Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LORENCOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych przez kierowców mieszkających w środowisku wiejskim.
Tytuł angielski: Knowledge of principles of providing first aid to the victims of road accidents by drivers living in rural environment.
Autorzy: Lorencowicz Regina, Adamczyk Kazimiera, Wajs Agata
Źródło: Med. Og. 2002: 8 (1) s.46-51, bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 311,974

Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca zawiera ocenę poziomu przygotowania kierowców zamieszkałych na wsi do udzielenia pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Przebadano 200 kierowców z województwa podkarpackiego i stwierdzono, że chociaż większość badanych referowała poprawnie sposoby postępowania wobec poszkodowanych w wypadku, to jednak znacząca grupa kierowców (od 8,5 proc. do 40,0 proc. w zależności od rodzaju urazu) nie wiedziała, jakiej pomocy powinna udzielić.


  2/5

  Tytuł oryginału: Effect of nursing care on self-care efficiency of patients with hemiparesis.
  Tytuł polski: Wpływ opieki pielęgniarskiej na wydolność w zakresie samoobsługi pacjentów z niedowładem połowiczym.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Lorencowicz Regina, Zajko Anna, Rejszel Elżbieta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.47-52, bibliogr. 7 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/5

  Tytuł oryginału: Regaining functional independence by neurological patients.
  Tytuł polski: Ocena niezależności funkcjonalnej pacjentów neurologicznych.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Jakubaszek Ewa, Ksykiewicz-Dorota Anna, Zajko Anna, Lorencowicz Regina, Szczepanik Mirella
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.448-453, bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/5

  Tytuł oryginału: The study of the level of self-care among neurological patients.
  Tytuł polski: Badanie poziomu samoopieki u pacjentów neurologicznych.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Wysokiński Mariusz, Jakubaszek Ewa, Zajko Anna, Szczepanik Mirella, Lorencowicz Regina
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.454-458, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/5

  Tytuł oryginału: Shaping of psycho-social independence in neurological patients.
  Tytuł polski: Kształtowanie psychospołecznej niezależności pacjentów neurologicznych.
  Autorzy: Adamczyk Kazimiera, Lorencowicz Regina, Rejszel Elżbieta, Zajko Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.556-563, bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie poziomu niezależności psychospołecznej przed wprowadzeniem programu edukacyjnego i po nim. Przebadano 120 chorych, w tym 51 mężczyzn i 69 kobiet w wieku od 21 do 72 lat, stanu wolnego - 34 i małżeńskiego 86 osób, 33 badanych z wykształceniem podstawowym, 79 - średnim i 8 - z wyższym. Po udarze mózgowym było 67 pacjentów, ze stwardznieniem rozsianym - 31, z chorobą Parkinsona - 7 i z zespołem korzeniowym - 15 chorych. W pierwszym badaniu niezależność psychospołecza utrzymywała się głównie na poziomie średnim w zakresie wiadomości na temat stylu życia, z wyjątkiem używek, gdzie wykazano się dużą wiedzą jeszcze przed edukacją. Odnośnie do umiejętności oraz pozostałych aspektów psychospołecznych (motywacja, samoakceptacja, funkcjonowanie społeczne, sprawność intelektualna) badani reprezentowali przeważnie poziom bardzo wysoki i wysoki w badaniu drugim. Znacząca populacja niestety nadal wykazywała poziom średni, a także niski. Populacja reprezentująca bardzo wysoki i wysoki poziom niezależności psychospołecznej wzrosła o 25,0 proc.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the degree of psycho-social independence among neurological patients. The study was conducted by means of the Neurological Patients' Psycho-Social Independence Scale developed by the author, and covered 120 patients - 51 males and 69 females aged 21-72; unmarried - 34 and married - 86, with the level of education: elementary - 33, secondary school - 79 and university - 8; who had cerebral stroke - 67, multiple sclerosis - 31, radicular syndrome - 22. During the first stage of the study psycho-social independence remained primarily on the medium level with respect to the knowledge concerning life style, apart from the consumption of alcohol, strong tea and coffee, the patients showing a good knowledge of this problem prior to the implementation of the education programme. With respect to skills and the remaining psycho-social aspects (motivation, self-acceptance, social functioning, intellectual efficiency) the respondents represented primarily a very high or high level during the second study. Unfortunately, a considerable number of patietns still showed a medium or low level. Population who respresented a very high and high levels of psycho-social idnependence, increased by 25.0 p.c.

  stosując format: