Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LUBAS
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u kobiet
Autorzy: Czarnecka Danuta, Dyras Paweł, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Klocek Marek, Lubaszewski Wojciech, Pająk Andrzej, Sancewicz-Pach Krystyna
Opracowanie edytorskie: Kawecka-Jaszcz Kalina (red.), Grodzicki Tomasz (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 uzup
Źródło: - Bielsko-Biała, Wydaw. ŕ-medica press 2002, 100 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 740,367

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/7

  Tytuł oryginału: Wpływ nadciśnienia tętniczego i palenia tytoniu na barierę krew-siatkówka.
  Tytuł angielski: The influence of arterial hypertension and smoking on blood-retinal barrier.
  Autorzy: Pogrzebielski Arkadiusz, Lubaszewski Wojciech, Kawecka-Jaszcz Kalina, Starzycka Maria
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (3) s.147-155, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • psychiatria i psychologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem badania była fluorofotometryczna ocena ciągłości bariery krew-siatkówka (BRB) u palących i niepalących chorych z nadciśnieniem tętniczym bez objawów uszkodzenia BRB, tj. wybroczyn siatkówkowych, wysięków twardych ani wysięków miękkich, widocznych podczas wziernikowania i angiografii fluoresceinowej. Materiał i metody. Badaniami objęto 36 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym oraz 19 zdrowych ochotników z prawidłowymi wartościami ciśnienia. Wśród badanych 55 osób było 22 mężczyzn. U wszystkich przeprowadzono badanie okulistyczne, angiografię fluoresceinową, fluorofotmetrię, badania laboratoryjne (oznaczono stężenie triglicerydów, cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL i HDL, kreatyniny, glikemię na czczo, wykonano doustny test tolerancji glukozy). Aby obiektywnie określić narażenie badanych na działanie dymu tytoniowego, oznaczano stężenie kortyniny w moczu metodą HPLC i obliczano stosunek stężenia kotyniny w moczu do stężenia kreatyniny w surowicy (CCR). Wyniki. Przepuszczalność BRB (Pbrb)w grupie chorych z nadciśnieniem tętniczym była znamiennie większa niż w grupie kontrolnej (2,24 ń 0,68 nm/s vs. 1,64 ń 0,64 nm/s; p = 0,003). W grupie osób nienarażonych na działanie dymu tytoniowego średnie stężenie kotyniny w moczu wynosiło 56,59 ń 48,61 ng/ml, natomiast wśród palących wynosiło ono 930,1 ń 289,22 ng/ml (p 0,001). Przepuszczalność BRB nie różniła się znamiennie między grupą palących a grupą nienarażonych na działanie dymu tytoniowego (1,99 ń 0,76 nm/s vs. 1,98 ń 0,66 nm/s; p = 0,98)...


  3/7

  Tytuł oryginału: Wpływ stężenia parathormonu na dawkę ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny u chorych przewlekle hemodializowanych.
  Tytuł angielski: Influence of parathormone level on the dosis of human recombinant erythropoietin in haemodialysed patients.
  Autorzy: Żelichowski Grzegorz, Olszowska Anna, Lubas Arkadiusz, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.373-375, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie dawki rekombinowanej erytropoetyny (rHuEPO) niezbędnej do osiągnięcia porównywalnych wartości morfologii krwi u chorych przewlekle hemodializowanych z różnym stężeniem parathormanu (iPTH) we krwi. Badaniem objęto 25 chorych ze stabilnym stężeniem iPTH przez okres co najmniej 6 miesięcy (śr. wiek 58 ń 15,6 lat, w tym 6 kobiet i 19 mężczyzn, hemodializowanych od 1 do 126 miesięcy). Chorych podzielono na 3 grupy: grupa I - 7 chorych z iPTH 100 pg/mI; grupa II - 12 chorych z iPTH 100 - 300pg/ml oraz grupa III - 6 chorych z iPTH 300 pg/ml. We wszystkich grupach uzyskano podobną adekwatność hemodializy, mierzoną wartością Kt/V. U wszystkich chorych co miesiąc oznaczano: Ca, P, wskaźnik Ca x P, HCT, HGB, Fe, wysycenie transferyny (TSAT) oraz dawkę tygodniową erytropoetyny. Z obserwacji wykluczono chorych z przewlekłymi stanami zapalnymi, chorobami nowotworowymi oraz chorych po przetoczeniu krwi. U chorych z iPTH 300 pg/ml stwierdzono znamiennie większą dawkę erytropoetyny niezbędną do osiągnięcia porównywalnych wartości morfologii krwi w stosunku do grupy chorych z iPTH 100-300 pg/ml. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy między grupami w odniesieniu do pozostałych bnadanych parametrów z wyjątkiem znamiennie wyższego stężenia wapnia w grupie z iPTH 300 pg/ml. Wykazano, że jedynie u chorych z iPTH 300 pg/ml konieczne jest stosowanie wyższych dawek rHuEPO celem osiągnięcia porównywalnych wartości morfologii krwi.


  4/7

  Tytuł oryginału: Ultrasonograficzny nerkowy wskaźnik oporu jako marker skuteczności leczenia hipotensyjnego u chorych hemodializowanych - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Usefulness of ultrasonographic renal resistive index in monitoring efficacy of hypertensive therapy in haemodialysed patients - case report.
  Autorzy: Lubas Arkadiusz, Wańkowicz Zofia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (77) s.403-405, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Na przykładzie 29-letniego, hemodializowanego mężczyzny ze źle kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, opornym na wielolekowe leczenie hipotensyjne, przedstawiamy przydatność ultrasonograficznej oceny nerkowego wskaźnika oporu w monitorowaniu skuteczności leczenia hipotensyjnego.


  5/7

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u młodych dorosłych obciążonych rodzinnie nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in offspring of hypertensives.
  Autorzy: Stolarz Katarzyna, Grodzicki Tomasz, Lubaszewski Wojciech, Adamkiewicz-Piejko Agata, Olszanecka Agnieszka, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.892-894, tab., bibliogr. 23 poz., sum
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena parametrów analizy spektralnej zmienności rytmu serca u młodych dorosłych z obciążającym wywiadem rodzinnym w kierunku nadciśnienia tętniczego. Badania przeprowadzono u 159 osób w drugiej i trzeciej dekadzie życia. Na podstawie wywiadu rodzinnego wyróżniono: grupę A - obciążonych nadciśnieniem ze strony obojga rodziców (n=30, wiek = 24,5 ń 4,0) lat, grupę B - obciążonych nadciśnieniem tętniczym ze strony jednego z rodziców (n = 94, wiek = 24,1 ń 5,1 lat) oraz grupę C - oboje rodziców normotensyjnych (n = 35, wiek = 25,9 ń 7,4 lat). W rejestracji i analizie spektralnej HRV użyto aparatury CardiolPSA System, Medatec, Belgium. U każdego z badanych wykonano 30-min zapis EKG: 15" w pozycji leżącej, 15" w pozycji stojącej. W opracowaniu wykorzystano metodę szybkiej transformaty Fouriera; oceniano całkowitą zmienność, składowe LF (0,04-0,15 Hz) i HF (0,15-0,40 HZ). Wartości zmienności rymu serca w spoczynku były podobne we wszystkich wyróżnionych podgrupach. Osoby obciążone nadciśnieniem tętniczym ze strony obojga rodziców miały jednak tendencje do wyższych wartości składowej LF analizy HRV w pozycji leżącej ciała. W reakcji na pionizację ciała obserwowano we wszystkich grupach zmniejszenie całkowitej zmienności, podwyższenie składowej LF i obniżenie HF. Zmiany te były jednak mniej znaczone w grupie normotoników obciążonych nadciśnieniem tętniczym ze strony obojga rodziców.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of power spectrum of heart rate variability in young people with family history of hypertension. The study included healthy subjects in their second or third decade of their life. According to the family history of hypertension, the following groups were specified: group A - both parents hypertensive (n = 30, age = 24,5 ń 4,0 years), group B - only one parent hypertensive (n = 94, age = 24,1 ń 5,1 years) and group C - both parents normotensive (n = 35, age 25,9 ń 7,4 years). Methods: HRV analysis was performed using CardioPSA System, Medatec, Belgium. In every person, 30 minute ECG was assessed: 15 min lying, 15 min standing. For data analysis Fast Fourier transform was used, total variability, LF (0,04-0,15 HZ) and HF (0,15 -0,40 Hz) components were calculated. We observed similar values of HRV components in all groups. Subjects with family history of hypertension showed however a tendency towards higher LF values in lying position. Standing caused in all groups decrease of total variability, increase of LF component and decrease of HF component. Changes were less pronounced in subjects with both parents hypertensive. Young adults with both parents hypertensive have shown tendency towards highe values of LF component and less pronounced changes of HRV components after standing up.


  6/7

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory mięśnia sercowego.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in patients with hypertension and left ventricular hypertrophy.
  Autorzy: Stolarz Katarzyna, Olszanecka Agnieszka, Rajzer Marek, Lubaszewski Wojciech, Kawecka-Jaszsz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.703-705, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zmienności rytmu serca (heart rate variability - HRV) u pacjentó z umiarkowanym pierowtnym nadciśneineim tętniczym, powikłanym przerostem lewej komory mięśnia sercowego (left ventricular hypertrophy - LVH). Badaniem objeto 42 dotychczas nieleczone osoby z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, grupę kotnrolną stanowiło 45 osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczym, grupę kontrolną stanowiło 45 osób z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego krwi (16M, 29K, wiek 49,8 ń 5,6 lat). Wśród chorych z nadciśnieniem tętniczym wyróżniono dwie podgrupy: z przerostem lewej komory mięśnia sercowego (n = 25, 10M, 16K, wiek 50,1 ń 59 lat) oraz bez przerostu (n = 17, 4M, 13K, wiek 52,0 ń 3,4 lat). Zmiennośc rytmu serca rejestrowano i analizowano wykorzystujac CardioPSA System, Medatec. U każdego z badanych wykonano 30-min. zapis EKG: 15 min. w pozycji leżącej, 15 min. w pozycji stojącej pacjenta. Analizy HRV dokonano przy pomocy szybkiej transformaty FOuriera, obliczając zmienność całkowitą, skłądową o niskiej częstotliwości (low frequency - LF, 0,04 - 0,15 Hz) oraz o wysokiej częstotliwości (high frequency - HF, 0,15 - 0,40 Hz). Masę lewej komory (left ventricular mass - LVM) oceniano na podstawie echokardiogramów, wykorzystując formułę Devereux. Przerost mięśnia lewej komory rozpoznawano gdy LVMI 134 g/mý (mężczyźni) oraz 110 g/mý (kobiety). Różnice pomiędzy grupami oceniano przy pomocy testu t, jako istotne statystyczie przyjęto p 0,05. U ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse the heart rate variability (HRV) in patients with moderate essential hypertension complicated by left ventricular hypertrophy (LVH). Forty-two patients with untreated essential hypertension participated in the study group and 45 normotensives (16M, 29F, age 49.8 ń 5.6 years) served as the controls. THe hypertensives were divided into those iwth LVH (n - 25, 10M, 15F, age 50.1 ń 5.9 years) and those without LVH (n - 17, 4M, 13F, age 52.0 ń 3.4 years). HRV was recorded and analysed using the CardioPSA System, Medatec. In each subject, 30 min. of ECG recording was obtained: 15 min. in the supine, position and 15 min. in the upright position. Fast Fourier transform was used to analyse total power, low frequency (LF, 0.04 - 0.15 Hz) and high frequency components (HF, 0.15 - 0.40 Hz). Left ventricular mass was calculated from echocardiograms using the Deveraux formula. LVH was defined as a left ventricular mass index (LVMI) 134 g/mý for men and 110 g/mý for women. A T-test was used to test for inter-group differences: p 0.05 was considered as significant. In hypertensive patients with left ventricualr hypertrophy, we observed decreased values of HF component, both in supine and upright postiions, as compared to hypertensives without LVH. Components of HRV did not differ between the hypertensives without LVH and the normotensives. In hypertensives with a LVH the high frequency compoennt of HRV was decreased, indicating impaired ...


  7/7

  Tytuł oryginału: Próba oceny świadomości ruchu hospicyjnego wsród studentów Śląskiej Akademii Medycznej.
  Tytuł angielski: The attempt of the a warness of the hospice movement in the students of Silesian Medical Academy.
  Autorzy: Lubas Olaf
  Źródło: Ann. Soc. Doctr. Stud. Acad. Med. Siles. 2002: 28 s.83-93, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 106,378

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: