Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAGDALAN
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ostre zatrucie tlenkiem węgla.
Tytuł angielski: Acute carbon monoxide poisoning.
Autorzy: Magdalan Jan
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.507-512, tab., bibliogr. 38 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tlenek węgla powstaje jako produkt niepełnego spalania wielu związków organicznych, a także podczas pirolizy tworzyw winylowych. Jest palnym, bezbarwnym i bezwonnym gazem, który wiążąc się z hemoglobiną uniemożliwia transport tlenu do tkanek, powodując uogólnioną hipoksję. Z toksykologicznego punktu widzenia znaczenie zatruć tlenkiem węgla wynika przede wszystkim z tego, że dotyczy często ludzi młodych, w pełni sprawnych, a powikłania i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego są poważne i na ogół nieodwracalne. Narażenie na tlenek węgla w ciąży jest bardzo niebezpieczne, ponieważ może być przyczyną wewnątrzmacicznego uszkodzenia i obumarcia płodu. W pracy przedstawiono współczesne poglądy na toksyczność, obraz kliniczny i powikłania zatruć tlenkiem węgla. Szczegółowo opisano diagnostykę i leczenie, uwzględniając wskazania do tlenoterapii hiperbarycznej w komorze ciśnieniowej.


  2/4

  Tytuł oryginału: Ukąszenie przez żmiję zygzakowatą.
  Tytuł angielski: The bites by Vipera berus.
  Autorzy: Magdalan Jan
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.517-521, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W Europie ukąszenia przez węże zdarzają się stosunkowo rzadko. Jedynym jadowitym wężem występującym w Polsce jest żmija zygzakowata (Vipera berus). Jej jad zawiera hialuronidazę, fosfolipazę A2, toksyczne polipeptydy, aminokwasy i węglowodany. Zazwyczaj ukąszenie przez żmiję zygzakowatą powoduje tylko miejscowe objawy w postaci bólu i obrzęku, rzadziej objawy ogólnoustrojowe, takie jak: wstrząs, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, hemoliza i upośledzenie czynności nerek. Śmiertelność w przypadkach ukąszenia przez żmiję zygzakowatą jest bardzo mała i wynosi 1 proc., ale także ukąszona osoba powinna być poddana 24-godzinnej obserwacji szpitalnej. Zaleca się unieruchomienie ukąszonej kończyny, profilaktykę przeciwtężcową, przetaczanie płynów infuzyjnych i korekcję zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej. W większości przypadków takie postępowanie jest wystarczające. W ciężkich przypadkach powikłanych wstrząsem i/lub obrzękiem naczynioruchowym konieczne jest intensywne leczenie za pomocą amin katecholowych i glikokortykosteroidów. Z uwagi na duże ryzyko powikłań alergicznych swoista terapia antytoksyczną przeciwko jadowi żmii zygzakowatej powinna być zarezerwowana jedynie dla przypadków z bardzo nasilonymi objawami miejscowymi, a zwłaszcza ogólnoustrojowymi. Nowy, dostępny w niektórych krajach, preparat zawierający swoiste fragmenty immunoglobulin Fab przeciwko jadowi żmii jest również skuteczny i bezpieczniejszy niż surowice zawierające całe immunoglobuliny.


  3/4

  Tytuł oryginału: Porównanie metod oznaczania miana ziela konwalii majowej (Convallaria maialis Linn‚) zawartych w Farmakopei Polskiej IV i Deutsches Arzneibuch 10.
  Tytuł angielski: The comparison of the biological assay of Convallari maialis glycosides using methods according to Pharmacopoea Polonica IV and Deutsches Arzneibuch 10.
  Autorzy: Szeląg Adam, Magdalan Jan, Burycz Tomasz, Rutkowska Maria, Pieśniewska Małgorzata
  Źródło: Post. Fitoter. 2002: 3 (1/2) s.26-27, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,535

  Streszczenie angielskie: Herbal raw materials contain large numbers of pharmacologicaly active compound with concentrations dependent on climatic zone therefore biological methods are still the preffered ones in their standardization. In Poland pigeons are used for Convallaria glycosides standardization whilst in European Union countries - guinea-pigs. Once Poland has joined European Union, the procedures of biological assay of glycoside preparations will have to be changed. This study aimed to compare the results of biological assay of glycosides contained in the lot of Convallaria maialis herb using methods according to FP IV (on pigeons) and DAB 10 (on guinea-pigs). No major differences between the results of the experiments carried out on pigeons and guinea-pigs were identified during the study which indicates that both methods show similar sensitivity. The method according to FP IV simpler and does not require specialist equipment.


  4/4

  Tytuł oryginału: Porównanie metod oznaczania miana ziela konwalii majowej (Convallaria maialis l.) zawartych w Farmakopei Polskiej IV i Deutsches Arzneibuch 10.
  Tytuł angielski: The comparison of the biological assay of Convallaria maialis l. glycosides using methods according to Pharmacopoea Polonica IV and Deutsches Arzneibuch 10.
  Autorzy: Szeląg A., Magdalan J., Burycz T., Rutkowska M., Pieśniewska M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (2) s.89-93, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Ze względu na dużą liczbę związków farmakologicznie czynnych oraz różnice w ich zawartości zależne od strefy klimatycznej, konieczne jest biologiczne mainowanie surowców roślinnych zawierających glikozydy nasercowe. W Polsce do oznaczania miana glikozydów kardenolidowych konwalii stosuje się miareczkowanie wykonywane na gołębiach, zaś w Unii Europejskiej badania te przeprowadza się na świnkach morskich. Przystąpienie Polski do Unii będzie wiązało się z konecznoscią zmiany procedur mianowania glikozydów nasercowych. Celem badań było porównanie wyników oznaczenia miana glikozydów zawartych w partii ziela konwalii majowej metodami opisanymi w FP IV (na gołębiach) oraz DAB 10 (na świnkach morskich). Porównując wyniki badań przeprowadzonych na gołębiach i na świnakch morskich nie stwierdzono istotnych różnic w mianie równoważności względem wzorca konwalatoksyny (W), co wskazuje, że obie metody cechuje podobna czułość. Metoda zawarta w FP IV jest prostsza i nie wymaga specjalistycznego oprzyrządowania.

  Streszczenie angielskie: Herbal raw materials contain large numbers of pharmacologically active compounds with concentrations dependant on climatic zone therefore biological methods ar estill the preffered ones in their standardization. In Poland pigeons are used for Convallaria glycosides standardization whilst in European Union countires - guinea-pigs. Once Poland has joined European Union, the procedures of biological assay of glycoside preparations will have to be changed. This study aimed to compare the results of biological assay of glycosides contained in the lot of Convallaria maialis herb using methods according to FP IV (on pigeons) and DAB 10 (on guine-a-pigs). No major differences between teh results of the experiments carried out on pigeons and guinea-pigs were identified during the study which indicateds that both methods show similar sensitivity. The methods according to FP IV is simpler and does not require speicalist equipment.

  stosując format: