Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MADALIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: Donory tlenku azotu i efekt potęgowania ich działania po zastosowaniu toksyny botulinowej w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu.
Tytuł angielski: Nitric oxide donors and the potentiate effect of theirs action after botulinum toxin application for the treatment of chronic anal fissure.
Autorzy: Madaliński Mariusz, Adrich Zygmunt, Kryszewski Andrzej
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.69-74, bibliogr. 41 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Farmakologiczna sfinkterotomia z zastosowaniem toksyny botulinowej (TB) hamującej wydzielanie acetylocholiny w zakończeniach nerwowych płytki nerwowo-mięśniowej albo donorów tlenku azotu (NO), ze względu na swoje bezpieczeństwo powinna być metodą leczenia wyprzedzającą ewentualne leczenie chirurgiczne. Mechanizm działania TB na zwieracz wewnętrzny odbytu nie jest do końca wyjaśniony, podobnie jak efekt rozluźnienia tego zwieracza pod wpływem donorów NO po uprzednim zastosowaniu TB. Podobnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których można zaobserwować paradoksalną, naczyniozwężającą reakcję na acetylocholinę w mięśniówce naczyń wieńcowych stwierdza się obniżenie tonicznego, naczyniorozszerzającego działania tlenku azotu na naczynia. Mięśniówka naczyń wieńcowych zachowuje jednak prawidłową reakcję rozkurczową na niezależne od śródbłonka donory NO. Miejscowe zastosowanie nitrogliceryny jest na tyle bespieczne, że może być zlecone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu leczenia przewlekłej szczeliny odbytu.

  Streszczenie angielskie: Pharmacological sphincterotomy with the use of botulinum toxin (BT) that inhibits acetylocholine from neural endings in the motor plate or of nitric oxide (NO) donors should be a methos applied earlier than surgical treatment due to its safety. BT mechanism of action on internal anal sphincter is not yet fully understood similarly to the effect of loosening of this sphincter under influence of NO donors applied after BT. Likewise paradoxical vasoconstrictive reaction on acetylocholine in the muscular layer of coronary arteries and decrease of tonic, vasodilative action of NO on the vessels may be observed in the patients with arteral hypertension. However, the muscle tissue of coronary arteries maintains the right dilative reaction on the endothelium independent NO donors. Local application of nitroglycerin is very safe and can be used by physicians in general practice for chronic anal fissure.


  2/17

  Tytuł oryginału: Rola zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu C w patogenezie zespołu Sj”grena.
  Tytuł angielski: The possible role of hepatitis C virus in the pathogenesis of Sj”gren's syndrome.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna, Jóźwiak Paulina, Puszczewicz Mariusz, Zimmermann-Górska Irena
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (2) s.167-171, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/17

  Tytuł oryginału: Primary resistance of Helicobacter pylori to antimicrobial agents in Polish children.
  Autorzy: Rożynek Elżbieta, Dzierżanowska-Fangrat Katarzyna, Celińska-Cedro Danuta, Jóźwiak Paulina, Madaliński Kazimierz, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (3) s.255-263, il., tab., bibliogr. s. 262-263
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Helicobacter pylori resistance to antimicrobial agents is an important factor compromising the efficacy of treatment. Therefore the aims of our study were: to determine the prevalence of H. pylori resistance to clarithromycin, metronidazole, amoxycillin and tetracycline in children prior to eradication therapy, to compare different methods of susceptibility testing and to detect mutations responsible for clarithromycin resistance. During 1996-2000, 259 H. pylori strains were isolated from antral gastric biopsies. Susceptibility to antimicrobials was determined by the agar dilution method and the Etest. Mutations in the 23S rRNA gene associated with clarithromycin resistance were analysed by PCR-RFLP and direct sequencing. Overall, ninety-six strains (37 p.c.) were resistant to both drugs. All cultures isolates were sensitive to amoxycillin and only one isolate (0.4 p.c.) was resistant to tetracycline. The agar dilution method and the Etest showed a perfect catergory correlation for clarithromycin and 4 p.c. discrepancies for metronidazole. Primary resistnace to clarithromycin was mainly associated with an A2143G mutation inthe 23S rRNA gene of H. pylori. The study highlight the high prevalence of H. pylori primary resistnace to clarithromycin in Polish children, which implies a need for pretreatment susceptibility testing.


  4/17

  Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności u dzieci
  Autorzy: Banasik Małgorzata, Bartel Hieronim, Bernatowska Ewa, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Jankowski Adam, Kowalczyk Danuta, Kowalski Marek, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra, Lewandowska Anna, Lewkowicz Przemysław, Lukamowicz Jolanta, Madaliński Kazimierz, Marczyńska Magdalena, Maroszyńska Iwona, Miecznik Adam, Zeman-Miecznik Alicja, Paśnik Jarosław, Pokoca Lech, Pietrucha Barbara, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Skopczyńska Hanna, Szczepańska-Putz Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Wawrzyniak Maria, Zeman Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Zeman Krzysztof (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Pediatry 39
  Sygnatura GBL: 735,268

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/17

  Tytuł oryginału: Zapobieganie zakażeniom wirusem zapalenia wątroby B i przetrwanie odporności po szczepieniach.
  Tytuł angielski: Prevention of infection and persistence of immunity after vaccination for hepatitis B.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Bednarek Małgorzata
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.815-822, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Sympozjum pt. Choroby wątrobay od 0 do 100 lat Warszawa 16-17.11. 2001
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sytuację epidemiologiczną wirusowego zapalenia wątroby B w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Omówiono podstawowe wiadomości o układzie odpornościowynm, sposób prezentacji antygenu (szczepionkowego) i losy antygenu w ustroju. Przedstawiono podstawowe schematy szczepień przeciwko w.z.w. B i warunki techniczne, jak np. długość igły w zależności od masy ciała. Podano szczególne grupy ryzyka wymagające bardziej intensywnych szczepień (dzieci z białaczką i chłoniakami, nowotworowymi litymi, chorobami wymgającymi przeszczepu szpiku, dzieci z niewydolnością nerek oraz z chorobą trzewną glutenozależną). W końcowej części artykułu omówiono trwałość odpowiedzi odpornościowej po prawidłowo przeprowadzonych szczepieniach w.z.w. B, która powinna wynosić co najmniej 15 lat.


  6/17

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia chirurgicznego choroby przyzębia na odpowiedź immunologiczną gospodarza mierzoną poziomem wydzielanych cytokin pro- i przeciwzapalnych: IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç.
  Tytuł angielski: The influence of surgical periodontal treatment on the immune response of the host as evaluated by the levels of secreted pro- and anti-inflammatory cytokines: IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç.
  Autorzy: Górska Renata, Laskus-Perendyk Agnieszka, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.47-53, tab., bibliogr. [25] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat wskazują na znaczącą rolę cytokin w patomechanizmie choroby przyzębia. Aktualna strategia leczenia tej choroby to eliminacja zarówno przyczyn (związana z redukcją płytki nazębnej, modyfikacją odpowiedzi immunologicznej), jak i skutków destrukcji przyzębia, wykorzystująca chirurgiczne zabiegi naprawy lub regeneracji tkanek. Autorzy niniejszej pracy prezentują wyniki analizy stężeń wybranych cytokin pro- i przeciwzapalnych we krwi obwodowej pacjentów z różnymi postaciami choroby przyzębia w stosunku do grupy kontrolnej oraz badają wpływ różnych metod leczenia chirurgicznego na zmiany odpowiedzi immunologicznej mierzonej poziomem badanych cytokin IL-2, OL-4, IL-10, IFN-ç. Zbadano rownież korelacje pomiędzy stężeniem pro- i przeciwzapalnych cytokin w bioptacie i we krwi obwodowej pacjentów a standardowo używanymi parametrami klinicznymi, określającymi stan przyzębia. Stwierdzono znamienne statystycznie różnice pomiędzy stężeniem IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç zarówno pomiędzy surowicami grupy badanej i kontrolnej, jak i w samej grupie badanej miedzy surowicą a materiałem biopsyjnym. Wykazano korelacje między wybranymi parametrami klinicznymi a poziomami badanych cytokin. Leczenie chirurgiczne pacjentów z grupy badanej znacząco wpływało na zmianę odpowiedzi immunologicznej mierzonej stężeniem IL-2, IL-4, IL-10, IFN-ç we krwi obwodowej. Typ leczenia chirurgicznego miał znaczący wpływ na pomiary kliniczne stanu przyzębia. Nie stwierdzono natomiast znamiennych statystycznie zależności pomiędzy rodzajem zabiegu chirurgicznego a jego wpływem na uzyskane zmiany odpowiedzi obronnej gospodarza.


  7/17

  Tytuł oryginału: Osobnicza wrażliwość błony śluzowej jelita cienkiego w celiakii na małą dawkę glutenu.
  Tytuł angielski: Individual sensitivity of jejunal mucosa to small amounts of gluten in coeliac disease.
  Autorzy: Rujner Jolanta, Socha Jerzy, Romańczuk Wrzesław, Stolarczyk Anna, Woźniewicz Bogdan, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz, Syczewska Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.554-560, il.,tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jednym z czynników wpływających na wiek ujawnienia się celiakii, jej postać i powikłania jest dawka spożywanego glutenu. Celem pracy była ocena osobniczej wrażliwości na małą dawkę glutenu w celiakii. Badaniami objęto 60 pacjentów, w wieku od 2,65 do 17,92 roku (średnio 7,49), leczonych co najmniej 12 miesięcy dietą bezgluetnową z powodu celiakii rozpoznanej zgodnie z kryteriami ESPGAN oraz z wykluczoną alergią pokarmową. Prowokację glutenem w dawce 10 mg/kg c.c./dobę prowadzono pod kontrolą IgAEmA, IgAAGA, IgGAGA, ocenianych co 3 - 6 miesięcy, oraz biopsji jelita cienkiego (przed prowokacją oraz po wykazaniu obecności EmA i AGA). W ciągu 35 miesięcy prowokacji stwierdzono w większości bezobjawowy klinicznie zanik kosmków jelita cienkiego i (+) IgAEmA u 53,7 proc. badanych, w tym: po 3 miesiącach u 3,7 proc., po 12 miesiącach u 3,7 proc., po 12 miesiącach u 11,1 proc. Stwierdzono, że spożywanie małej dawki glutenu (10 mg/kg c.c./dobę) może prowadzić do zaniku kosmków jelita cienkiego u niektórych chorych na celiakię (wrażliwość osobnicza).


  8/17

  Tytuł oryginału: Diagnostyka laboratoryjna niedoborów immunoglobulin.
  Tytuł angielski: Laboratory diagnostics of immunoglobulin deficiences.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Gregorek Hanna, Chrzanowska Krystyna, Michałkiewicz Jacek, Bernatowska Ewa
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.13-21, tab., bibliogr. [17] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This review deals with the diagnostics of immunoglobulin defects. The development of methods used to detect and quantitate concentrations of immunoglobulins and their subclasses was shortly discussed; following by the role of antibodies in the host defence. Seven out of the ten main immunodeficiences with the prevalence of antibody defects were then delineated. The diagnostics of humoral immunodeficiences was illustrated by the example of three boys with hypogammaglobulinemia and three children with common variable immunodeficiency. Percentages of B lymphocytes varied, independent with the very decreased concentrations of immunoglobulin. Concentrations of IgG, IgA, IgM, IgE and IgG subclasses in healthy children of ages from birth to 16 years, were presented in the tables.


  9/17

  Tytuł oryginału: Professor Bernard Zabłocki MD, PhD (1907-2002).
  Autorzy: Madaliński Kazimierz
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.41
  Sygnatura GBL: 313,243

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Zabłocki
 • Bernard 1907-2002


  10/17

  Tytuł oryginału: Wpływ flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych na poziom cytokin u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia i po przeszczepie nerki leczonych immunosupresyjnie.
  Tytuł angielski: Effect of bacterial flora in the periodontal pockets on the level of cytokines in patients with chronic periodontitis and after renal transplantation receiving immunosuppressive drugs.
  Autorzy: Górska Renata, Dolegacz Agnieszka, Zaremba Maciej, Juskowa Joanna, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.634-640, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chorba przyzębia jest wynikiem zakłócenia równowagi pomiędzy patogenami płytki bakteryjnej a obroną organizmu. Upośledzenie tej obrony występuje u osób, które przyjmują m.in. leki immunosupresyjne po przeszczepie narządów. Celem pracy była ocena beztlenowych patogenów obecnych w kieszonkach przyzębnych u osób z przewlekłym zapaleniem przyzębia oraz określenie profilu wydzielanych cytokin (IL-1ŕ, TNF-1á, IFN-ç i IL-10) przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej pacjentów leczonych immunosupresyjnie oraz osób zdrowych stymulowanych in vitro szczepami wyhodowanych bakterii.

  Streszczenie angielskie: Periodontal disease is a result a disturbed balance between pathogens of the bacterial plaque and the defence of the organism. Impairment of this defence is observed in persons after organ transplantation who are receiving immunosuppressive drugs. The aim of the study was an evaluation of the anaerobic pathogens present in the periodontal pockets of patients with chronic periodontitis and determination of the profile of cytokines (IL-1ŕ, TNF-1á, IFN-ç and IL-10) secreted by the mononuclear cells of the peripheral blood in patients on immunosuppression and in healthy subjects stimulated in vitro by strains of cultured bacteria.


  11/17

  Tytuł oryginału: Diagnostyka laboratoryjna humoralnych niedoborów odporności.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Gregorek Hanna, Michałkiewicz Jacek, Chrzanowska Krystyna, Zeman Krzysztof
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.314-321, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Do podstawowych właściwości układu odpornościowego należą: zdolność rozpoznawania antygenu swoistość reakcji, zdolność do współdziałania komórek oraz pamięć immunologiczna. Podstawowym zadaniem w walce z zakażeniem jest rozpoznanie wirusa lub innego patogenu i uruchomienie odpowiednich reakcji zmierzających do jego usunięcia z ustroju. Do tego celu wykorzystanych zostaje wiele komórek układu białokrwinkowego. Wszystkie komórki zaangażowane w odpowiedzi są replikowane, co pozwala na wzmocnienie, ale także osłabienie odpowiedzi. Skuteczne działanie sysytemu odporności człowieka wymaga ścisłej współpracy między elementami swoistej odpowiedzi odpornościowej, reprezentowanej przez limfocyty oraz wydzielanie przez nie cząsteczki (cytokiny, immunoglobuliny) a komponentami nieswoistej odpowiedzi, pochodzącymi spoza układu limfoidalnego (układ dopełniacza, makrofagi, granulocyty). System odpornościowy zapewnia ochronę przed inwazją patigenów, lecz także jest elementem wewnętrznej integralności - homeostazy, np. ochrona przed klonami nowotworowymi. Swoista odpowiedź odpornopściowa jest zależna od obecności i prawidłowej funkcji komórek prezentujących antygen (z ang. antigen presenting cells), limfocytów T oraz limfocytów B. W pracy podano wartości prawidłowe IgG, IgA i IgM; podklas IgG oraz IgE w surowicy w okresie rozwojowym i u dorosłych. Przedstawiono również przykłady diagnostyki niedoborów odporności humoralnej.


  12/17

  Tytuł oryginału: Wpływ flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych na poziom cytokin u pacjentów z przewlekłym zapaleniem przyzębia.
  Tytuł angielski: The effect of bacterial flora in periodontal pockets on the level of cytokines in patients with chronic periodontitis.
  Autorzy: Górska Renata, Zaremba Maciej, Borakowska-Siennicka Monika, Dolegacz Agnieszka, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.496-503, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy analizowali w pracy skład patogenów obecnych w kieszonkach przyzębnych u osób z ciężkim przewlekłym zapaleniem przyzębia oraz określili profil wydzielanych cytokin (IL-1á, TNF-ŕ, IFN-ç i IL-10) przez komórki jednojądrowe krwi obwodowej pacjentów z chorobą przyzębia i osób zdrowych, stymulowanych in vitro szczepami wyhodowanych bakterii. Badania flory bakteryjnej kieszonek przyzębnych wykazały dużą różnorodność gatunków. Najczęściej stwierdzanymi bakteriami były Gram-ujemne pałeczki beztlenowe oraz Gram-dodatnie ziarniaki beztlenowe. Stężenia badanych cytokin były wyższe u osób z chorobą przyzębia.

  Streszczenie angielskie: In this study, the authors have analysed the composition of pathogens in the periodontal pockets of patients with severe chronic periodontitis and have determined the profile of cytokines (IL-1á, TNF-ŕ, IFN-ç and IL-10) secreted by the mononuclear cells of peripheral blood of patients with periodontal disease and healthy subjects stimulated in vitro by strains of cultured bacteria. Examination of periodontal pocket bacteria showed a big diversity of species. The most frequent were Gram-negative anaerobic rods and Gram-positive aerobic cocci. The evaluated concentrations in situ showed a greater secretion of studied cytokines in patients with periodontitis.


  13/17

  Tytuł oryginału: Komentarz... do artykułu J. Prandoty "Przypuszczalny patomechanizm autoimmunologicznego zapalenia wątroby", zamieszczonego w Pediatrii Polskiej 2002, 77, 8, 627-634.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Walewska-Zielecka Bożena
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1077-1078, bibliogr. 2 poz.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/17

  Tytuł oryginału: Przetrwanie odporności po szczepieniach przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
  Tytuł angielski: Persistence of immunity following vaccination against hepatitis B.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.605-613, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono rodzaje szczepionek (w tym preparaty zawierające S+preS1+preS2), schematy szczepień oraz ich efekty. Przedstawiono możliwe przyczyny braku odpowiedzi na szczepionkę - zarówno techniczne, jak wynikające z upośledzenia odporności i konfiguracji immunogenetycznej osoby szczepionej. Porównano przetrwanie odpowiedzi przeciwciał po zakażeniu naturalnym i po szczepieniach. Istotnym elementem jest przytoczenie stanowiska Grupy Europejskiej (Consensus Committee) co do możliwości przetrwania odpowiedzi komórkowej po szczepieniach przez co najmniej 15 lat.

  Streszczenie angielskie: The paper recalls different preparations of vaccines (including these containing S, preS1 and preS2 antigens), schemes of vaccinations and their effects. The possible causes of hyporeactivity to hepatitis B vaccines, both technical and dependent on deficiency of immunity, or immunogenetic profile of a vaccinee were discussed. The persistence of anti-HBs responses after natural infection and post-vaccination was compared. Finally, a possibility of persistence of post-vaccination cellular immunity for at least 15 years was discussed.


  15/17

  Tytuł oryginału: Dziedziczny obrzęk naczynioruchowy spowodowany niedoborem C1-inhibitora dopełniacza.
  Autorzy: Madaliński Kazimierz, Gregorek Hanna, Jaworska Hanna
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (1) s.48-52, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • immunologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obrzęk naczyniowy polega na występowaniu nieswędzących obrzęków skóry i tkanki podskórnej, przewodu pokarmowego, mózgu, narządów moczowo-płciowych, serca i krtani. Choroba jest głównym objawem klinicznym czynnościowej niewydolności inhibitora składnika C1 dopełniacza. Diagnostyka obrzęku naczynioruchowego polega na wykazaniu obniżonego stężenia składników dopełniacza C4, oraz C1-inhibitora: antygenu i aktywności. Ze względu na wysoką śmiertelność w tej chorobie (35 proc.), konieczne jest rozpowszechnienie zasad prawidłowej diagnostyki laboratoryjnej.


  16/17

  Tytuł oryginału: Analiza kompleksów immunologicznych zawierających genom wirusa HCV we krwi obwodowej u osób przewlekle zakażonych wirusem Hepatitis C : praca doktorska
  Autorzy: Nitkiewicz Jadwiga Bożena, Madaliński Kazimierz (promot.).; Państwowy Zakład Higieny Zakład Immunopatologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [3], 95 k. : il., tab., bibliogr. 179 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20837

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/17

  Tytuł oryginału: The influence of selected risk factors on the clinical condition of patients with periodontal disease - an evaluation of cytokine level in peripheral blood.
  Tytuł polski: Wpływ wybranych czynników ryzyka na stan kliniczny pacjentów z chorobą przyzębia - ocena stężenia cytokin we krwi obwodowej.
  Autorzy: Górska Renata, Kowalski Jan, Gregorek Hanna, Madaliński Kazimierz
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.183-188, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Badania ostatnich lat wskazują na ścisły związek między chorobą przyzębia a wydolnością odpowiedzi immunologicznej. Zidentyfikowano również czynniki ryzyka choroby przyzębia. Spośród nich najbardziej znaczącym wydaje się nikotynizm. Cel pracy. Analiza wpływu palenia i rodzinnego występowania choroby przyzębia na stężenie cytokin pro- i przeciwzapalnych we krwi obwodowej osób z chorobą przyzębia zależnie od występowania czynników ryzyka zapalenia przyzębia. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono na grupie 33 osób z chorobą przyzębia. Badano stężenia cytokin pro-(IL-1á, TNF-ŕ, INF-ç) i przeciwzapalnych(IL-4, IL-10, TGF-á) we krwi obwodowej i ich zależność od czynników ryzyka choroby przyzębia (palenie, rodzinne występowanie choroby przyzębia) w porównaniu z wynikami uzyskanymi od 10 zdrowych osób (grupa kontrolna). Wyniki i wnioski. Zaobserwowano różnice między badanymi grupami, nie były one jednak statystycznie znamienne. Mogło to być wynikiem stosunkowo małej liczebności grupy badanej oraz dużych odchyleń wartości stężeń cytokin w grupie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Background. Studies presented over the last decade indicate a close relationship between periodontitis and the efficiency of the immune response. Furthermore, several risk factors for periodontal disease have been identified. Among those risk factors, smoking may be of the greatest significance. Objectives. To analyse the influence of smoking and familial occurrence of periodontitis on the levels of pro- and anti-inflammatory cytokines in the peripheral blood of individuals with periodontal disease due to the presence of the risk factors. Material and methods. The study was conducted on the group of 33 patients suffering from periodontal disease. Pro- (IL-1á, TNF-ŕ, INF-ç) and anti-inflammatory (IL-4, IL-10, TGF-á) cytokine concentrations in the peripheral blood, and their dependence on risk factors for periodontal disease (smoking, familial predisposition as assessed by the medical history) were evaluated and compared with the results obtained from 10 healthy individuals (control group). Results and conclusions. Although differences were observed between the groups studied, there were not found to be statistically significant. This may be the result relatively small number of patients studied, as well as being the effect of great variations in concentrations of cytokines between patients.

  stosując format: