Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LISS
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wartość kliniczna stosowanych testów diagnostycznych na obecność infekcji HPV w profilaktyce i leczeniu raka szyjki macicy.
Tytuł angielski: The clinical value of laboratory tests for detection of HPV infection in prevention and treatment of cervical cancer.
Autorzy: Łukaszuk Krzysztof, Liss Joanna
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.719-726, bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podsatwie retrospektywnych i prospektywnych badań epidemiol. prowadzonych w wielu ośrodkach na całym świecie, za główny czynnik etiol. raka szyjki macicy uznano infekcje wirusem HPV. Problem diagnostyki zakażeń wirusem HPV jest obecnie bardzo szeroko dyskutowany. Dobór odpowiednich metod identyfikacji wirusa w badanym materiale oraz standaryzacja testów pozwoliłaby na ujednolicenie postępowaniadiagnost. w przypadkach zakażeń wirusem HPV. W naszym kraju brak jest obecnie jednoznacznych wytycznych, dot. schematu postępowania diagnost. w kierunku identyfikacji infekcji wirusem HPV. Przy obecnym stanie wiedzy nt. etiologii raka szyjki macicy najwłaściwsze byłoby połączenie badania fizykalnego, cytologicznego i histopatol. z testami opartymi na wykrywnaiu kwasu nukleinowego wirusa HPV.

  Streszczenie angielskie: The retrospective and prospective epidemiol. studies were conduced in centres all over the world and showed that the main etiological factor in cervical cancer is human papillomavirus infection. The problem of detection of HPV infection is being currently under discussion. The selection of method of HPV detection in clinical samples and standarisation of laboratory tests allows for determination of diagnostic method in in case of HPV infection. There are not clear guidelines for the patern of HPV detection in our country. It seems that the proper clinical follow-up could be the combination of psyhical, cytologcial and histopathological examination with detection of human papillomavirus DNA.


  2/6

  Tytuł oryginału: Występowanie DNA wirusa HPV u pacjentek z rakiem szyjki macicy w regionie gdańskim.
  Tytuł angielski: The incidence of human papillomavirus DNA in patients with cervical carcinoma from Gdańsk region.
  Autorzy: Liss Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Gulczyński Jacek, Zwaliński Mariusz, Woźniak Izabela, Emerich Janusz, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.740-744, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano częstość występowania DNA wirusa HPV w materiale pochodzącym z wymazów z kanału szyjki macicy pacjentek z potwierdzonym histopatologicznie rakiem szyjki macicy. Przedmiotem badań było 107 chorych na nowotwory szyjki macicy. Metodą stosowaną do wykrycia DNA HPV była metoda PCR. DNA HPV w badanej grupie wykryto u 75 (70,1 proc.) chorych. Stwierdzono, że w grupie pacjentek HPV pozytywnych liczba przebytych porodów była statystycznie znamiennie wyższa niż w grupie HPV negatywnej. W badanej grupie najwyższy odsetek stanowiły pacjentki w stopniu zaawansowania klinicznego nowotworu Ib (43 proc.) oraz IIa (19,6 proc.). Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy pomiędzy różnymi stopniami zaawansowania klinicznego nowotworu a grupą HPV pozytywną i HPV negatywna.

  Streszczenie angielskie: Objectives: We have estimated the incidence of human papilloma virus (HPV) DNA in cervical smears of patients with cervical carcinoma, treated in 1997-1998 at the II Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Gdańsk, Poland. Materials and methods: We have examined 107 patients suffering from cervical cancer. The HPV DNA was detected with the polymerae chain reaction (PCR) method using two paris located in the E6, E& open reading frames. HPV typing was executed by restriction fragments lenght polymorphism PCR (RFLP-PCR) method. Results: HPV DNA was detected in 75 (70,1 p.c.) patients with Ib (43 p.c.) and IIa (19,6 p.c.) clinical degres made the highest percentage withn the research group. We found no statistically significant differences between various clinical degrees of cervical cancer in the group of patients both HPV positive and negative. Conclusions: The frequency of HPV 16 type infection incidence in cervical carcinoma is lower in Gdańsk region than currently published.


  3/6

  Tytuł oryginału: Recombinant DNA templates as a competitive internal standard in qualitative PCR for human papillomavirus detection in cervical cytology.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof, Liss J., Wójcikowski C.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.253-260, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Introduction: Persistent genital infection with a "high oncogenic risk" type of human papillomavirus (HPV) is considered to be essential for development of most cervical carcinomas. Therefore, HPV DNA detection in cervical cells could be helpful in prevention and treatment of cervical cancer. Materials and methods: We describe here a simple method for qualitative estimation of the quantity of HPV DNA in cervical smears using polymerase chain reaction (PCR) with internal standard (IS). The assay uses a homologous internal standard (IS), a plasmid containing a modified fragment of E6 HPV16 sequence that is co-amplified with the wild-type target sequence in the same vial and with the same pair of primers. Results: The co-amplification reaction generates two fragments of different size that can be clearly distinguished by gel electrophoresis without a need of restriction enzyme digestion. Conclusions: This method minimises the variability of the efficiency of the PCR technique. Application of these qualitative PCRs is useful for clinical follow-up and could be helpful for elucidating the pathogenic roles of HPV in cervical cancer.


  4/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie łanćuchowej reakcji polimerazy - PCR w diagnozowaniu infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego - HPV.
  Tytuł angielski: The application of polymerase chain reaction - PCR to diagnosis of human papillomavirus - HPV infection.
  Autorzy: Liss Joanna, Łukaszuk Krzysztof, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.53-60, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecność DNA wirusów HPV stwierdza się w rakach szyjki macicy w około 70-99 proc. przypadków. Celem pracy było opracowanie prostej metody detekcji DNA HPV w celu klinicznego jej zastosowania. DNA uzyskano z wymazów z kanału szyjki macicy od 107 pacjentek. Materiał izolowano metodą kolumienkową. Średnio około 80 ng DNA genomowego (matrycowego) wykorzystywano do przeprowadzenia pojedynczej reakcji PCR. Każdy matrycowy DNA podlegał amplifikacji z udziałem dwóch par primerów w osobnych probówkach reakcyjnych. Pierwsza para primerów pU-1M/pU-2R pozwalała na identyfikację wirusów zaliczanych do grupy wysokiego i średniego ryzyka onkologicznego: HPV16, 18, 31, 33, 39, 52b i 58. Sekwencja tej pary primerów odpowiadała w około 75-95 proc. sekwencji genu E6 (pU-1M) i E7 (pU-2R) tych wirusów. Druga para primerów pU-31B/pU-2R umożliwiła natomiast identyfikację DNA HPV zaliczanych do grupy niskiego ryzyka onkologicznego: HPV6 i 11. Detekcję zamplifikowanych produktów PCR, odpowiednio dla pary pU-1M/pU-2R i pU-31B/pU-2R - 230bp-270bp i 228bp, przeprowadzono w 10 proc. żelach poliakrylamidowych, barwionych metodą srebrową. W przypadku wyniku pozytywnego, określano typ wirusa, przeprowadzając analizę restrykcyjną uzyskanych produktów - PCR-RFLP (restriction fragment length polymorphism). Wśród 107 pacjentek z potwierdzonym histopatologicznie rakiem szyjki macicy, DNA wirusów HPV należących do grupy średniego i wysokiego ryzyka onkologicznego wykrytyo u 75 pacjentek (70,1 proc.). U 32 pacjentek (29,9 proc. nie wykazano obecności DNA wirusowego badanych typów w analizowanym materiale.

  Streszczenie angielskie: It is well known that the human papillomavirus is involved in cancerogenesis. The prevalence of HPV in cervical cancers is estimated to 70-99 p.c. cases. The aim of our work was to prepare the simple method of HPV DNA detected for clinical use. DNA for the research was obtained from cervical smears of 107 histopatologically confirmed cervical carcinoma patients. It was isolated with column procedure. In this study, any PCR reaction was performwed with 80 ng DNA at last. Any template DNA sample was amplified in two separate tubes using two different primers. 75-90 p.c. complementarity of pU-1M/pU-2R primers to gene E6 (pU-1M) and E7 (pU-2R) sequence of HPV enables identification of medium and high oncogenic. HPV types: 16, 18, 31, 33, 39, 52b, 58. Low oncogenic HPV types: 6, 11 are detected using pU-31B/pU-2R primers. Amplified PCR products, with pU-1M/pU-2R and pU-31B/pU-2R primers, 230-270bp respectively, were consequently detected in 10 p.c. polyacrylamide gels and silver stained. Confirmation of HPV/DNA presence resulted in PCR-RFLP (restriction fragment lenght polymorphism) analysis to identify the type of the virus. In 107 cervical carcinoma patients, DNA of medium and high oncogenic HPV was detected in 75 cases (70.1 p.c.). Presence of many mentioned above HPV types were not confirmed in 32 patients (29.9 p.c.). This method is easy to do and very intensive. It allows to receive the result within one day.


  5/6

  Tytuł oryginału: Wdrożenie techniki zapłodnienia pozaustrojowego w Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Tytuł angielski: In vitro fertilization in Medical University of Gdańsk.
  Autorzy: Łukaszuk Krzysztof, Liss Joanna, Zwaliński Mariusz, Cybal Magdalena, Wydra Dariusz, Emerich Janusz, Wójcikowski Czesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.21-27, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • in vitro


  6/6

  Tytuł oryginału: Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) i rola poszczególnych białek HPV w rozwoju raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Human papillomavirus and role of HPV proteins in development of cervical cancer.
  Autorzy: Liss Joanna, Łukaszuk Krzysztof
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (1) s.11-16, il., bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak szyjki macicy jest jednym z najczęściej stwierdzanych raków u kobiet na świecie. Co roku diagnozowanych jest około 500 tysięcy nowych przypadków zachorowań. W Polsce zajmuje on trzecie miejsce, po raku sutka i płuca pod względem częstości zachorowań na nowotwory złośliwe u kobiet i stanowi 7,6 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory. Rak szyjki macicy obejmuje około 95 proc. wszystkich nowotworów szyjki macicy. Na podstawie retrospektywnych i prospektywnych badań epidemiologicznych prowadzonych w wielu ośrodkach na całym świecie, za główny czynnik etiologiczny raka szyjki macicy uznano infekcje wirusem HPV. Istotną rolę w morfogenezie raka macicy odgrywają przede wszystkim typu HPV o wysokim potencjale onkogennym: HPV 16, 18, 45, 56. Kancerogeneza w obrębie szyjki macicy jest procesem złożonym i wieloetapowym. Rak szyjki macicy rozwija się głównie w obrębie strefy transformacji, a więc w obszarze, gdzie może odbywać się proces metaplazji płaskonabłonkowej. Polega on na dojrzewaniu i różnicowaniu się tzw. niezróżnicowanych komórek rezerwowych w kierunku komórek nabłonka płaskiego lub gruczołowego. Wirus infekując te niedojrzałe komórki może zaburzać ich proces dojrzewania i różnicowania. Zdolność onkoprotein wirusowych E6 i E7 do interakcji z białkami komórkowymi: p53 i Rb regulującymi podział komórek, stanowi podstawę do uznania, iż infekcja HPV jest w stanie ułatwić powstanie puli nadmiernie proliferujących komórek nabłonkowych. Poznanie funkcji poszczególnych białek wirusa HPV pozwala ponadto na dokładniejsze zrozumienie całego procesu.

  Streszczenie angielskie: The cervical cancer is one of the most frequent cancers to affect women in the world. Yearly, there are about 500 thousand new cases of this cancer diagnosed. Cervical cancer takes a third place, after breast and lung cancer, as regards to frequently, malignant tumour disease in women. It accounts for 7.6 p.c. all of cancers and about 95 p.c. all of tumour cervix. The retrospective and prospective epidemiological studies have been carried out in the medical centres on the world. The HPV infections have been recognised as the main causal agent of the development of invasive cervical cancer and its precursor lesions. The oncogenic types of HPV: HPV16, 18, 45, and 56 play an important role in cervical cancer morphologenesis. The cervical neoplasia within a cervix is a very complex and multistage process. Cervical cancer develops within a transformation zone, so in place, where a squamous cervical metaplasia could take a place. The HPV infects the immature cells and disturb the maturation and differentiation of cervical cells. Two viral oncoproteins, designated as E6 and E7, interact with endogenous cell cycle regulatory proteins, including p53 and Rb. The interaction of virus proteins derive with endogenous cellular proteins causes the deregulation of cell cycle and appears to be crucial event for the development of cervical cancers. The explanation of the function of individual viral proteins allows understanding the development of cervical cancer.

  stosując format: