Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MACIEJEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 40



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/40

Tytuł oryginału: Porównanie skuteczności stosowania siarczanu magnezu i fenoterolu w leczeniu zagrażającego porodu przedwczesnego.
Tytuł angielski: The effectiveness of tocolytic therapy by means of magnesium sulfate and fenoterol in the treatment.
Autorzy: Kruczkowska-Sarna Mariola, Maciejewski Marcin, Pałys Bronisław
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.203-209, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/40

  Tytuł oryginału: Remarks on safety assessment, quality assurance, and diagnostic reference levels in medical X-ray imaging.
  Autorzy: Golnik Natalia, Ratajczyk-Dziewięcka Małgorzata, Maciejewski Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (1) s.15-22, bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The new Polish legislation (Atomic Law) and recent recommendations of international organizations require to pay more attention to control the risk associated with the operation of medical radiation sources. A comprehensive regulatory framework is necessary to ensure that a consistent approach is applied to all elements of the safety system. The paper shortly describes how safety assessment fits into the regulatory process and provides some information on the elements of a safety assessment. Complementary to the safety assessment, a program of quality assurance, QA, should be implemented to periodically check all aparameters which influence the patient dose and the image quality. The last part of the paper concern the implementation of diagnostic reference levels, recommended as a practical tool to mange radiation dose to patients in diagnostic radiology and nuclear medicine.


  3/40

  Tytuł oryginału: Choroba zakrzepowo-zatorowa (CH Z-Z) u dzieci z zespołem nerczycowym (ZN): rozpoznawanie, leczenie i zapobieganie.
  Tytuł angielski: Thrombo-embolic disease (TED) in children with nephrotic syndrome (NS): diagnosis, treatment and prophylaxis.
  Autorzy: Jarmoliński Tomasz, Krawczyński Marian, Maciejewski Janusz
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.69-76, tab. bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz ocena skuteczności i bezpieczństwa różnych metod leczenia przeciwzakrzepowego u dzieci z ZN. Badano 20 chorych z CH Z-Z w przebiegu ZN oraz 110 chorych z ZN bez zakrzepicy, wśród których na podstawie badań laoratoryjnch wyodrębniono grupę o podwyższonym ryzyku zakrzepowym, w której zastosowano jedną z dwóch metod profilaktyki - podskórnie heparynę drobnocząsteczkową (LMWH) lub doustnie dipirydamol z kwasem acetylosalcylowym. Obraz kliniczny CH Z-Z było bardzo różnorodny i zależał od umiejscowienia zmian zakrzepowo-zatorowych. Obok typowych objawów zakrzepicy występowało wiele objawów nieswoistych i dlatego podkreślono konieczność uwzględniania tego powikłania w różnicowaniu niejasnych zespołów klinicznych u dzieci z ZN. W rozpoznawaniu CH Z-Z największe znaczenie, poza badaniem klinicznym, miało oznaczanie stężenia AT III w osoczu, którego znaczne obniżenie może wskazywać na rozpoczynający się lub już trwający proces zakrzepowy. W przypadku wystąpienia objawów klinicznych za rozpoznaniem zakrzepicy przemawia również przedłużenie APTT. Chorzy z hipowolemią wewnątrznaczyniową wyrażoną podwyższonym stężeniem mocznika przy prawidłowym stężeniu kreatyniny w surowicy są bardziej narażeni na zmiany zakrzepowe. USG jamy brzusznej i ECHO mają ważne znaczenie pomocnicze. Ze względu na ich rolę w wykrywaniu skrzeplin o umiejscowieniu dającym nietypowe objawy powinny być wykonywane u wszystkich chorych z ZN. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse thrombo-embolic complications in children with NS and to determine effectiveness and safety of different anticoagulation therapies. Two groups of patients (pts) with NS hospitalized in Clinic of Children's Diseases, University School of Medical Sciences in Poznań, Poland, were examined: 20 pts with TED and 110 pts with NS without TED who were divided into high thrombotic risk and low thromotic risk according to laboratory tests. In pts with high risk one of two methods of prophylactic treatment was introduced: subcutaneous low molecular weight heparin (LMWH) or oral acetylsalicylic acid + dipirydamol. Clinical presentation of TED was heterogenous and dependend on localization of thrombosis. Beyond typical symptoms and signs of vascular thrombosis many unspecific features appeared. Therefore it was pointed out that TED should be taken into account in differential diagnosis of unclear clinical syndromes in children with NS. The most valuable laboratory examination supporiting clinical diagnosis was determination of antithrombin III (AT III) plasma level, which is markedly reduced in recent or long lasting thrombosis. In the case of clinical suspicio prolongation of APTT may be also helpful in diagnosis. Patients with intravascular fluid depletion reflecting in elevation of plasma urea level with concomitant normal plasma creatinine are more exposed to thrombosis. Ultrasonography adn echocardiography may bring important additional ...


  4/40

  Tytuł oryginału: Wypadanie płatka zastawki mitralnej.
  Tytuł angielski: Mitral valve prolapse.
  Autorzy: Siwińska Aldona, Bobkowski Waldemar, Trojnarska Olga, Górzna-Kamińska Hanna, Mroziński Bartłomiej, Maciejewski Janusz
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.155-164, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono patofizjologię, przebieg naturalny, zasady diagnostyki i leczenie wypadania płatka zastawki mitralnej (mitral valve prolapse- MVP) u dzieci i dorosłych. Przeanalizowano obraz kliniczny MVP u 151 dzieci leczonych w latach 1992 - 2001 w Klinice Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii A.M. w Poznaniu. Szczegółowej ocenie poddano wyniki badania podmiotowego, przedmiotowego oraz obraz echokardiograficzny oraz ekg u dzieci z MVP.

  Streszczenie angielskie: Contemporary views on pathgenesis, diagnosis and treatment of mitral valve prolapse in children and adults have been presented. The analysis of clinical symptoms of mitral valve prolapse in 151 children treated in Department of Pediatric Cardiology and Nephrology, University of Medical Sciences in Poznań have been indicated.


  5/40

  Tytuł oryginału: IMRT in clinical practice - introduction of new QA procedures.
  Tytuł polski: Nowe procedury kontroli jakości w radioterapii z modulacją intensywnej wiązki.
  Autorzy: Rembielak Agata, Ślosarek Krzysztof, Grządziel Aleksandra, Maciejewski Bogusław
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.41-44, il., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Streszczenie polskie: Celem leczenia w radioterapii jest dostarczanie możliwie wysokiej dawki promieniowania w obszar guza z jednoczesną maksymalną ochroną tkanek zdrowych. Nowa technika w radioterapii - modulacja intensywności wiązki (IMRT) - pozwala na utrzymanie niskiego ryzyka powikłań ze strony narządów krytycznych przy eskalacji dawki w obszarze guza. IMRT łączy w sobie dwie koncepcje konformalnej radioterapii: odwrotne planowanie leczenia i komputerową optymalizację oraz komputerowo sterowaną modulację intensywności wiązki podcza napromieniania. Ze względu na bardzo dużą precyzję, jaką narzuca na użytkownika IMRT, konieczne jest opracowanie i wdrożenie w praktyce klinicznej szczegółowych procedur kontroli jakości radioterapii (QA). W Centrum Onkologii - Instytucie w Gliwicach IMRT została po raz pierwszy zastosowana w październiku 2000 roku. Planowanie IMRT jest przeprowadzane za pomocą systemu CadPlan-Helios, natomiast leczenie za pomocą dwóch akceleratorów Clinac 2300 i dwóch Clinac 600; wszystkie wyposażone w opcję dynamicznego kolimatora wielolistkowego (dMLC). Celem pracy jest przedstawienie kolejnych etapów planowania i leczenia w oparciu o modulację intensywności wiązki ze szczególnym uwzględnieniem nowych procedur kontroli jakości w IMRT, związanych z weryfikacją prowadzonego napromieniania.

  Streszczenie angielskie: The goal of radiotherapy is to deliver the dose precisely to the target volume leaving the healthy tissues spared. With a new modality of three-dimensional conformal radiotherapy (3D-CRT) - intensity modulated radiation therapy (IMRT) - maintaining low level treatemnt toxicity within the critical organs and increasing total tumor dose becomes more likely. IMRT combines two concepts of 3D-CRT delivery: inverse treatment planning with computer optimization and computer controilled intensity modulation of the beam during the treatment. Due to high conformality of IMRT plans it is very important to develop proper quality assurance (QA) protocols for treatment planning and to implement them clinical practice. In the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology at Gliwice, Poland an IMRT planning system CadPlan-Helios (Varian) has been in use since October 2000. Treatment is delivery by four accelerators: two Clinac 2300 and two Clinac 600, all equipped with dynamic multileaf collimator option (dMLC). The aim of this paper is to present our experiences with the IMRT technique implementation in clinical practice with particular regard to new quality assurance procedures.


  6/40

  Tytuł oryginału: Odzwyczajanie od wentylacji mechanicznej w przebiegu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Materiały sympozjum, Mikorzyn 28-30 października 2001.
  Tytuł angielski: Weaning from ventilator in chronic obstructive pulmonary disease.
  Autorzy: Maciejewski Dariusz
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.23-34, il., tab., bibliogr. 54 poz. - Sympozjum pt. Wentylacja mechaniczna na progu XXI wieku Mikorzyn 28-30.10. 2001
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/40

  Tytuł oryginału: Teoria i praktyka wentylacji proporcjonalnej.
  Tytuł angielski: Theory and practice of the proportional assist ventilation.
  Autorzy: Maciejewski Dariusz
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.39-44, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawy wentylacji proporcjonalne PAV zostały opracowane przez J. M. Tylera i B. Grape'a w 1962 r., a następnie rozwinięte przez zespół M. Younesa z Uniwersytetu Manitoba (Kanada) w 1987 r. PAV stosowano początkowo w eksperymentalnym, prototypowym respiratorze Winnipeg. Do powszechnego użytku został wprowadzony przez niemiecką firmę Dr„ger w serii respiratorów Evita i nazwany proporcjonalnym wspomaganiem ciśnieniowym. PAV jest trybem wentylacji, w którym respirator realizuje częściowe wspomaganie ciśnieniowe proporcjonalnie do napędu oddechowego pacjenta. Wspomaganie jest wynikiem analizy przepływu i objętości w układzie oddechowym, przy czym wspomaganie ciśnieniowe jest realizowane zależnie od rejestrowanej wartości przepłwyu i objętości. Na podstawie aktualnego piśmiennictwa autor dokonał analizy wad i zalet PAV, zaliczając do szczególnie przydatnych następujące cechy PAV: wykluczenie nieprawidłowego działania wyzwalacza (triggera) oddechu, maksymalnie niskie ciśnienia wdechowe, optymalną interakcję pomiędzy napędem mięśniowym oddychania a respiratorem, komfort wspomagania wentylacji wyższy niż przy stosowaniu tradycyjnego wspomagania ciśnieniowego PS. PAV nie jest jednak pozbawiony pewnych niedoskoałości, do których zlicza się zaburzenia wspomagania wentylacji w wypadku znaczych wewnętrznych dodatnich ciśnień końcowo-wydechowych (i-PEEP) przy zaburzeniu teoretycznej liniowej zależności przepływ-ciśnienie podczas wentylacji. Zjawisko to występuje najczęściej w ...

  Streszczenie angielskie: The principle of proportional assist ventilation ()AV was developed in 1962 by J. M. Tyler and B. Grapes and revised by M. Younes and his group from University of Manitoba, Winnipeg. Canada in 1987. PAV was initially provided by an experimental, prototype Winnipeg ventilator. Today the PAV mode is commercially available in teh Evita ventilator series (Dr„ger, Germany), where it is called proprotional pressure support. PAV is a partial ventilatory support mode in which the ventilator generates pressure proportionally to the patient effort. The proportionality is given by the respective flow and volume signals. The flow assist determines how much pressure will be generated per unit of flow and the volume assist - how much pressur will be per unit of volume. Basing on recent literature auhor described advantages and disadvantages and disadvantagaes of PAV. The advantages over all the other ventilation methods include: no possibility of incorrect triggering; the peak airway pressure is lower; beter interaction between breathing regulation and respiratory muscles; subjective respiratory comfort is higher than during conventional pressure support. Disadvantages are related with suboptimal assistance in the presence of intrinsic PEEP and with non-linear pressure-flow relationship. These limitations can occur in patients with severe respiratory failure and ARDS. PAV also can be limited by a leakage in patient-ventilator system and when patient does not breath spontaneously. ...


  8/40

  Tytuł oryginału: Ocena uśrednionego zapisu EKG, występowania późnych potencjałów oraz komorowych zaburzeń rytmu serca u dzieci z pierwotnym wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej.
  Tytuł angielski: Signal-averaged ECG and prevalence of late ventricular potentials in children with mitral valve prolapse.
  Autorzy: Bobkowski Waldemar, Siwińska Aldona, Zachwieja Jacek, Mroziński Bartłomiej, Rzeźnik-Bieniaszewska Alina, Maciejewski Janusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.395-401, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza uśrednionego zapisu EKG (U-EKG) oraz ocena częstości występowania późnych potencjałów (LP) i ich związku z rejestrowanymi komorowymi zaburzeniami rytmu (k.z.r.) u dzieci z wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej (MVP). Badaniami objęto 151 dzieci z MVP (śr. wieku 12,2, SD 3,1 lat) oraz 164 dzieci zdrowych (śr. wieku 12,3, SD 3,7 lat). U wszystkich dzieci wykonano badanie kliniczne, standardowe badanie EKG, U-EKG, 24-godz. Ambulatoryjne monitorowanie EKG oraz badanie echokardiograficzne. K.z.r. znamiennie częściej rejestrowano u dzieci z MVP niż u dzieci z grupy kontrolnej (42 p.c. vs. 13 p.c., p 0,0001). W porównaniu z dziećmi zdrowymi czas trwania uśrednionego zespołu QRS (fQRS) oraz niskonapięciowym sygnałów tworzących końcowy fragment QRS (LAS) były istotnie wyższe, a amplituda końcowych 40 ms zespołu QRS (V40) istotnie niższa u dzieci z MVP. LP częściej występowały u dzieci z MVP w porównaniu ze zdrowymi (17 proc. vs. 3 proc., p 0,0001). LP częśćiej rejestrowano także u dzieci z MVP i k.z.r. w porównaniu z pozostałymi chorymi (27 proc., vs 10 proc., p 0,02). U dzieci z MVP i k.z.r. stwierdzono znamiennie wydłużony czas trwania fQRS i LAS oraz istotnie obniżoną wartość V40 w porównaniu z pozostałymi dziećmi z MVP. Wyniki badania wskazują na częstsze niż u dzieci zdrowych występowanie k.z.r. i LP u dzieci z MVP. LP częściej rejestrowane są u tych dzieci z MVP, u których występują k.z.r. Wyniki U-EKG mogą wskazywać na wolniejsze i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to determine the incidence of ventricular late potentials (LP) detected on time domain signal-averaged ECG (SAECG) and ventricular arrhythmias (VA) in children with mitral valve prolapse (MVP) and to assess the relation between anormal SAECG and VA in these patients. 151 consecutive children with MVP (12.2 ń 3.1 years) and 164 healthy subject (12.3 ń 3.7 years) as a control group were examined. All patients underwent clinical examination, standard ECG, SAECG, 24-h ambulatory ECG monitoring and echocardiography. Children with MVP had a significantly higher prevalence of VA than in controls (42 p.c. vs. 13 p.c., p 0.0001). There (2 p.c.) patients with MVP had runs of VT during 24-h ECG monitoring, compared with one (0.6 p.c.) from control group (NS). LP were more frequently observed in the MVP group than in healthy children (17 p.c. vs. 3 p.c., p 0.0001). The filtered QRS duration (FQRS, 25 - 250 Hz & 40 - 250 HZ, p 0.00001) and the duration of the low amplitude signals (LAS, 25 - 250 Hz & 40 - 250 Hz, p 0.00001) were significantly longer, and the voltage of the last 40 ms of the QRS complex (RMS, 25 - 250 Hz & 40 - 250 Hz, p 0.00001) was significantly lower for MVP patients than in controls. LP were also more common in patients with MVP and VA compared with those without VA (27 p.c. vs. 10 p.c., p 0.02), however there was no significant correaltion between an abnormal SAECG and teh presence of VT and age of patients with MVP. ...


  9/40

  Tytuł oryginału: Obserwacje kliniczne dzieci i młodzieży z zapaleniem otrzewnej w przebiegu leczenia przewlekłej niewydolności nerek ciągłą dializą otrzewnową.
  Tytuł angielski: Clinical investigations of children with chronic renal failure and peritonitis treated with peritoneal dialysis.
  Autorzy: Stefaniak Ewa, Warzywoda Alfred, Błaszczyński Michał, Zachwieja Jacek, Niklas Arkadiusz, Maciejewski Janusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.276-278, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W aktualnych programach leczenia nerkozastępczego, szczególnie u dzieci, dializa otrzewnowa zajmuje wiodące miejsce. W krajach, gdzie dializoterapia jest metodą powszechnie stosowaną, ok. 50 proc. pacjentów dorosłych i aż 90 proc. dzieci leczonych jest dializą otrzewnową. W efekcie problemy wynikające z leczenia chorych metodą dializy otrzewnowej należy zaliczyć do grupy najistotniejszych. Zapalenie otrzewnej i zakażenie ujścia cewnika otrzewnowego uważa się za najczęstsze i za poważniejsze powikłania w tych przypadkach. W trakcie historycznego rozwoju metody leczenia dializą otrzewnową istotne momenty dotyczą ochrony otrzewnej przed zakażeniem i procesem zapalnym. Należy wymienić zastosowanie klasycznego cewnika Tenckhoffa z mufkami uszczelniającymi, zastosowanie cewników typu "szyjka łabędzia", systemów worków dializacyjnych łączonych w systemie Y, technikę wymiany dializatu z poprzedzającym płukaniem i różne udoskonalenia metody połączeń cewnika z workami. Należy stwierdzić, że postęp w leczeniu dializą otrzewnową jest w dużej mierze uwarunkowany skutecznością ochrony przed zakażeniem otrzewnej. Celem przedstawionego opracowania była ocena zapaleń otrzewnej (ZO) u chorych leczonych dializą otrzewnową (DO). Analizie poddano ich przyczyny i częstość występowania oraz skuteczność leczenia. Podjęto też próbę wyodrębnienia czynników ryzyka usposabiających do występowania ZO.

  Streszczenie angielskie: Peritonitis and catheter-related infection are the most-common complications of peritoneal dialysis treatment. The aim of study was to analyse frequency causes, effectiveness of therapy and risk factors of paritonitis in patients treated with continuous peritoneal dialysis (CAPD). We described 13 patients aged 6 - 21 years, mean 12 years, who initiated CAPD between 1995 to 2000. The most-common primary cause of end-stage renal disease were chronic glomerulonephritis in 8 children, renal dysplasia in 3 children, hemolytic-uremic syndrome in 1 child and obstruction uropathy in 1 child Peritonitis rate was 1 episode for 9 patient months. Staphylococcus aureus was the most-common infection factor. We performed exchange of catheter in 8 children. Causes of exchange were exit site infection, cuff excision, tunnel infection and peritonitis. Children were usually treated with two antibiotics for two weeks. Effect of treatment was better in these episodes treated longer than two weeks. As a risk factors of increasing peritonitis relapses we suggest immunosupressive therapy, protein deficiency, catheter dislocation, not adequate education of patient family and chronic skin infections. We observed lower rate of peritonitis relapses in patients treated longer than two years on CAPD. Conclusions: 1. In patients with chronic renal failure treated with CAPD the preceeding immunosupressive therapy increases the frequency of peritonitis. 2. More intensive treatment can cause decreasing frequency of peritonitis relapses. 3. Some risk factors increase the frequency of peritonitis relapses. 4. A better education of patient and his family decreases the frequency of peritonitis relapses.


  10/40

  Tytuł oryginału: Długotrwała dysfunkcja protezy mitralnej leczona skutecznie fibrynolizą.
  Tytuł angielski: Prosthetic mitral valve chronic thrombosis - a case report.
  Autorzy: Rezler Joanna, Wąsek Wojciech, Zaborska Beata, Maciejewski Paweł, Budaj Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.641-643, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A case of a 71-year-old female with thrombosis of the prosthetic mitral valve complcated by pulmonary oedema is described. The diagnosis was confirmed by transoesophageal echocardiography (TEE). The patient received heparin followed by streptokinase infusion which restored the normal funciotn of the prothetic valve with thrombus disappearance confirmed by TEE.


  11/40

  Tytuł oryginału: Effect of thrombolysis delay on the clinical course of acute myocardial infarction in a Warsaw hospital.
  Tytuł polski: Opóźnienie trombolizy w szpitalu warszawskim a przebieg kliniczny świeżego zawału serca.
  Autorzy: Górecki Aleksander, Bednarz Bronisław, Chamiec Tomasz, Łukaszewicz Rafał, Maciejewski Paweł, Ceremużyński Leszek
  Opracowanie edytorskie: Dyduszyński Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.16-23, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Beckground. It has been well established that the reduction of duration of myocardial ischaemia improves in patients with acute myocardial infarction (IM). Aim.To assess the relationship between thrombolysis delay and the clinical course of MI as well as the occurrence of non-invasive coronary reperfusion markers. Methods. The study group consisted of 140 consecutive patients with acute MI who received thrombolytic therapy within 12 hours from the onset of symptoms. The following in-hospital clinical parameters were analysed: death, re-infarction, recurrent angina, heart failure, dangerous arrhythmias (sustained ventricular tachycardia or ventricular fibrillation occurring after 24 hoursof MI) and conduction disturbances requiring temporary pacing (3rd degree atrio-ventricular block or other distal block). Successful reperfusion was defined as the reduction of the ST segment elevation by ň 50 p.c. compared with baseline ECG, assessed in ECG recorded two hours from the initiation of thrombolysis. Results. The mean time from the onest of symptoms to the initiation of thrombolysis was 3.6ń3 hours (range 0.5-12 hours). The main component of treatment delay was patient's reluctance in calling for help which reached almost 3 hours (mean 2.7ń2.8 hours). Patients with complicated MI (n=60) had significantly longer thrombolysis delay compared with patients with uncomplicated MI (n=59) (4.8ń3.3 hours vs 2.8ń2.4 hours; p=0.001). A similar difference was found when patients with and without reperfusion were compared (2.1ń1.4 vs 5.9ń3.2 hours, respectively; p=0.0001). Conclusions. There is a significant...


  12/40

  Tytuł oryginału: Drogi wyjścia z "limitów" w ambulatoryjnym lecznictwie specjalistycznym - nowe koncepcje (porównanie różnych koncepcji) kontraktowania świadczeń zdrowotnych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
  Autorzy: Ostrowska Aurelia, Maciejewski Zbigniew
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (2) s.53-79, tab.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca przeglądowa


  13/40

  Tytuł oryginału: Echokardiografia kontrastowa w praktryce klinicznej - fakty i kontrowersje
  Autorzy: Maciejewski Marek, Piestrzeniewicz Katarzyna, Zielińska Marzenna
  Opracowanie edytorskie: Bolińska Halina (moder.).
  Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.141-172, il., tab. - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/40

  Tytuł oryginału: Rak gruczołowato-torbielowaty tchawicy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Adenoid cystic carcinoma - case report.
  Autorzy: Maciejewski Adam, Czarniecka Agnieszka, Włoch Jan, Lange Dariusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.381-384, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorej na raka gruczołowato-torbielowatego tchawicy, pierwotnie mylnie rozpoznanego jako raka gruczołu tarczowego. Po wykonanym zabiegu operacyjnym (całkowita resekcja tarczycy, odcinkowa resekcja części podkrtaniowej tarczycy) badanie histopatologiczne materiału pooperacyjnego wykazało, iż zmiana pierwotna - rak gruczołowo-torbielowaty zlokalizowana była w obrębie tchawicy, a nie gruczołu tarczowego, natomiast punktowany guz prawego płata tarczycy okazał się być guzem przerzutowym tego raka. Histogenezę nowotworu potwierdzono badaniami histochemicznymi. Chora po uzupełniającej pooperacyjnej radioterapii pozostaje pod stałą kontrolą. Autorzy nie spotkali się w literaturze z opisem przerzutu ACC do gruczołu tarczowego, nie natrafili także na doniesienia, w których pierwszą manifestacją choroby, podobnie jak w przedstawionym przypadku, byłby guz gruczołu tarczowego.

  Streszczenie angielskie: A case of adenoid cystic carcinoma located in trachea, primarly wrongly recognized as a thyroid cancer is presented with an update of the literature. The patiet underwent surgicaly treatment (total thyroidectomy, and partial resection of trachea). Histopathological examination found trachea as a primar location of ACC and thyroid tumor as a metastatic one. Aftyer operation the patient underwent radiotherapy. Literature review found ACC of trochea as a very rare malignant tumour, and no such a case was presented in the past.


  15/40

  Tytuł oryginału: Morphometric parameters of the human pineal gland in relation to age, body weight and height.
  Autorzy: Golan Janusz, Torres Kamil, Staśkiewicz Grzegorz J., Opielak Grzegorz, Maciejewski Ryszard
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (2) s.111-113, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare the size, weight, volume and density of the pineal gland in several groups divided by age, body weight and height. 80 human pineal glands were included in the study. Obtained data were statistically analysed by means of Statistica by Statsoft to check existing differences. Obtained data show some significant differences between pineal gland morphometry in weight- and height-related groups. However, these differences do not influence pineal volume significantly. Differences between the pineal gland volume in the maximal and in the minimal weight groups may suggest some relationship between the gland's structure and body weight. No age-related changes in the morphometry of the pineal gland were observed.


  16/40

  Tytuł oryginału: Zaburzenia układu antyoksydacyjnego u dzieci z zespołem nerczycowym wykazujących różną reakcję na leczenie steroidami.
  Tytuł angielski: Antioxidants and response to steroid treatment in children with nephrotic syndrome.
  Autorzy: Zachwieja Jacek, Bobkowski Waldemar, Zaniew Marcin, Dobrowolska-Zachwieja Agnieszka, Piątkowska-Kopczyk Małgorzata, Lewandowska-Stachowiak Maria, Maciejewski Janusz
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.203-208, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zaburzeń układu antyoksydacyjnego u dzieci z zespołem nerczycowym (ZN), wykazujących różną reakcję na leczenie steroidami. Badania przeprowadzono u 59 dzieci z ZN w wieku od 2 do 16 lat. U badanych chorych określano całkowity potencjał antyoksydacyjny (TAS), aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), reduktazy glutationowej (GR) i peroksydazy glutationowej (GPX). W grupie dzieci z I rzutem ZN (grupa I) i w remisji choroby (grupa II) wartości TAS były niższe w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono też różnicę wartości TAS między grupami I i II. Wyniki aktywności GR różniły się istotnie statystycznie między grupą I i grupą kontrolną oraz między grupą II i grupą kontrolną. Nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie między grupą I i II. Aktywność GPX była najniższa w grupie I. Aktywność SOD nie różniła się istotnie w poszczególnych grupach. Wartości TAS, GR, SOD i GPX były niższe u dzieci, u których nie stwierdzono pierwotnej steroidowrażliwości. Czynność układu antyoksydacyjnego określana na podstawie aktywności TAS, SOD, GR i GPX jest zaburzona u dzieci z ZN. Zaburzenie to polega na obniżeniu aktywności podstawowych enzymów antyoksydacyjnych i TAS. Spadek aktywności tych enzymów jest bardziej nasilony u dzieci z brakiem pełnej reakcji na leczenie steroidami w porównaniu do dzieci z ZN steroidowrażliwym. Przeprowadzone badania wykazujące gorszą reakcję na leczenie u chorych z większymi zaburzeniami antyoksydacyjnymi wskazują na celowość włączenia środków antyoksydacyjnych do leczenia ZN u dzieci z brakiem pełnej wrażliwości na leczenie steroidami.


  17/40

  Tytuł oryginału: Wartość prognostyczna dyspersji QT jako czynnika zagrożenia częstoskurczem komorowym u dzieci z wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej.
  Tytuł angielski: Utility of QT dispersion in detecting children with mitral valve prolapse susceptible to ventricular tachycardia: a prospective study.
  Autorzy: Bobkowski Waldemar, Zachwieja Jacek, Siwińska Aldona, Mroziński Bartłomiej, Rzeźnik-Bieniaszewska Alina, Maciejewski Janusz
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.109-115, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Celem pracy było porównanie dyspersji QT (QTd) u dzieci z wypadaniem płatków zastawki dwudzielnej (MVP) i u dzieci zdrowych, a także określenie przydatności QTd jako czynnika ryzyka wystąpienia częstoskurczu komorowego u dzieci z MVP w badaniach prospektywnych. Materiał i metody: Badaniami objęto 151 dzieci z MVP oraz 164 dzieci zdrowych. U wszystkich wykonano badanie kliniczne, standardowe badanie EKG, 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie EKG oraz badanie echokardiograficzne. Obserwację odległą dzieci z MVP prowadzono przez 24 - 98 miesięcy (średnio 64 miesiące). Wyniki: Dyspersja QT była istotnie wyższa u dzieci z MVP w porównaniu z grupą kontrtolną (p 0,00001). Istotny wzrost QTd obserwowano także u dzieci z MVP z towarzyszącymi komorowymi zaburzeniami rytmu (VA) w porównaniu z dziećmi bez VA (p 0,00001). U chorych z MVP stwierdzono istotną zależność między wartością QTd a stopniem nasilenia VA według klasyfikacji Lowna (p 0,00001) oraz stopniem niedomykalności mitralnej (p 0,008). W obserwacji odległej u 24 dzieci z MVP stwierdzono wystąpienie częstoskurczu komoroweo (3,1/100 chorych rocznie). Średnia wyjściowa wartość QTd była istotnie wyższa u dzieci, u których w okresie obserwacji odległej stwierdzono częstoskurcz komorowy w porównaniu z dziećmi z MVP (p 0,00001). Wyjściowa wartość QTd ň 50 ms pozwala na identyfikację chorych zagrożonych częstoskurczem komorowym z czułością równą 79,2 proc. i swoistością wynoszącą 85 proc. (wartość ...

  Streszczenie angielskie: Inntroduction: To compare QT dispersion (QTd) in children with mitral valve prolapse (MVP) to age and sex-matched controls, and to examine prospectively the association between QTd and arrhythmic events in children with MVP. Material and methods: 151 children wtih MVP adn 164 healthy subject as a control group were examined. All patients underwent clinical examination, standard ECG, 24-h ambulatory ECG monitoring and echocardiography. Children with MVP were followed prospectively for a mean of 64 months. Results: QTd was significantly increased in MVP patients compared with the controls (P 0.00001). A marked increase in QT dispersion was recorded in children with MVP and ventricular arrhythmias (VA) compared with those without VA (p 0.00001). There was a significant relation between QTd and the degree of mitral regurgitation (p 0.008), and the degree of VA according to the Lown classification (p 0.00001) in patients with MVP. During follow-up, 24 children with MVP developed ventricular tachycardia ventricular tachycardia (3.1/100 subject-years). Baseline QTd was significantly greater in patients with than without ventricular tachycardia during follow-up (p 0.00001). To identify children with MVP who developed ventricular tachycardia, the presence of QTd ň 50 ms had a sensitivity of 72.9 p.c. and a specificity of 85 p.c., a positive predictive value of 50 p.c. and a negative predictive value of 95.6 p.c. Conclusions: QTd is increased in children with MVP ...


  18/40

  Tytuł oryginału: Immunoexpression of nm23 in advanced esophageal squamous cell carcinoma.
  Autorzy: Szumiło Justyna, Skomra Danuta, Chibowski Daniel, Dąbrowski Andrzej, Wallner Grzegorz, Maciejewski Roman
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.377-380, il., tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The study was undertaken to determine the immunoexpression of protein products of nm23 genes which are thought to be potential metastasis suppressor genes, in esophageal squamous cell carcinoma, and to analyze their relationship to selected clinicopathological features (age, sex, tumour size, depth of invasion, presence of lymph nodes and distant metastasis, pathologic tumor stage, degree of cancer differentiation and vascular/lymphatic ivasion), as well as to the overall survival. Immunohistochemical staining with monoclonal antibody against nm23 using LSAB2/HRP method on formalin-fixed, paraffin-embedded sections obtained from 32 tumors was performed. Eight tumors (25 p.c.) showed positive nm23 immunoexpression. There were no statistically significant differences between nm23-positive and nm23-negative groups with respect to all clinicopathological features studied. The positive nm23 status was related to a worse prognosis but this was not significant. The results may suggest that nm23-status is not associated with metastatic ability and prognosis in esophageal squamous cell carcinoma, but such thesis requires further study on a larger population.


  19/40

  Tytuł oryginału: Neurological symptoms as the result of enlarged dimensions and non-typical course of inferior superficial temporal vein.
  Autorzy: Maciejewski Ryszard, Drop Andrzej
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.57-60, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Neurological symptoms as the result of non-typical course of superficial cerebral veins are described in available literature very rarely. The case described below indicates that in some circumstances the compression symptoms derived from the cerebral cortex may be incredibly more serious than their anatomical reasons. In our observation a young woman was described complaining of paroxysmal numbness of the left upper limb with paraesthesiae of the left side of the face, the left eye and left half of the tongue. The patient said that in childhood she used to have paroxysmal itching of the left hand. She also said that CT of the head made a few years ago after a car accident was without pathological changes. Neurological examination, x-ray of the skull and EEG test performed during first visit proved normal. After one year of the disease, Jackson-type epilepsy, combined with loss of sensation of the left half of the face for the firszt time, was present. Neurological andx ophthalmological examination of the bottom of the eye proved normal. Skull x-ray was normal. Then disturbances of the vision in the left half of the field appeared. EEG was still in norm. The MRI the showed the asymmetry in the course and dilated superficial vein between teh basis of the right temporal lobe and the tentorium of the cerebellum. The diameter of this vein was 2.5 mm, but there were no vascular malformations. Bottom of the eye normal, but in the field of vision the white and red colours were dominated.


  20/40

  Tytuł oryginału: Visualisation of diverticula of the upper part of the alimentary tract; comparison of roentgenologic and endoscopic techniques.
  Autorzy: Burdan Franciszek, Różyło-Kalinowska Ingrid, Juśkiewicz Wit, Maciejewski Ryszard, Wallner Grzegorz, Zgodziński Witold, Zinkiewicz Krzysztof, Złomaniec Janusz, Dąbrowski Andrzej
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.297-301, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Diverticula of the upper part of the alimentary tract, irrespcetive of their etiology, are frequently observed benign changes of the pharynx, oesophagus, stomach and duodenum. In the present work, patients of the II General Surgery Department of the Medical University of Lublin, with radiologiaclly or endoscopically proved diverticula of the upper part of the alimentary tract, were examined. The presence of diverticula of such localalisation was an indication for supplementary endoscopic or radiological examination. The localisation, size, diameter of the opening, mucosal relief of diverticula and its contiguity were checked and analysed. Our data suggest that both medical procedures are complementary to each other. All previously observed changes in diverticula of the thoracic part of the oesophagus and the infradiaphgram part of the alimentary tract were fully proved. The radiological examination gave a better view of Zenker's diverticulum, especially in short and obese patients. Sampling and better visualisation of the diverticula opening testify to the unquestionable superiority of endosopy. However, precise evaluation by radiological process fully completes the diagnostic protocol. Both diagnostic procedures are usually supplemented by manometric examination of the oesophagus and superior and inferior oesophageal sphincters. This enables teh accurate diverticulaetiology to be stated.


  21/40

  Tytuł oryginału: Od wentylacji płuc do leczenia wentylacyjnego.
  Autorzy: Maciejewski D.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.64-67, bibliogr. 27 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  22/40

  Tytuł oryginału: Wentylacja oscylacyjna dorosłych - od eksperymentu do zastosowania klinicznego.
  Autorzy: Maciejewski D.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.71-74, bibliogr. 14 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/40

  Tytuł oryginału: Od optymalnego PEEP do optymalizacji PEEP.
  Autorzy: Maciejewski D.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.87-90, il., tab., bibliogr. 24 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/40

  Tytuł oryginału: Zależność między zaburzeniami układu antyoksydacyjnego a wewnątrzkomórkową syntezą cytokin w limfocytach krwi obwodowej u dzieci z zespołem nerczycowym.
  Tytuł angielski: Antioxidant status and intracellular cytokines synthesis of peripheral blood lymphocytes in children with nephrotic syndrome.
  Autorzy: Zachwieja Jacek, Bobkowski Waldemar, Dobrowolska-Zachwieja Agnieszka, Zaniew Marcin, Runowski Dariusz, Lewandowska-Stachowiak Maria, Maciejewski Janusz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.841-847, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół nerczycowy (z.n.) jest zespołem chorobowym, w którym znaczącą rolę odgrywają zaburzenia funkcji układu immunologicznego. Celem pracy była ocena wewnątrzkomórkowej ekspresji cytokin (IL-2, INF-ç, IL-4, IL-6) w zależności od zaburzeń układu antyoksydacyjnego w pierwotnym z.n. Badania przeprowadzono u 59 dzieci z z.n. w wieku od 2 do 16 lat. Po aktywacji komórek krwi pełnej w obecności brefeldyny A, komórki były znakowane przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciw antygenom powierzchniowym. W drugiej fazie komórki podlegały permabilizacji i były znakowane przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciw poszczególnym cytokinom. Aktywność układu antyoksydacyjnego oceniano na podstawie całkowitego potencjału antyoksydacyjnego, aktywności peroksydazy glutationowej, reduktazy glutationowej i dysmutazy ponadtlenkowej. Przeprowadzone badania wykazały, że u dzieci z rzutem z.n. występuje wzrost wewnątrzkomórkowej syntezy cytokin dla układu Th1 (IL-2) i obniżenie syntezy cytokin układu Th2 (IL-4, IL-6). Ocena wewnątrzkomórkowej ekspresji cytokin i aktywności enzymów antyoksydacyjncyh oraz TAS wykazała obecność dodatnich korelacji w pierwszym epizodzie choroby. Może to świadczyć o wpływie niedoborów antyoksydacyjnych na obniżenie wewnątrzkomórkowej syntezy cytokin. Odnosi się to szczególnie do zależności między TAS a wewnątarzkomórkowea ekspresją IL-2, IFN-ç, IL-4 i IL-6 w całej populacji limfocaytów T.


  25/40

  Tytuł oryginału: Ocena przebiegu ostrego odczynu popromiennego błony śluzowej podczas przyspieszonej hiperfrakcjonowanej radioterapii z planowaną przerwą (CHA-CHA) zaawansowanych raków regionu głowy i szyi.
  Tytuł angielski: An evaluation of mucosal acute radiation injury during accelerated-hyperfractionated split course radiotherapy (CHA-CHA) of advanced head and neck cancers.
  Autorzy: Miszczyk Leszek, Tarnawski Rafał, Woźniak Grzegorz, Maciejewski Bogusław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.543-549, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie badań przeprowadzonych w grupie 18 chorych na zaawansowane raki regionu głowy i szyi z przerzutami do węzłów chłonnych leczonych przyspieszonym hiperfrakcjonowaniem z planowaną przerwą (CHA-CHA, 64 Gy w 40 frakcjach, w czasie 28 dni z 8-dniową przerwą) przeprowadzono ocenę przebiegu ostrego odczynu popromiennego (o.o.p.) błony śluzowej za pomocą skali Dische. Oceniano masę ciała chorych w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Obliczono wartości systemu jednostek Nasilenia-Czasu (STU), porównując je z radioterapią konwencjonalną. O.o.p. charakteryzował się szybkim narastaniem (2 tyg.) do wartości maksymalnej, dwutygodniowym okresem nasilenia ( 12 punktów) i kilkutygodniowym gojeniem. Najcięższy przebieg o.o.p. stwierdzono przy napromienianiu raka gardła środkowego. Obliczone dla obu schematów narpomieniania wskaźniki systemu STU różniły się bardzo znacznie potwierdzając odmienność przebiegów o.o.p. Znaczne nasilenie o.o.p. prowadziło do zaburzeń odżywiania i dużego spadku masy ciała w trakcie radioterapii, lecz nie było w żadnym przypadku powodem przerwania leczenia. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie wniosku, że schemat CHA-CHA powoduje nasilony o.o.p. błony śluzowej, dobrze tolerowany przez chorych i nie prowadzący do powstania następczych odczynów późnych.


  26/40

  Tytuł oryginału: Badanie metabolizmu tlenowego krwinek czerwonych osób zdrowych i chorych z otępieniem pierwotnie zwyrodnieniowym poddanych in vitro działaniu kwasu askorbinowego.
  Tytuł angielski: Investigation of erythrocytes aerobic metabolism in healthy subjects and patients with primarily degenerative dementia subjected in vitro to ascorbic acid action.
  Autorzy: Popiński Michał, Hajduk Robert, Maciejewski Mateusz, Fijałkowski Paweł, Poziomska-Piątkowska Elżbieta, Węclewska-Pawlicka Bożena, Kędziora Józef
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.195-200, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Badano wpływ kwasu askorbinowego podawanego w postaci roztworu w PBS do krwi inkubowanej w 37 st Celsjusza na wybrane parametry metabolizmu tlenowego krwinek czerwonych osób zdrowych oraz pacjentów z chorobą Alzheimera. Wykazano, że witamina C w warunkach in vitro wpływa na aktywność enzymów antyoksydacyjnych SOD-1Cat i stężenie TBARS krwinek czerwonych zarówno ludzi zdrowych jak i chorych z zespołem otępiennym.


  27/40

  Tytuł oryginału: Is chest pain still the most important symptom of acute coronary syndrome?
  Tytuł polski: Czy ból nadal pozostaje najważniejszym objawem w ostrym zespole wieńcowym?
  Autorzy: Łukaszewicz Rafał, Bednarz Bronisław, Chamiec Tomasz, Maciejewski Paweł, Górecki Aleksander
  Opracowanie edytorskie: Dyduszyński Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.313-321, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Acute corponary syndrome (ACS) carries the risk of death due to electrical or haemodynamical disturbances. Thus, rapid in-hospital treatment is neccesary. To achieve this, a patent, his family and his physican should correctly diagnose ACS, based mainly on clinical symptomsm. Aim. To assess the symptomatology of ACS and to established whether modern management of ischemic heart disease did not change ACS clinical characteristics. Methods. The study group consisted of 156 conscutive patients (96 males, mean age 65 ń 15 years) admitted to hospital due to ACS. Physicians prospectively filled in a questionnaire addressing ACS symptomatology, including chest pain charcteristics and clinical symptoms of painless ACS. Results. Retrostemal chest pain was present in 119 (76 p.c.) presents, six (4 p.c.) patients had pain localised outside thorax (jaws or epigastric region) whereas 31 (20 p.c.) patients had painless ACS. In the latter group the most frequent symptoms were dyspnea and marked weakness. Conclusion. Chest pain remains the most frequent symptom of ACS and its prevalnence is similar to that previously described in literature. Almost a quater of patients have painless ACS; in those patients other intensive and sudden symptoms may suggest ACS.


  28/40

  Tytuł oryginału: Aktywność pompy P-gp-170 u dzieci z pierwotnym zespołem nerczycowym : praca doktorska
  Autorzy: Runowski Dariusz, Maciejewski Janusz (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Instytut Pediatrii, Klinika Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [4], 40 k. : il. tab., bibliogr. 77 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19822

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  29/40

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo echokardiograficznego testu obciążeniowego z dobutaminą zastosowanego u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej z uszkodzoną lewą komorą.
  Tytuł angielski: Saftey of dobutamine stress echocardiography in patients with aortic stenosis and left ventricular dysfunction.
  Autorzy: Płońska Edyta, Gąsior Zbigniew, Szyszka Andrzej, Kasprzak Jarosław, Gackowski Andrzej, Maciejewski Marek, Krzymińska-Stasiuk Elżbieta, Kowalik Ilona
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.668-671, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem pracy była ocena bezpieczeństwa echokardiograficznego testu obciążeniowego z dobutaminą (DE) zastosowanego u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej i z uszkodzoną lewą komorą z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 45 proc. Metoda i materiał: Do badania włączono 162 pacjentów (śr. wieku 59 ń 13 lat, 64 proc. mężczyzn) ze spoczynkowym gradientem maksymalnym przezzastawkowym poniżej 79 mnHg. W 10 ośrodkach w Polsce i na Węgrzech wykonano u tych chorych standardową próbę dobutaminową (dawka 5 do 40 ćg/kg/min). Spośród tych chorych wyodrębniono grupę 39 pacjentów (34 mężczyzn, 5 kobiet, śr. wieku 49 ń 13 lat) z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory ó 45 proc., średnim gradientem przezzastawkowym ó 35 mmHg i polem zastawki aortalnej nie przekraczającym 1,1 cmý. U wszystkich pacjentów były kliniczne wskazania do wykonania koronorografii. Wyniki: Maksymalna ś ednia dawka dobutaminy wynosiła 29 ń 10 ćg/kg/min. Częstość serca na szczycie obciążenia wynosiła 112 ń 26 min, ciśnienie skurczowe 148 ń 20 mHg, a rozkurczowe 86 ń 14 mmHg. W trakcie obciążenia średni gradient przezzastowkowy wzrósł o 35 ń 34 proc., pole zastawki aortalnej o 19 ń 15 proc., zaś frakcja wyrzutowa lewej komory o 16 ń 14 proc. Wynik DE był dodatni u 17 (43,6 proc.) pacjentów, ujemy u 11 (28,2 proc.) i niediagnostyczny u 11 (28,2 proc.) chorych. W trakcie DE nie zaobserwowano zgonu, zawału serca ani groźnych zaburzeń rytmu. Test kończono z powodu osiągniętego limitu tętna (23,1 proc.), osiągniętej maksymalnej dawki dobutaminy (7,7 proc.), powstałych zaburzeń kurczliwości lewej komory (46,2 proc.) i działań niepożądanych (20,5 proc)...


  30/40

  Tytuł oryginału: Intracellular expression of TNF-ŕ and IL-8 of peripheral blood monocytes and antioxidant defence in nephrotic syndrome.
  Autorzy: Zachwieja Jacek, Niemir Zofia, Bobkowski Waldemar, Dobrowolska-Zachwieja Agnieszka, Zaniew Marcin, Siwińska Aldona, Lewandowska-Stachowiak Maria, Maciejewski Janusz
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.17-22, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background. Minimal change nephrotic syndrome is accompanied by and probably related to an abnormal T-lymphocyte and monocyte function. Several immunological abnormalities are in favor of this hypothesis, but until now the precise nature and cause of the disease is not established. Methods. In the present study we measured the expression of TNF-ŕ and IL-8 in peripheral blood monocytes. In addition total antioxidant status (TAS) as well as the antioxidant enzymes activity were measured respectively, in the serum and erythrocytes. 39 children with NS were studied. Of these 20 with the first episode of NS formed group I, and 19 children in remission ( 6 month) of NS formed group II. The age range was 4-17 years with a mean of 8.4. Twenty-life healthy children matched for age constituted the control group. The intracellular expression of cytokines was detected after incubation with Brefeldin A (BFA). Results. TAS was significantly reduced in group I compared to the controls (0.74 ń 0.16 mmol/l vs. 1.14 ń 0.49 mmol/l; p=0.002). Glutathione peroxidase activity was lower in group I compared to the controls (24.56 ń 4.06 U/g Hb vs. 31.25 ń 5.67 U/g Hb, p=0.013). Glutathione reductase activity was lower in group I than in the controls (8.30 ń 1.97 U/g Hb vs. 9.96 ń 3.08 U/g Hb, p=0.048) and was also lower in group II than in the controls (6.98 ń 2.89 U/g Hb vs. 9.96 ń 3.08 U/g Hb, p=0.016). There was no difference in superoxide dismutase activity between the 3 groups (Group I - 1168.45 ń 234.45 U/g Hb; Group II - 1146.56 ń 287.43 U/g Hb; Control - 1056.23 ń 216.32 U/g Hb)...


  31/40

  Tytuł oryginału: Echocardiographic parameters of left ventricular systolic and diastolic function in infants, children and adolescents before and after surgical correction of secundum atrial septal defect.
  Tytuł polski: Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej typu ASD II. Echokardiograficzne wskaźniki funkcji lewej komory u niemowląt, dzieci i młodzieży przed i po zabiegu kardiochirurgicznym.
  Autorzy: Siwińska Aldona, Mroziński Bartłomiej, Górzna-Kamińska Hanna, Pawelec-Wojtalik Małgorzata, Wojtalik Michał, Bobkowski Waldemar, Zachwieja Jacek, Maciejewski Janusz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.422-434, il., tab., bibliogr. 20 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Left ventricular (LV) dysfunction has been described in adults with secundum atrial septal defect (ASD II) and heart failure (CHF). This anomaly has been rarely regarded as a cause of CHF in pediatric patients with ASD II. Aim. To assess LV systolic and diastolic function in patietns with ASD II before and after cardiosurgery as well as to establish the prognositc value of these parameters in infants, children and adolescents with ASD II. Methods. LV systolic (LVEF) and diastolic funciton parameters (E/A, DCT, IVRT) were studied using Doppler echocardiography in 104 patietns aged between 1-18 years with ASD II before cardiosurgery and 4 years afterwards. These parameters were compared with similar variables in 150 healthy infants, children and adolescents. Results. Before surgery LVEF was significantly lower only in infants with ASD II anc CHF when compared with healthy controls. Relaxation abnormalities of LV diastolic function were observed befroe surgery in 40.4 p.c. of patients, especially in infants and adolescents with CHF. These disturbances were still present in about 20 p.c. of patients after surgery, especially in infants. Before and after surgery both LV and RV end-diastolic voluems were normal in abotu 6-10 p.c. of patietns with LV diastolic dysfunction. Conclusions. In patients with ASD II and CHF diastolic dysfunction of LV is more common than systolic dysfunction. RV volume overload mainly affects LV diastolic function but it is not the only cause of CHF in patients with ASD II, espeically in infants and adolescents...


  32/40

  Tytuł oryginału: Assessment of a gastric arterial network for oesophageal substitute by means of pulse oximetry.
  Autorzy: Dąbrowski Andrzej, Ciechański Aleksander, Wallner Grzegorz, Ćwik Grzegorz, Kos Marek, Maciejewski Ryszard
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (3) s.133-136, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Insufficient vascularisation of substitutes in the operative reconstruction of the oesophagus is one of the main causes of the occurrence of anastomotic leaks. In the present study, the blood oxygenation of gastric substitutes for the oesophagus was evaluated before and during the reconstruction. A pulse oximeter was used for the assessment (S&J Medico Teknik AIS, Albertslund, Denmark). Oxygenation in the examined places ranged from 79 p.c. to 98 p.c. The values of blood oxygenation in places C1 (fundus of the stomach after the formation of the substitute) and C2 (fundus of the stomach after the formation and stretching of the substitute) were significantly lower than those in analogous places in the stomach before the transformation (C/C1 p 0.02; C/C2 p 0.03, Fisher test). There were no correlations between pulse oximetry values observed and the presence of anastomosis leak.


  33/40

  Tytuł oryginału: Ocena postępowania lekarskiego w oparciu o normy etyczne i prawa stanowione w świetle materiałów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej : praca doktorska
  Autorzy: Maciejewski Sławoj, Marcinkowski Jerzy T. (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Medycyny Społecznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 147 k. : il., tab., bibliogr. 76 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20426

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  34/40

  Tytuł oryginału: Digital analysis of ophthalmological images - a proposal for a screening strategy.
  Autorzy: Berndt-Schreiber Maria, Bieganowski Lech, Kowalczyk Andrzej, Maciejewski Krzysztof
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (2) s.89-98, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of our study ias to develop a cost-effective and objective method supporting ophthalmologist diagnosis in mass examinations. Fundus eye images are acquired in routine ophthalmologist diagnosis in mass examinations. Fundus eye images are acquired in routine ophthalmologist diagnosis in mass examinations. Fundus eye images are acquired in routine non-invasive clinical procedures either as directly captured digital images or digitized analogue ones. Important morphological parameters, such as cup to disc surfaces ratios, have been directly measured in the images by the professional image processing software. The values of the fractal dimensions for the image textures have been estimated both in the space and frequency domains. They are treated as additional classifying parameters, describing the complexity of retinal patterns. All the collected data - the fundus images and their characteristics - both for hospital patients and a control group have been described according to the approved medical standards. A proper database management environment, being crucial in performing appropriate comparison, queries and data classification has been set up. Pilot results with preliminary statistical analysis are presented and discussed.


  35/40

  Tytuł oryginału: The frequency of different plural renal arteries rare variants.
  Tytuł polski: Rzadkie warianty występowania mnogich tętnic nerkowych.
  Autorzy: Vilhova Irena, Kryvko Yurij Yarosławovicz, Maciejewski Ryszard
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.68-73, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  36/40

  Tytuł oryginału: Shift of zinc in serum and tissues in course of experimental acute pancreatitis.
  Tytuł polski: Przesunięcia tkankowe cynku z surowicy w przebiegu doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki.
  Autorzy: Bojarski Krzysztof, Dąbrowski Andrzej, Wallner Grzegorz, Maciejewski Ryszard
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.74-78, tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  37/40

  Tytuł oryginału: Echokardiografia dobutaminowa u "objawowych" chorych z ujemnym lub niediagnostycznym elektrokardiograficznym testem wysiłkowym.
  Tytuł angielski: Dobutamine stress echocardiography in symptomatic patients with undiagnostic or negative treadmill test.
  Autorzy: Maciejewski Marek, Zielińska Marzenna, Bolińska Halina, Piestrzeniewicz Katarzyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.678-683, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W grupie chorych cierpiących z powodu "wieńcowopodobnych" wysiłkowych bólów lub duszności, u których elektrokardiograficzny test wysiłkowy jest ujemny lub wątpliwy (u/nTET), istnieją kontrowersje co do wskazań do diagnostyki inwazyjnej. Celem pracy było określenie znaczenia diagnostycznego echokardiografii dobutaminowej (DSE) w ocenie przyczyn dolegliwości u takich chorych. Retrospektywnej analizie poddano 550 kolejnych chorych, w tym 128 z u/nTET - grupa badana (GB) i 422 pacjentów z dodatnim wynikiem TET - grupa kontrolna (GK). TET przeprowadzano zgodnie z protokołem Bruce'a, DSE wykonywano według ogólnie przyjętej metodyki. Porównanie parametrów klinicznych oraz echokardiograficznych u pacjentów z wynikiem DSE(+) w grupie badanej i kontrolnej nie wykazało istotnych różnic. Analiza jednoczynnikowa u chorych DSE(-) wykazała, że płeć, wiek, wywiad nadciśnienia tętniczego, przerost ścian lewej komory, w tym obecnosć "sigmoidalnej" przegrody międzykomorowej, a także wymiar skurczowy lewej komory i frakcja wyrzutowa były wskaźnikami występowania objawów klinicznych. Analiza wieloczynnikowa wskazała na wiek (średni u kobiet, starszy u mężczyzn) oraz wywiad nadciśnienia tętniczego jako niezależne czynniki predysponujące do występowania objawów klinicznych. Analiza częstości występowania: bólów lub duszności, reakcji hipotensyjnej oraz zwężenia śródkomorowego lub podzastawkowego u chorych DSE(+) w grupie badanej i kontrolnej nie wykazała istotnych różnic, natomiast u ...

  Streszczenie angielskie: In patients suffering from anginalike exertional pain or dyspnea with a negative or undiagnostic exercise treadmill test (u/n TET), contro-vers exists regarding indications to perform coronary angiography. This study was performed in order to evaluate the diagnostic significance of dobutamine echo-stress (DSE) in assessing the possible causes of symptoms in such patients. We retrospectively analsyed 550 patients. Out of this number, 128 patients had a u/nTET (study group - SG) and 422 patients had a positive TET - control group (CG). The exercise treadmill test was performed according to the Bruce protocol. Dobutamine stress echocardio-graphy was performed according to a standard protocol. REsults: In patietns that were DSE(+), no significant differences in the analysed parameters were found between study and control groups. In patients that were DSE(-), monovariate analysis detected that gender, age, history of hypertension, LVH, sigmoid IVS, small LV and EF as factors predicting clinical symptoms. Multivariate analysis revealed that middle-aged women, elderly men, and history of hypertension wer eindependent predictors of exertional symptoms. Multivariate analysis also showed that intracavitary LV obstruction or LV outflow tract obstruciton in hypertensive females was an independent predictor of reproducibility of symptoms. Conclusions: 1. Angina-like symptoms in patients with undiagnostic/negative TET and negative DSE depends on several clinical and ...


  38/40

  Tytuł oryginału: Czynniki rokownicze terapii rozrostów nienowotworowych błony śluzowej trzonu macicy : praca doktorska
  Autorzy: Maciejewski Tomasz, Kuczyńska-Sicińska Jadwiga (promot.).; Akademia Medyczna II Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 98 k. : il., tab., bibliogr. 120 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20896

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  39/40

  Tytuł oryginału: Ocena wartości różnych sposobów wytworzenia przeszczepu z żołądka, uszypułowanego na jego naczyniach żołądkowych prawych, w aspekcie jego ukrwienia i żywotności : praca doktorska
  Autorzy: Juśkiewicz Wit, Maciejewski Ryszard (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], 65 k. : il., bibliogr. 117 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20885

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  40/40

  Tytuł oryginału: Wczesne i odległe wyniki anuloplastyki zastawki trójdzielnej. 12-letnia obserwacja kliniczna (1988-2000).
  Tytuł angielski: Early and late results of tricuspidal annuloplasty. 12 years of clinical follow-up (1988-2000).
  Autorzy: Adamek-Kośmider Anna, Zasłonka Janusz, Kośmider Maciej, Walczak Andrzej, Zwoliński Radosław, Markuszewski Leszek, Iwaszkiewicz Alicja, Maciejewski Marek
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.7-10, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wczesnych i odległych wyników anuloplastyki zastawki trójdzielnej (AT). Grupę badaną stanowiło 188 chorych z niedomykalnością zastawki trójdzielnej, poddanych AT w latach 1988-2000. AT wykonywano dwiema metodami: metoda De Vega u 70 chorych (37 proc.) i w modyfikacji Revuelta u 118 chorych (63 proc.). U wszystkich pacjentów wykonano echokardiograficzne badanie metodą klasyczną, 122 chorych weryfikowano badaniem przezprzełykowym (TEE), natomiast u 107 wykonano śródoperacyjne badanie przezprzełykowe. W ciągu obserwacji odsetek chorych z dobrym wynikiem AT wynosił po: 5 latach 86 proc., a po 12 latach 48 proc. Od 1997 roku ze względu na bardzo dobre wyniki operacyjne AT była wykonywana tylko metodą Revuelta. W obserwacji 3-letniej po AT stwierdzono konieczność reoperacji w grupie bez monitorowania TEE u 7 pacjentów (7,5 proc.), natomiast w grupie monitorowanych śródoperacyjnie TEE nie było pacjentów wymagających reoperacji.

  Streszczenie angielskie: THe aim of this study was to analyse early and late results of tricuspid annuloplasty (TA) performed in 188 patients with tricuspid insufficiency between 1988 and 2000. TA was performed using 2 methods: De Vega- 70 patietns (37 p.c.) and Revuelta - 188 patietns (63 p.c.). All patients udnerwent routine echocardiography, 122 - TEE and 107 - TEE during the TA procedure. Good results of TA were observed in 86 p.c. of patients after 5 years follow up and in 48 p.c. after 12 years. Since 1997 because of very good postoperative results TA was performed using Revulta method only. In 3 years follow up reoperation was necessary in 7 patients (7,5 p.c.) without TEE and it was not necessary in intraoperative TEE group.

  stosując format: