Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEWICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Jednostka i społeczeństwo : podejście psychologiczne
Opracowanie edytorskie: Lewicka Maria (red.), Grzelak Janusz (red.).
Źródło: - Gdańsk, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne 2002, 344 s. : il., tab., bibliogr. s. 295-322, 24 cm.
Seria: Postępy Psychologii
Sygnatura GBL: 735,342

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia


  2/8

  Tytuł oryginału: Krytyczna ocena rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym.
  Tytuł angielski: A critical evaluation of the rehabilitation of children with cerebral palsy.
  Autorzy: Kwolek Andrzej, Pabis Maria, Lewicka Krystyna, Korab Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.33-36, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest przedstawienie doświadczeń w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym w województwie podkarpackim. Materiał i metody. W Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w latach 1989 - 2001 leczono 1980 dzieci, w tym było 712 dzieci z mózgowym porażeniem. Obecnie ciągłą rehabilitacją łącznie objętych jest 1300 dzieci z Rzeszowa i terenu województwa podkarpackiego. Program rehabilitacji obejmuje fizjoterapię, stałe weryfikowanie diagnozy z udziałem lekarzy specjalistów: rehabilitacji medycznej, neurologa dziecięcego, pediatry, otolaryngologa oraz psychologa i logopedy, edukację rodziców (opiekunów), zaopatrzenie ortopedyczne, okresowe konsultacje ortopedyczne i lecenie ortopedyczne wspólnie zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego dzieci (4,7 proc.). Wnioski. Omówiono problemy i utrudnienia w kompleksowej rehabilitacji dzieci objętych leczenie w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci. Przedstawiono wnioski dotyczące lepszej dostępności do rehabilitacji na różnych poziomach i współpracy zespołu rehabilitacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Background. The aim of this study is to present the authors' clinical experience in the rehabilitation in the rehabilitation of cerebral palsied children in the Podkarpacie district of Poland. Material and methods. During the period 1989 - 2001 the authors treated 1980 children in the Outpatient Rehabilitation Clinic for Children at District Hospital No. 2 in Rzeszów, Poland. 712 of the children suffered from cerebral palsy. At present there are 1300 children living in Rzeszów and the vicinity under the permanent care of our outpatient clinic. The rehabilitation procedure consists of physiotherapy, long-term follow-up by rehabilitation specialists, neurologists, otolarygologists, and psychologists, and parent education. The children are also provided with orthopedic equipment and orthopedic treatment in all cases requiring surgery (4.7 p.c. of all the CP children). Conclusions. All problems involving the comprehensive rehabilitation of the children treated in our Outpatient Rehabilitation Clinic for Children are discussed. We also present conclusions on how to make access to rehabilitation easier for patients and improve the cooperation of the rehabilitation team.


  3/8

  Tytuł oryginału: Pacjent z pozawałową kardiomiopatią rozstrzeniową i wszczepionym stymulatorem serca typu DDD - znaczenie optymalnego opóźnienia przedsionkowo-komorowego.
  Tytuł angielski: Dual chamber pacing in dilated cardiomyopathy - the influence of optimal AV delay programming.
  Autorzy: Dąbrowska-Kugacka Alicja, Lewicka-Nowak Ewa, Wróblewska Magdalena, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.265-269, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku chorego z kardiomiopatią niedokrwienną, po 2 zawałach serca w wywiadzie i zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych oraz z wszczepionym stymulatorem serca typu DDD z powodu bloku przedsionkowo-komorowego IIIř. Po 6 miesiącach stymulacji DDD ze standardowym opóźnieniem przedsionkowo-komorowym (AVD) równym 160 ms chorego z niewydolnością serca zaliczono do III klasy według NYHA i skierowano do kliniki w celu kwalifikacji do stymulacji dwukomorowej. Dopplerowskie badanie echokardiograficzne wykazało, że optymalne hemodynamicznie jest ultrakrótkie AVD wynoszące 15 ms. Po 2 miesiącach stymulacji z optymalnym AVD (w tym czasie nie zmieniano dotychczasowego leczenia farmakologicznego) stwierdzano istotną poprawę kliniczną i hemodynamiczną. Przedstawiony opis przypadku podkreśla znaczenie programowania optymalnego AVD w stymulatorach typu DDD, zwłaszcza u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową.


  4/8

  Tytuł oryginału: Analiza przyczyn upadków chorych z niedowładem połowiczym rehablitowanych szpitalnie.
  Tytuł angielski: Analysis of reasons for falls of hemiparetic inpatient rehabilited patients.
  Autorzy: Kwołek Andrzej, Lewicka Krystyna
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.606-612, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pacjenci rehabilitowani w oddziałach rehabilitacji zwłaszcza o profilu neurologicznym lub geriatrycznym, są szczególnie narażeni na upadki. Związane jest to przeważnie z zaawansowanym wiekiem, jak też często wynika z istoty tej choroby. Upadki takie stanowią poważny problem, gdyż mogą stać się przyczyną urazów fizycznych, utraty wiary we własne możliwości i lęku przed usprawnianiem. Celem pracy jest analiza częstości występowania upadków u pacjentów rehablitowanych w oddziale, przyczyn upadków, ustalenie zaleceń profilaktyki upadków dla chorych z niedowładem połowiczym po udarach mózgu i operowanych guzach mózgu. Materiał i mtody: Badania prospektywne przeprowadzono w okresie całego 2000 roku. Stosowano protokół upadku, w którym zawarto informacje dotyczące wieku, rozpoznania, dnia hospitalizacji, przyczyny, okoliczności i następstw upadków. Wyniki. Spośród 724 pacjentów rehabilitowanych w ciągu roku w oddziale upadło 46, co stanowi 6,3 proc. Najczęściej upadki dotyczyły pacjentów z niedowładem połowiczym (8,7 proc. rehabilitowanych pacjentów). W grupie chorych po urazach czaszkowo-mózgowych upadek zarejestrowano aż u 18,1 proc. rehablitowanych. Najczęściej upadki występowały w trakcie chodzenia bez pomocy (27 proc.). U 9,0 proc. pacjentów, którzy upadli, doszło do następstw w postaci miejscowych wybroczyn, obrzęku i bolesności tkanek miękkich, zaś 1 pacjent po upadku wymagał przeniesienia i obserwacji w innym oddziale. Wnioski. Z analizy przyczyn wynika, że istotnym czynnikiem w prewencji upadków jest ograniczenie stosowania leków nasennych i psychotropowych...


  5/8

  Tytuł oryginału: Długoterminowa ocena zastosowania dwujamowej stymulacji serca w leczeniu kardiomiopatii przerostowej ze zwężeniem drogi odpływu lewej komory - wpływ na stan kliniczny, spoczynkowy gradient w drodze odpływu i funkcję rozkurczową lewej komory serca.
  Tytuł angielski: Long-term effect of dual-chamber pacing in hypertrophic obstructive cardiomyopathy - focus on clinical performance, left ventricular outflow tract gradient and diastolic function.
  Autorzy: Dąbrowska-Kugacka Alicja, Lewicka-Nowak Ewa, Zacharek Dariusz, Wróblewska Magdalena, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.329-339, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Dotychczas jednoznacznie nie potwierdzono oskuteczności leczenia chorych z kardiomiopatią przerostową zawężającą (HOCM) za pomocą stymulacji typu DDD. U niektórych chorych objawy utrzymują się pomimo zmniejszenia gradientu w drodze odpływu lewej komory (LVOT). Cel pracy: Długoterminowa ocena zastosowania stymulacji serca typu DDD u chorych z HOCM. Materiał i metody: U 13 chorych z HOCM oceniano stan kliniczny, kwestionariusz jakości życia (QOL), spoczynkowy gradient w LVOT i funkcję rozkurczową lewej komory (LV) za pomocą badania echokardiograficznego, przed i po przynajmniej 6 miesiącach stymulacji typu DDD. Na podstawie profilu napływu mitralnego i napływu z żył płucnych wyodrębniono prawidłową funkcję rozkurczową LV i 3 kolejne stadia dysfunkcji rozkurczowej: 1) zwolniona relaksacja (IR), 2) pseudonormalizacja i (PN) i 3) restrykcja (R). Wyniki: Pod koniec obserwacji (28 ń 14 meisięcy) u 11 chorych (85 proc.) nastąpiła subiektywna poprawa. Objawy niewydolności serca zmniejszyły się - nastąpiła redukcja klasy według NYHA z 2,5 ń 0,5 do 1,8 ń 0,6 (p 0,001), punktacja QOL uległą poprawie z 49 ń 19 do 19 ń 19 pkt (p 0,01), spoczynkowy gradient w LVOT zmniejszył się z 92 ń 34 do 23 ń 22 mm Hg (p 0,001). Przed implantacją układu stymulującego u 6 chorych występowały omdlenia, które ustąpiły po wszczepieniu rozrusznika serca (p 0,05). Stopień dysfunkcji rozkurczowej LV pozostał na tym samym poziomie u 9 chorych, zmniejszył się u 2 (zmiana z PN do IR), a ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The efficacy of dual-chamber (DDD) pacing in hypertrophic obstructive cardiomyopathy (HOCM) has not been established yet.Some patients remain symptomatic after pacemaker implantation, in spite of the reduction in left ventricular outflow tract (LVOT) pressure gradient. The aim of the study: was to assess long-term effect of DDD pacing on clinical performance, LV outflow tract gradient and diastolic function in HOCM patients. Material and methods: Functional status, quality of life questionnaire (QOL), LVOT pressure gradient and LV diastolic funciton using Doppler echocardiography was assessed in 13 consecutive HOCM patients before and after at least 6 months of DDD pacing. On the basis of the mitral inflow and pulmonary venous flow the normal LV diastolic function and 3 stages of diastolic dysfunction were distinguishe: 1) impaired relaxation (IR), 2) pseudonormalizaiton (PN) and 3) restriction (R). Results: At the end of follow up (28 ń 14 months) 11 patients (85 p.c.) reproted a subjective improvement. The New York Heart Association class of heart failure symptoms improved from 2.5 ń 0.5 to 1.8 ń 0.6 (p 0.001), QOL score from 49 ń 19 to 19 ń 19 points (p 0.01), resting LVOT gradient decreased from 92 ń 34 to 23 ń 22 mm Hg (p 0.001). Six patients with recurrent syncope were symptom-free after pacemaker implantation (p 0.05). Left ventricular diastolic dysfunction remained at the same level in 9 patients, improved in 2 (regression from PN to IR) ...


  6/8

  Tytuł oryginału: Mechanizmy wyzwalające groźne arytmie komorowe - analiza elektrogramów rejestrowanych w pamięci holterowskiej implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów serca.
  Tytuł angielski: Mechanisms inducing malignant ventricular arrhythmias - analysis of the electrograms stored in Holter memory of implantable cardioverter-defibrillators.
  Autorzy: Kempa Maciej, Lubiński Andrzej, Zienciuk Agnieszka, Zagożdżon Paweł, Królak Tomasz, Lewicka-Nowak Ewa, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (4) s.349-359, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Współczesne kardiowertery-defibyrlatory (ICD) są wyposażone w funkcję holterowską pozwalającą na rejestrację elektrogramów wewnątrzsercowych z okresów arytmii. Celem pracy była ocena mechanizmów inicjujących tachyarytmie komorowe na podstawie analizy takich zapisów. Materiał i metody: Przeanalizowano zawartość pamięci holterowskiej ICD u 135 chorych. W czasie obserwacji trwającej ś ednio 24 miesiące arytmie komorowe (468 epizodów: monomorficzny częstoskurcz komorowy - 335, polimorficzny częstoskurcz komorowy - 53, migotanie komór - 80) rejestrowano u 60 osób (40 mężczyzn, 20 kobiet, wiek śrdnio 56 lat). Podłoże arytmii stanowiły: choroba niedorkwienna serca - 45 chorych, kardiomiopatia rozstrzeniowa - 5, zespółwydłużonego QT - 4, kardiomiopatia przerostowa - 1, arytmogenna dysplazja prawej komory - 1, dławica Prinzmetala - 1. U 3 chorych nie stwierdzon organicznej choroby serca. Wyniki: Wykazano dodatnią korelację częstości rytmu podstawowego z częstością arytmii. Stwierdzono następujące mechanizmy wywołujące arytmię: pojedyncze pobudzenie przedwczesne - 62,4 proc., liczne pobudzenia przedwczesne - 16 proc., sekwencja "krótki-długi-krótki" - 14,5 proc. i napadowe migotanie przedsionków - 7,1 proc. Wykazano, że arytmie indukowane pobudzeniem o krótszym czasie sprzężenia charakteryzują się krótszym cyklem. Określony mechanizm wyzwalający wiązał się z konkretnym rodzajem arytmii. Wnioski: Najczęściej obserwowaną arytmią u chorych z ICD jest monomorficzny częstoskurcz komorowy zainicjownay przez pojedyncze przedwczesne o długim czasie sprzężenia...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The aim of the study was to analyse stored intracardiac electrograms to examine the mechanisms initiating ventriculra arrhythmias. Material and methods: We studied data from 135 consecutive patients with implanted ICD (Phylax- Biotronik). During mean follow-up of 24 months 468 episodes of ventricular arrhythmias were stored in ICD of 60 patients (40 M; 20 W; mean age of 56 years, CAD - 45, DCM - 5, LQTS - 4, VA - 1, HCM - 1, ARVD - 1, idiopathic VT/VF - 3). 335 episodes (71,6 p.c.) were defined as monomorphic ventricular tachycardia, 53 (11.3 p.c.) as polymorphic ventricular tachycarida and 80 (17.1 p.c.) as vantricular fibrillation. Results: The "short-long-short" initiating sequence was noted in 14.5 p.c. of episodes, single premature contraction (PC) in 62.4 p.c., multiple PCs in 16 p.c. and atrial fibrillation in 7.1 p.c. Shorter cycle length of the baseline rhythm and shorter coupling interval of the premature beat were correlated with the shorter cycle length of the arrhythmia. Conclusions: The most common arrhythmia in ICD patients is ventricular tachycardia usually preceded by single, late-coupled premature depolarisation occurred during normocardia. Atrial fibrillation is an important trigger mechanism of spontaneous ventricular arrhythmias. The cycle length of the baseline rhythm and the coupling interval of the premature beat determine the arrhythmia cycle length.


  7/8

  Tytuł oryginału: Patogeneza powstawania zmian kostnych u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: Pathogenesis of bone involvement in patients with rheumatoid arthrtis.
  Autorzy: Lewicki Maciej, Lewicka Katarzyna, Goździk Joanna, Kucharz Eugeniusz Józef
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.912-915, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono mechanizmy łączące zaburzenia immunologiczno-zapalne ze zwiększoną resorpcją kości u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz omówiono potencjalne sposoby zapobiegania wystąpieniu i leczenia zmian kostnych u tych chorych.

  Streszczenie angielskie: Mechanisms that connect immuno-inflammatory disturbances with enhanced bone resorption in patients with rheumatoid arthritis and potential methods of prevention and management of bone involvement in these patients are reviewed.


  8/8

  Tytuł oryginału: Curricular requirements for midwives in England.
  Tytuł polski: Wymagania programowe dla położnych w Anglii.
  Autorzy: Iwanowicz-Palus Grażyna J., Wrońska Irena, Lewicka Magdalena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.35-38, bibliogr. 6 poz., streszcz. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Nowe wyzwania akademickiego kształcenia pielęgniarek i położnych Lublin 06-07.12. 2002
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  stosując format: