Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LISOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Dydaktyczne uwarunkowania poziomu sprawności i wydolności fizycznej podchorążych Wydziału Lekarskiego WAM.
Tytuł angielski: Didactic conditionings of physical efficiency and fitness lover of Officer Cadets of the Medical Faculty, Military Medical University.
Autorzy: Motylewski Sławomir, Lisowski Jacek
Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.153-163, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Temat korporatywny:
 • Wojskowa Akademia Medyczna

  Streszczenie polskie: Od wielu lat podejmowane są poszukiwania dydaktycznych uwarunkowań i czynników, które mają dostrzegalny wpływ na podniesienie poziomu sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach edukacji. W pracach badawczych nad rozwiązaniem powyższego problemu na poziomie szkolnictwa wyższego bierze udział Wojskowa Akademia Medyczna. Celem pracy było znalezienie efektywnych rozwiązań w kształtowaniu sprawności fizycznej studentów WAM spójnych z całością programu kształcenia lekarza wojskowego i udzielenie odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu aktualny system kształtowania sprawności i wydolności fizycznej studentów WAM zapewnia ich wysoki poziom?, jakie czynniki dydaktyczne i w jakim stopniu wpływają na efektywność kształtowania sprawności i wydolności studentów? i jakie istnieją możliwości intensyfikacji kształtowania sprawności fizycznej studentów WAM? Istnieją bezpośrednie zależności o dużej sile związku pomiędzy wynikami nauczania z wychowania fizycznego w szkole podstawowej i średniej (ocena na świadectwie maturalnym, postępowanie kwalifikacyjne i pierwsze badanie) a poziomem sprawności i wydolności fizycznej w toku studiów.

  Streszczenie angielskie: The search of didactic conditionings and factors, affecting in a noticeble way the improvement of physical efficiency and fitness level of children and youth at all education levels, has been undertaken for years. Military Medical University has been participating in research work on the solution of the above problem at university level. The aim of the study was to find effective solutions in shaping physical effeciency of MMU students, solutions corresponding to the whole of a military surgeon's syllabus. The other aim was to give answers to the questions: to what degree the current system of shaping physical efficiency and fitness of MMU studies ensures their high level, what didactic factors and to what degree influence the effectiveness of shaping the students' efficiency and fitness and what possibilities of intensifying the forming of MMU students' physical efficiency there exist. There are direct dependencies with strong connections between grades in physical education at primary and secondary school (grade on secondary-school certificate, qualifying procedure and the first examination) and level of physical efficiency and fitness in the course of studies.


  2/3

  Tytuł oryginału: Środowiskowe uwarunkowania poziomu sprawności i wydolności fizycznej studentów Wydziału Lekarskiego WAM.
  Tytuł angielski: Environmental conditionings of physical efficiency and fitness level of Officer Cadets of the Medical Faculty, Military Medical University.
  Autorzy: Motylewski Sławomir, Lisowski Jacek
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.244-252, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem badań było znalezienie zależności pomiędzy cechami charakterystyki socjologicznej, a poziomem sprawności i wydolności fiz. studentów Wydziału Lekarskiego WAM. Dla jego rozwiązania postanowiono określić charakterystykę socjol. przyjętych na studia oraz przeanalizować jakie czynniki środowiskowe i w jakim stopniu wpływają na sprawność i wydolność fizyczną studentów. Badaniami objęto 153 studentów WL WAM. Miały one charakter długofalowy, powtarzano je bowiem pięciokrotnie. W analizie materiałów przyjęta została zasada porównywania wyników i odpowiedzi pochodzących od tych samych osób. Występują zależności pomiędzy wynikami sprawności i wydolności fizycznej, a niektórymi czynnikami natury społecznej (miejsce ukończenia szkoły średniej, wykształcenie rodziców, stan cywilny, wiek, wyżywienie i wypoczynek). Wykazują one jak istotny wpływ wywierają te czynniki na uzyskiwane rezultaty w poszczególnych próbach kolejnych badań, oraz na wyniki całościowe.


  3/3

  Tytuł oryginału: Colostrinin proline-rich polypeptide complex from ovine colostrum - a long-term study of its efficacy in Alzheimer's disease.
  Autorzy: Leszek Jerzy, Inglot Anna D., Janusz Maria, Byczkiewicz Franciszek, Kiejna Andrzej, Georgiades Jerzy, Lisowski Józef
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.PI93-PI96, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Colostrinin, a proline-rich polypeptide complex (PRP) isolated from ovine colostrum, with immunoregulatory and procognitive properties, has shown positive effects in the treatment of Alzheimer's disease (AD). The aim of the present study was to evaluate the effects fo long-term Colostrinin treatment of AD patients. Material/Methods: The patients were taking Colostrinin tablets (containing 10 ćg of PRP complex) every other day for three weeks, followed by a 2-weeks hiatus to avoid the development of hyporeactivity. This mode of applicaton, '3+2 weeks', and each patient was evaluated at 4-month intervals, 33 patients were treated for 16 months. however, 14 patients from this group had already been treated with Colostrinin for 12 months during placebo-controlled studies, and thus participated in the trial for a total of 28 months. Results: Teh results we obtained showed that Colostrinin induced slight but statistically significant imporvement or stabilization fo teh health status of teh patients in the trial. THe adverse reactions observed, if any, were remarkably mild, including anxiety, logorrhea, and insomnia, and subsided spontaneously within a short period of tiem (3 - 4 days). Conclusions: Colostrinin is a very promising preparation which can be used to retard the development of AD.

  stosując format: