Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAŚLANKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Kliniczne i immunologiczne obserwacje w alloimmunologicznej małopłytkowości płodowo/noworodkowej.
Tytuł angielski: Clinical and immunological observations in fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia.
Autorzy: Uhrynowska Małgorzata, Maślanka Krystyna, Żupańska Barbara
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.197-202, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 64 dzieci (urodzonych przez 48 matek), u których stwierdzono alloimmunologiczną małopłytkowość płodowo/noworodkową. Najczęstszą przyczyną powodującą tę chorobę są przeciwciała anty-HPA/a i działania profilaktyczne powinny zmierzać do oznaczania antygenu HPA1a u wszystkich kobiet ciężarnych.

  Streszczenie angielskie: Clinical and immunological observations in 64 neonates with feto/neonatal alloimmune thrombocytopenia (F/NAIT) delivered by 48 mothers were performed. The most important cause of F/NAIT are anti-HPA1a antibodies, thus all pregnant women should be examined for HPA1a antigen.


  2/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie aparatu wewnątrzustnego u pacjentów chrapiących i z bezdechem śródsennym - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: The application of an intraoral appliance in the treatments of obstructive sleep apnoea - a preliminary report.
  Autorzy: Maślanka Teresa, Kalecińska Ewa, Bogucki Zdzisław Artur, Brzecka Anna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.133-136, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili problem bezdechu śródsennego oraz sposób wykonania aparatu redukującego chrapanie i towarzyszący mu bezdech śródsenny. Opisany aparat wewnątrzustny wykonywany jest indywidualnie dla każdego pacjenta z tworzyw termoplastycznych w określonym położeniu protruzyjnym. W trakcie przygotowywania aparatu kontrolowana jest czynność stawów skroniowo-żuchwowych za pomocą aksjografu Quick-Axis.

  Streszczenie angielskie: The authors present the problem of obstructive sleep apnoea, and describe the fabrication of an intraoral appliance reducing apnoea and snoring. The intraoral appliance described is made individualy for each patient in mandibular protrusion, using thermoplastic materials. During procedure the function of the temporomandibular joints is controlled with the use of a Quick-Axis axiograph.


  3/8

  Tytuł oryginału: Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej i densytometrii do badania tożsamości, czystości i zawartości w grupie wybranych leków psychotropowych, w aspekcie wymagań farmakopealnych : praca doktorska
  Autorzy: Maślanka Anna, Krzek Jan (promot.).; Uniwerystet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej w Krakowie
  Źródło: 2002, [6], 150 k. : il., tab., bibliogr. 131 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20472

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  4/8

  Tytuł oryginału: Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Stanach Zjednoczonych na przykładzie Erie w Pensylwanii.
  Autorzy: Maślanka Marek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.111-114
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  5/8

  Tytuł oryginału: Glutation - tiolowy antyoksydant.
  Tytuł angielski: Glutathione - thiol antioxidant.
  Autorzy: Pawłowska-Góral Katarzyna, Wardas Maria, Maciejewska-Paszek Izabela, Maślanka Agnieszka, Adamek Ewa, Karbowski Witold
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.79-88, bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/8

  Tytuł oryginału: Skuteczność przetoczeń koncentratów krwinek płytkowych u chorych zimmunizowanych.
  Tytuł angielski: Clinical effectiveness of platelet transfusions in alloimmunized patients.
  Autorzy: Maślanka Krystyna, Apel Daniel, Ceglarek Bernadetta, Uhrynowska Małgorzata, Dzieciątkowska Agnieszka, Żupańska Barbara
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.75-81, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono skuteczność 880 transfuzji koncentratów krwinek płytkowych (KKP) przetoczonych trzem grupom osób z małopłytkowością w przebiegu różnych chorób układu krwiotwórczego: a) 47 chorym z przeciwciałami HLA, b) 8 z przeciwciałami HLA i płytkowymi, c) 48 bez wykrywalnych przeciwciał. Przeciwciała HLA były wykrywane w teście limfocytotoksyczności (LCT), a przeciwciała skierowane do płytek w teście immunoenzymatycznym z użyciem przeciwciał monoklonalnych skierowanych do glikoprotein (GP) płytek krwi IIb/IIIa, Ib, Ia/IIa (MAIPA). Skuteczność transfuzji KKP oceniano na podstawie stanu klinicznego chorego l/lub skorygowanego wskaźnika płytek (CCI - corrected count increment). Wykazano, że skuteczność poszczególnych transfuzji u chorych z wykrywalnymi tylko przeciwciałami HLA była podobna jak u osób bez wykrywalnych przeciwciał (brak różnic statystycznych). Natomiast skuteczność KKP u chorych z przeciwciałami HLA i płytkowymi w porównaniu do chorych tylko z przeciwciałami HLA lub bez wykrywalnych była istotnie statystycznie niższa (p 0.01). Ponadto u każdego chorego oceniono brak lub obecność ogólnej oporności na przetaczanie płytki, uznając za oporność ponad 80 proc. nieskutecznych transfuzji. Oporność taką stwierdzono u wszystkich chorych z przeciwciałami HLA i płytkowymi, u 62 proc. chorych tylko z przeciwciałami HLa oraz u 48 chorych bez wykrywalnych przeciwciał.

  Streszczenie angielskie: Clinical effectiveness of 880 platelet transfusions from random donors was evaluated in three groups of hematological patients: a) 47 patients with HLA antibodies, b) 8 patients with HLA and platelet antibodies, c) without detectable antibodies. The HLA antibodies were investigated by the lymphocytotoxicity test (LCT), the platelet antibodies directed to GPIIb/IIIa, Ib, Ia/IIa by the monoclonal antibody immobilization of platelet antigens (MAIPA) technique. The effectiveness of platelet transfusions was assessed taking into account bleeding improvement, corrected count increment (CCI) and both of these parameters. The effectiveness of a particular platelet transfusion in patients with the HLA antibodies alone was similar to that observed in patients without detectable antibodies (the difference was not statistically significant). The effectivenes of platelet transfusions in patients with both, HLA and platelet antibodies, comparing to the patients with HLA antibodies alone or without antibodies, was statistically lower (p 0.01). A general refractoriness to platelet transfusions of each patient ( 80 p.c. noneffective transfusions) was also evaluated. It was observed in all the patients with HLA and platelet antibodies, in 62 p.c. of patients with HLA antibodies alone and in 48 of patients without detectable antibodies.


  7/8

  Tytuł oryginału: Wykrywanie przeciwciał płytkowych u chorych z małopłytkowością samoistną.
  Tytuł angielski: Platelet antibody detection in idiopathic thrombocytopenic purpura.
  Autorzy: Sikorska Anna, Maślanka Krystyna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.481-487, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano wykrywalność przeciwciał płytkowych u 427 chorych z małopłytkowością samoistną (ITP) w tym u 119 chorych z małopłytkowością ostrą i u 308 z małopłytkowością przewlekłą. Przeciwciała związane z płytkami chorych badano testem immunofluorescencyjnym (PIFT), natomiast przeciwciała w surowicy wykrywano techniką immunoenzymatyczną (MAIPA) z użyciem przeciwciał monoklonalnych skierowanych do GPIIb/IIIa, GPIb/IIa. Występowanie przeciwciał płytkowych ocenianych testem PIFT lub/i testem MAIPA stwierdzono u 136/427 chorych (31,2 proc.). Przeciwciała obecne na płytkach ujawniono u 21/81 (25,9 proc.) chorych z małopłytkowością ostrą i u 88/234 chorych (35,0 proc.) z małopłytkowością przewlekłą (różnica nieznamienna statystycznie (p 0,05). Przeciwciała w surowicy wykryto natomiast u 8/71 chorych (11,3 proc.) z małopłytkowością ostrą i u 54/201 (26,9 proc.) z małopłytkowością przewlekłą (różnica znamiennie statystyczna (p 0,01). Przeciwciała wykrytwane w surowicy dwukrotnie częściej skierowane były do GPIIb/IIIa i GPIa/IIa niż do GPIb.

  Streszczenie angielskie: Platelet antibodies were evaluated in 427 patient with idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP). Platelet-associated antibodies were detected by direct immunofluorescence (PIFT) and plasma antibodies by monoclonal antibodies immunomobilization of platelet antigens (MAIPA). Overall platelet antibodies in PFIT or/in MAIPA were noted in 136/427 (31.2 p.c.) of patients. Platelet-associated antibodies were found in 21/81 (25.9 p.c.) of patients with acute ITP and 82/234 (35.0 p.c.) of patients with chronic ITP. Difference was not evident statistically (p 0.05). Circulating plasma antibodies were noted in 8/71 (11.3 p.c.) of patients with acute ITP and in 54/201 (26.9 p.c.) with chronic ITP (statistically significant p 0.01). The frequency of plasma antibodies toward GPIIb/IIIa and GPIa/IIa were twice higher than to GPIb.


  8/8

  Tytuł oryginału: Małopłytkowość samoistna : przydatność diagnostyki immunologicznej oraz ocena przebiegu choroby i skuteczności leczenia : praca doktorska
  Autorzy: Sikorska Anna, Maślanka Krystyna (promot.).; Instytut Hematologii i Transfuzjologii Pracownia Immunologii Leukocytów i Krwinek Płytkowych w Warszawie
  Źródło: 2002, 65 k. : il., tab., bibliogr. 254 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21042

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: