Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MACIEJCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Poziom wybranych parametrów somatycznych i spirometrycznych u 13-letnich dziewcząt i chłopców ze zniekształceniami klatki piersiowej.
Tytuł angielski: Level of the selected somatic and spirometric parameters in 13 year-old girls and boys with chest (thoracic activity) deformations.
Autorzy: Maciejczyk Marcin, Cempla Jerzy, Klimek-Piskorz Ewa
Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.25-32, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena budowy somatycznej oraz sprawność układu oddechowego u 13-letnich dziewcząt i chłopców pod kątem określenia wpływu zniekształceń klatki piersiowej na poziom tych parametrów. Badaniami objęto 61 dzieci ze zniekształceniami klatki piersiowej w wieku 13 lat, które z tego powodu zostały skierowane na zajecia gimnastyki korekcyjnej. Metodyka badań obejmowała pomiary podstawowych parametrów somatycznych, w tym szerokości i głębokości oraz obwodów klatki piersiowej. Przeprowadzono także badanie spirometryczne. Wyniki badań były jednoznaczne, pozwalają jednak przypuszczać, że zniekształcenie klatki piersiowej ma największy, negatywny wpływ na jej parametry somatyczne i ruchomość. Jednocześnie wskazują, że systematyczny, kilkumiesięczny udział badanych w zajęciach usprawniających przyczynił się do poprawy tych wskaźników.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of the somatic structure and respiratory system efficiency in 13 year-old girls and boys with a view to determining the influence of the chest (thoracic cavity) deformation of the level of these parameters. The trial comprised 61 children with chest deformation aged 13 who were sent to the corrective exercise lessons because of that. Trial methodology included measurement of the basic (fundamental) somatic parameters including chest depth, with and girths. Spirometric examination was also conducted. Results of the trial were not unequivocal, but they allow to assume that chest deformation has the biggest negative influence on chest somatic parameters and movability. They simultaneously show that systematic, lasting a few months participation of the examined patients in the improving lessons contribute to the improvement of these indicators.


  2/11

  Tytuł oryginału: XXV lat Studenckiego Koła Naukowego przy Instytucie Pediatrii A.M. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (1972-1997).
  Tytuł angielski: XXV anniversary of Students' Scientifical Society of Institute of Pediatrics of Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań (1972-1997).
  Autorzy: Jarmoliński Tomasz, Maciejczyk-Kycler Zdzisława
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.19-26, sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono historię Studenckiego Koła Naukowego przy Instytucie Pediatrii AM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1972 - 1997.

  Streszczenie angielskie: The history of Students' Scientifical Society in Institute of Pediatris, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań between 1972 and 1997 was presented.


  3/11

  Tytuł oryginału: Zależność między parametrami psychologicznymi a częstością skurczów serca u podchorążych podczas podstawowego szkolenia lotniczego.
  Tytuł angielski: Relationship between psychological parameters and heart rate in cadets during basic flight training.
  Autorzy: Maciejczyk Janina
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (2) s.109-116, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zależności między wynikami uzyskanymi w kwestionariuszach psychologicznych badających wymiary temperamentu i lęku, a częstością skurczów serca (HR) podczas podstawowego szkolenia lotniczego. Uzyskane wyniki odnosiły się do 35 podchorążych I roku WSOSP w Dęblinie, szkolonych na samolotach odrzutowych (Orlik). Średnia wieku wynosiła 20,3 ń 1,7 lat. Przyjęto założenie, że stałe cechy zachowania, takie jak wielkość poziomu lęku (jako stanu i jako cechy) oraz temperament mają wpływ na częstość skurczów serca oraz jakość wykonania zadań lotniczych podczas nauki podstawowego pilotażu. Założenie to zostało częściowo potwierdzone. Jest oczywiste, że uczenie się nowych zadań lotniczych jest trudne i zagrażające (stresowe). Uczeniu się towarzyszy wzrost częstości skurczów serca, szczególnie podczas najtrudniejszych faz lotu, jakimi są start i lądowanie. Wyniki wskazują, że częstość skurczów serca może być dobrym wskaźnikiem poziomu aktywacji w sytuacji stresowej, jaką jest uczenie się nowych zadań lotniczych. Cechy temperamentu i wielkość poziomu lęku różnicują podchorążych w zakresie częstości skurczów serca. Podchorążowie z niższym poziomem lęku i mniejszą reaktywnością ponoszą mniejszy "koszt fizjologiczny" podczas uczenia się pilotażu. Stwierdzono również zależność między cechami temperamentu a jakością poziomu wykonywania lotów.


  4/11

  Tytuł oryginału: Badanie porównawcze enzymów antyoksydacyjnych w komórkach płuca zdrowego, nowotworowego oraz w uzyskanych z nich hodowlach komórkowych.
  Tytuł angielski: Comparison of the activity of selected antioxidant enzymes in lung tissue, in non-small lung cancer and in cell cultures achieved from them.
  Autorzy: Maciejczyk Adam, Winkler-Spytkowska Barbara, Pawlak Ireneusz, Gębarowska Elżbieta, Kołodziej Jerzy, Zabel Maciej, Dżugaj Andrzej
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.467-472, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Nadmiar wolnych rodników od dawna wiązano z procesem karcinogenezy. Jedną z form ochrony organizmu przed ich działaniem jest odpowiedni poziom aktywności swoistych enzymów antyoksydacyjnych. Hodowla komórkowa pozwala zaobserwować różnice we właściwościach komórek pochodzących ze świeżego materiału i z hodowlanych komórek nowotworowych. Cel pracy. Celem pracy jest ocena aktywności enzymów antyoksydacyjnych w komórkach płuca zdrowego, niedrobnokomórkowego raka płuca oraz uzyskanej z niego hodowli komórkowej. Materiał i metody. Badaniem objęto 33 pacjentów z ustalonym histopatologicznie rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca w stopniach zaawansowania klinicznego choroby Ia - IIIa, poddanych operacji resekcji miąższu płucnego. W wycinkach płuca zdrowego i guza nowotworowego uzyskanych w czasie zabiegu operacyjnego oraz uzyskanej z niego hodowli oznaczano aktywność właściwą wybranych enzymów antyoksydacyjnych. Wyniki. W badanym materiale raka płuca, w porównaniu z komórkami płuca zdrowego, katalaza (0,68 vs 1,09) i peroksydaza glutationowa (35,08 vs 86,5) wykazały aktywność, dehydrogenaza glukozo-6-fosforanowa (3,54 vs 2,73) i reduktaza glutationowa (4,53 vs 1,25) miały natomiast podwyższoną aktywność właściwą. Interesujące jest, że w komórkach nowotworowych uzyskanych w hodowli stwierdzono wysoką wartość aktywności właściwej katalazy. Wnioski. Otrzymane wyniki mogą być podstawą do lepszego poznania właściwości komórek nowotworowych.


  5/11

  Tytuł oryginału: Ocena stężenia kortyzolu, białka c-reaktywnego i haptoglobiny u pacjentek po operacjach na narządzie płciowym bez zszywania otrzewnej : praca doktorska
  Autorzy: Maciejczyk-Pencuła Monika, Kotarski Jan (promot.).; Akademia Medyczna
  Źródło: 2002, [3], 71 k. : il., tab., bibliogr. 136 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20235

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  6/11

  Tytuł oryginału: Korzyść i ryzyko - elementy oceny leku.
  Tytuł angielski: Benefit and risk - elements of medicinal product assessment.
  Autorzy: Arcab Anna, Maciejczyk Agata
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.40-42, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Medicinal products are authorised for marketing based on data from clinical trials. These investigations are planned to prove efficacy and safety. However they include only limited number of carefully chosen patients. Regulatory authorisation are supposed to assess benefit to risk ratio of drugs before granting marketing authorisation. This assessment should be performed continuously, including also post-marketing data. It is also necessary for health care professionals to make the best decision concerning proper pharmacotherapy for individual patient.


  7/11

  Tytuł oryginału: Sibutramina - działania niepożądane.
  Tytuł angielski: Sibutramine - adverse drug reactions.
  Autorzy: Maciejczyk Agata, Trojan Monika
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.46-47, biblogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/11

  Tytuł oryginału: Antioxidant status after abdominal hysterectomy with and without closing of peritoneum: a pilot study.
  Autorzy: Szymczyk Grzegorz, Bełtowski J., Marciniak A., Maciejczyk-Pencuła M., Kotarski J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.265-270, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The concentration of free radicals in blood rises in response to surgical trauma. There is no data in literature about comparison of oxy-radicals levels and antioxidant status between patients operated with closed or nonclosed parietal and visceral paritoneum. Material and methods: We decided to evaluate the antioxidant capacity of serum in connection with the short-term clinical outcome in 17 women undergoing abdominal hysterectomy with or without peritoneal closure. Results: There was no difference in total antioxidant capacity of serum between analysed two groups of patients either 8 or 24 hours after versus those found before the surgical intervention. Levels of peroxidation intensity markers were higher in patients with closed than in patients with non-closed peritoneum. There were no significant differences in postoperataive recovery in both groups of patients. Conclusion: We confirmed observations of other investigators that peritoneal closure could be abolished at abdominal hysterectomy without an influence on patients' well being.


  9/11

  Tytuł oryginału: Ocena reakcji okołoruchowych w trakcie realizacji zadań lotniczych.
  Tytuł angielski: An evaluation of ocular motility during a realization of aviation tasks.
  Autorzy: Malawski Marek, Ober Jan, Maciejczyk Janina, Gąsik Marek
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.405-413, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rosnące wymagania psychofizyczne, stawiane pilotom nowoczesnych samolotów bojowych NATO, stworzyły konieczność poszukiwań nowych oraz doskonalenie już stosowanych metod i narzędzi kwalifikacyjnych kandydatów i pilotów. Uwzględniając dodatkowe elementy charakterystyczne dla nowego typu samolotów wysokomanewrowych, autorzy przedstawiają zastosowanie pomiaru parametrów okoruchowych w analizie czynności zawodowych pilota, związanych z odbiorem informacji w układzie człowiek-maszyna, w warunkach zbliżonych do naturalnego środowiska jego pracy.

  Streszczenie angielskie: Increasing psychological demands from pilots of the modern NATO air forces led to seek new and improvement of the current methods and tools to qualify candidates and pilots to the service. Taking into consideration the additional elements characteristic for a new type of highly maneuvering planes, the authors assess the use of ocular motility measurements in the analysis of pilots' performance related to a receipt of information in the man-plane system under conditions simulating his natural occupational environment.


  10/11

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo leków - rola farmakoepidemiologii.
  Tytuł angielski: Safety of medicinal products: the role of pharmacoepidemiology.
  Autorzy: Arcab Anna, Maciejczyk Agata, Trojan Monika
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (5/6) s.47-50, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Streszczenie angielskie: There are three parameters that medicinal products should comply with: quality, safety and efficacy. The most difficult is to get complete information concerning risk connected with drug use, especially before marketing. Data on adverse drug reactions from clinical trials are often limited. Spontaneous monitoring system is not ideal but this is the way population could benefit from healt care professional experience. In practice only 10 p.c. of health professionals report adverse drug reaction suspicion. The information get from this source sometimes leads to update of Summary of Products Characteristics or patient information leaflet or require urgent action as "Dear Doctor Letter" or even suspension or withdrawal the product from the market. In this paper some examples are given considering important safety issues during last 3 years.


  11/11

  Tytuł oryginału: Wpływ diety z różną zawartością soli na wydolność aerobową i wielkość poboru tlenu na poziomie progu anaerobowego.
  Tytuł angielski: Effect on aerobic capacity and on oxygen consumption at an anaerobic thresholdof diets containing different levels of sodium chloride.
  Autorzy: Szyguła Zbigniew, Wnorowski Jerzy, Pilch Wanda, Maciejczyk Marcin, Wątroba Janusz
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.318-321, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp.Nadmierne spożywanie chlorku sodu uważane jest za główny czynnik ryzyka rozwoju choroby nadciśnieniowej, dlatego też spożywanie mniejszych ilości tego związku zalecane jest zarówno w leczeniu, jak i w prewencji choroby nadciśnieniowej. W dostępnej literaturze znaleźć można jednakże niewiele informacji na temat wpływu obniżonej lub zwiększonej zawartości soli kuchennej w diecie na możliwości wysiłkowe człowieka. Cel pracy. Ocena wpływu diety z różną zawartością chlorku sodu (NaCl) na wydolność aerobową człowieka. Metodyka. U 11 zdrowych mężczyzn, podczas testu wysiłkowego ze stopniowo narastającym obciążeniem, trzykrotnie obserwowano wpływ różnych ilości NaCl na poziom VO2. Analizując wskaźniki oddechowe, uzyskane przy poszczególnych obciążeniach, wyznaczono TDMA i VO2max. Przed I próbą dieta badanych była niezmieniona - średnia wartość kaloryczna przyjmowanych pokarmów wynosiła ok. 2800 kcal/dobę, a zawartość NaCl w diecie ok. 6,8 g/dobę. Próbę II poprzedziło spożywanie przez nich dodatkowo 8 g NaCl dziennie przez 3 dni, a próbę III - stosowanie przez 3 dni diety niskosolnej (1,3 g/dobę). Wyniki. Najwyższe wartości VO2 max (55,88 ń 7,09 ml/kg/min), czasu pracy (17,45 min) i czasu osiągnięcia progu TDMA (12,18 min) zaobserwowano po diecie wysokosolnej, zaś najniższe wartości VO2max (48,94 ń 4,36 ml/kg/min), czasu pracy (15,75 min) i czasu osiągnięcia TDMA (9,88 min) odnotowano po diecie niskosolnej. Wniosek. Z przeprowadzonych badań wynika, że ograniczenie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. High sodium intake is thought to increase the risk of high blood pressure. Therefore, a reduction in sodium chloride intake is advised, in both the treatment and prevention of hypertension. However, there is insufficient literature available on the subject of the influence of low or high salt intake on physical performance in humans. Purpose. The aim of our study was to assess the influence of diets with a varied NaCl content on human aerobic physical performance. Methods. Changes in VO2 were examined in 11 men who performed an exercise test to exhaustion. Analysis of ventilatory indices at certain levels of workload lead to the determination of TDMA and VO2max. During phase I the test was carried out with the same diet content. The mean calorific value of the daily diet was 2800 kcal and the aomunt of NaCl in the diet was about 6.8 g/d. Prior to engaging in phase II of the exercise test, participants were given diets containning 8 g NaCl per day for 3 consecutive days. Finally, prior to engaging in phase III of the test, a low sodium diet was administered (1.3 g/24 hr). Results. The highest VO2max values (55.88 ń 7.09 ml/kg/min), test duration (17.45 min) and time of reaching TDMA threshold (12.18 min) were observed at phase II. However, the lowest VO2max values (48.94 ń 4.36 ml/kg/min), duration (15.75 min), and time of reaching TDMA (9,88 min) were observed under phase III conditions. Conclusion.Based on the above results we conclude that a reduced ...

  stosując format: