Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LIPIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Stężenie kwasu moczowego w surowicy krwi kobiet w niepowikłanych ciążach pojedynczych i bliźniaczych.
Tytuł angielski: Maternal serum uric acid levels in nonpreeclamptic twin and singleton gestations.
Autorzy: Malinowski Witold, Lipiec Waldemar
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.277-279, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/10

  Tytuł oryginału: Dolegliwości subiektywne, a zaburzenia rytmu serca u dzieci z wypadaniem płatka zastawki mitralnej.
  Tytuł angielski: Clinical symptoms and cardiac arrhythmias in children with mitral valve prolapse.
  Autorzy: Zygmunt Agnieszka, Lipiec Józef, Stańczyk Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.165-168, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena dolegliwości subiektywnych i zaburzeń rytmu serca u dzieci z pierwotnym wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej. Dolegliwości obejmowały głównie uczucie kołatania serca, bóle w katce piersiowej, zasłabnięcia, męczliwość, uczucie duszności, zawroty głowy. Dolegliwości subiektywne występowały z większą częstością u dzieci z zaburzeniami rytmu, niż u dzieci bez zaburzeń rytmu. W obu grupach częstość odczuwania dolegliwości klinicznych była bardzo wysoka ( 85 proc.), różnił się natomiast rodzaj zgłaszanych dolegliwości.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was the assessment of the clinical symptoms and cardiac arrhythmias in children with primary mitral valve prolapse. Clinical symptoms included mostly palpitation, chest pain, fainting, fatigue, shortness of breath, dizziness. Clinical symptoms were more frequent in children with arrhythmias than in children without arrhythmias. The incidence of clinical symptoms was high in both groups ( 85 p.c.) however, these symptoms were different in each group.


  3/10

  Tytuł oryginału: Niepomyślny przebieg pheochromocytoma u 16-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Unfavourable course of pheochromocytoma in a 16-year-old girl.
  Autorzy: Lipiec Józef, Piotrowski Andrzej, Niwald Marek, Jankowski Zbigniew, Stańczyk Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.236-238, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pheochromocytoma - guz chromochłonny, wydzielający katecholaminy, powstaje z komórek chromofilnych. Obraz kliniczny pheochromocytoma, będący wynikiem nadmiernego i zmiennego wydzielania katecholamin (adrenaliny i noradrenaliny), charakteryzuje się różnorodnością objawów klinicznych - stąd mogą wynikać trudności w postawieniu prawidłowego rozpoznania. Autorzy przedstawiają przypadek pheochromocytoma u 16-letniej dziewczynki, u której właściwe rozpoznanie ustalono w końcowej fazie choroby, gdy wystąpiły nieodwracalne zmiany w mięśniu sercowym i nasilona niewydolność krążeniowo-oddechowa.


  4/10

  Tytuł oryginału: Echokardiografia trójwymiarowa - nowoczesna metoda oceny morfologii i funkcji serca.
  Tytuł angielski: Three-dimensional echocardiography - novel examination technique of heart morphology and function.
  Autorzy: Lipiec Piotr, Kasprzak Jarosław D.
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (1) s.29-34, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Trójwymiarowa echokardiografia pozwala na nieinwazyjną, dokładną i powtarzalną ocenę struktury przestrzennej i funkcji serca. W artykule tym przedstwione zostały stosowane metody akwizycji, obróbki oraz prezentacji danych. Omówiono również zastosowanie kliniczne, ograniczenia oraz możliwe kierunki rozwoju tej nowoczesnej metody obrazowania.

  Streszczenie angielskie: Three-dimensional echocardiography is a noninvasive technique enabling accurate and reproducible analysis of heart spatial structure and function. This article provides a brief overview of various approaches to data acquisition, processing and presentation. Clinical applications of the aforementioned technique are also presented. Additionally, limitations and future directions of development of this novel examination method are shortly discussed.


  5/10

  Tytuł oryginału: Choroby alergiczne oczu u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Ocular allergy in children and adolescents.
  Autorzy: Lipiec Ewa, Grałek Mirosława
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.269-270, 272-274, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby alergiczne oczu u dzieci i młodzieży stanowią istotny problem kliniczny. Wśród nich wyróżnia się: sezonowe i całoroczne zapalenie spojówek, ostre alergiczne zapalenie spojówek, atopowe zapalenie rogówki i spojówek, olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek. W pracy przedstawiono aktualne poglądy na temat patogenezy, obrazu klinicznego, diagnostyki oraz leczenia wymienionych schorzeń.


  6/10

  Tytuł oryginału: Leki przeciwhistaminowe w leczeniu chorób alergicznych.
  Autorzy: Samoliński Bolesław, Lipiec Agnieszka
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (6) s.40, 42-45
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/10

  Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania atopii u dzieci z przerostem migdałka gardłowego.
  Tytuł angielski: The occurrence of atopy in childern with adenoid hypertrophy.
  Autorzy: Modrzyński Marek, Zawisza Edward, Rapiejko Piotr, Przybylski Grzegorz, Królikiewicz Janusz, Lipiec Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1003-1006, tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Alergizacja dróg oddechowych zapoczątkowana zostaje w obrębie ich błony śluzowej. Narządem limfatycznym zlokalizowanym w bezpośredniej bliskości błony śluzowej nosa jest migdałek gardłowy. Przerost migdałka gardłowego (PM) jest u dzieci częstym schorzeniem, jednak jego związek z atopią jest rzadko analizowany. W celu zbadania wpływu atopii na PM przebadaliśmy 134 dzieci w wieku od 4 do 8 lat (przeciętna wieku 5,4 lat), u których występował PM. W analizowanej grupie 102 dzieci miało trudności w oddychaniu nosem u 61 występowały nawracające zapalenia dróg oddechowych, u 51 nawracające zapalenia ucha, u 40 zaburzenia słuchu. Na podstawie badania alergologicznego u 30,6 proc. dzieci wykryto atopię - 41 spośród 134 badanych dzieci miało dodatnie punktowe testy skórne, głównie na alergeny pyłkowe i roztoczowe. Wśród tych pacjentów specyficzne przeciwciała IgE w surowicy udało się wykryć w 87 proc. przypadków. Podwyższony poziom całkowitych IgE stwierdzono natomiast tylko u ok. 17 proc. badanych, a podwyższoną eozynofilię u 8,5 proc. Część dzieci została zakwalifikowana do adenotomii i wykonane było u nich badanie histopatologiczne usuniętej tkanki. U części dzieci zastosowano leczenie zachowawcze. Wnioski: Praca pokazuje, że alergia i nadwrażliwość na różne typy alergenów jest ważnym czynnikiem ryzyka w powstawaniu przerostu migdałka gardłowego, szczególnie większego stopnia, przez co wczesne leczenie chorób alergicznych może przyczynić się do zmniejszenia częstości występowania PM.

  Streszczenie angielskie: Allergic sensitization of the airways occurs in ther mucosa. The lymphatic structure closest to the nasal mucosa is the adenoid. Adenoid hypertrophy (AH) may cause significant morbidity in children but its relationshipto atopy has not been intensively studied. To examine te influence of atopy on the adenoid hypertrophy we studied 134 chidlren ages 4 to 8 years, with an average age of 5.4 who had AH. In the analysed group 102 children suffered from difficulty in nose breathing, 61 of children from recurrent upper respiratory tract infections, 51 from recurrent otitis and 40 from hearing disorders. On the basis of allergic and immunological examinations, in 30.6 p.c. atopy was confirmed - 41 out of 134 children showed positive skin test for allergy, mostly to different kinds of pollen or house dust. From these positive patients the respective allergens could be determined by RAST tests in serum of 87 p.c. Increased total IgE level in serum was confirmed only in 17.5 p.c. 8.5 p.c. of children showed peripherial blood eosinophila. Some children were qualified for adenotomy and removed adenoid was examined histopahtologically. Pharmacological treatment was also recommended. Conclusions: The study shows that allergy and sensivity to different kinds of allergens is an important risik factor for a greater degree of AH in children. Therefore, early prevention of exposure to them may help reduce occurence of AH.


  8/10

  Tytuł oryginału: Stężenie pyłku traw i roślin złożonych w 2001 roku.
  Autorzy: Rapiejko Piotr, Puc Małgorzata, Weryszko-Chmielewska Elżbieta, Lipiec Agnieszka, Chłopek Kazimiera, Lipiec Ewa, Mościcka Grażyna
  Źródło: Alergia 2002 (2) s.24-25, il., bibliogr. 4 poz.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają analizę wieloośrodkowych badań stężenia pyłku traw i roślin złożonych w atmosferze wybranych miast Polski, przeprowadzonych w 2001 roku. Analizie poddano wpływ anomalii pogodowych na przebieg pylenia roślin wiatropylnych. W 2001 roku obserwowano znacznie dłuższy niż w latach poprzednich sezon pylenia traw. Rozpoczął się on w pierwszej dekadzie maja, a zakończył dopiero w sierpniu. Sezon pylenia bylicy był zbliżony do obserowanego w latach poprzednich, jednak z wyraźną tendencją do niższych stężeń w obrębie dużych aglomeracji miejskich.


  9/10

  Tytuł oryginału: Stężenie pyłku drzew w 2001 roku.
  Autorzy: Rapiejko Piotr, Weryszko-Chmielewska Elżbieta, Chłopek Kazimiera, Puc Małgorzata, Modrzyński Marek, Lipiec Agnieszka, Kalinowska Ewa, Lipiec Ewa, Domański Krzysztof
  Źródło: Alergia 2002 (1) s.54-55, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Znajomość aktualnego i prognozowanego stężenia pyłku roślin w kraju i zagranicą pozwala na właściwą profilaktykę poprzez zaplanowanie zajęć tak, aby ekspozycja na alergeny była jak najmniejsza. Charakterystyczną cechą schorzeń alergicznych wywołanych przez alergeny pyłku roślin jest sezonowość występowania objawów. Objawy występują tylko w okresie, gdy pyłek danej rośliny obecny jest w atmosferze w odpowiednim stężeniu. Nasilenie objawów chorobowych u osób uczulonych jest ściśle zależne od stopnia ekspozycji.

  Streszczenie angielskie: Seasonal character of symptoms is the distinctive feature of allergic disease evoked by pollen allergens. Symptoms occur only when pollen count reaches a certain level. The degre of symptoms os closely connected with allergen exposure. pollen count information helps in proper prophylaxis, diagnosis and treatment evaluation. It also helps in immunotherapy management and in assessment of its efficacy. in the season of 2001 exceptionally high levels of alder pollen count were recorded (up to 18000 pollen grains in 1m3 of ambient air noted in warsaw in the immediate vicinity of the source trees). First seasonal symptoms in the majority of alder allergy sufferers emerged when alder pollen count reached the level of 45 grains in 1m3 of ambient air. The exposure to alder pollen at the level exceeding 85 grains in 1m3 of air evoked allergy symptoms in all hypersensitive subjects. The 30-minutes long exposure to alder allergen when pollen count reached 1200 grains in 1m3 of air caused cough and dyspnoea in 75 p.c. of 1600 responders.


  10/10

  Tytuł oryginału: Alergeny grzybów pleśniowych w diagnostyce alergologicznej.
  Tytuł angielski: Mould allergens in diagnostic procedures.
  Autorzy: Rapiejko Piotr, Jurkiewicz Dariusz, Lipiec Agnieszka
  Źródło: Alergia 2002 (3) s.19-20, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 313,567

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają zestawienie alergenów grzybów pleśniowych dopuszczonych do użytku w Polsce i dostępnych w postaci odczynników do testów skórnych i swoistych IgE.

  Streszczenie angielskie: Authors present the specification of moulds allergens that are available at Polish market in the form of diagnostic reagents (for prick tests and specific IgE detection).

  stosując format: