Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAŁYSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Groby lekarzy na zabytkowych cmentarzach przy Rogatce w Kaliszu.
Tytuł angielski: Tombs of physicians at historical cemeteries near Rogatka in Kalisz.
Autorzy: Małyszko Stanisław
Źródło: Zesz. Nauk. Kalis. Tow. Lek. 2002 (8) s.83-110, il., bibliogr. s. 109-110
Sygnatura GBL: 734,454

Typ dokumentu:
 • praca historyczna


  2/15

  Tytuł oryginału: Zewnątrzpochodny układ krzepnięcia u pacjentów dializowanych otrzewnowo leczonych erytropoetyną.
  Tytuł angielski: Extrinsic coagulation pathway in peritoneally dialyzed patients treated with erythropoietin.
  Autorzy: Małyszko Jolanta, Małyszko Jacek S., Suchowierska Ewa, Pawlak Krystyna, Myśliwiec Michał
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.139-141, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W przewlekłej niewydolności nerek występują zaburzenia hemostazy wynikające przede wszystkim z upośledzenia funkcji płytek krwi oraz ich interakcji ze ścianą naczyń krwionośnych. Erytropoetyna, stosowana w leczeniu niedokrwistości, wpływa na układ hemostazy u chorych dializowanych. Celem pracy była ocena składowych zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia u chorych dializowanych otrzewnowo leczonych przez 3 miesiące erytropoetyną. Badaniami objęto 11 chorych dializowanych metodą ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO), którym podawano erytropoetynę podskórnie w dawce 3 x 2000 U tygodniowo przez 3 miesiące. Stężenie hemoglobiny, hematokrytu, liczba erytrocytów wzrosła w sposób istotny statystycznie po 1 miesiącu leczenia erytropoetyną. Nie zaobserwowano istotnych statystycznie zmian w stężeniach składowych zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia i trombomoduliny - markera uszkodzenia śródbłonka u osób dializowanych otrzewnowo otrzymujących erytropoetynę przez 3 miesiące. Leczenie chorych dializowanych otrzewnowo erytropoetyną przez 3 miesiące nie pogłębia uszkodzenia śródbłonka i nie powoduje istotnych zmian w składowych zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia.

  Streszczenie angielskie: In chronic renal failure, disturbances in hemostasis are predominantly due to the defective platelet function and platelet/vessel wall interactions. Erythropoietin, used in the treatment of renal anemia, affects hemostasis in dialized patients. The work was aimed at assessing the components of exrtinsic coagulation pathway in patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) in the course of erythropoietin therapy. The studies were performed on 11 CAPD patients, administered with subcutaneous erythropoietin in a dose of 2000 U three times a week for a 3 months time. Hemoglobin, hematocrit and erythrocyte count increased significantly after 1 month of the treatment. Tissue factor, tissue factor pathway inhibitor (total, free and truncated), factor VII and X as well as thrombomodulin - marker of endothelial celi injury did not change significantly during 3 months of erythropoietin therapy when compared to the baseline values. Erythropoietin treatment in CAPD patients did not affect significantly extrinsic coagulation pathway and andothelial function.


  3/15

  Tytuł oryginału: Simwastatyna a zewnątrzpochodny układ krzepnięcia u pacjentów dializowanych otrzewnowo.
  Tytuł angielski: Simvastatin and extrinsic coagulation pathway in peritoneally dialyzed patients.
  Autorzy: Małyszko Jolanta, Małyszko Jacek S., Hryszko Tomasz, Pawlak Krystyna, Myśliwiec Michał
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.519-524, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pacjenci dializowani otrzewnowo (CADO) są predysponowani do zaburzeń gospodarki lipidowej i obarczeni dużym ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego. Statyny (inhibitory reduktazy hydroksy-metyloglutarylo-koenzymu A) wpływają korzystnie na profil lipidowy i układ hemostazy w chorobach nerek. Celem pracy była ocena wybranych parametrów układu hemostazy: zewnątrzpochodnego układu krzepnięcia - całkowitego, wolnego i niepełnołańcuchowego TFPI (tissue factor pathway inhibitor - inhibitor zewnątrzpochodnej drogi krzepnięcia), TF (tissue factor - czynnik tkankowy), kompleksów TFPI/Xa i TF/VIIa, markera uszkodzenia komórek śródbłonka - czynnika von Willebrada - vWF, a także gospodarki lipidowej u 10 pacjentów z hiperlipidemią dializowanych CADO, leczonych przez 3 miesiące simwastatyną (Zocor, MSD). Stężenie cholesterolu i LDL obniżyło się istotnie już po 1 miesiącu podawanie simwastatyny i pozostawało obniżone przez dalszy okres terapii. Stężenie niepełnołańcuchowego TFPI uległo istotnemu obniżeniu po 1 miesiącu leczenia i pozostawało obniżone przez dalszy okres leczenia, zaś całkowitego TFPI obniżyło się istotnie po 3 miesiącach, podczas gdy stężenie wolnego TFPI, kompleksów TFPI/Xa, TF/VIIa, TF oraz czynnika von Willebranda nie zmieniało się podczas leczenia. Simwastatyna jest skutecznym lekiem hipolipemizującym i nie wpływa istotnie na funkcję śródbłonka oraz zewnątrzpochodny układ krzepnięcia,

  Streszczenie angielskie: Peritoneally dialyzed subjects (CAPD) are prone to dyslipidemia and have a high risk of cardiovascular death. Statins (hydroxy-methylglutarylo CoA reductaze inhibitors) shown beneficial effects on serum lipids and hemostasis in kidney diseases. The purpose of this study was to assess platelet functions, some hemostatic parameters-extrinsic coagulation pathway-total, truncated, free TFPI (tissue factor pathway inhibitor), TF (tissue factor), TFPI/Xa and TF/VIIa complex, as well as marker of endothelial cell injury - von Willebrand factor - vWF and serum lipids in 10 hyperlipidemic CAPD patients treated with simvastatin (Zocor, MSD, at a dose of 10 mg at bedtime) for 3 months. Cholesterol and LDL fell significantly as early as after 1 month and remained lowered during further months of the therapy. No significant changes in von Willebrand factor, free TFPI, TF, TFPI/Xa and TF/VIIa complex were found during therapy with simvastatin. Truncated TFPI decreased significantly as early as after 1 month and total TFPI decreased after 3 months of the therapy with simvastatin. Simvastatin is an effective hypolipemic agent. It seems that simvastatin have no or only little effect on endothelial function and extrinsic coagulation pathway in peritoneally dialyzed patients.


  4/15

  Tytuł oryginału: Effects of fluvastatin on homocysteine and serum lipids in kidney allograft recipients.
  Autorzy: Małyszko Jolanta, Małyszko Jacek S., Brzósko Szymon, Pawlak Krystyna, Myśliwiec Michał
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.52-54, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Hyperhomocysteinemia is now recognized as an independent risk factor for atherosclerotic cardiovascular disease in patients with normal renal function. Hyperhomocysteinemia is common in patients with chronic renal failure. Kidney transplant recipients have a high risk of cardiovascular death. Recently, attention has been paid to the association between homocysteine and cardiovascular disease. Dyslipidemia is also common in kidney transplant recipients. The purpose of this study was to assess whether fluvastatin in a dose of 20 mg affects homocysteine concentration in 10 stable renal transplant recipients. We evaluated Hcy, lipoprotein (a) by the use of commercially available kits as well as plasma fibrinogen and cholesterol, triglycerides and albumin levels. All the parameters were studied before and after 1,2 and 3 months of fluvastatin treatment. Cholesterol and LDL decreased significantly as early as after I month and remained lowered during the therapy. No significant changes in Hcy, lipoprotein (a) and fibrinogen were found during therapy with fluvastatin. Fluvastatin is an effective hypolipemic agent and has no effect on Hcy and fibrinogen concentration in kidney tranplant recipients.


  5/15

  Tytuł oryginału: Effects of immunosuppressive drugs on platelet aggregation in vitro.
  Autorzy: Małyszko Jolanta, Małyszko Jacek S., Takada Akikazu, Myśliwiec Michał
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (1) s.55-68, il., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • farmacja
 • hematologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Disturbances in platelet functions are found in kidney diseases and may contribute to the progression of atherosclerosis with its thrombotic complications. Kidney allograft recipients are particularly prone to dyslipidemia and have a high risk of cardiovascular death. The purpose of this work was to assess effects of various immunosuppressive drugs on aggregation of platelets obtained from healthy volunteers and chronically hemodialyzed patients. Platelet aggregation in the whole blood and in PRP was induced by collagen (2-ćg/ml whole blood and PRP) arachidonic acid (0.75 mM whole blood and PRP). ADP (10 ćM-whole blood and 5 ćM-PRP), ristocetin (0.75 mg/ml - whole blood and 1.5 mg/ml - PRP) and was studied after preincubation with clinically relevant concentrations of cyclosporine A, FK 506, 15-deoxyspergualin, azathioprine, mizoribine, mycophenolic acid and mycophenolate mofetil. Preincubation with cyclosporine A resulted in a significant increase in platelet aggtegation, whereas preincubation with FK 506, azathioprine, mizoribine, mycophenolic acid and mycophenolate mofetil caused a decrease in platelet aggregation. 15-deoxyspergualin did not affect platelet aggregation. Enhanced plateled aggregation. Enhanced platelet aggregation in CSA-treated kidney allograft recipients may have clinical implications in regard to the reported tendency to thrombosis in those patients, and to CSA-induced nephrotoxicity. Thus, inhibition of platelet activity in these patients might be of clinical benefit.


  6/15

  Tytuł oryginału: Ruchoma skrzeplina w prawym przedsionku u pacjenta z ostrą, masywną zatorowością płucną.
  Tytuł angielski: Right atrial mobile thrombus in patient with acute, massive pulmonary embolism.
  Autorzy: Ciurzyński Michał, Mikaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Liszewska-Pfejfer Danuta, Biederman Andrzej, Mayzner-Zawadzka Ewa, Małysz Jerzy, Lichodziejewska Barbara
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.179-182, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pacjent A. M. lat 71 został przyjęty do Kliniki Urologii Akademii Medycznej - Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie z powodu objawowej kamicy moczowodowej celem wykonania przezskórnej nefrolitotrypsji. W stanie ogólnym dobrym został zakwalifikowany do zabiegu, który przeprowadzono bez powikłań. W szóstej dobie po operacji chorego przyjęto do Oddziału Intensywnej Terapii (OIT) z powodu pogorszenia stanu ogólnego i wystąpienia objawów niewydolności oddechowej. Mimo stosowanego w OIT leczenia (cefuroxym, nadroparyna, furosemid, insulina, płyny iv.) stan pacjenta pozostawał ciężki, utrzymywały się kliniczne i gazometryczne cechy niewydolności oddechowej. Chorego z podejrzeniem zatorowości płucnej skierowano do Pracowni Echokardiografii Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii IS AM. W wykonanym badaniu echokardiograficznym stwierdzono w poszerzonym prawym przedsionku dużą, ruchomą skrzepliną, przymocowaną do przegrody międzyprzedsionkowej w miejscu otworu owalnego, częściowo wpadającą w czasie rozkurczu do znacznie poszerzonej jamy prawej komory. Ponadto obserwowano echokardiograficzne cechy charakterystyczne dla ostrej, masywnej zatorowości płucnej. Pacjenta w trybie natychmiastowym przekazano do Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie, podczas przeprowadzonej w tym samym dniu operacji stwierdzono skrzeplinę w otworze owalnym oraz świeże, masywne skrzepliny w płatowych gałęziach prawej i lewej tętnicy płucnej. Wykonano embolektomię obu tętnic płucnych. Po ogrzaniu pacjenta próba odłączenia od krążenia pozaustrojowego okazała się nieskuteczna ...

  Streszczenie angielskie: A 71-year old man suffering from uteterolithiasis was admitted to the Department of Urology University of Warsaw - Infant Jesus Hospital and scheduled for percutaneous nephrolithotrypsy. On the sixth postoperative day the patient required admission to the intensive care unit due to the clinical and biochemical signs of respiratory insufficiency. To diagnose the acute pulmonary embolism the transthoracic echocardiographic examination (TTE) in Echocardiography Laboratory of Department of Internal Medicine and Cardiology was performed. TTE showed in the right atrium a highly mobile, longitudinal, additional echo attached to the interatrial septum in the place of foramen ovale, prolapsing in diastole into the right ventricle. After that TTE showed typical echocardiographic signs of acute massive pulmonary embolism. The patient was immediately transferred to Cardiac Surgery Unit in the Institute of Cardiology and on surgery longitudinal thrombus in foramen ovale and massive, fresh thrombi in lobar branches of the right and left pulmonary arteries were found. Unfortunately after embolectomy had been performed, the attempts to wain the patient from cardiopulmonary by-pass failed due to insufficient right ventricle. Discussion demonstrates the methods of treatment of the patient with acute pulmonary embolism and right atrial mobile thrombus.


  7/15

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i klinika osteodystrofii nerkowej z uwzględnieniem nowych markerów biochemicznych obrotu kostnego.
  Tytuł angielski: Pathogenesis, symptoms, diagnosis and new biochemical markers of bone metabolism in renal osteodystrophy.
  Autorzy: Małyszko Jolanta
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.100-105, bibliogr. 69 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • toksykologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Osteodystrofia nerkowa, bedąca wieloprzyczynowym zaburzeniem przebudowy kości jest częstym powikłaniem ze strony układu kostno-stawowego występującym u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek. Termin ten obejmuje kilka jednostek (osteomalacja, osteopenia, adynamiczna choroba kości, osteitis fibrosa, osteodystrofia mieszana), które charakteryzują się podobnymi, jednak pojawiającymi sie dopiero przy znacznym zaawansowaniu choroby kości, objawami klinicznymi (świąd skóry, zwapnienia pozaszkieletowe, bóle kostne, miopatia). Jedyną metodą, która jest w stanie precyzyjnie określić statyczny i metaboliczny metabolizm kostny jest biopsja kości - "złoty standard" wykonywana po 2-krotnym podaniu tetracyklin, inne pomocnicze metody obrazowe to tomografia komputerowa, densytometria, USG, scyntygrafia, badania izotopowe ze znakowanym wapniem i bisfosfonianami. Do tej pory rutynowo wykorzystywano ocenę stężenia PTH, wapnia, fosforanów i fosfatazy zasadowej w surowicy. Metabolizm kostny można także oceniać poprzez badanie enzymów i białek wytwarzanych przez osteoblasty, osteoklasty czy fragmentów białkowych uwalnianych w procesie resorpcji kości. Największym problemem pozostaje ocena wartości biochemicznych markerów obrotu kostnego w rozpoznawaniu poszczególnych typów osteodystrofii nerkowej. W pracy przedstawiono patogenezę, diagnostykę i klinikę osteodystrofii nerkowej z uwzględnieniem nowych biochemicznych markerów obrotu kostnego.

  Streszczenie angielskie: Renal osteodystrophy, which include changes in mineral metabolism and bone structure, is an almost universal complication of progressive renal failure. There are several types of renal bone disease (osteitis fibrosa, osteomalacia, adynamic bone disease, osteopenia, mixed osteodystrophy), with similar clinical symptoms (pruritus, extraskeletal calcifications, bone pain, miopathy), however, occurring with advanced bone disease. The only method to assess precisely statical and dynamic bone metabolism is bone biopsy - "gold standard", after double tetracycline labelling. The other methods include computed tomography, densitometry, ultrasonography, scintygraphy, isotopic methods with labelled calcium and bisphosphonates. In biochemical diagnostics of renal osteodystrophy, serum PTH, calcium, phosphate and alkaline phosphatase are routinely assessed. Bone turnover can also be studied by measuring enzymes and proteins secreted by osteoblastas, osteoklasts or protein fragments released during bone resorption. The main remaining problems is the value of biochemical markers of bone metabolism in the diagnosis of different types of renal osteodystrophy. In this paper pathogenesis, diagnosis, symptoms and new biochemical markers of bone metabolism are discussed.


  8/15

  Tytuł oryginału: Effects of combination of cyclosporine with losartan or enalapril on kidney function in uremic rats.
  Autorzy: Azzadin Arsalan, Małyszko Jolanta, Małyszko Jacek S., Tankiewicz Anna, Myśliwiec Michał, Buczko Włodzimierz
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.469-473, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Long-term treatment with cyclosporine in solid organ transplantation has been shown to be associated with the development of hypertension and nephrotoxicity. Angiotensin-converting enzyme inhibitors have well-known nephroprotective properties and may prevent cyclosporine A (CYA)-induced hypertension. Angiotensin receptor I antagonists have similar properties. The purpose of this study was to investigate if losartan or enalapril could be administered with CYA to reduce its nephrotoxic effect in uremic rats. The studies were performed on the following groups of rats: group I - control; group II - control rats + lossartan; group III - control rats + CYA; group IV - uremic rats; group V - uremic rats + losartan; group VI - uremic rats + CYA; group VII - uremic rats + losartan + CYA, group VIII - control rats + enalapril; group IX - control rats + enalapril + CYA; group X - uremic rats + enalapril; group XI - uremic rats + enalapril + CYA. Pretreatment with CYA, losartan or enalapril in uremic rats resulted in a significant increase in urea and creatinine levels and a decrease in hematocrit. The same effect was observed when uremic rats were given CYA + losartan or CYA + enalapril. Pretreatment with losartan was associated with the increase in the level of CYA much higher than with CYA treatment alone. Similarly, pretreatment with enalapril resulted in a significant increase in CYA concentration in both groups of rats given CYA: uremic and non-uremic. Results of our study show that the treatment with cyclosporine and a combination of losartan or enalapril results in an increase in creatinine...


  9/15

  Tytuł oryginału: Some aspects of hemostasis in CAPD patients treated with erythropoietin.
  Autorzy: Małyszko Jolanta, Suchowierska Ewa, Małyszko Jacek S., Myśliwiec Michał
  Źródło: Kidney Blood Press. Res. 2002: 25 (4) s.240-244, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,314

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Bleeding diathesis and simultaneous thrombotic complications may be seen in dialyzed patients. Erythropoietin may shift the precarious balance of the hemostatic system towards thrombosis. Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI) is a key protein linking coagulation and fibrinolysis. Methods: The effects of 3-month erythropoietin treatment on some hemostatic parameters - TAFI, fibrinolytic activity index (FAI), markers of ongoing coagulation (thrombin-antithrombin complexes and prothrombin fragments 1 + 2), marker of ongoing fibrinolysis (plasmin-antiplasmin complexes) and marker of endothelial cell injury (thrombomodulin) - were studied in 17 patients on continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). Patients on CAPD not treated with rHuEPO were also studied. Healthy volunteers served as a control group. 2,000 U erythropoietin was given subcutaneously three times a week. Commercially available kits were used to determine hemostatic parameters. Results: All the hemostatic parameters studied were significantly higher in CAPD patients when compared to the control group. All these hemostatic parameters except the plasmin-antiplasmin complexes did not differ significantly between patients before rHuEPO therapy and patients without rHuEPO. Erythropoietin therapy resulted in a significant decrease in plasmin-antiplasmin complexes, a significant rise in FAI after 3 months of drug administration, and a tendency to decrease the TAFI concentration and activity (after 1 month, p = 0.11 and p = 0.10, respectively; after 3 months p = 0.07 and p = 0.06, respectively)...


  10/15

  Tytuł oryginału: Metabolizm kostny u chorych z zespołem uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS) : praca doktorska
  Autorzy: Krajewski Jacek Piotr, Małyszko Jolanta (promot.).; Akademia Medyczna Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Białymstoku
  Źródło: 2002, 72 k. : il., tab., bibliogr. 128 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19910

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/15

  Tytuł oryginału: Porównanie diagnozy SCAN z diagnozą kliniczną.
  Tytuł angielski: Comparison between a SCAN diagnosis and a clinical diagnosis.
  Autorzy: Małyszczak Krzysztof, Rymaszewska Joanna, Hadryś Tomasz, Adamowski Tomasz, Kiejna Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.377-380, tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is to present comparison of clinical diagnoses and SCAN (Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry, version 2.1) diagnoses of patients treated in day care and inpatients wards. SCAN was translated at Medical University of Wrocław according to WHO permission. It is a part of multicenter study evaluating effectiveness of treatment in conventional psychiatric hospital and day hospital for acute psychiatric patients. Clinical diagnoses were made using ICD-10 classification system. Till now 56 patients were examined, 15 men and 39 women in age from 21 to 65 years old, median age 45 years old. Among them 31 patients were treated in day care wards, and 25 patientswere treated inpatients wards. During standard medical procedure diagnoses of 25 patients were classified into the block F2, and 19 patients into the block F3 of ICD-10 classification. Schizophrenia were diagnosed in 16 patients of, 19 patients had diagnosis of depressive disorder, and 21 - of other mental disorders. Clinical diagnoses were in most of the cases single one: there were only 6 cases with double (comorbid) diagnoses. SCAN diagnoses were multiple, ranged from 1 to 12 (median 3) for one patient. Many concomitant SCAN diagnoses referred to tobcco use, sleep disorders, and somatoform disorders. Cohen's jappa coefficient for the block F2 was 0.78, for schizophrenia - 0.62, for the block F3 - 0.42, and for depression - 0.36. rtesults showed low agreement between clinical and SCAN diagnoses, particularly for mood disorders. The expanations of such discrepancies could be...


  12/15

  Tytuł oryginału: Formularz Niesprawności Społecznej Groningen (GSDS) w badaniu wieloośrodkowym EDEN.
  Tytuł angielski: The Groningen Social Disabilities Schedule (GSDS) in multicenter study EDEN.
  Autorzy: Rymaszewska Joanna, Małyszczak Krzysztof, Jarosz-Nowak Joanna, Kiejna Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.381-387, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The paper presents an instrument for estimation of social functioning Groningen Social Disabilities Schedule (GSDS). Analysis of reliability in patients' social disability assessment made by research assistants during the GSDS training in research project EDEN was also described.


  13/15

  Tytuł oryginału: Wpływ hemodializy na glikoproteinę Ib i reaktywność krwinek płytkowych u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.
  Tytuł angielski: Influence of hemodialysis on expression of glycoprotein Ib and platelets reactivity in end stage renal failure patients.
  Autorzy: Brzósko Szymon, Hryszko Tomasz, Żak Janusz, Wysocka Jolanta, Małyszko Jolanta, Myśliwiec Michał
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.823-825, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekłą niewydolność nerek (PNN) charakteryzują złożone zaburzenia hemostazy. Defekt hemostazy pierwotnej jest częstą przyczyną wystąpienia powikłań krwotocznych. Sam zabieg hemodializy (HD) wpływa na funkcję płytek krwi (kluczowego elementu hemostazy pierwotnej), która bezpośrednio po zabiegu jest upośledzona. Opisano różne zaburzenia funkcji trombocytów u chorych z PNN i czynników do tego prowadzących. Wśród nich bierze się pod uwagę defekt adhezji, gdzie kluczową rolę odgrywa kompleks glikoproteiny Ib (GPIb) i IX. Celem badania było określenie stopnia aktywacji, reaktywności płytek i ekspresji Gp Ib u chorych przewlekle dializowanych. Do badania wykorzystano metodę cytometrii przepływowej, do stymulacji trombocytów użyto trombinę. Oceniono błonową ekspresję GP Ib i selektyny P u 14 chorych hemodializowanych przed i po stymulacji trombiną, przed i po zabiegu HD oraz u 10 zdrowych osób, jako kontroli. Grupa badana charakteryzowała się mniejszą ekspresją GP Ib na płytkach nie aktywowanych, natomiast po aktywacji trombiną istotnie mniejszą ekspresją selektyny P. Trombocyty grupy badanej charakteryzowały się znacznie mniejszą ekspresją GP Ib po zabiegu HD, ale nie wykazano różnicy w ekspresji selektyny P. Po HD na płytkach aktywowanych wykazano mniejszą redukcję ekspresji GP Ib niż przed zabiegiem HD. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że pacjenci z PNN, hemodializowani mają zmniejszona ekspresję GP Ib oraz reaktywność trombocytów; zabieg HD powoduje ...

  Streszczenie angielskie: Complex disturbances in hemostasis characterise chronic renal insufficiency. Defect of primary hemostasis is a common cause of bleeding complications. The hemodialysis procedure (HD), by itself, influences platelet function (the key part of primary hemostasis) which is compromised after the procedure. Many functional defects of thrombocytes have been described in end stage renal failure (ESRF) patients; one of them is adhesion defet where the pivotal role plays the complex of glycoprotein Ib (GP Ib) and IX. The aim of the study was to determine the extent of activation, reactivity of platelets and expression of GP Ib in ESRF patients. The flow cytometry method was used, and thrombin was used for stimulation of thrombocytes. Membrane expression of GP Ib and selectin P was assessd in 14 hemodialysed patients before and after stimulation with thrombin, before and after HD and in 10 healthy persons. The patient group had lower expression of GP Ib on resting platelets and significantly lower expression of selectin P after stimulation with thrombin when compared to the control group. After HD, thrombocytes had much lower expression of GP Ib; however there was no difference in expression of selectin P when compared to the state before HD. A lower reduction of GP Ib expression after stimulation with thrombin was observed after and before HD. On the basis of the results the following conclusions may be drawn: hemo-dialysed ESRF patients have lower expression of platelet GP Ib ...


  14/15

  Tytuł oryginału: Amplitudy załamków wzrokowych potencjałów wywołanych w grupie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii.
  Tytuł angielski: Amplitudes of visual evoked potentials in a group of patients diagnosed with schizophrenia.
  Autorzy: Pilecki Witold, Małyszczak Krzysztof, Kubiszewski Marek, Maciejowski Andrzej, Sobieszczańska Małgorzata
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.365-370, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie wywołanych potencjałów wzrokowych przeprowadzono w grupie 30 pacjentów (22 kobiet i 8 mężczyzn) ze schizofrenią rozpoznaną wg kryteriów DSM-III-R, (6 - osób schizofrenia zdezorganizowana, 12 - schizofrenia paranoidalna, 6 - schizofrenia rezydualna i 6 - schizofrenia niezróżnicowana). W okresie badania 20 pacjentów było leczonych neuroleptykami, 10 pacjentów nie przyjmowało leków psychotropowych. Grupa kontrolna składała się z 50 zdrowych osób (25 kobiet i 25 mężczyzn). Zastosowano stymulację pełną szachownicą. Rejestrowano różnicę potencjałów pomiędzy elektrodą umieszczoną na szczycie głowy a punktami O1 i O2. Oceniano symetrię wykresów oraz amplitudy załamków i porównywano z wykresami uzyskanymi u osób zdrowych. Wyniki wykazały różnice średniej amplitudy załamków P1, P100 i N2. Średnia amplituda załamków P1 i N2 była większa w grupie chorych, natomiast średnia amplituda P100 była większa w grupie kontrolnej. Różnice amplitud były symetryczne i dotyczyły zarówno załamków prawostronnych, jak i lewostronnych. W przypadku załamków N1 i P300 różnice rozkładu amplitud nie były statystycznie znamienne. Odchylenia standardowe amplitud w grupie chorych były kilkakrotnie większe niż w grupie kontrolnej, co świadczy o większej zmienności międzyosobniczej wzrokowych potencjałów wywołanych u osób z rozpoznaniem schizofrenii.

  Streszczenie angielskie: A study of visual evoked potentials (VEP) was carried out on a group of 30 patients (8 males and 22 females) with a DSM-III-R diagnosis of schizophenia: disorganised (5 cases), paranoid (12), residual (6), or undifferentiated schizophrenia (6 cases). During the study 20 patients were treated with neuroleptics, while 10 patients received no psychotropic medication. A control group consisted of healthy persons (25 males and 25 females). A full chessboard stimulation was applied. Differences between evoked potentials from electrodes located on the top of the head and in EEG points O1 and O2 were registered. Symmetry of registered VEPs and their amplitudes were assessed and compared with these obtained from healthy controls. Differences in mean amplitudes of P1, P100 and N2 were found. The mean amplitudes of P1 and N2 were higher in the group of schizophrenic patients, while the mean P100 amplitude was higher in the control group. The amplitude differences were symmetrical and pertained both to left-and right-sided VEPs. As regards N1 and P300 amplitudes, the differences in their distribution were statistically insignificant. Standard deviations of amplitudes in the group of schizophrenic patients were much higher than these in the control group, which indicates a much more marked inter-individual VEP variability in patients diagnosed with schizophrenia.


  15/15

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego.
  Autorzy: Małyszko Jacek, Małyszko Jolanta
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (9) s.8, 10-12, 14-17
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zakażenia układu moczowego (zum) należą do najbardziej rozpowszechnionych schorzeń infekcyjnych występujących u ludzi. Są jedną z najczęstszych dolegliwości, z którymi chorzy zgłaszają się do lekarza ogólnego. Stanowią około 10-20 proc. wszystkich zakażeń pozaszpitalnych i około 40-50 zakażeń szpitalnych.

  stosując format: