Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: MŁYNARCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Nitric oxide and convulsions in 4-aminopyridine-treated mice.
Autorzy: Tutka Piotr, Młynarczyk Małgorzata, Żółkowska Dorota, Kleinrok Zdzisław, Wielosz Marian, Czuczwar Stanisław J.
Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 437 (1/2) s.47-53, il., tab., bibliogr. s. 52-53
Sygnatura GBL: 312,088

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: We studied whether N**G-nitro-L-arginine (NNA), an inhibitor of nitric oxide (NO) synthase as well as L-arginine and molsidomine, two agents elevating NO, influenced convulsions caused by 4-aminopyridine, a K+ channel blocker in mice. NNA, in a dose known to decrease level of NO (40 mg kg -**1), enhanced the susceptibility to intraperitoneal (i.p.) and intracerebroventricular (i,c,v,) 4-aminopyride. L-arginine (500 mg kg -**1) and molsidomine (20 mg kg -**1) alone did not influence 4-aminopyridine-induced seizure activity. Surprisingly, the proconvulsant effect of NNA upon clonic and tonic seizures was potentiated by molsidomine (20 mg kg -**1). No influence of L-arginine on the proconvulsant effect of NNA was found. Taking into account the proconvulsant effect of NNA, an involvement of NO-mediated events in the mechanism of convulsive activity of 4-aminopyridine might by postulated, However, the ineffectiveness of L-arginine and molsidomine to suppress the convulsive activity of 4-aminopyridine as well as a paradoxical potentiation of the proconvulsant effect of NNA by molsidomine seem to exclude the impact of NO pathway on 4-aminopyridine-induced convulsions in mice. Our data suggest that the proconvulsant effect of NNA in this seizure model is caused by other, not related to NO, mechanisms.


  2/21

  Tytuł oryginału: Przezoskrzelowa biopsja płuca w diagnostyce zmian nowotworowych.
  Tytuł angielski: Transbronchial lung biopsy in cancer diagnosis.
  Autorzy: Piorunek Tomasz, Świerkocki Krzysztof, Cofta Szczepan, Młynarczyk Witold, Nowicka Małgorzata
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.17-19, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przezoskrzelowa biopsja płuca (PBP) jest jedną z metod inwazyjnych stosowanych w diagnostyce zmian litych i rozsianych. Zabieg wykonywany jest pod kontrolą rentgenoskopii, przy użyciu bronchofiberoskopu. Powikłania PBP występuja stosunkowo rzadko. Należą do nich krwawienie, zwykle niewielkie oraz odma opłucnowa, w niektórych przypadkach wymagająca drenażu. W okresie od maja 2000 do maja 2001 r. w Klinice Ftyzjopneumonologii Akademii Medycznej w Poznaniu wykonano biopsje kleszczowe u 39 chorych (32 mężczyzn i 7 kobiet) w wieku od 30 do 78 lat z podejrzeniem procesu nowotworowego. Materiał tkankowy poddano ocenie histopatologicznej. U 27 chorych (69,2 proc.) rozpoznano raka płuca, włóknienie śródmiąższowe u 2 chorych, u 1 chorego gruźlicę i u 1 chorego pylicę krzemową. Nie uzyskano potwierdzenia histologicznego procesu chorobowego u 8 pacjentów poddanych biopsji (20,5 proc.). Nie odnotowano żadnego przypadku odmy opłucnowej. Powikłaniem występującym po każdej biopsji kleszczowej było krwawienie, na ogół niewielkie, jedynie w 7 przypadkach wymagało podania leków przeciwkrwotocznych.

  Streszczenie angielskie: Transbronchial lung biopsy (TBLB) is an invasive method of diagnosis of both solid pulmonary lesion and disseminated pulmonary changes. During the procedure forceps biopsy of extra-bronchial changes is performed. Correct positioning of a fiberoptic bronchoscope and forceps is assurend and guided by chest fluoroscopy. The complications of TBLB are rare and include: haemophysis and pneumothorax. rarely either of these requires intensive treatment. The aim of this study was to assess the usefulness of fluoroscopy guided transbronchial lung biopsy in the diagnosis of possible lung malignancies. Between May 2000 and May 2001 in the Department of Pulmonary Diseases University of Medical Sciences in Poznań lung biopsies were done in 39 patients suspected of pulmonary malignancies. They were 32 males and 7 females and their age varied from 30-78 years. There were different imaging techniques used in the assessment of lung change character and localisation. All the patients had conventional chest radiographs (both posteroanterior and lateral fimls) performed, some tomograms or computed tomography of the chest. The procedures were performed in radiology laboratory after the patient was premedicated. Fiveroptic bronchoscope was inserted through nasal passage, and upper airways and bronchial tree was evaluated. Then forceps were introduced through the bronchoscope to the region with change. The position of biopsy forceps was controlled with the use of fluorosocpy both in patient's supine and lateral position...


  3/21

  Tytuł oryginału: Postęp w wykrywaniu przedklinicznych zmian nowotworowych piersi - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Detectability of pre-clinical breast pathologies in own experience.
  Autorzy: Popiela Tadeusz J., Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Podsiadło-Kleinrok Beata, Owsiański Gerard, Młynarczyk Szymon
  Opracowanie edytorskie: Kułakowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.36-44, il., tab., bibliogr. 8 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak piersi jest w Polsce najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet i rozpoznawany jest zwykle w zaawansowanych stadiach choroby. Wprowadzenie przesiewowych badań obrazowych zwiększyło liczbę wykrywanych podejrzanych zmian subklinicznych, wymagających precyzyjnej diagnostyki patomorfologicznej. Celem pracy była ocena użyteczności biopsjii mammotomicznej (BM) zarówno pod kontrolą mammografii, jak i usg w wykrywaniu przedklinicznego raka piersi. Materiał i metodyka. Biopsję mammotomicznąą i ultrasonograficzną wykonano odpowiednio u 99 (grupa I) i 23 pacjentek (grupa II). Wyniki. W obu grupach wykryto zarówno przedinwazyjne, jak i inwazyjne niepalpacyjne raki piersi w grupie I - 12 proc., w grupie II - 13 proc.; hiperplazję atypową odpowiednio 17 proc. i 4,3 proc. W pozostałych przypadkach stwierdzono zmiany łagodne. Wnioski. BM jest metodą alternatywną do biopsji chirurgicznej, zwłaszcza dla zmian niepalpacyjnych, jest minimalnie inwazyjna, z niewielkim ryzykiem powikłań. Jest metodą ambulatoryjną zapewniającą dobry efekt kosmetyczny.

  Streszczenie angielskie: Breast cancer is the most frequently occurring malignancy among women in Poland usually detected at the advantages stage. The introduction of screening projects with the aim to detect this disease increased detectability of the pre-clinical lesions reqiuiring precise pathomorphological verifiication. Aim of the study was to evaluate the usefulness of mammotome biopsy (BM) guided by mammography and USG in the detection of the dectection of pre-clinical breast cancer. Material and methods. BM giuded by mammography and ultrasonography was performedd in 99 (group I) and 23 (group II) patients, respectively. Results. Pre-invasive and invasive non-palpable breast cancer was detected in 12 p.c. of group I patients, and in 13 p.c. of group II, atypical ductal hyperplasia in 17 p.c. and respectively and benign lesions in the remaining cases. Conclusions. BM is an alternative to open surgical biopsy, in detection of non-palpable lesions. It is minimally invasive method associated with low risk of complications. It can be performed on ambulatory basis, and ensures good cosmetics effects.


  4/21

  Tytuł oryginału: VISA i hetero-VISA wśród szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z przypadków klinicznych.
  Tytuł angielski: VISA and hetero-VISA among Staphylococcus aureus strains isolated from clinical cases.
  Autorzy: Młynarczyk Grażyna, Młynarczyk Andrzej, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.9-20, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wśród szczepów Staphylococcus aureus izolowanych w latach 1993-2001 poszukiwano szczepów VISA i hetero-VISA. Wykazano obecność takich szczepów. Zastosowano różne modyfikacje oryginalnej metody i analizowano ich przydatność.

  Streszczenie angielskie: The VISA (vancomycin intermediate Staphylococcus aureus) and hetero-VISA strains were found among all isolates of Staphylococcus aureus obtained in the years 1997-2000. The frequency of VISA was 0.3 p.c. and h-VISA was about 3 p.c. most but not all of the h-Visa and all VISa starins were methicilin resistant. Moreover the usefulness of diffrent methods enabiling recognition of the h-VISA strains was compared.


  5/21

  Tytuł oryginału: Koniugacyjne przekazywanie genów oporności na glikopeptydy i makrolidy w obrębie rodzaju Enterococcus oraz ze szczepów Enterococcus faecalis do Staphylococcus aureus.
  Tytuł angielski: Conjugal transfer of glycopeptide and macrolide resistance genes among Enterococci and from Enterococcus faecalis to Staphylococcus aureus.
  Autorzy: Młynarczyk Andrzej, Młynarczyk Grażyna, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.21-28, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Oceniano możliwość koniugacyjnego przekazywnia plazmidów warunkujących oporność na makrolidy oraz oporność typu VanA na antybiotyki glikopeptydowe z klinicznych izolatów E. faecalis do E. faecalis ATCC 29212 oraz do metycylino-opornych i metycylino-wrażliwych szczepów Staphylococcus aureus.

  Streszczenie angielskie: The resistance determinants were transferred from clinical strains of enterococci to Staphylococcus aureus strains. As recipients methicillin - resistant and methicillin - susceptible strains were used and the filter - mating procedure was performed. The transconjugants resistant to erythromycin were obtained in the case of all recipients. In one case the vanA determinant conferring the resistance to vancomycin was transferred together with erythromycin resistance. However the resistance was very unstable and the level was not as high as in the case of Enterococcus faecalis donor strain. The vanA determinant was easily transferred between eneterococcal strains by the conjugation and a transfer occurred of vanA alone or together with erythromycin resistance.


  6/21

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu zatokowego w rocznej obserwacji u chorych z zawałem serca powikłanym wstrząsem kardiogennym leczonych inwazyjnie.
  Tytuł angielski: Heart rate variability 1-year follow-up by patients with myocardial infarction complicated cardiogenic shock.
  Autorzy: Średniawa Beata, Musialik-Łydka Agata, Chodór Piotr, Jarski Piotr, Młynarczyk Irena, Pasyk Stanisław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.45-50, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obniżona zmienność rytmu zatokowego (HRV) jest czynnikiem ryzyka nagłego zgonu sercowego po przebytym zawale serca (MI). Chorzy z MI powikłanym wstrząsem kardiogennym (CS) są grupą o szczególnie wysokim ryzyku, które ulega zmniejszeniu pod wpływem leczenia poprzez rewaskularyzację. Cel pracy: Ocena HRV u chorych leczonych poprzez rewaskularyzację z powodu ostrego MI powikłanego CS, na podstawie parametrów oznaczonych pod koniec hospitalizacji, i HRV u osób zdrowych, a także porównanie parametrów HRV uzyskanych pod koniec hospitalizacji i po roku w grupie chorych, którzy przeżyli. Materiał i metody: Badaniem objęto 28 chorych (10 kobiet, 18 mężczyzn, śr. wiek 53,3 ń 9,8 lat - grupa badana) z ostrym MI powikłanym CS, z których 27 przeżyło rok obserwacji (grupa MICS+), a 1 osoba zmarła w 3. miesiącu obserwacji, oraz 25 osób zdrowych. U wszystkich chorych natychmiast po przyjęciu do szpitala przeprowadzono skuteczną rewaskularyzację (u 26 PTCA i u 2 CABG). Oceniono parametry analizy czasowej HRV: u wszystkich chorych średnio w 16. dobie MI, w grupie MICS+ po roku oraz osób zdrowych. Wyniki: Wszystkie parametry HRV w 16. dobie MI były istotnie niższe niż u osób zdrowych (p 0,001). W grupie MICS+ istotnie wzrosły po roku (SDNN: 70,9 ń 23,6 vs. 119,3 ń 33,6 ms; p 0,001), a parametry rMSSD i pNN50 nie różniły się znamiennie od ich wartości u osób zdrowych. Istotnym zmianom w tym okresie nie uległa wielkość frakcji wyrzutowej - 42,9 ń 7,2 vs. 41,8 ń 8,6 p.c.; p = 0,6. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Decreased heart rate variability (HRV) is regarded after myocardial infarction (MI) as a risk factor for sudden cardiac death. Patients with MI complicated by cardiogenic shock (CS) have high mortality rate, which decreases revascularization. The aim of the study: to assess HRV in patients treated by revascularization due to acute myocardial infarction, obtained before discharge, and HRV healthy subjects, and comparison HRV parameters assessed before discharge and after one year in those who survived 1-year follo-up. Material and methods: We investigated 28 patients (10 female, 18 male; aged 53.3 ń 9.8 years) with acute MI complicated by CS and 25 healthy subjects. 27 patients survived 1-year follow-up (MICS+ group) and 1 patient died in third month of observation. In all patients after admission urgent revascularization was performed (26 PTCA, 2 CABG). HRV time domain analysis was performed: in all patients mean at 16th day MI, in MICS+ group after one year and in healthy subjects. Results: All HRV parameters in 16th day of MI were significantly lower than in healthy subjects. In MICS+ group HRV significantly increased after one year (SDNN: 70.9 ń 23.6 ms vs. 119.3 ń 33.6 ms; p 0.001) and parameters: rMMSD and pNN50 did not differ statistically from theirs values in healthy subjects. In that time any significant differences in EF values were not observed: 42.9 p.c. ń 7.2 p.c. vs. 41.8 p.c. ń 8.6 p.c.; p = 0,6. Conclusions: In investigated patients ...


  7/21

  Tytuł oryginału: Zakażenia wirusami herpes simplex i varicella-zoster: patogeneza i leczenie.
  Tytuł angielski: Pathogenesis and treatment of herpes simplex and varicella-zoster virus infections.
  Autorzy: Młynarczyk Beata, Majewski Sławomir
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (2) s.133-138, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono współczesne poglady na patogenezę zakażeń HSV i VZV, ze szczególnym uwzględnieniem molekularnych mechanizmów ich neurotropizmu, latencji i reaktywacji. Przedstawiono schematy leczenia tych infekcji za pomocą różnych leków przeciwwirusowych i podkreślono rolę przewlekłego leczenia supresyjnego.

  Streszczenie angielskie: In the article a new data on pathogenesis of HSV and VZV infections are discussed, especially molecular mechanisms of viral neurotropizm, latency and reactivation of the infection. Various modalities of the treatment of the viral infections are presented underlining the benefis of chronic suppressive therapy with the use of antiviral agents.


  8/21

  Tytuł oryginału: Biopsja igłowa płuca przez ścianę klatki piersiowej w diagnostyce zmian nowotworowych położonych obwodowo.
  Tytuł angielski: Transthoracic needle lung biopsy in diagnosis of neoplasms of peripheral localisation.
  Autorzy: Piorunek Tomasz, Świerkocki Krzysztof, Cofta Szczepan, Młynarczyk Witold, Nowicka Małgorzata
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (3) s.141-143, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Biopsja płuca przez ścianę klatki piersiowej stanowi jedną z metod inwazyjnych, stosowanych w diagnostyce zmian nowotworowych położonych obwodowo. Zastosowanie igły tnącej umożliwia uzyskiwanie stosunkowo dużych wycinków poddawanych ocenie histopatologicznej. W niektórych przypadkach może to mieć znaczenie w diagnostyce różnicowej zmian o etiologii nienowotworowej w układzie oddechowym, gdzie do psotawienia rozpoznania niezbędna jest ocena materiału tkankowego (sarkoidoza i inne). Choroby te mogą w swoim przebiegu budzić podejrzenie zmian nowotworowych. Badania przeprowadzano w Klinice Ftyzjopneumonologii w Poznaniu od kwietnia 2000 r. do września 2001 r. u 20 chorych (15 mężczyzn i 5 kobiet) w wieku 36-82 lat. Zabiegi wykonywane były pod kontrolą rentgenoskopii, przy użyciu igły tnącej. Materiał tkankowy poddano ocenie histopatologicznej. Potwierdzono występowanie raka płuca u 14 chorych (70 proc.). Rozpoznano po jednym przypadku twardziny układowej, szpiczaka mnogiego i ropnia płuca (łącznie 15 proc.). Nie uzyskano potwierdzenia histologicznego procesu chorobowego u 3 pacjentów poddanych biopsji (15 proc.). w 4 przypadkach wystąpiła odma opłucnowa bez potrzeby drenażu.

  Streszczenie angielskie: Transthoracic lung biopsy (TTLB) is an invasive method used in diagnosis of neoplastic lung changes of peripheral localisation. The use of cutting needle enables to obtain relative big samples for histopatology assessment. TTLB is especially helpful, when tissue assessment is required for differential diagnosis of neoplastic lung changes. The reported sensitivity of TTLB depends on the size of the lesion and is usually higher than 70 p.c. Pneumothorax is the most frequent complication but usually only requires drainage in a minority. The risk of pneumothorax appears to be influenced by variables related to the patient, the lesion localisation and its diameter, the technique performance and the experience of the physician. The aim of this study was to assess the usefulness of fluoroscopy guided transthoracic lung biopsy in the diagnosis of possible lung malignances. Between April 2000 and September 2001 in Department of Pulmonary Diseases University of Medical Sciences in Poznań lung biopsies were done in 20 patietns (15 male and 5 female) and their age varied from 36-82 years. Transthoracic lung biopsy were done with the use of cutting needle Monojet (Sherwood), 2,1 mm x 150 mm. There were different imaging techniques used in assessment of lung change character and localisation. All the patients had convetional chest radiographs (both posteroanterior and lateral films) performed, some tomograms or computed tomography of the chest. The procedures were performed in radiology laboratory after the patient was local anesthetic...


  9/21

  Tytuł oryginału: Zakażenia bakteryjne i wirusowe : problemy diagnostyki i antybiotykoterapii
  Autorzy: Majewski Sławomir, Młynarczyk Grażyna, Muszyński Jacek, Młynarczyk Andrzej, Ehrmann Agnieszka, Kudlicka Maria, Młynarczyk Beata
  Opracowanie edytorskie: Muszyński Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, 142 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,366

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • choroby zakaźne


  10/21

  Tytuł oryginału: Wykrywanie genów smr i qacA u szczepów Staphylococcus aureus z zastosowaniem metody PCR.
  Tytuł angielski: Detection of smr and qacA genes in Staphylococcus aureus using PCR.
  Autorzy: Stefańska Joanna, Młynarczyk Grażyna, Młynarczyk Andrzej, Starościak Bohdan, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.183-189, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U 31 szczepów Staphylococcus aureus, badano obecność genów smr i qacA przy zastosowaniu metody PCR. Badaniami objęto 22 szczepy MRSA (w tym 20 opornych na czwartorzędowe sole amoniowe) oraz 9 szczepów MSSA.


  11/21

  Tytuł oryginału: Oporność szczepów Staphylococcus aureus na czwartorzędowe sole amoniowe i chlorheksydynę.
  Tytuł angielski: Resistance to chlorhexidine and quaternary ammonium compounds in Staphylococcus aureus strains.
  Autorzy: Stefańska Joanna, Młynarczyk Grażyna, Młynarczyk Andrzej, Starościak Bohdan, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.191-197, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badano poziom wrażliwości 90 szczepów Staphylococcus aureus izolowanych od pacjentów hospitalizowanych oraz pochodzących ze środowiska pozaszpitalnego na wybrane czwatorzędowe sole amoniowe i chlorheksydynę.


  12/21

  Tytuł oryginału: Flora bakteryjna popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych oraz występowanie przeciwciał klasy IgG i IgA dla Chlamydia pneumoniae u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP).
  Tytuł angielski: Bacterial flora of bronchoalveolar lavage and C. pneumoniae - specific IgG and IgA antibodies in patients suffering from chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
  Autorzy: Chylak Jerzy, Michalska Wanda, Paul Małgorzata, Wengerek-Kołaczkowska Małgorzata, Młynarczyk Witold
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.259-264, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badano florę bakteryjną płynu pęcherzykowo-oskrzelowego oraz próbki surowicy na obecność przeciwciał klasy IgG i IgA dla C. pneumoniae u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP). porownano poziomy przeciwciał klasy IgG i IgA dla C. pneumoniae u osób chorych i zdrowych krwiodawców z grupy kontrolnej. stwierdzono obecność licznych gatunków bakterii tlenowych i beztlenowych w popłuczynach oskrzelowo-pęcherzykowych ludzi chorych na POCHP, a także wykazano, że wykładniki immunologiczne przetrwałego zakażenia C.pneumoniae występowały statystycznie częściej u chorych niż w grupie kontrolnej.


  13/21

  Tytuł oryginału: Wskaźniki toksykometryczne dinitrotoluenów.
  Tytuł angielski: Toxicometric indices of dinitrotoluenes. P. 1: Acute oral toxicity.
  Autorzy: Ewertowska Małgorzata, Młynarczyk Wiesław
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.241-245, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wskaźniki toksykometryczne dla 2,3-, 2,4- i 2,6-dinitrotoluenów otrzymane w badaniach ich toksyczności w strefie dawek śmiertelnych.


  14/21

  Tytuł oryginału: Wskaźniki toksykometryczne dinitrotoluenów.
  Tytuł angielski: Toxicometric indices of dinitrotoluenes. P. 2: Effective median dose.
  Autorzy: Ewertowska Małgorzata, Młynarczyk Wiesław, Adamska Teresa
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (3) s.247-253, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy podano wielkości medialnych dawek skutecznych uzyskanych w wyniku oznaczania methemoglobiny, aktywności reduktazy methemoglobinowej i zmian morfologicznych w wątrobie oraz nerkach, przyjętych za limitujące wskaźniki reakcji ustroju na podane dawki 2,3-, 2,4-, 2,6-dinitrotoluenów.


  15/21

  Tytuł oryginału: Rozwój diagnostyki i terapii mukowiscydozy.
  Tytuł angielski: Progress in diagnostics and therapy of cystic fibrosis.
  Autorzy: Majka L., Pawlak J., Młynarczyk W.
  Źródło: Post. Aerozoloter. 2002: 10 (1) s.5-12, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,509

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Objawy mukowiscydozy zwracały uwagę już od czasów Średniowiecza. Jednak historia badań nad patofizjologią CF obejmuje wiek XX. Racjonalną terapię wprowadzono natomiast w drugiej połowie ubiegłego stulecia. Artykuł jest zarysem dziejów badań nad mukowiscydozą, dzięki którym zdefiniowano chorobę i wprowadzono leczenie jej głównych objawów.

  Streszczenie angielskie: The symptoms of cystic fibrosis were noticed already in Middle Ages. The majority of investigations on pathophysiology of CF were done in XX century. Comprehensive treatment was implemented after 1950. This article describes major facts in the history of diagnosis and therapy of cystic fibrosis.


  16/21

  Tytuł oryginału: Aspekty społeczne palenia tytoniu wśród młodzieży akademickiej.
  Tytuł angielski: Social aspects of tobacco smoking among high-school students.
  Autorzy: Kuźnar Barbara, Batura-Gabryel Halina, Młynarczyk Witold
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (9/10) s.483-489, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Summary: The aim of the paper was evaluation of social aspects of tobacco smoking among Polish students. Material and methods: The data from 671 students of Medical University in the age between 19 and 25 were collected using a specially prepared questionnaire. The following factors were analyzed: age and causes of first attempt of smoking, frequency of tobacco smoking in relation to the kind of high school and sex; students' behaviors connected with tobacco smoking and the knowledge of the consequences. Results: 53.8 p.c. tried to smoke at least once. 23,09 p.c. of the students smoked regularly (10.73 p.c.) or occasionally (12,36 p.c.). University students smoked significantly more often than medical students - 32,79 p.c. and 18,64 p.c. (p 0.05), respectively. Males smoked more frequently than females (insignificant difference). The first smoking experience usually occurred at the age of 18, but males started to smoke earlier (between 10 an d 14) than females (between 18 and 21) - significant differences. The age of 18 was the most common time when smoking became regular. Most smokers (80 p.c.) were aware of tobacco-dependent health disturbances. Conclusion: 1. Every fifth student of medicin and every third University student smoke cigarettes. 2. Anti-tobacco prevention should be started very early - before the age of 10 and continued up to the age of 21. Special attention should be taken at the age of 18 years as this time was found to be especially dangerous for development of addiction.


  17/21

  Tytuł oryginału: Wskaźniki toksykometryczne dinitrotoluenów.
  Tytuł angielski: Toxicometric indices of dinitrotoluenes. Part 3: Functional cumulative toxicity.
  Autorzy: Ewertowska Małgorzata, Młynarczyk Wiesław
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.377-381, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki oceny porównawczej wskaźników kumulacji funkcjonalnej izomerów 2,3-, 2,4- i 2,6-dinitrotoluenu (DNT). Izomer 2,3- oraz 2,4-DNT zaliczono do pierwszej, a 2,6-DNT do drugiej klasy związków kumulujących efekty toksyczne.

  Streszczenie angielskie: This work reports the results of a comparative evaluation of toxicometric indices for the functional accumulation of dinitrotoluene isomers. Using the Lim method, it has been demonstrated that the cumulative median lethal doses (LD50) for 2,3-, 2,4- and 2,6-DNT are 46,6 p.c., 37,3 p.c., and 125.7 p.c., respectively. Based on accumulation coefficients (Kk) it has been shown that 2,3-DNT and 2,4-DNT can be classified into the first class, whereas 2,6-DNT is classified into the second class of compounds.


  18/21

  Tytuł oryginału: Wskaźniki toksykometryczne dinitrotoluenów.
  Tytuł angielski: Toxicometric indices of dinitrotoluenes. P. 4: Kinetics of selected dinitrotoluene isomers and methaemoglobin in blood.
  Autorzy: Ewertowska Małgorzata, Młynarczyk Wiesław, Adamska Teresa
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.383-390, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: We krwi szczurów samców rasy Wistar oznaczono stężenie trzech wybranych izomerów dinitrotoluenu: 2,3-, 2,4-, 2,6-DNT i methemoglobiny po jednorazowym ich podaniu dożołądkowym w zależności od czasu. Zmiany stężeń izomerów DNT opisano dwukompartmentowym modelem Wagnera-Nelsona, a methemoglobiny jednokompartmentowym modelem Batemana.

  Streszczenie angielskie: The kinetics of 2,3- 2,4- and 2,6-DNT concentration was tested in the bloods of male Wistar rats after a single per os exposure at 100 mg/kg b.w. The kinetics of DNT metabolism can be described by the Wagner-Nelson open two-compartment model. The maximum blood 3,3-DNT concentration was reached after 0.5 h. while the corresponding values for the 2,4- and 2,6-DNT were 3.0 h and 2.5 h, respectively. In contrast to 2,3-DNT, which was distributed from the blood to the tissues at a higher rate than back to the blood, the distribution of 2,4-DNT and 2,6-DNT from the blood to the tissues was slower than from the tissues to the blood. The elimination rate constants indicates a slow removal of the isoners. Blood methaemoglobin concentrations were also determined for the same animals. The maximum blood methaemoglobin concentrations obtained 2.5 h after 2,3- and 2,4-DNT administration and 2.0 h after 2,6-DNT exposure were 45.2 p.c., 22.5 p.c. and 20.4 p.c. total haemoglobin, respectively.


  19/21

  Tytuł oryginału: Aktywność lipolityczna i proteolityczna grzybów z rodzaju Candida, wyizolowanych z plwociny chorych na POChP.
  Tytuł angielski: Lipolytic and proteolytic activity of Candida species isolated form sputum of COPD patients.
  Autorzy: Brajer Beata, Batura-Gabryel Halina, Kuźnar Barbara, Młynarczyk Witold
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.184-188, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Wzrost liczby zakażeń Candida spowodował zainteresowanie cechami ich patogenności. Jedną z tych cech jest wydzielanie enzymów, w tym proteolitycznych i lipolitycznych. Mają one współdecydować o przebiegu zakażenia. W Klinice Chorób Płuc do grupy ryzyka zakaźenia Candida należą m.in. chorzy na POChP. Cel pracy: Porównanie aktywności proteolitycznej i lipolitycznej grzybów z rodzaju Candida, wyizolowanych z plwociny chorych na POChP oraz od grupy kontrolnej osób zdrowych. Materiał i metody: Do badania wykorzystano plwocinę indukowaną 4 proc. NaCl, pobraną od 20 chorych na POChP w okresie zaostrzenia i od 11 osób zdrowych. Szczepy Candida hodowano na podłożu Sabourauda i identyfikowano za pomocą testu IL C 32 (bioM‚rieux). Aktywnośc proteolityczną badano na podłożu Steiba, a lipolityczną na podłożu Werenera. Wyniki: 1. Z materiału pobranego od osób chorych i zdrowych szczepy Candida albicans izolowano w 90 proc. przypadaków. 2. W grupie chorych na POChP aktywność proteolityczną wykazało 60 proc., aktywność lipolityczną 65 proc. sczepów Candida, a w grupie kontrolnej osób zdrowych aktywnosć proteolityczną 18,2 proc., aktwyność lipolityczną 18,2 proc. szczepów Candida (p = 0,02). 3. Średnia aktywności proteolitycznej i lipolitycznej u chorych na POChP wynosiła odpowiednio 2,15 mm oraz 2,10 mm, a w grupie kontorlnej 0,54 mm i 0,54 mm. 4. Stwierdzono istotną statystycznie korelację między wydzielaniem enzymów proteolitycznych a lipolitycznych przez badane ...

  Streszczenie angielskie: Increasing number of Candida infections has down attention to Candida's pathogenic features. One of the characteristics of Candida species is production of various enzymes including lipolytic and proteolytic ones. These enzymes are to determine the course of infeciton. In Pulmonary Disease Clinica patietns with COPD are especially susceptible to contract Candida infections. Aims: The comparison of lipolytic and proteoltyic activity of Candida species present in sputum of COPD patietns with lipolytic and proteolytic of Candida species found in sputum of control group healthy persons. Methods and materials: 20 patietns with COPD and 11 healthy "control group" took part in our study. We used their sputum induced by 4 p.c. NaCl solution. Candida species were grown on Sabouraud's ground an identified using IDC 32 test (bioM‚reiux). Proteoltyic acitivity was examined on Steib's ground and lipolytic acitivity on Werner's ground. Results: 1. Candida, especially C. albicans was found in 90 p.c. cases of examined sputum (both in COPD and control group). 2. Candida strains isolated from COPD patients showed proteolytic acitivity in 60 p.c. and lipolytic activity in 65 p.c. and those isolated from control group showed proteolytic activity in 18.2 p.c. and lipolytic activity in 18.2 p.c. (p = 0.02). 3. In COPD patietns mean proteoltyic acitivity was 2.15 mm and lipolytic was 2.10 mm. In control group both mean proteolytic and lipolytic activities were 0.54 mm. 4. There is a ...


  20/21

  Tytuł oryginału: High dose rate endobronchial brachytherapy in the management of advanced lung cancer - comparison of different doses - preliminary assessment.
  Autorzy: Skowronek Janusz, Adamska Krystyna, Zwierzchowski Grzegorz, Piotrowski Tomasz, Cofta Szczepan, Świerkocki Krzysztof, Piorunek Tomasz, Młynarczyk Witold
  Źródło: Rep. Pract. Oncol. Radiother. 2002: 7 (3) s.109-115, il., tab., bibliogr. 21 poz. - Konferencja pt. Postępy w radioterapii - diagnoza, planowanie leczenia, rokowanie Poznań 19-21.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: Brachytherapy is one of the most efficient methods of overcoming endobronchial obstruction in palliative treatment of lung cancer. In single cases, brachytherapy is performed as radical treatment, however in most of cases, due to advanced clinical stage it has a paliative aim. In the absence of clear consensus regarding the value of doses used in brachytherapy different fraction doses are used in clinical treatment. The aim of this work is to compare results of palliative high dose rate brachtherapy using various treatment protocols with the view to analysing differences in survival and diminishing breathing difficulties. Material and methods: Between May 1999 and February 2000 at the Greatpoland Cancer Center, 69 patients with advanced lung cancer were treated by high dose rate brachytherapy. They were disqualified from radical treatment due to advanced clinical stage. The age of the patients ranged from 39 to 76 years (average 53.2 years). Fofty-one patients received a total dose of 22.5 Gy in 3 fractions once a week, 18 patients received one single fraction of 10 Gy. All the patients were divided into two groups according to their clinical stage and the Karnofsky score - those with the Karnofsky score lower than 50 were qualified for a single fraction treatment. They were under clinical and endobronchial observation as regards survival rates, local remission and subsiding dyspnoea, breathing, cough and haemoptysis in the first, third, sixth and twelveth month of observation. Results: Four weeks after the end of treatment subjective improvement (subsidence of all symptoms)...


  21/21

  Tytuł oryginału: Wybrane wykładniki gospodarki węglowodanowej u chorych z obturacyjnym bezdechem sennym : praca doktorska
  Autorzy: Rzymkowska Małgorzta, Młynarczyk Witold (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Ftyzjopneumonologii w Poznaniu
  Źródło: 2002, [3], 67 k., [1] k. tabl. : tab., bibliogr. 129 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: