Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MACELUCH
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Badania molekularne w chorobie guzkowej tarczycy.
Tytuł angielski: Molecular studies in thyroid nodular disease.
Autorzy: Niedziela Marek, Maceluch Jarosław, Korman Eugeniusz
Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.115-119, il., bibliogr. 23 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 306,430

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Udział czynników genetycznych w transformacji nowotworowej w tarczycy jest niepodważalny a ich analiza może być wykorzystywana zarówno przedoperacyjnie (np. badanie przesiewowe krwi w poszukiwaniu mutacji ret onkogenu, w rodzinnej postaci raka rdzeniastego), jak i pooperacyjnie (analiza molekularna tkanki guza). Badaniu mogą być poddane następujące tkanki: (1) komórki pochodzące u guza pobrane przedoperacyjnie drogą biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej celowanej (aspirat komórkowy) i pooperacyjnie (materiał tkankowy) - mutacje genów, rearanżacje onkogenów, analiza ekspresji genów nieaktywnych w prawidłowej tkance, (2) węzeł chłonny - tyreoglobulina jak wykładnik przerzutu raka tarczycy, a także (3) krew obwodowa - mRNA dla tyreoglobuliny u pacjentów po całkowitej tyreoidektomii i leczeniu uzupełniającym J131, (4) krew obwodowa - nieprawidłowości genomowe. Podstawą do analiz może być: (1) genomowy DNA izolowany z krwi obwodowej i (2) RNA izolowany z tkanki guza (także z krwi) i przepisany na cDNA. Genomowy DNA może być wykorzystany do analizy genu-kandydata w patogenezie nowotworu tarczycy przy zastosowaniu analizy polimorfizmu konformacji jednoniciowych DNA, analizy restrykcyjnej czy sekwencjonowaniu DNA. Z kolei, całkowity RNA po odwrotnej transkrypcji na cDNA i reakcji łańcuchowej polimerazy może służyć do badań: (1) ekspresji genów (markerów) procesu nowotworoweg w materiale przed- i pooperacyjnym (RT-PCR) a także (2) w kierunku nieprawidłowości strukturalnych jak w przypadku DNA.

  Streszczenie angielskie: The involvement of genetic factors in neoplastic transformation within thyroid is undoubtiul and their analysis might be useful preoperatively (blood screeining for the mutation of ret oncogene in familial form of medullary thyroid carcinoma) as well as postoperatively (molecular studies of tumor tissue). The following tissues can be evaluated: (1) cells of tumro origin obtained preoperatively by fine-needle aspiration biopsy US-guided (cell aspirate) and postoperatively (tissue material) - gene mutations, oncogene rearrangements or expression analysis of genes inactive in normal tissue, (2) lymph node - thyroglobulin as a marker of metastase, (3) peripheral blood - mRNA for thyroglobulin in patients after total thyroidectomy and supplementary radioiodine therapy, (4) peripheral blood - genomic abnormalities. Molecular studies can be initiated with: (1) genomic DNA isolated from peripheral blood or (2) RNA isolation from tumor tissue (also from the blood) with subsequent copying to cDNA. Genomic DNA can be used for the analysis of candidate genes in the pathogenesis of thyroid neoplasia with single-starnded conformotional polymorphism analysis, restriction enzyme analysis of DNA sequencing. Total RNA after reverse-transcription to cDNA and polymerase chain reaction might be searched for: (1) expression analysis for some factors (markers) of thyroid neoplasia in pre- and postoperative material (TR-PCR) and also for (2) sturctural abnormalities as in the case of DNA.

  stosując format: