormalities and H. pylroi infection inhemodialyssis patietns (HD pts). The aim of our present study was to examine other parameters and interrelationships between them, connected with H. pylori infection in HD pts. Tee serum concentration of the following substances were measrued: gastrin (G) parathormone (PTH), and IgG antibodies against H. pylori. The study was conducted in 65 (36 M, 29 F) stable HD pts: age 49 ń 12 years, dialysed from 6 to 288 months. The control group (CG) consisted of 15 healthy people, mean age 38 ń 8 years. The mean concentration of serum PTH serum was significantly higher in HD pts than in CG (538 ń 520 vs 35 ń 9.3 pg/ ml, p 0,001). The mean concentration of gastrin in serun was significantly higher in HD pts than in CG (155.37 ń 235.4 vs 87.97 ń 9.5 pg/ml, p 0,01). The mean concentrations of IgG antibodies against IgG H. pylori was similar in HD pts and CG (88.1 ń 80.0 vs 91.34 ń 66.8 U/ml). We found significant positive correlation between IgG antibodies against H. pylori infection and gastrin level in serum of HD pts (r = 0.315, p 0,001). We did not find significant correlation between concentrations: PTH vs G and PTH vs IgG against H. pylori. Conclusion: ...

  stosując format: