Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LIPKO-GODLEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe, próba różnicowania, leczenie - przegląd literatury.
Tytuł angielski: Dermatomyositis and polyomyositis - the attempt to differentiate, treatment and literature review.
Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Lipko-Godlewska Sylwia, Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.55-60, tab., bibliogr. 88 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zapalenie skórno-mięśniowe (DM) i wielomięśniowe (PM) to zespoły chorobowe manifestujące objawy idiopatycznego zapalenia mięśni (IZM). Zmiany skórne najczęściej wyprzedzają od 3 miesięcy do 3 lat pojawienia się procesów zapalnych w mięśniach. Duża częstość współistnienia DM z nowotworami narządów wewnętrznych wymusza na lekarzu prowadzącym konieczność szybkiej diagnostyki w tym kierunku. Znajomość charakteru zmian skórnych pozwala na wcześniejsze ich rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia. Autorzy na podstawie najnowszej literatury medycznej przedstawili: obowiązujące klasyfikacje IZM, przeprowadzili próbę różnńicowania DM i PM z uwzględnieniem czynników prognostycznych, a także możliwości terapii w oparciu o przeprowadzone światowe duże badania kliniczne.

  Streszczenie angielskie: Dermatomyositis (DM) and polymyositis (PM) are diseases displaying the symptoms of the idopathic muscle inflammation (IZM). The skin lesions are visible most often 3 months to 3 years prior to appearance of the muscle inflammatory process. A frequent coexistence of DM with internal organ neoplasms obliges doctors to diagnose their patients quickly. The knowledge of skin lesions allows to begin this diagnosis earlier and to initiate proper therapy. Based on the latest medical literature, the authors present: the actual classification of the idiopathic muscle inflammation, the attempt to differentiate between DM and PM regarding prognostic factors and therapy possibilities based on conducted world trials.


  2/6

  Tytuł oryginału: Współczesne metody niechirurgicznego leczenia zmarszczek; możliwości dermatologii estetycznej.
  Tytuł angielski: Contemporary, noninvasive methods of wrinkles treatment; possibilities of esthetic dermatology.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Lipko-Godlewska Sylwia, Jaworek Kazimierz, Wielowieyska-Szybińska Dorota
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.175-178, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zmarszczki są najbardziej widocznym stygmaten skóry starczej. Autorzy przedstawili charakterystyczne dla niej zmiany w naskórku i skórze właściwej, a także możliwości terapeutyczne dermatologii estetycznej. Podjęto próbę wstępnej kwalifikacji chorych do poszczególnych typów zabiegów rewitalizujących (implantów, toksyny botulinowej, pilingów).

  Streszczenie angielskie: Wrinkles are the most visible sign of the aging skin. The author presented characteristic changes in the epithelium and dermis for that type of skin and therapeutic possibilities utilised in the esthetic dermatology. They also undertook an attempt to classify patients for particular types of revitalization interventions (implants, botulin toxin, peelings).


  3/6

  Tytuł oryginału: Typy kliniczne rogowacenia ciemnego.
  Tytuł angielski: Clinical types of acanthosis nigricans.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Wielowieyska-Szybińska Dorota, Lipko-Godlewska Sylwia
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.537-539, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rogowacenie ciemne jest stosunkowo rzadką jednostką chorobową, występującą z równą częstością u kobiet i mężczyzn. Autorzy przedstawili praktyczny klinicznie podział tej jednostki chorobowej na osiem typów. Zwrócono uwagę na związek rogowacenia ciemnego z nowotworami złośliwymi i konieczność wnikliwej diagnostyki w tym zakresie. Zaprezentowano również przydatną dla celów klinicznych skalę oceniajacą stopień nasilenia zmian skórnych, które może mieć znaczenie w monitorowaniu terapii.

  Streszczenie angielskie: Acanthosis nigricans is a rare disease, occurring with the same frequency in females and males. Eight clinically practical types of this disease have been presented. Authors also observed a coexistance of this disease with neoplasms, which obligates doctors to perform more acute diagnosis of the patient. The clinically practical scale of the intensification of skin lesions in acanthosis nigricans has been alaso presented. This scale is helpful in therapy monitoring.


  4/6

  Tytuł oryginału: Zapalenie skórno-mięśniowe jako zespół paraneoplastyczny - badanie retrospektywne populacji chorych hospitalizowanych w krakowskich oddziałach dermatologicznych.
  Tytuł angielski: Dermatomyositis as a paraneoplastic syndrome - the retrospective study of patients hospitalized in departments of dermatology in Cracow.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Lipko-Godlewska Sylwia, Kiełtyka Agnieszka, Bogdaszewska-Czabanowska Jadwiga
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.363-368, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki retrospektywnego badania populacji chorych hospitalizowanych w krakowskich oddziałach dermatologicznych z powodu zapalenia skórno-mięśniowego (DM). Rozpoznanie choroby ustalono na podstawie klasyfikacji Bohana i Petera uzupełnionej o kryteria Targoffa i współpracowników. Analizowano częstość współistnienia DM z procesem nowotworowym, rodzajem stwierdzanego nowotworu, a także obecność postulowanych czynników ryzyka jego rozwoju. W naszym materiale u 61 proc. chorych z DM stwierdzono towarzyszący proces nowotworowy. Najczęsciej stwierdzanym nowotworem był rak sutka. Wiek chorych powyżej 45 lat, płeć męska i zła odpowiedź na leczenie okazały się w naszej populacji czynnikami zwiększonego ryzyka rozwoju procesu nowotworowego u osób z DM. W badanej populacji nowotwór najczęściej rozpoznawano do 2 lat od postawienia diagnozy zapalenia skórno-mięśniowego.


  5/6

  Tytuł oryginału: Badanie scyntygraficzne przełyku u chorych z twardziną układową; korelacje z objawami klinicznymi ze strony przełyku zgłaszanymi przez chorych.
  Tytuł angielski: Esophageal scintigraphy in patients with systemic sclerosis; clinical symptoms corrleated with the esophagus noted by the patients.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Stępień Artur, Lipko-Godlewska Sylwia, Wielowieyska-Szybińska Dorota, Żabińska-Płazak Ewa, Kiełtyka Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.973-976, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Twardzina układowa (Systemic sclerosis, SSc) jest chorobą tkanki łącznej o wielonarządowych objawach, w której istotą jest nadmierne odkładanie się składników macierzy zewnątrzkomórkowej. U 90 proc. chorych z zaawansowaną SSc występują różnie nasilone zaburzenia motoryki przełyku, klinicznie manifestujace sie w około 50 proc. przypadków. Celem pracy była ocena powiązania pomiedzy subietkywnymi objawami ze strony przełyku, a wynikami badań scyntygraficznych. Badaniem objeto 30 chorych z twardziną układową. U każdego chorego wykonano badanie scyntygraficzne przełyku, wypełniono ankietę dotyczącą rodzaju, nasilenia i częstości zaburzeń motoryki, a także oceniono stwardnienie skóry wg zmodyfikowanej skali Rodnana. Badanie potwierdziło przydatność klniczną zmodyfikowanej skali Rodnana. Niezależnie od zgłaszanych przez chorych dolegliwości związanych z zaburzeniami motoryki przełyku, aż u 97 proc. chorych z SSc stwierdzono zmiany w badaniu scytnygraficznym. Zaburzenia motoryki przełyku dotyczyły najczęściej dolnego jego odcinka. Zmiany motoryki dotyczące środkowego odcinka przełyku występowały znamiennie częściej u chorych z rozpoznaniem ISSc.

  Streszczenie angielskie: Systemic sclerosis (SSc) is a multisystem connective tissue disorder characterized by excessive accumulation of the extracellular matrix. About 90 p.c. of the patients with SSc have detectable gastrointestinal tract involvement, 50 p.c. of these patietns have clinically important manifestations. The aim of the study was estimation of the connection between subjectvie symptoms from the esophagus and results of the esophageal scintigraphy. 30 patients with systemic sclerosis were comprised to the study. Esophagel scintigraphy was performed in each patients, as well as questionnaire about type, intensity and frequency of esophageal dysmotility. Also it estimated was stiffness of the skin according to modified Rodnan score. Independent of esophageal dymostility symptoms which were noted by patietns, esophageal scintigiraphy registered changes in 97 p.c. of the patients. The most often esophageal dysmotility was observed in lower part of the esophagus. Statistically Dysmolity of the central portion of the esophagus was observed more often in patients with diagnosed ISSc.


  6/6

  Tytuł oryginału: Zmiany histopatologiczne skóry po zastosowaniu peelingu chemicznego.
  Tytuł angielski: Histopatological changes of the skin after chemical peeling.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Lipko-Godlewska Sylwia, Wielowieyska-Szybińska Dorota
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (4) s.206-209, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Peelingi chemiczne są najczęściej stosowanymi zabiegami rewitalizującymi, zmniejszającymi oznaki starzenia się naturalnego oraz posłonecznego skóry. Charakterystyczne makroskopowe cechy skóry starczej są wynikiem jej zmian w obrazie histologicznym. Na podstawie przedstawionych badań udowodniono korzystny wpływ różnych substancji chemicznych używanych do zabiegów złuszczania na makro- i mikroskopowy obraz skóry.

  Streszczenie angielskie: The chemical peelings are the most often used revitalizing interventions, which minimalise sings of the natural- and photoaging. The characteristic macroscopic attributes of aging skin are a result of microscopic changes. We present researches proofing that different chemical substances used for exfoliation have a beneficial influence for macro- and microscopic picture of the skin.

  stosując format: