Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEWCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Występowanie i wrażliwość na leki drobnoustrojów izolowanych z krwi noworodków.
Tytuł angielski: The occurrence and antimicrobial susceptibility pattern of the microorganisms isolated from the infant blood.
Autorzy: Drulis-Kawa Zuzanna, Lewczyk Ewa, Korzekwa Kamila, Doroszkiewicz Włodzimierz
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.132-136, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Cel. Zgromadzenie danych o występowaniu i wrażliwości na antybiotyki drobnoustrojów izolowanych z krwi noworodków. Materiał i metody. Badaniami objęto 399 szczepów izolowanych z posiewów krwi noworodków hospitalizowanych w Oddziałach Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii we Wrocławiu. Identyfikację szczepów przeprowadzono metoda biochemiczną, a lekowrażliwość określano wg zaleceń NCCLS. Wyniki. Z krwi noworodków najczęściej izolowane były w kolejności szczepy z gatunku: Staphylococcus epidermidis (60,4 p.c.), Enterobacter cloacae (7,9 p.c.), Klebsiella pneumoniae (6,3 p.c.), Staphylococcus aureus (5,8 p.c.) oraz Enterococcus faecalis (3,5 proc.). Dwa procent spośród wszystkich badanych szczepów zidentyfikowano jako grzyby. 89,6 proc. szczepów Staphyloccus epidermidis i 43,5 proc. gronkowców złocistych było opornych na oksacylinę. Wszystkie ziarniaki izolowane z krwi były wrażliwe na wankomycynę. Spośród szczepów Enterobacter cloacae 16,1 p.c. a ze szczepów Klebsiella pneumoniae 88 proc. produkowało beta-laktamazy ESBL. Oporność na meropenem wykazywało 6,5 proc. pałeczek enterobacter cloacae i żaden ze szepów Klbsiella pneumoniae. Wnioski. W zakażenieach krwi noworodków hospitalizowanych na Oddziałach Patologii Noworodka i Intensywnej Terapii izolowano głównie wielooporne pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae oraz wielooporne gronkowce skó ne wykazujące często wrażliwość tylko na wankomycynę. Leczenie zakażeń, nie tylko uogólnionych, powinno więc być zawsze oparte ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The main goal of the presented paper was to collect the data on the incidence and the antimicrobial susceptibility pattern of microorganisms isolated from an infant blood. Materials and methods. We have analysed 399 strains isolated from the blood of the infant hospitalised in the Infant Pathology and Intensive Care Department in Wroclaw. Biochemical identification of the strains has been carried out. THe most frequent species isolated fom the infant blood were: Staphylococcus epidermidis (60,4 p.c.), Enterobacter cloacae (7,9 p.c.), Klebsiella pneumoniae (6,3 p.c.), Staphylococcus aureus (5,8 p.c.) and Enterococcus faecalis (3,5 p.c.). 2 p.c. of all studied strains were identified as fungi. 89,6 p.c. isolates of Staphylococcus epidermidis and 43,5 p.c. of Staphyloccus aureus were oxacyllin-resistant. All cocci isolated from the blood were sensitive to vancomycin. The 16,1 p.c. isolates among the Enterobacter cloacae and 88 p.c. of Klebsiella pneumoniae manufactured beta-lactamases ESBL. Meropenem resistance showed 6,5 p.c. strains of Enterobacter cloacae and no one among Klebsiella pneumoniae. Conclusion. The most common blood isolates in the Infant Pathology and Intensive Care Department Infant Pathology and Intensive Care Department in Wrocław were drug-resistant strains of Staphylococcus epidermidis (sensitive only to vancomycin) and Enterobactericeae rods. The treatment of the serious infections should bee supported by bacteriological results and ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Ostry krwiak stawu kolanowego - przyczyny i nasz sposób postępowania.
  Tytuł angielski: The acute haematoma of knee - our therapeutic management.
  Autorzy: Kentel Maciej, Wodzisławski Wojciech, Lewczyk Leszek, Tokarczuk Krzysztof
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.599-603, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy w oparciu o własny materiał, analizują przyczyny powstawania krwiaka stawu kolanowego oraz sposoby i możliwości leczenia tych uszkodzeń. W latach 1991-2001 wykonano 2950 artrospkopii stawu kolanowego. U 382 osób wskazaniem do wykonania badania był krwiak śródstawowy. Przyczynami krwiaka było: izolowane rozerwanie ACL u 154 chorych, uszkodzenia ACL współistniejące z jednoczesnym uszkodzeniem MM i (lub) pęknięciem powierzchni chrzęstnej u 88 osób, pęknięcie powierzchni chrzęstnej u 52 osób, uszkodzenie łąkotek u 42 osób, OCD - oddzielająca martwica chrzęstno-kostna u 24 osób, rozerwanie fałdu maziowego u 11 osób, rozerwanie troczków bocznych u 11 osób. Wiek leczonych wynosił od 15 do 47 lat, (średnia 23,5 roku). Przyszycie łąkotki wykonano w 21 przypadkach, a u 31 chorych wykonano artroskopowe wycięcie łąkotki. Wszycie wyrwanego przyczepu więzadła krzyżowego przedniego wykonano u 65 chorych. U 80 operowanych osób wykonano resekcję rozerwanego więzadła krzyżowego przedniego. Stabilizację cienkim drutem wydzielonego fragmentu chrzęsto-kostnego wykonano u 24 leczonych. W ośmiu przypadkach po rozerwaniu troczków bocznych stawu wykonano ich zeszycie.

  Streszczenie angielskie: Authors, on the base of own material, analyse a pathogenesis of the knee haematoma and ways and posibilities of the treatment in these cases. From 1991 to 2001 we performed 2950 knee arthroscopies. Knee haematoma was the main indication to perform arthroscopy in 382 patients. Reasons of knee haematoma were: ACL isolated injury in 154 patients, ACL injury connected with MM injury and/or chondral surface rupture in 88 patients, only chondral surface rupture in 52 patients, meniscus injury in 42 patients, osteochondrosis dissecans in 24 patients, synovial fold disruption in 11 patients, patellar lateral retinaculum disruption in 11 patients. The mean age of the patients was 23,5 years (range from 15 to 47 years). We performed: meniscus suturing in 21 cases, arthroscopic meniscectomy in 31 cases, suturing of injured attachment in 65 cases, resection of injured ACL in 80 cases, stabilization of separating osteochondrous part by thin wire in 24 cases, suturing of the injured lateral retinaculum in 8 cases.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wrażliwość uropatogennych szczepów Escherichia coli na antybiotyki, bakteriofagi i bakteriobójcze działanie surowicy.
  Tytuł angielski: The sensitivity of the uropathogenic Escherichia coli strains to antibiotics, bacteriophages and bacterial serum activity.
  Autorzy: Drulis-Kawa Zuzanna, Weber-Dąbrowska Beata, Lewczyk Ewa, Jankowski Stanisław, Doroszkiewicz Włodzimierz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.470-472, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przebadano szczepy Escherichia coli izolowane od dzieci chorych na zakażenie układu moczowego (ZUM) z punktu widzenia ich wrażliwości na leki przeciwbakteryjne, bakteriofagi oraz bakteriobójcze działanie surowicy. Wykazano, że oporność na bakteriobójcze działanie surowicy nie jest cechą dominującą u szczepów uropatogennych Escherichia coli. Znaczący procent szczepów wykazywał wrażliowość na antybiotyki najczęściej stosowane w terapii ZUM. Wśród badanych pałeczek nie znaleziono korelacji między wrażliwością na antybiotyki a wrażliwością na surowicę. Trzy spośród 44 fagów swoistych dla Escherichia coli wykazywały efekt wobec 50-60 proc. badanych szczepów.

  Streszczenie angielskie: Escherichia coli strains from children with urinary tract infections (UTI) were investigated for their sensitivity to antimicrobial drugs, bcateriophages and bactericidal activity of human serum. It has been proved, that the resistance to bactericidal effect of serum is not the dominant feature of uropathogenic Escherichia coli strains. Signifficant percentage of the strains appeared to be sensitive to the most popular drugs ordered during UTI treatment in children. No simple relationship between sensitivity of the strains to the drug and to the human serum has been found. Three of 44 bacteriophages specific to Escherichia coli have shown the lytic effect towards 50-60 p.c. strains under investigations.

  stosując format: