Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAŁKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Występowanie próchnicy i wad zgryzu u 15-letniej młodzieży wiejskiej z powiatu siedleckiego.
Tytuł angielski: Caries prevalence and presence of malocclusion of 15-year-old schoolchildren of rural Siedlce region.
Autorzy: Małkiewicz Konrad
Źródło: Pozn. Stomatol. 2002: 29 s.155-161, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 715,032

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/7

  Tytuł oryginału: Polychlorinated biphenyls induce changes in glial fibrillary acidic protein levels in rat brain.
  Tytuł polski: Polichlorowane bifenyle indukują zmiany poziomu kwaśnego włóknistego białka glejowego (GFAP) w mózgu szczura.
  Autorzy: Małkiewicz Katarzyna, Benedikz Eirikur, Folkesson Ronnie, Winblad Bengt, Kamiński Marcin, Brzeziński Jacek
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.33-43, il., tab., bibliogr. 29 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badanie działania neurotoksycznego polichlorowanych bifenyli oparte było na pomiarze zmian stężenia Kwaśnego Włóknistego Białka Glejowego (GFAP) w częściach anatomicznych mózgów szczurów narażanych na Aroclor 1254. Szczurom, samcom, stada Wistar podawano doustnie Aroclor w dawkach 100 mg/kg/dzień przez 6 dni lub 350 mg/kg/dzień przez 4 dni. Badanie histologiczne mózgów oraz pomiar białka GFAP metodą ELISA-sandwich wykonywano po 2 i 21 dniach od zakończenia narażenia na ksenobiotyk. Zwierzęta narażane na niższą dawkę przeżyły cały okres doświadczenia, w grupie narażonej na wyższą dawkę zanotowano 50 poc. śmiertelność po 2 dniach, a po 21 tylko jedno z sześciu zwierząt pozostało przy życiu. Zwierzęta narażone na PCBs wykazywały zahamowanie przyrostu masy ciała. Wyniki oznaczania stężenia białka GFAP w częściach anatomicznych mózgów szczurów narażanych na Aroclor 1254 w odniesieniu do kontrolnych wykazywały statystycznie istotny 21 proc. wzrost stężenia tego białka w rdzeniu przedłużonym i 14 proc. w móżdżku zwierząt narażonych na niższą dawkę, badanych po 2 dniach i odpowiednio 27 proc. i 11 proc. po 21 dniach. W grupie narażonej na wyższą dawkę statystycznie istotny wzrost po 2 dniach obserwowano w móżdżku (16 proc.) i w hipokampie (54 proc.). Zaobserwowano również zmiany histopatologiczne w móżdżku i korze mózgowej szczurów narażanych na niższą dawkę Arocloru 1254. Wyniki te wskazują, że ekspozycja młodych szczurów na mieszaninę techniczną polichlorowanych bifenyli - Sroclor 1254 powoduje zmiany poziomu białka GFAP, którym towarzyszą zmiany histopatologiczne co świadczy o neurotoksycznym oddziaływaniu tych ksenobiotyków.

  Streszczenie angielskie: To assess the polychlorinated biphenyls (PCBs) neurotoxicity, Aroclor 1254 was administered orally to rats (100 mg/kg/day for days or 350 mg/kg/days). After 2 or 21 days following treatment glial fibrillary acidic protein (GFAP) level in brain regions and histological studies were done. PCBs-treated rats showed statistically significant GFAP-level increase in medulla oblongata, cerebellum and hipocampus. PCBs--induced histopathological changes in cerebellum and cortex were observed. These results showed that oral exposure of young rats to Aroclor 1254 resulted in GFAP-level increase accompanied by histological abnormalities in brain confirming that this mioxture of PCB's is neurotoxic.


  3/7

  Tytuł oryginału: Wielospecjalistyczne, zespołowe leczenie dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego.
  Tytuł angielski: The multispecialist and team treatment of children with a lip and/or palatal cleft.
  Autorzy: Małkiewicz Elżbieta
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (1) s.5-9, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zostały przedstawione główne założenia opracowanego w 1999 roku, przez powołany przez Ministra Zdrowia zespół ekspertów, "Programu wielospecjalistycznej opieki leczniczej nad dziećmi z rozszczepem podniebienia". Ukazane zostały przejęte w ramach programu standardy postępowania leczniczego oraz standardy dotyczące ośrodków realizujących program. Następnie omówiono aktualny etap wdrożenia programu.

  Streszczenie angielskie: The main targets of "Multispecialist program of medical care for children with palatal or/and labial cleft", which was prepared by experts appointed by Ministry of Health, are shown in this article. The standards of medical treatment and procedures current in medical centers are presented. The actual progress of realizaiton of prepared in 1999 program is also shown.


  4/7

  Tytuł oryginału: Monitorowanie wielospecjalistycznego leczenia pacjentów z rozszczepami podniebienia.
  Tytuł angielski: Monitoring of multidysciplinary treatment of patients with palatal cleft.
  Autorzy: Małkiewicz Elżbieta, Pisulska-Otremba Agnieszka, Liśniewska-Machorowska Barbara
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (1) s.11-18, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było monitorowanie programu wielospecjalistycznej opieki nad dziećmi z rozszczepami podniebienia pierwotnego i/lub wtórego w roku 2000. Ocenę jakości leczenia przeprowadzano w 5 spośród 10 zakwalifikowanych w wyniku konkursu ośrodkach. Badania prowadziły przeszkolone zespoły złożone z lekarzy chirurgów i ortodontów spoza kontrolowanych ośrodków. Oceniono 146 pacjentów z jedno- lub obustronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego w trzech grupach wiekowych: 5, 10 i 15 lat. Wśród kryteriów chirurgicznych uwzględniono estetykę nosa, wargi górnej, kształt przedsionka jamy ustnej i morfologię oraz funkcję podniebienia. Zastsowoano 5-stopniową skalę oceny. Badanie ortodontyczne obejmowało ocenę stanu uzębienia przy pomocy wskaźnika intensywności próchnicy PUW (puw). Do oceny stanu zgryzu zastosowano 5-stopniowy wskaźnik GOSLON oraz podział na wady zgryzu jedno-, dwu- lub trójpłaszczyznowe. Ogólny wynik oceny estetyki nosa, wargi, przedsionka i stanu podniebienia mieścił się między oceną dobrą (4 punkty) i zadowalającą (3 punkty). Zaledwie 4,8 proc. badanych miało uzębienie bez próchnicy. W skali GOSLON zgryz w granicach normy (1 i 2 stopień) stwierdzono u 35,5 proc. pacjentów. Nasilone wady zgryzu (4 w skali GOSLON) występowały u 29 proc. badanych. Najpoważniejsze wady zgryzu, wymagające leczenia chirurgicznego, stwierdzono u 13 proc. pacjentów. W celu wysunięcia wiążących wniosków należy przeprowadzić ocenę większej liczby dzieci z rozszczepami we wszystkich zakwalifikowanych do realizacji programu ośrodkach.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this research was to assess the ourcomes of care for children with cleft lip and palate provided in 5 out of 10 cleft palate units which were qualified to realize the programme. The quality of treatment was externally assessed by a team which comprised a surgeon and an orthodontist. A total of 146 patients with UCLP and BCLP at age 5, 10 and 15 years were examined. Among the esthetic criteria there were the nasolabial apperance, the shape of the vestibular region and the morphology and function of the palate. The state of dentition was assessed by the DMFT (dmft) index and the dental arch relationship by the GOSLON index. The overall results of the esthetic criteria fell between good and fair. Good dental arch relationship (GOSLON 1 and 2) was stated in 35,5 p.c. of children and poor (GOSLON 4) in 29 p.c. of patients. Very poor arch relationship was observed in 13 p.c. of cases. In conclusion it has to be stated that a larger group of patients in all accredited cleft units has to be examined before quality and effectiveness of treatment in these units is judged.


  5/7

  Tytuł oryginału: Analiza spektralna zmian koloru zębów zachodzących pod wpływem ich wybielania preparatem VivaStyle.
  Tytuł angielski: Spectral analysis of the colour changes occurring in teeth bleached with VivaStyle.
  Autorzy: Małkiewicz Konrad
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 3 s.14-19, il.,tab., bibliogr. [10] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Grupę 22 zębów trzonowych wolnych od próchnicy poddano procedurze wybielania przy użyciu preparatu VivaStyle firmy Ivoclar Vivadent opartym na 10 proc. nadtlenku mocznika. Zęby trzonowe przechowywano w fizjologicznym roztworze soli z dodatkiem tymolu w temperaturze 37řC. Szkliwo na powierzchniach policzkowych zębów wygładzono za pomocą drobnoziarnistego wiertła z nasypem diamentowym w celu uzyskania płaskiego obszaru o średnicy 3 mm, który wypolerowano używając gumek profilaktycznych. Żel nanoszono na badane powierzchnie zębów i pozostawiano go tam na 2 godziny, a następnie spłukiwano wodą destylowaną. Pomiędzy aplikacjami zęby przechowywano w fizjologicznym roztworze soli w temperaturze 37řC. Procedurę powtarzano 14-krotnie w jednakowych odstępach. Przed rozpoczęciem wybielania oraz w 7. i 14. dniu badań dokonywano pomiarów parametrów koloru na powierzchniach policzkowych badanych zębów w układzie L*a*b* przy użyciu spektrofotometru Spectrolino firmy Gretag Macbeth. Uzyskane wartości poddano analizie statystycznej. Stwierdzono istotną zmianę koloru zębów, szczególnie w zakresie jasności (wzrost wartości L). Obserwowane zmiany barwy dotyczyły zakresów zieleń-czerwień oraz niebieski-żółć. Wartości układu L*a*b* dla badanych zębów porównano z wartościami uzyskanymi na podstawie analizy spektralnej poszczególnych próbek kolornika Chromascop.

  Streszczenie angielskie: VivaStyle (lvoclar-Vivadent), based on 10 p.c. carbamide peroxide, was used for bleaching a group of 22 molars. Extracted teeth were cleaned with brushes and cured in 0,9 p.c. NaCl solution with preservatives added. Flat surfaces, 3 mm wide were prepared on the buccal walls of examined teeth by using dental burrs and polishing instruments. They were covered by VivaStyle bleaching gel for 2 hours, then rinsed with water and stored in buffer solution. The process was repeated for fourteen 2-hour bleaching sessions. Before starting the experiment and them after the 7th and 14th session, the colour of the buccal surfaces of the examined molars was analyzed in the L*a*b* colour space by using a spectrophotometer (Spectrolino, Gretag Macbeth). The increase of lightness and change of colour were observed. The L*a*b* values of the colour of the teeth were compared with resultsof spectral analysis of the samples in the Chromascope colour system.


  6/7

  Tytuł oryginału: Nowa metoda odbudowy atroficznego wyrostka zębodołowego.
  Tytuł angielski: The new method of reconstruction of athrophic alveolar process.
  Autorzy: Kulewicz Mirosław, Dutkiewicz Zofia, Cudziło Dorota, Małkiewicz Konrad
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 3 s.26-31, il., bibliogr. [26] poz.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Deformacja wyrostka zębodołowego jest jednym z najczęstszych problemów w chirurgii twarzoczaszki. Niedobór kostny wyrostka zębodołowego może być wrodzony lub nabyty. Najczęstszą przyczyną deficytu kostnego wyrostka jest utrata zębów wywołana chorobami przyzębia lub urazem. Atrofia wyrostka zębodołowego i błony śluzowej występuje nierzadko po ekstrakcji zębów jako naturalny proces przebudowy. Postępowanie kliniczne z atroficznym wyrostkiem zębodołowym jest trudne, ponieważ zawiera w sobie odbudowę kości, tkanek miękkich i zębów. Dodatkowo taka odbudowa musi spełniać wymogi estetyczne i foniatryczne.


  7/7

  Tytuł oryginału: Blockade of reticular formation activity, due to carisoprodol maternal administration, and its effects on rat skeleton development.
  Tytuł polski: Blokada aktywności tworu siatkowatego po podaniu matce carisoprodolu oraz jego wpływ na rozwój szkieletu szczura.
  Autorzy: Blicharski Tomasz, Burdan Franciszek, Małkiewicz Jarosław, Piechota Grzegorz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.143-149, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem eksperymentu była ocena wpływu blokady tworu siatkowatego po podaniu matce carisoprodolu oraz przebadanie wpływu na rozwój szkieletu kostnego. Lek był podawany trzy razy dziennie sondą dożołądkową w dawkach: T1 - 20 mg/kg/24h, T2 - 200 mg/kg/24h, T3 - 400 mg/kg/24h. W 21 dniu ciąży cesarskim cięciem wydobywano płody. Dokonano analizy makroskopowej. Płody i łożyska ważono. Mierzono długość płodu i ogona. Utrwalone w 95 proc. alkoholu preparaty barwiono alizaryną metodą Dawsona. Oceny dokonano przy użyciu mikroskopu świetlnego. Nie wykryto znaczącego wzrostu występownaia malformacji w porównaniu z kontrolą. Doświadczenie wykazało, że carisoprodol nie wpływa na rozwój szkieletu kostnego szczura.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this experiment was to study the influence of reticular formation blockade, due to carisoprodol maternal administration, on rat skeleton development. The drug was administered three times a day orally by stomach tube at doses: T1 - 20 mg/kg/24h, T2 - 200 mg/kg/24h, T3 - 400 mg/kg/24h. The fetuses obtained on 21st day of gestation were counted and macroscopically examined. Placental and fetal weight, fetal and tail length were checked. After fixation in 95 p.c. ethanol the fetuses were stained under single alizarin red S Dawson method and examined under a stereo-dissection microscope. Morphological examination revealed no major malformations. Insignificant number of subcutaneous ecchymose and various skeleton anomalies were observed. The experiment revealed that carisoprodol has no influence on rat skeleton development.

  stosując format: