Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAŃKO
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Standardowe badania laboratoryjne a monitorowanie stężeń prokalcytoniny w diagnostyce zakażeń wewnątrzmacicznych u noworodków urodzonych przedwcześnie w wieku płodowym poniżej 33 tygodnia - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Standard laboratory tests versus monitoring of serum procalcitonin levels in diagnosing of intrauterine infections in neonates born before 33 week of gestation - preliminary data.
Autorzy: Zięba Krzysztof, Bierczyńska-Kicińska Małgorzata, Oszukowski Przemysław, Grodzicka Alicja, Maroszyńska Iwona, Mańko Elżbieta, Gulczyńska Ewa, Gadzinowski Janusz
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.122-131, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Założenia i cel pracy: Porody przedwczesne są obecnie głównym problem położniczym i stanowią one około 10 proc. wszystkich porodów. Noworodki urodzone przedwcześnie poniżej 33 tygodnia ciąży stanowią około 1,5 proc. Jedną z głównych przyczyn porodów przedwczesnych jest zakażenie wewnątrzmaciczne, przede wszystkim o etilogii bakteryjnej. Prokalcytonina (PCT) jest prekursorem ludzkiej kalcytoniny - jej synteza jest selektywnie indukowana głównie przez endotoksyny bakteryjne (lipopolisacharydy) w przebiegu zakażenia uogólnionego. PCT jest jedynie w niewielkim stopniu indukowana w przebiegu zakażeń wirusowych. Prokalcytonina może być stosowana w diagnostyce różnicowej zakażenia bakteryjnego z niebakteryjnym. Celem badania była ocena przydatności monitorowania stężeń prokalcytoniny w krwi z tętnicy pępowinowej w diagnostyce zakażeń wewnątrzmacicznych u noworodków urodzonych przedwcześnie, przed 33 tygodniem ciąży. Materiał i metody: Ojętych badaniami 65 noworodków urodzonych z ciąż trwających poniżej 33 tygodnia podzielono na trzy grupy: 1. grupę kontolną noworodków, liczącą 24 nowroodki, które nie spełniały kryteriów ryzyka i wstępnego rozpoznania zakażenia wewnątrzmacicznego, a wartośc poziomu prokalcytoniny we krwi z tętnicy pępowinowej była niższa od 2 ng/ml, 2. grupę ryzyka A noworodków, liczącą 17 noworodków, które spełniały kryteria ryzyka i wstępnego rozpoznania zakażenia wewnątrzmacicznego, a wartość poziomu prokalcytoniny we krwi z tętnicy pępowinowej była ...

  Streszczenie angielskie: Objective: Premature births are at present the main problem in perinataology and make approximately 10 p.c. of all birthes. Neonates born prematurely before 33 week of gestation make 1 - 2 p.c. One of the main causes of premature birth are intrauterine infections which are mainly of bacterial origin. Procalcitonin (PCT) is the prohormone of calcitonin. PCT synthesis seems to be selectively induced by bacterial endotoxins (lipopolysaccharides) in presence of sepsis with no increase of calcitonin. PCT serum level remains low in viral infections. The aim of the study was to determine if monitoring PCT levels in the umbilical artery blood after delivery and in first 72 hours of life is a useful parameter in diagnosing of intrauterine infection in premature babies born before 33 week of gestation. Study design: 65 neonates born prematurely before 33 week of pregnancy were divided into 3 groups: I - control group (24 neonates) - includes neonates who did not meet risk factors and preliminary diagnosis of intrauterine infection and procalcitonin serum level in the umbilical artery blood after delivery was less than 2 ng/ml, II - risk group A (17 neonates) - includes neonates who met risk factors and preliminary diagnosis of intrauterine infection and procalcitonin serum level in the umbilical artery blood after delivery was less than 2 ng/ml, III -r isk group B (24 neonates) - includes neonates who met risk factors and preliminary diagnosis of itnrauterine infection and ...


  2/21

  Tytuł oryginału: Postępy w leczeniu guza Wilmsa u dzieci.
  Tytuł angielski: Progress in modern treatment of Wilms' tumor in children.
  Autorzy: Lewandowska Lidia, Mańkowski Przemysław, Trejster Ewa
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.59-61, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • nefrologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nerczak zarodkowy (guz Wilmsa) należy do najczęstszych i obecnie najlepiej rokujących guzów nowotworowych u dzieci, niewątpliwie dzięki wieloośrodkowym międzynarodowym koordynowanym badaniom klinicznym. W Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Poznaniu w latach 1989-1999 leczono 70 dzieci z rozpoznaniem nerczaka. Obserwowano systematyczną poprawę wyników leczenia z każdym nowym programem terapeutycznym (SIOP 6 w latach 1989-1991 pOS- 60 proc., SIOP 9 w latach 1991-1992 pOS - 80 p.c. SIOP 92-01 po roku 1993 pOS - 94 proc.).

  Streszczenie angielskie: Wilms tumor (nephroblastoma) is the most common renal tumor in children. The improved outcome has mainly resulted from the availability of cooperative national an dinternational studies. In the years 1989-1999 in Department of Pediatric Hematology and Oncology in Poznań, 70 patients with Wilms' timor were treated. Significant improvement of treatment results was observed (SIOP 6 in the years 1989-1991 pOS was 60 p.c., SIOP 9 in the years 1991 - 1992 pOS was 80 p.c. , SIOP 92-01 after the year 1993 pOS was 94 p.c.).


  3/21

  Tytuł oryginału: Zastosowanie wideochirurgii w onkologii dziecięcej.
  Tytuł angielski: Aplication of video technique in paediatric oncology.
  Autorzy: Mańkowski Przemysław, Wodziński Andrzej, Kroll Paweł, Jankowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (2) : Prace nadesłane na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku" : [sesja naukowa] "Onkologia dziecięca : postępy w diagnostyce i terapii" s.67-68, bibliogr. 9 poz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku - sesja naukowa pt. Onkologia dziecięca - postępy w diagnostyce i terapii Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/21

  Tytuł oryginału: Wybrane cechy morfologiczne noworodków ze szpitala miejskiego w Siedlcach.
  Tytuł angielski: Selected morphological characteristics of infants born in the city hospital of Siedlce.
  Autorzy: Mańkowska-Pliszka Hanna, Sikorska-Piwowska Zofia, Węgrzyn Mieczysław
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.411-415, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza wybranych cech morfologicznych noworodków ze Szpitala Miejskeigo w Siedlcach. Badaniem objęto 1829 noworodków urodzonych w latach 1997 - 1999. Porównano noworodki matek ze środowiska miejskiego i wiejskiego z uwzględnieniem płci. Dla długości i masy ciała ustalono wartości średnie, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, współczynnik Clifforda oraz częstość występowania dysplazji stawów biodrowych. Stwierdzono istotne matemetycznie różnice dla częstości występowania dysplazji stawów biodrowych i wcześniactwa u noworodków matek ze środowiska wiejskiego.

  Streszczenie angielskie: This paper aims at analysing selected morphological characteristics of infants born in the City Hospital of Siedlce. The research covered a group of 1829 infants born between 1997 and 1999. A comparison of infants born to urban and rural mothers was made, the sex of the infant being taken into account. Average length and weight of the infants was determined in addition to standard variance, variability coefficient, Clifford's coefficient, and hip displasia frequency rate. Significant differences, in mathematical terms, concerning the occurrence of hip displasia and prematurity were identified in the development of infants born to mothers from outside of Siedlce.


  5/21

  Tytuł oryginału: Analiza przypadków zatruć pacjentów powyżej 65 roku życia leczonych w Oddziale Chorób Zawodowych i Toksykologii w Poznaniu w latach 1997 - 2001.
  Tytuł angielski: Acute intoxication in patients over 65 years old treated in Toxicological Center in Poznań in the years 1997 - 2001.
  Autorzy: Skręt Katarzyna, Mańkowski Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.334-335, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania zatruć u osób powyżej 65 roku życia z uwzględnieniem przyczyn i środków użytych. Przeanalizowano historie chorób pacjentów powyżej 65 roku życia leczonych w Oddziale Chorób Zawodowych i Toksykologii w Poznaniu, w latach 1997 - 2001. W ciągu 5 lat było hospitalizowanych 4659 zatrutych pacjentów, w tym 118 powyżej 65 roku życia, co stanowiło 2,53 proc. wszystkich leczonych. Wśród nich zdecydowanie przeważały kobiety. Najczęściej używanym środkiem były same benzodiazepiny i benzodiazepiny skojarzone z innymi lekami (głównie przeciwnadciśnieniowymi, przebiwbólowymi, przeciwdepresyjnymi) i etanolem. Zdecydowaną większość zatruć stanowiły próby samobójcze, a ich przyczyną najczęściej była depresja. W analizowanym okresie 6 przypadków zatruć zakończyło się zgonem, przy czym bezpośrednią jego przyczyną nie były użyte leki, a głównie podeszły wiek i choroby współistniejące.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the frequency of intoxication in patients over 65 years, their motives and applied pharmaceutics. The medical reports of patients beyond 65 years treated in Toxicological Center in Poznań in the years 1997 - 2001 were reviewed. During 5 years 4659 patients were treated, among them were 118 patients (2.53 p.c.) elder than 65 years. Most of the patients were females. Most common used drugs were benzodiazepins alone or applied with other drugs (antihypertensive, antidepressive, pain-relievers and ethanol). Suicidal attempts in course of depression were the most common cause of intoxiction. In analysed material 6 cases of death were reorted. The advanced age and coexisting disease, not intoxication alone were main reasons of them.


  6/21

  Tytuł oryginału: Zatrucie samobójcze lekiem z przeszłości.
  Tytuł angielski: Suicidal attempt with old (currently unused) drug.
  Autorzy: Mańkowski Wojciech, Krupiński Bogusław, Skręt Katarzyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.390-391, bibliogr. 5 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano przypadek samobójczego zatrucia preparatem Tardyl - lekiem od wielu lat wycofanym z lekospisu i z tego powodu trochę zapomnianym w toksykologii. Lek ten został przepisany pacjentowi przez psychiatrę ponad 20 lat temu i wciąż przechowywany był w domowej apteczce. Pacjent leczony był psychiatrycznie z powodu wielu prób samobójczych związancyh z zespołem depresyjnym. W przebiegu zatrcia obsewowano następujące objawy: zaburzenia równowagi, spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia świadomości na przemian z okresami pobudzenia. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono glutetymid w moczu - 1,1 mg proc., we krwi - 0,5 mg proc. Pacjent leczono wg zasad intensywnej terapii zachowawczej, stan ogólny stopniowo poprawiał się, po 4 dobach leczenia chorego przekazano do Szpitala dla Psychicznnie i Nerwowo Chorych w Kościanie.

  Streszczenie angielskie: Suicidal attempt with old (currently unused) drug is described. The suicidal attemts are usually performed with the use of contemporary pharmcotherapeutics. In the report a case of suicidal attempt with old drug Tardyl is presented. Tardyl (Glutethimid) was prescribed to the patient and has been stored for 20 years. The patient was previously treated for depression and many sulicidal attempts. In the course of intoxication: balance distrubences, psychomotor retardation, changes in consciousness with temporary excitation were observed. The concentration of glutethimid in the uring was 1.1 mg p.c. and 0.5 mg p.c. in the blood. Patient was treataed according to the general rules of intensive care. After 4 days of therapy the patients improved and was transferred to psychiatric unit in Kościan.


  7/21

  Tytuł oryginału: Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) u dzieci.
  Tytuł angielski: Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) in children.
  Autorzy: Ignyś Iwona, Mańkowski Przemysław, Bączyk Iwona, Jankowski Andrzej
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.350-352, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG) jest zabiegiem z wyboru u dzieci wymagających przewlekłego żywienia dożołądkowego. Wskazaniem do założenia PEG u dzieci są przede wszystkim zaburzenia połykania, spowodowane zaburzeniami neurologicznymi, rozrostem nowotworowym oraz uszkodzeniem przełyku uniemożliwiające ich prawidłowe żywienie drogą naturalną. PEG polega na wprowadzeniu do żołądka rurki gastrostomijnej przy użyciu gastroskopu. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Dziecko po zabiegu pozostaje w szpitalu jedną dobę. Pełne zapotrzebowanie kaloryczne przy zastosowaniu diety płynnej przez gastrostomię wprowadzone zostaje w 3 dobie po zabiegu. W Instytucie Pediatrii, w Poznaniu założono PEG 18 dzieciom w wieku od 2 do 17 lat. W 13 przypadkach wskazaniami były wrodzone zaburzenia neurologiczne, w 2 przypadkach pozapalne uszkodzenie mózgu a w 3 guz mózgu. U żadnego z dzieci po wykonanym zabiegu nie spostrzegano powikłań wczesnych ani późnych. Nie obserwowano odczynu zapalnego oraz nie spostrzegano wyciekania treści żołądkowej obok założonej rurki gastrostomijnej. Jak wynika z naszego doświadczenia przezskórna endoskopowa gastrostomia jest idealnym, mało obciążającym zabiegiem u dzieci z przewlekłymi zaburzeniami połykania, co pozwala zabezpieczyć ich zapotrzebowanie energetyczne.


  8/21

  Tytuł oryginału: Najnowsze osiągnięcia w leczeniu oparzeń.
  Tytuł angielski: The latest achievements in the treatment of burns.
  Autorzy: Kaźmierski Marcin, Jankowski Andrzej, Mańkowski Przemysław, Harasymczuk Jerzy, Rólski Michał
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.69-74, il., bibliogr. 19 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują zestawienie kilku najważniejszych osiągnięć w leczeniu oparzeń. Ostatnie lata przyniosły rozwój wiedzy nad biologią keratynocytów i innych komórek skóry ludzkiej w hodowlach in vitro. Badania koncentrują się głównie nad możliwością trwałego przyjmowania się alloprzeszczepów komórkowych, hoodowli keratynocytów z innymi komórkami i hodowli w strukturach przestrzennych. Niezwykle obiecujące wydają się zaawansowane próby kliniczne z zastosowaniem żywych ekwiwalentów skóry celem trwałego pokrycia ran oparzeniowych. Przykładem jest Integra - silastikowo-kolagenowy preparat skutecznie odtwarzający ciągłość powłoki wspólnej po rozległych nekretomiach do momentu, gdy możliwe będzie wykonanie przeszczepu. Inne próby koncentrują się wokół tzw. ECM - analogów (extra cellular matrix analogues). Przełomowe wydaje się być zastosowanie metody dopplerowskiego pomiaru przepływów z użyciem lasera (Laser Doppler Imaging) w celu określenia głębokości rany oparzeniowej. Coraz większą popularność zdobywają hydrokoloidy - nowoczesne opatrunki do leczenia różnych typów ran. Niezwykle ciekawie przedstawiają się doniesienia dotyczące miejscowego zastosowania nowej postaci azotanu ceru (Flammacerium) jako alternatywy wczesnego leczenia operacyjnego. Istotny postęp dokonał się ponadto na polu organizacji i standaryzacji banków skóry, zapewniających dostateczne ilości opatrunków biologicznych w pierwszych godzinach po urazie. Badania ostatnich lat koncentrują się też na patofizjologii wstrząsu oparzeniowego, zakażeniach w oparzeniach, wczesnej nekrektomii, immunologii choroby oparzeniowej oraz problemach zachowawczego leczenia miejscowego.


  9/21

  Tytuł oryginału: Ciężkie zapalenie otrzewnej w przebiegu ostrego zapalenia trzustki u dzieci.
  Tytuł angielski: Acute pancreatitis complicated with peritonititis in children.
  Autorzy: Mańkowski Przemysław, Rólski Michał, Jankowski Andrzej, Harasymczuk Jerzy, Juszczak Paweł
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.75-77, il., bibliogr. 4 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W Klinice Chirurgii Dziecięcej w Poznaniu leczono 4 dzieci z objawami ostrego zapalenia trzustki powikłanego ciężkim zapaleniem otrzewnej. Wszystkie omawiane dzieci z powodu poważnego stanu ogólnego i objawów zapalenia otrzewnej operowano w trybie nagłym. Zabieg polegał na otwarciu torby sieciowej, usunięciu ognisk martwicy tkanki tłuszczowej sieci, wypłukaniu całej jamy otrzewnowej. Założenie "zamka" w powłoki jamy brzusznej i drenów kończyło zabieg. Otwieranie zamka i płukanie jamy brzusznej roztworem traskolanu i 5 proc. albumin stosowano codziennie. U 2 dzieci z powodu martwicy usunięto część trzustki (1 - ogon, 2 - trzon i ogon). Zeszycie powłok jamy brzusznej zastosowano po poprawie stanu ogólnego i miejscowego (średnio po 10 dniach) zawsze pozostawiając dreny w jamie otrzewnej. Wszystkich chorych poddano intensywnemu leczeniu zachowawczemu (antybiotykoterapia, somatostatyna, pełne żywienie pozajelitowe). Wszystkich omawianych pacjentów po zabiegu zwolniono do domu w stanie ogólnym dobrym. Dwoje dzieci wymaga doustnego podawania enzymow trzustkowych. Cukrzyca, pojawiająca się w trakcie leczenia u wszystkich dzieci, ustąpiła.


  10/21

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie endoskopii w diagnostyce przepuklin pachwinowych u dzieci.
  Tytuł angielski: Endoscopy in diagnosis of inguinal hernias in children.
  Autorzy: Porzucek Witold, Mańkowski Przemysław, Błaszczyński Michał, Jankowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.23-24, bibliogr. 12 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przepukliny pachwinowe są jednymi z najczęściej spotykanych schorzeń chirurgicznych u dzieci, często występują obustronnie. Celem pracy było wykazanie przydatności śródoperacyjnej peritoneoskopii w diagnostyce przepuklin pachwinowych u dzieci. W latach 1999-2001 operację przepukliny pachwinowej jednostronnej z równoczasową śródoperacyjną diagnostyką laparoskopową wykonano u 70 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 11 roku życia.


  11/21

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia operacyjnego żylaków powrózka nasiennego techniką klasyczną i laparoskopową.
  Tytuł angielski: The analysis of the efficiency of the operative treatment of varicocele.
  Autorzy: Harasymczuk Jerzy, Jankowski Andrzej, Mańkowski Przemysław, Kaźmierski Marcin
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.25-27, bibliogr. 7 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przyczyny powstawania, diagnostykę oraz ocenę skuteczności leczenia operacyjnego żylaków powrózka nasiennego technikami: klasyczną i laparoskopową. Oceniono również powikłania. Wyniki potwierdziły wysoką skuteczność leczenia metodą laparoskopową.


  12/21

  Tytuł oryginału: Augumentacja jelitowa neurogennego pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Augumentation enterocystoplasty in neurogenic bladder.
  Autorzy: Jankowski Andrzej, Kroll Paweł, Mańkowski Przemysław
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.29-32, bibliogr. 15 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • transplantologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wskazania do operacji augumentacyjnych pęcherza u dzieci, podkreślając istotną rolę badania wideourodynamicznego. Z 13 operowanych dzieci w wieku 8-18 lat, augumentację jelitem cienkim wykonano u 5, jelitem grubym również u 5, a z użyciem odcinka krętniczo-kątniczego u 3. Opisano dodatkowe zabiegi operacyjne na drogach moczowych (plastykę antyrefluksową moczowodów, zabiegi psoas hitch, boari flap) oraz na przewodzie pokarmowym (op. Malone). Omówiono prowadzenie pooperacyjne, powikłania oraz stosowane badania kontrolne.


  13/21

  Tytuł oryginału: Operacja Mitrofanoff-Malone w chirurgicznym leczeniu zaparć i nietrzymania stolca u dzieci.
  Tytuł angielski: Mitrofanoff-Malone procedure in children with constipation and fecal incontinence.
  Autorzy: Kroll Paweł, Mańkowski Przemysław, Jankowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.33-35, bibliogr. 13 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności operacji Mitrofanoff-Malone oraz ocena wyników leczenia tą metodą u dzieci z neurogennymi zaparciami i nietrzymaniem stolca i gazów. W latach 2001-2002 operacje Mitrofanoff-Malone przeprowadzono u 15 dzieci w wieku od 20 miesięcy do 19 lat, z wadami dysraficznymi w 14 przypadkach oraz w jednym z guzem kości krzyżowo-ogonowej. Wskazaniem do operacji był brak skuteczności leczenia zachowawczego zaparć i nietrzymania stolca. 4 dzieci operowano techniką klasyczną, 11 laparoskopową. U wszystkich pacjentów zabieg operacyjny przeprowadzono z powodzeniem. Izoperystaltyczne wlewy przeczyszczające, wykonywane przez przetokę wyrostkową sposobem Mitrofanoff-Malone, umożliwiającą skuteczne leczenie zaparć i nietrzymanie stolca u dzieci.


  14/21

  Tytuł oryginału: Użycie biofragmentalnego pierścienia do zespolenia jelitowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Intestinal anastomosis with the biofragmentable ring in children.
  Autorzy: Mańkowski Przemysław, Juszczak Paweł, Rólski Michał, Harasymczuk Jerzy, Jankowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.37-39, bibliogr. 9 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Biofragmentalny pierścień do zespoleń jelitowych (BAR) jest przyrządem do szybkiego i łatwego przeprowadzania zespoleń jelitowych. Wykonany jest z kwasu poliglikowego z dodatkiem siarczanu baru (BaSO4), co zapewnia jego rozpad na fragmenty wydalane całkowicie z ustroju drogą przewodu pokarmowego. Przyrząd ten zapewnia mechaniczne zamykane połączenie, które zabezpiecza w sposób wystarczający końce zespalanych jelit. W roku 1999 wykonano zespolenia jelitowe przy użyciu biofragmentalnego pierściernia u 9 dzieci w wieku od 1 roku i 10 miesięcy do 9 lat. Wszystkie na jelicie cienkim, przy użyciu pierścieni o średnicy 25 mm. U 9 chorych wykonano zespolenie koniec do końca, u 2, z powodu asymetrii końców - zespolenie koniec do boku, zamykając jelito dystalne staplerem. W przebiegu pooperacyjnym nie obserwowano powikłań. Średni czas rozpadu pierścienia wynosił 24 dni i był dłuższy o 6 dni od średniego czasu rozpadu dla dorosłych, podawanego przez producenta.


  15/21

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie wola guzkowego u dzieci - trzydziestoletnie doświadczenia.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of nodular goiter in children - 30 years experience.
  Autorzy: Harasymczuk Jerzy, Rólski Michał, Jankowski Andrzej, Mańkowski Przemysław, Kaźmierski Marcin
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.61-63, il., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają wartość badań w diagnostyce chorób tarczycy, wskazania do leczenia chirurgicznego wola guzkowego (wg), rodzaje zabiegów operacyjnych i powikłania u dzieci i młodzieży leczonych z powodu wola guzkowego w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Poznaniu w ciągu 30 lat.


  16/21

  Tytuł oryginału: Zespolenie śródszpikowe - metodą leczenie złamań kości długich u dzieci.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of long bones fractures in children with intra medullar stabilization.
  Autorzy: Mańkowski Przemysław, Harasymczuk Jerzy, Rólski Michał, Juszczak Paweł, Jankowski Andrzej
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (3) : Problemy chirurgii dziecięcej s.65-67, il., bibliogr. 7 poz., sum. - Sesja naukowa z okazji XXX-lecia Instytutu Pediatrii AM w Poznaniu pt. Problemy chirurgii dziecięcej Poznań 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Złamanie trzonów kości długich u dzieci w wielu przypadkach leczy się zachowawczo. W urazach wielonarządowych i wielomiejscowych oraz tam, gdzie nie udaje się nastawić złamania, pozostaje leczenie operacyjne. Odłamy złamanej kości można zespolić za pomocą metalowej płytki, aparatu zewnętrznego, np. Ortofix, Zespol, lub zespolenia śródszpikowego. W roku 1980 Metaizeau, Ligiera i Prevota opisali metodę śródszpikowego zespolenia elastyczno-stabilnego. Przedstawione przez wymienionych autorow korzystne wyniki leczenia złamań kości długich u dzieci zachęciły nas do jego stosowania. W Klinice Chirurgii Dziecięcej AM w Poznaniu leczono operacyjnie z zastosowaniem zespolenia śródszpikowego 117 chorych (40 złamań kości ramioennej, 28 zlamań kości przedramienia, 37 złamań kości udowej, 12 złamań kości podudzia). Przedstawiona metoda leczenia jest całkowicie bezpieczna, pozwala na szybkie nastawienie zlamania, uwzględnia mechanizmy gojenia, skraca pobyt dziecka w szpitalu i obniża koszty leczenia.


  17/21

  Tytuł oryginału: Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - a single center experience.
  Tytuł polski: Przeszczepianie autologicznych obwodowych komórek macierzystych szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne.
  Autorzy: Wach Małgorzata, Legieć Wojciech, Jawniak Dariusz, Cioch Maria, Walter-Croneck Adam, Małek Magdalena, Hus Marek, Mańko Joanna, Wąsik-Szczepanek Ewa, Gorący Aneta, Tomczak Waldemar, Dmoszyńska Anna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.93-100, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Średni czas przeżycia chorych na szpiczaka plazmocytowego, leczonych przy pomocy konwencjonalnej chemioterapii wynosi około 3 lat. Obecnie standardowym leczeniem przede wszystkim dla młodszych chorych stała się wysokodawkowana chemioterapia wspomagana podawaniem autologicznych obwodowych komórek macierzystych. W okresie listopad 1997 - wrzesien 2001 w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie u 36 chorych na szpiczaka plazmocytowego przeprowadzono zabieg przeszczepienia autologicznych obwodowych komórek macierzystych. Wśród chorych było 15 kobiet i 11 mężczyzn, średnia wieku wynosiła 51.9 lat (ń 8,45), mediana 51 (zakres: 38-65). U 7 chorych wykonano procedurę transplantacji dwukrotnie. Przed transplantacją 17 chorych było w całkowitej remisji, 14 w częściowej remisji, 1 był w okresie aktywnej choroby pomimo leczenia, 4 chorych nie było uprzednio leczonych. W wyniku procedury mobilizacyjnej z zastosowaniem wysokodawkowego cyklofosfamidu i G-CSF uzyskano średnio 7,53 (ń 5,55), mediana 6,34 x 10**6/kg (zakres: 1,20 - 26,7 x 10**6) komórek CD34+ dla jednego pacjenta. Protokół kondycjonujący składał się z wysokodawkowanego alkeranu (melfalanu), w dawce 60-210 mg/mý, bez stosowania napromieniania całego ciała (TBI-total body irradiation). Regeneracja hematopoezy przebiegała następująco: powrót granulocytozy 0,5 x 10**9/l osiągnięto średnio w dniu +13,7 (ń 3,99), mediana 13 (zakres: 9-30), liczby płytek 20 x 10**/l osiągnięto średnio w dniu +16,5 (ń 5,68), ...

  Streszczenie angielskie: Patients with multiple myeloma (MM) treated with conventional chemotherapy have a median survival of approximately 3 years. High dose chemotherapy followed by autologous peripheral stem cell transplantation (PBSCT) is now considered as the standard therapy for almost all patients with multiple myeloma. From November 1997 to september 2001, 36 patients with MM (15 females, 21 maled) mean age - 51.9 year (ń .45), median 51, (range: 38-65) were tranplanted in our Department. In 7 patients double transplantation was performed. Before transplantation 17 patients were in first complete remission, 14 patients were in partial remission, 1 was in SD, 4 out of them were without any treatment. In mobilisation procedure with high dose cyclophosphamide and G-CSF a mean of 7.53 (ń 5.55), median 6.34 x 10**6 CD34+ cells/kg (range: 1.20 - 26.7 x 10**6) were collected for one patient. Conditioning regimen consisted of high dose melphalan 60-210 mg/mý without TBI. The meandays for recovery of ANC 0,5 x 10**9/l was 13.7 (ń 3.99), median 13 (range: 9-30) and platelets recovery 20 x 10*9/l was 16.5 (ń 5.68), median 15 (range: 7-30). treatment related morality = 0. At present 34 patients are alive (94.5 p.c.), 6 in PR (16.7 p.c.), 4 in SD (11.1 p.c.), 6 in relapse (16.7 p.c.). Two patients died 9 and 28 months after transplantation in relapse (5.5 p.c.). High-dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation is a valuable and well tolerated method of treatment for ...


  18/21

  Tytuł oryginału: Wpływ ekspresji molekuł adhezyjnych na komórkach blastycznych ostrych białaczek na rokowanie i czas przeżycia chorych.
  Tytuł angielski: Expression of adhesion molecules on acute leukaemia cells - its influence on prognosis and survival.
  Autorzy: Małek Magdalena, Jawniak Dariusz, Dmoszyńska Anna, Gorący Aneta, Mańko Joanna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.451-460, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostrych białaczkach molekuły adhezyjne biorą udział w procesach proliferacji, migracji i apoptozy komórek blastycznych. Celem pracy było poszukiwanie związku pomiędzy ekspresją kilkunastu antygenów o właściwościach adhezyjnych, a parametrami określającymi przebieg kliniczny i rokowanie w ostrych białaczkach. Materiał do badań stanowiły próbki szpiku 22 chorych z ostrą białaczką de novo, u których oceniano ekspresję kilkunastu molekuł adhezyjnych na blastach, metodą cytometrii przepływowej. Stwierdzono istotną statystycznie (p 0,05), dodatnią korelację między leukocytozą we krwi, a ekspresją CD29, CD49d (VLA-4), zaś ujemną korelację między leukocytozą we krwi, a ekspresją CD106 (VCAM-1). Krótki czas trwania remisji był związany z istotnie większą ekspresją á2 integryny (CD11b/18), natomiast wystąpienie nawrotu choroby nie korelowało istotnie z żadną z badanych molekuł adhezyjnych. Duża ekspresja á2 integryn (CD11b/18, CD11c/18) oraz selektyny L (CD62L) wiązała się z krótkim przeżyciem, natomiast duża ekspresja VLA-5 (CD49e) korelowała z dłuższym przeżyciem chorych. Ekspresję molekuł adhezyjnych porównywano również z ekspresją białka P-gp (MDR) będącego czynnikiem złego rokowania. Wykazano istotną statystycznie dodatnią korelację między ekspresją P-gp, a ekspresją VLA-2 (CD49b/29) zaś ujemną korelację między ekspresją P-gp, a CD31 (PECAM). Badania własne potwierdziły związek między ekspresją niektórych molekuł adhezyjnych, a przebiegiem klinicznym ostrej białaczki. ...

  Streszczenie angielskie: In acute leukemias, adhesion molecules take a part in proliferation, migration and apoptosis of leukaemic cells. The aim of the study was to look for relationship between the expression of some antigens with adhesion characteristics and the clinical course and prognosis in acute leukaemias. We evaluated the bone marrow samples of 22 patients with newly diagnosed acute leukaemias. We analysed the expression of some adhesion molecules on blasts, using flow cytometry technique. Statistically significant (p 0,05) positive correlation was found between white blood cell count and expression of CD29, CD49d (VLA-4), CD44 antigens and negative correlation was found between white blood cell count and CD106 (VCAM-1). Short time of remission was connected with significantly higher expression of á2 integrin (CD 11b/18), but relapse of the disease did not correlate with any of the evaluated adhesion molecules. High expression of á2 integrins (CD11b/18, CD11c/18) and selectin L (CD62L) was molecules. High expression of á2 integrins (CD11b/18, CD11c/18) and selectin L (CD62L) was connected with short survival, while high expression of CD49e (VLA-5) was connected with longer survival. The expression of adhesion antigens was compared also with the level of P-gp protein (MDR), which is one of the negative prognostic factors. We proved significant positive correlation between P-gp and expression of CD49b/29 (VLA-2) and negative correlation between P-gp and CD31 (PECAM). Our research ...


  19/21

  Tytuł oryginału: Nietypowa lokalizacja i obraz kliniczny esthesioneuroblastoma.
  Tytuł angielski: Unusual localisation and clinical picture of esthesioneuroblastoma.
  Autorzy: Mazurkiewicz-Bełdzińska Maria, Mańkowska Barbara
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (2) s.125-127, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Esthesioneuroblastoma jest rzadkim guzem pochodzenia neuroektodermalnego z reguły zlokalizowanym w górnej części jamy nosowej. Przypadki z wewnątrzczaszkowym rozrostem guza są niezmiernie rzadkie. Opis przypadku: Przedstawiono przypadek 11-letniego chłopca u którego esthesioneuroblastoma zlokalizował się w prawej okolicy czołowej i zamanifestował występowaniem napadów padaczkowych. Wnioski: Przedstawiony przypadek wskazuje, że wystąpienie napadów padaczkowych częściowych i wtórnie uogólnionych zwłaszcza opornych na leczenie przeciwpadaczkowe oraz utrzymywanie się zmian ogniskowych w zapisie eeg są wskazaniem do wykonania u pacjenta badań neuroobrazowych.


  20/21

  Tytuł oryginału: Expression of uPAR (urokinase plasminogen activator receptor), P-glycoprotein 170 and VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule) on acute leukaemia cells.
  Autorzy: Cioch Maria, Hus Iwona, Jawniak Dariusz, Małek Magdalena, Mańko Joanna, Gorący Aneta, Dmoszyńska Anna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.121-125, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Expression of uPAR on bone marrow blast cells examined by flow cytometry technique was significantly higher than on normal bone marrow mononuclear cells in the control group. There was correlation between uPAR expression and the expression of CD33, Pgp-170 and VCAM-1. THese results suggest that uPAR can participate in enhanced adhesion of leukaemic cells to tissues and resistance to chemotherapy.


  21/21

  Tytuł oryginału: Urokinase plasminogen activator (uPA) and soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) serum level in patients with malignant lymphomas.
  Autorzy: Hus Iwona, Cioch Maria, Jawniak Dariusz, Mańko Joanna, Dmoszyńska Anna, Chrapko Marek, Hus Marek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.141-144, il., tab., bibliogr. 11 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: uPA and uPAR system play an important role in tumour invasion and metastasis. The aim of the study was evaluation of uPA and suPAR serum levels in patients with malignant lymphomas. We found, that uPA and uPAR levels were elevated in malignant lymphoma patients, and these values correlated with disease activity parameters.

  stosując format: