Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAŃKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Analiza stężeń trans-3'-hydroksykotyniny w surowicy matki i noworodka w okresie okołoporodowym u kobiet narażonych na dym tytoniowy.
Tytuł angielski: The intranatal analysis of trans-3'-hydroxycotinine concentrations in serum of mother and neonate exposed to tobacco smoke.
Autorzy: Mańka Grzegorz, Tyrpień Krystyna, Olejek Anita
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.780-783, il., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Nikotynizm jest nałogiem stosunkowo często występującym również wśród kobiet w okresie ciąży. Składniki dymu tytoniowego wywierają szkodliwy wpływ na płód w sposób zarówno pośredni, poprzez niekorzystne zmiany u matki, jak i bezpośredni, przenikając przez barierę łożyskową. Trans-3'-hydroksykotynina jest obok kotyniny jednym z głównych metabolitów nikotyny, które powstają w organizmie ludzkim. Badaniom poddano 17 kobiet podczas porodu o przebiegu fizjologicznym. Jak wykazano wcześniej na podstawie oznaczeń stężeń kotyniny w surowicy matek, wszystkie badane były narażone na dym tytoniowy. Stężenia kotyniny oraz stężenia trans-3'-hydroksykotyniny w równocześnie pobranych próbkach krwi żylnej matki i krwi mieszanej pępowinowej oznaczano techniką chromatografii cienkowarstwowej z detekcją densytometryczną. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej z wykorzystaniem pakietu STATISTICA, za znamienny statystycznie przyjęto poziom istotności p 0,05. Stwierdzono, iż wraz ze wzrostem stężenia trans-3'-hydroksykotyniny w surowicy krwi matki narażonej na dym tytoniowy, proporcjonalnie wzrasta stężenie tego metabolitu w surowicy krwi pępowinowej mieszanej. Współczynnik korelacji jest istotny statystycznie i wynosi 0,7. Jednakże stężenie we krwi pępowinowej płodu pozostaje niższe niż stężenie we krwi żylnej matki.

  Streszczenie angielskie: The smoking habit is widely spread between pregnant women too. Tobacco smoke components have negative influence on infant's development. In human tran-3'-hydroxycotinine is besides cotinine, one of the main nicotine metabolites. The research covered 17 patients with physiological pregnancy, which ended with delivery through natural passages at term. All women were active smokers as we revealed before according to their serum cotinine concentrations. Assessment of cotinine and trans-3'-hydroxycotinine concentrations has been done by the use of very sensitive liquid chromatographic techniques in the mothers venous blood samples and in the mixed umbilical cord blood of the newborns. Obtained results of the research have been statistically analysed using the STATISTICA package. Significance level p 0.05 has been adopted as statistically relevant. In conclusion, trans-3'-hydroxycotinine concentrations were significantly lower in the neonates then in their smoking mothers and there was strong positive linear relationship between maternal and neonatal trans-3'-hydroxycotinine concentrations. The value of linear correlation coefficient was 0,7 with a p-value of 0.05.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wartość oznaczania odczynu treści pochwowej (pH) jako testu przesiewowego bakteryjnego zakażenia pochwy.
  Tytuł angielski: The determination of vaginal secretion reaction (pH) as the screening test of vaginal bacteriosis.
  Autorzy: Mańka Wiktor, Adrianowicz Lidia, Wesołek Zygmunt, Adrianowicz Krzysztof
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.51-55, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Odczyn pochwy oznaczono u 386 pacjentek zgłaszających się do poradni dla kobiet. Wartość pH powyżej 4,5 stwierdzono u 120 (31,09 proc.) pacjentek. Częstość nieprawidłowych wyników wzrasta z wiekiem badanych; niższy odsetek stwierdzono u ciężarnych oraz u kobiet lepiej wykształconych i nieródek. W zestawieniu z wynikami testu na obecność amin aromatycznych i komórek jeżowych w badaniu mikroskopowym stwierdzono znacznie mniejszą swoistość diagnostyczną badania odczynu pochwy u kobiet po menopauzie. Odczyn prawidłowy, tj. pH poniżej 4,5, wyklucza praktycznie rozpoznanie bakteryjnego zakażenia pochwy.

  Streszczenie angielskie: The reaction of vaginal fluid was performed in 386 women admitted to the Outpatient Clinic. In 120 (31,09 p.c.) cases pH value was more than 4,5. The frequency of abnormal results grew with the age of patients; lower percentage was observed in pregnant women, more educated ones and nulliparas. Much lower diagnostic specificity of the vaginal fluid reaction was noticed in postmenopausal women what was confirmed in the test on the presence of aromatic amines and clue cells in microscopic examination. The correct reaction (it means pH lower than 4,5) practically exclude the bacterial vaginosis.


  3/7

  Tytuł oryginału: Współistnienie kłykcin pochwy i sromu oraz dysplazji szyjki macicy z infekcją HPV oraz stanem zapalnym szyjki macicy.
  Tytuł angielski: The coexistence of vulvovaginal warts and cervical dysplasia with HPV infection and cervicitis.
  Autorzy: Kozak-Darmas Iwona, Olejek Anita, Mańka Grzegorz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.856-860, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Długotrwale utrzymujące sę stany zapalne szyjki macicy z towarzyszącą infekcją HPV są niezwykle trudne w leczeniu. Dodatkowo obecność kłykcin oraz dysplazji szyjki macicy komplikuje sytuację kliniczną. Przedstawiono taki właśnie przypadek, gdzie po wykorzystaniu dostępnych metod leczenia, dopiero usunięcie macicy wraz z szyjką spowodowało osiągnięcie zadowalające efektu terapeutycznego.

  Streszczenie angielskie: We present a case of 30 - year old female patient with persisten cervicitis and vulvovaginal warts. In the course of diagnosis were found cervical dysplasia and a HPV infection type 6 and 11. In therapy we applied antibiotics, chemical therapy of the warts, laser vaporization of the warts, laser conisation, immunotherapy. Three years' intensive therpay didn't lead to satisfactory results. Finally hysterectomy led to the acceptable therapeutical effect.


  4/7

  Tytuł oryginału: Padaczka a zaburzenia rytmu serca.
  Tytuł angielski: Epilepsy and cardiac arrhythmia.
  Autorzy: Mańka Iwona, Pierzchała Krystyna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (2) s.125-130, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Napad padaczkowy może wywołać zaburzenia rytmu serca poprzez wpływ na układ autonomiczny, również arytmia powodując zaburzenia hemodynamiczne w układzie krążenia może wywołać utratę przytomności z drgawkami wskutek przedłużającego się niedotlenienia mózgu. Nagła niespodziewana śmierć jest częstrza u osób chorujących na padaczkę niż w populacji ogólnej. Ryzyko jej jest w dużym stopniu związane z zaburzeniami rytmu serca, z których najbardziej niebezpieczna, choć nie najczęściej występująca, jest bradykardia. Przed nagłą niwespodziewaną śmiercią najlepiej zabezpuecza wszczepienie stymulatora serca w połączeniu z framakoterapią lekami przeciwpadaczkowymi. W rozpoznawaniu różnicowym padaczki i zaburzeń rytmu oraz ich wzajemnych relacji najbardziej przydatnym badaniem jest równoczesne 24-godzinne monitorowanie EKG i EEG oraz video EEG.


  5/7

  Tytuł oryginału: Korelacja stężeń kotyniny w płynie owodniowym, moczu matki oraz krwi matki i noworodka u ciężarnych narażonych na dym tytoniowy : praca doktorska
  Autorzy: Mańka Grzegorz, Bodzek Danuta (promot.).; Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Śląska Akademia Medyczna Katedra i Oddział Kliniczny Położnictwa i Ginekologii w Bytomiu
  Źródło: 2002, [1], 120 k. : il., tab., bibliogr. 125 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/7

  Tytuł oryginału: The relationship between concentrations of cotinine in serum during labour and concentrarions of haemoglobin and erythrocyte count in the blood during pregnancy.
  Autorzy: Mańka Grzegorz, Bodzek Piotr, Tyrpień Krystyna, Wielkoszyński Tomasz, Olejek Anita
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.47-49, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The objective of the research was to determine the relationship between the haemoglobin concentrations as well as erythrocyte count in the blood of pregnant women in given trimesters of pregnancy and exposure to tobacco smoke expressed in values of cotinine concentrations in the mother blood serum during labour. The research covered 100 patients with physiological pregnancy, which ended with delivery through natural passages at term. Analyses of regression curves for relationship between haemoglobin concentrations as well as erythrocyte count and cotinine concentrations in the mother serum during labour show that when cotinin concentrations grow, the erythrocyte count and haemoglobin concentrations in the mother blood drop in the 3rd trimester.


  7/7

  Tytuł oryginału: Rare case of early diagnosed intramural pregnancy.
  Autorzy: Olejek Anita, Mańka Grzegorz, Drębkowski Aleksander, Zamłyński Jacek, Nowak Leszek
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.66-67, il., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: We present a case of 42 years old patient with intramural pregnancy. The first diagnosis was establish according to ultrasound examination bud the ultrasound picture did not allow to differentiate in a straightforward way whether the pregnancy is located in the intramural part of the right hand side oviduct, or more typically in the ampullar part. We decided to perform the laparoscopy, and after the confirmation of diagnosis, we performed the classical supra-cervical uterus amputation. In conclusion, it seems that ultrasound examination followed possibly by laparoscopy is a sufficient method of diagnosis of intramural pregnancy.

  stosując format: