Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LOSTER
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Zasady organizacji specjalistycznego szkolenia podyplomowego obowiązujące w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie.
Autorzy: Loster Bartłomiej W.
Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (12) s.31-36
Sygnatura GBL: 313,636

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/5

  Tytuł oryginału: Komputerowe wspomaganie usług medycznych w UKS w Krakowie.
  Tytuł angielski: The computer assistance of medical service in UKS in Cracow.
  Autorzy: Ryniewicz Wojciech, Chołociński Grzegorz, Loster Bartłomiej
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (10) s.23-26, il., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzemie komputerowego systemu informatycznej obsługi pacjentów pozwoliło na stworzenie centralnej bazy danych o przyjmowanych do leczenia pacjentach, pełnego opisu leczenia i dokonywanych zabiegach oraz danych księgowania i finansowania świadczonych usług. Opracowany system pozwala na wieloparametryczną ocenę skuteczności realizowanego leczenia, bezpośredni wgląd kierownika jednostki w ilość i jakość prowadzonych leczeń, trafność postawionych diagnoz, prawidłowy dobór niezbędnej aparatury diagnostycznej (obrazowej), stopnia wykorzystania stanowisk i aparatury diagnostyki obrazowej, ocenę finasową jednostki a także zabezpieczenie w leki i materiały stomatologiczne. System posiada blok umożliwiający kontrolę prawidłowości działania stanowisk medycznych i będących na ich wuposażeniu urządzeń technicznych.

  Streszczenie angielskie: The introduction of the computer system of servicing the patients allowed creating the central database containing not only the descriptions of patients, full records of treatment and examinations, but also data concerning accounting and financing of the services provided. The system makes it possible to obtain multaparametric evaluation of executed treatment, direct manager's inspection of the quantity and quality of conducted examinations, accuracy of diagnosis, proper selection of the essential diagnostic apparatus (ilustrate), degree of exploiting the posts and the vivid diagnostic apparatus, financial evaluation of the unit and lastly protection as far as medicines and dental materials are concerned. The system provides also the (block) allowing the control of the proper use of medical posts and equipped technical devices.


  3/5

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena stosowania lasera CO2 do przedprotetycznej korekty tkanek miękkich na podstawie własnych sześcioletnich obserwacji.
  Tytuł angielski: The clinical evaluation of using laser CO2 for correction of prosthetic base mucosa-six years study.
  Autorzy: Wiśniewska Grażyna, Majewski Stanisław, Loster Bartłomiej W.
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.69-75, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sześcioletnie obserwacje grupy 620 pacjentów, u których wykonano zabiegi korygujące w zakresie tkanek miękkich jamy ustnej laserem CO2, w celu poprawienia warunków do funkcjonowania protez zębowych. Oceniano subiektywne odczucia pacjentów w trakcie i po zabiegu, czas trwania zabiegu, czas gojenia, możliwe powikłania oraz skuteczność dokonanych korekt. Uzyskane wyniki pozwalają na pozytywną ocenę tej metody zarówno w odniesieniu do techniki zabiegowej, jak i odległych wyników leczenia. Zabieg wykonywany techniką laserową nie jest obciążający dla pacjenta i można go bezpiecznie stosować u osób w podeszłym wieku. Okres gojenia trwa ok. 10 dni, bez stanów zapalnych i znacznych dolegliwości bólowych. Po wygojeniu nie stwierdza się blizn i nawrotów stanów przerostowych, co ma istotne znaczenie dla następowego leczenia protetycznego.

  Streszczenie angielskie: There were presented six years study of using laser CO2 for correction of prosthetic base mucosa. 620 patients were treated to improve the stability of prosthetic restorations. The subjective patients feelings were examined time of treatment, healing time, possible complications and efficiency of performed corrections. The results give permission for positive estimation of used method of treatment. Received positive long effects of apply treatment which related in improvement of prosthetic base conditions for different. sorts of prosthetic reconstructions.


  4/5

  Tytuł oryginału: Rak gruczołowy szyjki macicy podtypu villoglandulare u młodej kobiety HPV pozytywny - prezentacja kliniczna i histologiczna.
  Tytuł angielski: Cervical adenocarcinoma of the villous-glandular subtype HPV- positive - clinical and histological presentation.
  Autorzy: Loster Antonina, Ludwin Artur, Okoń Krzysztof, Zubel Angela
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (2) s.37-38, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 25-letniej kobiety z bardzo rzadko występującą postacią kosmkowo-gruczołową raka gruczołowego szyjki macicy, która charakteryzuje się wyjątkowo dobrym rokowaniem na tle relatywnie dużej ekspansywności i złych prognoz w raku gruczołowym szyjki macicy. Rozpoznanie histologiczne pozwoliło na zastosowanie jako metody terapeutycznej konizacji chirurgicznej.


  5/5

  Tytuł oryginału: Konieczność określenia misji i strategii stomatologicznego szpitala klinicznego na przykładzie Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie.
  Autorzy: Bik Krzysztof, Drozdowska-Rusinowicz Iwona, Kuciński Marek, Loster Bartłomiej W.
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (6) s.26-28, 30-32, il.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: