Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MACIORKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci a idiopatyczne schorzenia o lokalizacji poza przewodem pokarmowym.
Tytuł angielski: Helicobacter pylori infection in children and idiopathic diseases localized beyond the gastrointestinal tract.
Autorzy: Maciorkowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Kondej-Muszyńska Katarzyna, Franus Józef
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.117-122, bibliogr. 51 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o dostępne piśmiennictwo i własne doświadczenia kliniczne autorzy wskazują na możliwość związku zakażenia Helicobacter pylori (H. pylori) u dzieci z objawami klinicznymi, które znajdują lokalizację poza przewodem pokarmowym. Zwraca się uwagę na prawdopodobną etiopatogenetyczną rolę tej bakterii w rozwoju chorób o podłożu autoimmunologiczny, takich jak: choroba Sch”nleina-Henocha, autoimmunologiczna trombocytopenia, zespół Sj”grena, nietkóre choroby skóry (pokrzywka, trądzik różowaty), bóle głowy, omdlenia, niedokrwistość syderopeniczna oraz zapalenie błony naczyniowej oka. Mechanizmy odpowiedzialne za powyższą manifestację zakażenia H. pylori poza przewodem pokarmowym nie zostały dokładnie poznane, aczkolwiek wiele istotnych zmian morfologicznych w tych schorzeniach dotyczy drobnych naczyń krwionośnych. Wzrasta liczba publikacji opisujących schorzenia o lokalizacji poza przewodem pokarmowym w których potwierdzono infekcję Helicobacter pylori i u których uzyskano poprawę po eradykacji tej bakterii. Spostrzeżenia te należy wykorzystać szczególnie w rozpatrywaniu patogenezy schorzeń uważanych za idiopatyczne.

  Streszczenie angielskie: Basing on the literature and own clincal experiments, the authors indicated a possible correlation between Helicobacter pylori infection and clinical symptoms localized beyond tha gastrointestinal tract in children. Helicobacter pylori may play an etiopathogenic role in the devolopment of autoimmune diseasesw such as, Sj”gren syndrome, Sch”nlein-Henoch disease, autoimmune thrombocytopenia, some skin diseases (urticaria, rosacea), migrain, syncopes, sideropenic refractory anemia and uveoscleritis. The mechanisms responsiblefor the manifestation of Helicobacter pylori infection beyond the gastrointestinal tract have not been explained so far, however many essential morphological changes affect fine blood vessels in these illnesses. There are numerous publications describing diseases localized beyond the gastrointestinal tract in which Helicobacter pylori infection was confirmed and improvement was noticed after its eradication. These findings should be used especially in the pathogenesis of idiopathic diseases.


  2/5

  Tytuł oryginału: Alergia i Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Allergy and Helicobacter pylori.
  Autorzy: Maciorkowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.303-308, tab., bibliogr. 25 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Błona śluzowa przewodu pokarmowego dziecka, zmieniona w wyniku pierwotnej reakcji alergicznej wywołanej szkodliwym pokarmem, może być bardziej podatna na dalsze uszkodzenia przez różne drobnoustroje chorobotwórcze w tym również Helicbacter pylori. Celem pracy była wieloaspektowa ocena kliniczna, biochemiczno-immunologiczna, stężenia cytokin śluzówkowych oraz morfologiczno-histologiczna błony śluzowej żołądka u dzieci z alergią pokarmową i/lub zakażeniem H. pylori. Badaniami objęto 97 dzieci i młodzieży z objawami dyspeptycznymi. W oparciu o przyczynę i stwierdzane objawy kliniczne wśród chorych wydzielono grupę 48 dzieci z alergią pokarmowąi 34 dzieci zakażonych Helicobacter pylori. U 16 chorych z tej grupy jednoczasowo rozpoznano alergię pokarmową i zakażenie H. pylori. U pozostałych 18 stwierdozno zakażenia tą bakterią bez cech alergii pokarmowej. Grupę odniesienia stanowiło 15 dzieci u których badanie gastroskopowe zostało wykonane z powodu nasilonych objawów dyspeptycznych. Przeprowadzone badania wskazywały na prawodopodobne mechanizmy patogenetyczne toczącego się zapalenia pierwotnego wywołanego alergią pokarmową oraz nakładającego się procesu infekcyjnego. Występowanie chorób alergicznych na pewno związane jest z predyspozycją alergiczną, ale ich nasilenie może być modulowane przez czynniki środowiskowe, w tym również infekcję Helicobacter pylori.


  3/5

  Tytuł oryginału: Ocena ilościowa wybranych komórek błony śluzowej żołądka i dwunastnicy u dzieci z nadwrażliwością pokarmową, infekcją Helicobacter pylori i giardiazą.
  Tytuł angielski: Quantitative evaluation of chosen gastric and duodenal mucosa cells in children with food hypersensitivity, Helicobacter pylori infection and giardiasis.
  Autorzy: Maciorkowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Kondej-Muszyńska Katarzyna, Kemona Andrzej, Roszko Izabela, Cieśla Justyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.309-314, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Stały kontakt przewodu pokarmowego z antygenami pokarmowymi oraz czynnikami infekcyjnymi natury bakteryjnej (np. H. pylori) czy pasożytniczej (np. Giardia lamblia) prowadzić może w efekcie końcowym do stanu zapalengo błony śluzowej. W proces ten zostaje zaangażowanych wiele komórek o różnych funkcjach biologicznych np. neutrofile, eozynofile, limfocyty T i B, mastocyty, których aktywacja prowadzi do uwalniania wielu mediatorów biologicznych. Celem pracy była ocena nacieku komórkowego w błonie śluzowej żoładka i dwuanstnicy u dzieci z nadwrażliwościąpokarmową, infekcją h. pylori i giardiazą. Uzyskane wyniki badań morfologicznych błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wykazały, iż zmiany zapalne w przewlekłym zapaleniu błony śluzowej żołądka i dwuanstnicy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym są zróżnicowane co do aktywności zapalenia mierzonej ilościa naciekających granulocytów. W nadwrażliwości pokarmowej aktywność zapalenia mierzonej ilością naciekających granulocytów. W nadwrażliwości pokarmowej aktywność zapalenia małą i średnią stwierdzono łączeniu 14,5 proc. badanych w trzonie; u 20,7 proc. w antrum. W zakażeniu H. pylori zarówno w antrum i trzonie dominowała aktywność ciężka i średnia. Równoczasowo u wybranej grupy chorych wykonane badania immunohistochemiczne wykazały zwiększony naciek z limfocytów T i B, eozynofilii i mastocytów w obrębie błony śluzowej żołądka i/lub dwunastnicy niezależnie od ustalonej przyczyny stanu zapalnego.


  4/5

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania diagnostyczno-leczniczego i profilaktycznego w alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci i młodzieży.
  Autorzy: Kaczmarski Maciej, Maciorkowska Elżbieta, Semeniuk Janusz
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.44, 46-48, 50, 52, 54, tab., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono organizację diagnostyki i możliwości terapii na poszczególnych poziomach opieki nad dzieckiem. Szczególną uwagę zwrócono na leczenie dietetyczne i farmakologiczne.


  5/5

  Tytuł oryginału: Niedokrwistość z niedoboru żelaza w przebiegu zakażenia bakterią Helicobacter pylori u dzieci.
  Tytuł angielski: Anemia caused by iron deficiency in Helicobacter pylori infection in children.
  Autorzy: Maciorkowska Elżbieta, Kaczmarski Maciej, Kondej-Muszyńska Katarzyna, Franus Józef
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.123-130, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy w oparciu o przegląd piśmiennictwa i własne doświadczenia kliniczne wskazują na możliwość związku zakażenia Helicobacter pylori z niedokrwistością syderopeniczną u dzieci. Na szczególną uwagę zasługują opisy przypadków niedokrwistości z niedoboru żelaza towarzyszącej infekcji Helocobacyter pylori (H. pylori), w przebiegu której nie obserwowano objawów ze strony przewodu pokarmowego, a niedokrwistość była jedynym objawem klinicznym zakażenia tym drobnoustrojem.

  Streszczenie angielskie: Basing on the literature review and own clinical examination the authors indicated to a possible correlation between Helicobacter pylori infection and sideropenic anemia in children. A particular attention should be paid to the cases of anemia caused by iron deficiency present in Helicobacter pylori infection, whereas the symptoms from the gastrointestinal tract were not observed and iron deficiency anemia was the only clinical symptom of this infection.

  stosując format: