Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MAŁECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Wyniki i tolerancja równoczesnej chemio-radioterapii u chorych na ograniczoną postać drobnokomórkowego raka płuca.
Tytuł angielski: The results and tolerance of concurrent chemoradiotherapy in patients with limited-stage small-cell lung cancer.
Autorzy: Sas-Korczyńska Beata, Korzeniowski Stanisław, Małecki Krzysztof, Skołyszewski Jan, Pęcak Magdalena
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.29-30, 32-34, 36, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki równoczesnej chemio-radioterapii w grupie 59 chorych na ograniczoną postać drobnokomórkowego raka płuca. Stosowano chemioterapię wg schematu PE (cispatyna, etopozyd). Równocześnie napromieniano teren guza i śródpiersie do dawki 45 Gy, a następnie podwyższano dawkę do 55 Gy na teren guza. U 30 chorych, u których uzyskano całkowitą regresję przeprowadzano profilaktyczne napromienianie mózgowia, stosując dawkę 28-30 Gy. U 48 chorych (81,4 proc.) stwierdzono pozytywną odpowiedź na leczenie z czego całkowitą regresję u 43 chorych. Uzyskano następujące odsetki przeżyć: całkowite: 1-roczne 66 proc., 2-letnie 39,3 proc., bezobjawowe: 1-roczne 55,5 proc., 2-letnie 33,7 proc. Wykazano istotny statystycznie wpływ na wyniki leczenia w przypadku uzyskania całkowitej regresji i przeprowadzenia profilaktycznego napromieniania mózgu. Najczęstszym niepowodzeniem był rozsiew do mózgu (21 chorych). Wykazano, że u chorych, u których uzyskano całkowitą regresję, zastosowanie PCI znacznie obniża prawdopodobieństwo wystąpienia przerzutów do mózgu. W trakcie leczenia powikłania hematologiczne w stopniu G1-2 stwierdzono u 32 chorych, a w stopniu G3-4 u 12 chorych (z czego G4 u 3 chorych), co uniemożliwiło kontynuację chemioterapii. Zaburzenia połykania wystąpiły u 17 chorych (G1-2 u 13 chorych).

  Streszczenie angielskie: Application of concurrent chemoradiotherapy in patients with limited-stage small-cell lung cancer improves tumour control in thorax, overall and disease-free survival rates. Between 1994 and 2000 the group of 59 patients with limited-stage small-cell lung cancer received concurrent chemoradiotherapy at Radiotherapy Department of Oncology Centre in Kraków. The results of this method of treatment were presented. All patients received chemotherapy according to schedule Pe (Cisplatin and Etoposid). At the same time the radiotherapy was applied. The irradiated volume contrained primary tumour with margin and regional lymph. The dose 45 Gy was delivered to this volume, and then a boost to the primary tumour of up 55 Gy was applied. The fraction dose was 1.8 - 2 Gy. Since 1995 thirty patients with complete response after treatment received prophylactic cranial irradiation. These patients received dose of 28 - 30 Gy in 2 Gy fractions. The results of treatment were estimated as respose of tumour after chemotherapy, and rates of overall survival, and disease-free survival. The positive response after chemotherapy was observed in 48 (81.4 p.c.) from which the complete response was achieved in 43 patients (72.9 p.c.). The overall survival rates were: 1-year - 66 p.c., 2-uears - 39.3 p.c., and the disease-free survival rates were: 1-year - 55.5 p.c., 2-years - 33.7 p.c. The analysis of prognostic factors showed that complete after treatment and prophylactic cranial irradiation had significant positive influence on results of treatment...


  2/7

  Tytuł oryginału: Wybrane parametry mechaniki oddychania u noworodków po podwiązaniu chirurgicznym przewodu tętniczego Botalla.
  Tytuł angielski: Selected parameters of mechanical ventilation of the newborn infant after PDA surgical ligation.
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Gadzinowski Janusz, Małecki Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.501-506, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki badania mechaniki oddychania (PFM) u noworodków z zespołem zaburzeń oddychania, u których przeprowadzono chirurgiczne podwiązanie przetrwałego przewodu tętniczego Botalla (PDA). Badaniom poddano siedem noworodków leczonych w Klinice Neonatologii AM w Poznaniu, których średnia masa ciała wynosiła 1072,9 ń 187,1 g, a średnia dojrzałość 27,0 ń 1,6 tygodni ciąży. Diagnostykę PDA przeprowadzano w oparciu o kryteria kliniczne i badanie dopplerowskie. PFM przeprowadzono metodą pneumotachometryczną za pomocą stacji pomiarowej VenTrak bezpośrednio przed i w pierwszej dobie po zabiegu podwiązania PDA. Analizie podlegały wyłącznie oddechy mechaniczne. Odnotowano staystycznie istotny wzrost wartości podatności dynamicznej (Cdyn) i obniżenie się średniego ciśnienia w drogach oddechowych (MAP) po zabiegu. Niewieelkiego stopnia obniżenie się wartości oporu w drogach oddechowych (Raw) nie miało znamion istotności statystycznej.

  Streszczenie angielskie: In the above study we introduced initial results of pulmonary function measurements (PFM) in newborns with respiratory distress syndrome, after a surgical ligation of persistent ductus arteriosus (PDA). Material comprised seven newborns admitted in Department of Neonatology University of Medical Sciences in Poznań. Mean birth weight of our patient was 1072,9 ń 187,1 g, and average maturity was 27,0 ń 1,6. Diagnosis of PDA was established on the basis of clinical and Doppler examination. PFM was carried out with pneumotachometric method by VenTrak station immediately before and during 24 hours after the surgical intervention. Only mechanical breaths were analsyed. We noted significantly higer values of dynamic compliance (Cdyn) and lower mean airways pressure (MAP) after ligation of PDA. The drop of resistance of airways (RAW) was small and had no statistical value.


  3/7

  Tytuł oryginału: Choroba Whipple'a powikłaniem przewlekłej białaczki limfatycznej leczonej fludarabiną.
  Tytuł angielski: Whipple's diseases as a complication of chronic lymphocytic leukemia treated with fludarabine.
  Autorzy: Kuliszkiewicz-Janus Małgorzata, Małecki Rafał, Kuliczkowski Kazimierz, Jeleń Michał
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (3) s.887-891, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 53-letniego pacjenta cierpiącego od 1993 r. na przewlekłą białaczkę limfatyczną, u którego w 6 roku leczenia zastosowano fludarabinę. W kilka dni po podaniu leku pojawiła się wodnista biegunka nie reagująca na leczenie. Wykluczono zarówno infekcyjne czynniki etiologiczne, jak również naciek jelita w przebiegu choroby podstawowej. Badanie histopatologiczne z użyciem przeciwciał monoklonalnych i barwienie kwasem nadjodowym (PAS) wskazały na chorobę Whipple'a jako przyczynę enteropatii. Biegunka w ciągu 6 miesięcy doprowadziła do skrajnych zaburzeń gospodarki elektrolitowej, niewydolności nerek, a w rezultacie do zgonu pacjenta.


  4/7

  Tytuł oryginału: Terapia genowa - próby zastosowań klinicznych. Terapia angiogenna.
  Autorzy: Małecki Maciej, Janik Przemysław
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (5) s.8-12, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • farmacja
 • kardiologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/7

  Tytuł oryginału: Wybrane polimorfizmy w genach TNF-ŕ i PC-1 a przedcukrzycowe cechy ilościowe w populacji polskiej.
  Tytuł angielski: TNF-ŕ and PC-1 gene polymorphisms and prediabetic quantitative traits in the Polish population.
  Autorzy: Wanic Krzysztof, Małecki Maciej, Klupa Tomasz, Witek Przemysław, Kozek Elżbieta, Sieradzki Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.888-891, tab., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Cukrzyca typu 2 jest chorobą o złożonym podłożu. Na jej patogenezę składają się zaburzenia wydzielania insuliny i insulinooporność, które powstają w wyniku działania czynników genetycznych i środowiskowych. Celem badania była ocena wpływu polmorfizmów w genach TNF-ŕ i PC-1 na rozwój insulinooporności tkankowej w grupie osób z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy typu 2. Metodyka: Do badania włączono 60 osób (32 mężczyzn i 28 kobiet) z prawidłową tolerancją glukozy. Wykonano u nich test doustnego obciążenia glukozą wraz z pomiarem stężenia insuliny na czczo oraz w 30 i 120 min. testu. Pozwoliło to na ocenę pośrednich wskaźników insulinooporności. U wszystkich osób przeprowadzono genotypowanie 2 polimorfizmów w genach inhibitorach działania insuliny: -308G/A w promotorze genu TNF-ŕ oraz K121Q genie PC-1. W projekcie zastosowano technikę zmiennej długości fragmentów restrykcyjnych (restriction fragment lenght polymorphism-RLFP). Wyniki: Grupa homo- i heterozygotycznych nosicieli allelu A w pozycji - 308 promotora genu TNF-ŕ cechowała się wyższym poziomem insuliny w 120 min. doustnego testu obciążenia glukozą w porównaniu do nosicieli genotypu GG (44,77 ćl/ml; SD 40,4 vs. 26,82; SD 19,9; p = 0,04) oraz wyższym współczynnikiem przyrostu insuliny do glukozy w pierwszych 30 min. doustnego testu obciążenia glukozą (35,4; SD 21,5 vs. 22,6; SD 21,5; p = 0,03). Ponadto u homozygotycznych i heterozygotycznych nosicieli allelu Q w miejscu aminokwasowym 121 genu ...

  Streszczenie angielskie: Background: Genetics and environmental factors play a role in the pathogenesis of the complex disease, type 2 diabetes mellitus. Two major pathophysiological defects coexist in this disease: impairment of insulin secretion by á-cells and decreased insulin sensitivity in peripheral tissues. The aim of the study was to examine whether two polymorphisms: the-308G/A substitution in the promoter region of TNF-ŕ gene and the K121Q aminoacid variant of the PC-1 gene; influence insulin resistance in individuals with positive family history of type 2 diabetes mellitus. Methods: Sixty individuals were included into this study: 28 women and 32 men, all of them with normal glucose tolerance. Insulin and glucose serum levels were assessed during the OGTT on fasting and at 30 and 120 minutes. Secondary indices of insulin resistance were calculated based on these measurements. Genotyping of the both examined polymorphism was performed using the restriction fragment lenght polymorphism method (RFLP). Results: Homozygous and heterozygous carries of the A allele in position - 308 of the TNF-ŕ gene promoter showed higher plasma insulin levels at 120 min OGTT versus GG carries (44.77 ćl/ml; SD 40.4 vs. 26.82; SD 19.9; p = 0,04) and a higher ratio of the 30 min increment in insulin to the 30 min increment in glucose (354; SD 21.5 vs. 22.6: SD 21.5; p =0.03). In addition, homo- and heterozygous carriers of the Q allele at residue 121 of the PC-1 gene showed higher plasma glucose levels at ...


  6/7

  Tytuł oryginału: Isolated vein of Galen aneurysmal malformation (VGAM) in a neonate.
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Uchman Jolanta, Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Małecki Andrzej
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.58-60, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present a case of the 35-weeks female newborn with critically severe form of cardiovascular insufficiency coexisting with disseminated intravascular coagulation syndrome due to postnataly diagnosed aneurysm of a vein of Galen. Two-dimensional color power Doppler was critical in postnatal diagnosis of anomaly. The rupture of VGAM became a cause of death of a patient at 48 hours of life without any changes for an interventional therapy. Autopsy exam confirmed the diagnosis of rupture of VGAM with periventricular leukomalacia, cortex infraction and atrophy. No other congenital defects were recognized.


  7/7

  Tytuł oryginału: Rola mutacji Pro115Gln w genie PPARgamma w patogenezie otyłości w populacji małopolskiej.
  Tytuł angielski: A role of Pro115Gln mutation in the PPARgamma gene in the pathogenesis of obesity in a population of Małopolska region.
  Autorzy: Małecki Maciej T., Frey Jakub, Klupa Tomasz, Waluś Małgorzata, Owczarek Małgorzata, Sieradzki Jacek
  Źródło: Diabetol. Prakt. 2002: 3 (4) s.227-231, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. PPARgamma (peroxisome - proliferator activated receptor gamma) jest receptorem jądrowym aktywowanym przez czynniki wywołujące proliferację peroksysomów, w tym przez naturalnie występujące kwasy tłuszczowe i ich pochodne. Jego funkcją jest między innymi regulowanie dojrzewania adipocytów i spichrzania w nich triglicerydów. Mutacje i polimorfizmy tego genu wpływają na powstawanie otyłości i cukrzycy typu 2 u ludzi. Mutacją zmiany sensu, opisaną w populacji niemieckiej, odpowiedzialną za zwiększenie aktywności transkrypcyjnej białka PPARgamma i powstanie monogenowej formy otyłości jest substytucja proliny przez glutaminę w pozycji aminokwasowej 115 (Pro115Gln). Cel pracy. Celem badania jest ocena roli mutacji Pro115Gln w powstawaniu ciężkiej otyłości w populacji Małopolski. Materiał i metody. Badanie objęło grupę 89 otyłych osób (60 kobiet i 29 mężczyzn) ze wskaźnikiem masy ciała (BMI, body mass index) większym lub równym 35. Wśród badanych było 64 chorych na cukrzycę typu 2 (43 kobiety, 21 mężczyzn). DNA osób włączonych do badania użyto do namnożenia za pomocą polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR, polymerase chain reaction) fragmentu genu PPARgamma o długości 129 bp, potencjalnie zawierającego badaną mutację. Mutacji poszukiwano za pomocą techniki zmiennej długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP, restriction fragment lenght polymorhism) przy użyciu enzymu restrykcyjnego Hinc II. Wyniki. W rezultacie przeprowadzonych eksperymentów u żadnej z badanych osób nie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. PPARgamma is a nuclear receptor that is activated by factors, fatty acids for example, that influence the activation of peroxisomes. Its function is, among others, the regulation of adipocyte differentiation and trigliceryde storage. Mutations and polymorphisms of this gene influence the pathogenesis of obesity and type 2 diabetes mellitus in humans. Recently, a substitution of proline by glutamine at residue 115 of the PPARgamma gene has been described in a German population. This Pro115Gln missence mutation caused increased transcriptional activity of the protein and occurrence of monogenic form of obesity. Aim of study. In the current study we aimed to identify the role of Pro115Gln mutation in the pathogenesis of severe obesity in Maˆopolska region. Material and methods. We included into this study 89 obese individuals with BMI (body mass index) equal or above 35 (60 women and 29 men). There were 64 type 2 diabetes patients among them (43 women and 21 men). DNA of these 89 individuals was used to amplify, through polymerase chain reaction (PCR), a 129 base pair DNA fragment that could potentially contain the examined mutation. Screening for the Pro114Gln mutation was performed by restriction fragment length polymorphism (RFLP) method using Hinc II restriction enzyme. RESULTS. None of the examined samples showed the presence of Hinc II restriction site. This constitutes the evidence that our study group did not contain a carrier of the Pro115Gln ...

  stosując format: