Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LESMAN
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: " Pabianice - Zdrowe Miasto".
Tytuł angielski: " Pabianice - A Healthy Town".
Autorzy: Stańczyk Teresa A., Lesman Jarosław M.
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.895-898, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest prezentacja założeń merytorycznych i ideowych programu "Pabianice - Zdrowe Miasto", zainicjowane przez samorząd tego miasta. W 1994 r. radni miasta Pabianice podjęli działania mające na celu włączenie miasta do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Podstawą przynależności był długofalowy program "Pabianice - Zdrowe Miasto", oparty na następujących przesłankach: 1. Polska jest jednym z krajów Europy o wysoce niekorzystnych wskaźnikach środowiskowych, zdrowotnych i demograficznych. 2. Medycyna naprawcza nie jest w stanie w pełni wpłynąć na polepszenie zdrowotności i zmniejszenie zachorowalności społeczeństwa. 3. Należy obniżyć zachorowalność i podnieść zdrowotność ludności miasta poprzez objęcie wszystkich jego mieszkańców kompleksowymi działaniami w zakresie promocji zdrowia. Praktyczną realizację programu "Pabianice - Zdrowe Miast" podjęto m.in. poprzez: program CINDI, przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz program proekologiczny. Zakres i stopień realizacji wymienionych programów jest przedmiotem oddzielnych doniesień.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study is presenting crucial and idealistic assumptions of the project "Pabianice -A Healthy Town" initiated by the self-governing body of this town. In 1994 the members of the Town Council took up activities foucused on inclusion of the town into the Association of Healthy Towns in Poland. The basis for membership was logitudinal project "Pabianice - A Healthy Town" based on the following assumptions: 1) Poland is one of the European countries with highly unfavourable environmental, health and demographic indices; 2) repairing medicine is not able to influence the improvement the health condition fully and reduce morvidity of the society; 3) reduction of morbidity and increase of health condition of the town inhabitants by including all of the inhabitants in comprehensive activities focused on health promotion. A practical realization of the project "Pabianice - A Healthy Town" was achieved through: CINDI Project, combating alcoholism, pro-ecological project. The extent and degree of realization of the listed projects constitute the subjects of separate papers.


  2/4

  Tytuł oryginału: Realizacja programu CINDI jako elementu kompleksowego programu "Pabianice - Zdrowe Miasto".
  Tytuł angielski: Realisation of CINDI project as an element of comprehensive project "Pabianice - A Healthy Town".
  Autorzy: Stańczyk Teresa A., Lesman Jarosław M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.899-905, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie realizacji programu CINDI przez Zespół Ośrodków Medycyny Pracy w Pabianicach, w ramach programu "Pabianice - Zdrowe Miasto". Badania przeprowadzono w latach 1995 - 1999 wśród pracowników zakładów znajdujących się na terenie miasta Pabianice. Badania koncentrowały się na kompleksowych badaniach prowadzonych przez lekarzy medycyny pracy we współpracy z konsultantami innych specjalności oraz na badaniach laboratoryjnych krwi, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu cholesterolu, trójglicerydów oraz glukozy. Przeprowadzone badania pozwoliły na wczesne wykrycie chorób i podjęcie stosownego leczenia, a także promowanie zdrowia i właściwą edukację zdrowotną wśród pracowników pabianickich zakładów pracy.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the paper is to present the realization of CINDI Project by a group of Centers of Medicine of Work Pabianice within the project "Pabianice - A Healthy Town". The study was carried out during 1995 - 1999 among the employees of the plants operating in the town of Pabianice. The study focused on: comprehensive medical examinations performed by the physicians of occupational medicine in co-operation with other specialist consultants, blood sampling with particular emphasis on the level of cholesterol, triglicerides and glucose. The examinations allowed an early detection of diseases and appropriate treatment as well as health promotion and health education among the employees of the institution Pabianice.


  3/4

  Tytuł oryginału: Realizacja programu proekologicznego jako elementu kompleksowego programu "Pabianice - Zdrowe Miasto".
  Tytuł angielski: Realisation of pro-ecological project as the element of comprehensive project "Pabianice - A Healthy Town".
  Autorzy: Stańczyk Teresa A., Lesman Jarosław M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.906-908, bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie realizacji programu proekologicznego, który polegał na poprawie stanu ekologicznego miasta Pabianice. Program ten stanowił jeden z elementów kompleksowego programu "Pabianice - Zdrowe Miasto", realizowanego w ramach międzynarodowej sieci Zdrowych Miast. W latach 1994 - 1998 przeprowadzono wśród uczniów arbitralnie wybranych szkół podstawowych akcje, w ramach których organizowano konkursy ekologiczne, prace porządkowe na ulicach, trawnikach i w parkach, przedstawienia teatralne oraz gazetki okolicznościowe. W podsumowaniu autorzy przedstawiają własną ocenę stopnia realizacji tego programu.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the paper is to present the realistion of the pro-ecological project concerning improvement of ecological condition of the town of Pabianice. This project was a part of a comprehensive project "Pabianice - A Healthy Town", realised within international Network of Healthy Towns. During 1994 - 1998 the following activities were realised among the pupils of some arbitatily selected schools: ecological contests, cleaning the streets, lawn, parks, collecting plastic wrappings; presentation of performances by pupils, editing brochures. In conclusion the authors give their evaluation of the realisation of the realisation of the project.


  4/4

  Tytuł oryginału: Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi jako elementu kompleksowego programu "Pabianice - Zdrowe Miasto".
  Tytuł angielski: Realisation of a project on combating alcoholism as the element of comprehensive project "Pabianice - A Healthy Town".
  Autorzy: Stańczyk Teresa A., Lesman Jarosław M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.909-913, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie realizacji i wniosków z wdrożonego programu zwalczania alkoholizmu wśród społeczności miasta Pabianice w latach 1994 - 1998. Koordynatorzy programu "Pabianice - Zdrowe Miasto" podjęli szereg działań zmierzających do zminimalizowania, a w konsekwencji wyeliminowania nadmiernego spożycia alkoholu przez mieszkańców miasta, poprzez organizowanie adresowanych do rodziców, pedagogów oraz uczniów zajęć edukacyjnych w szkołach, spotkań informacyjno-szkoleniowych z pracownikami pabianickich zakładów pracy oraz poświęconych tematyce patologii alkoholowej wystaw.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the paper is to show the methods of realisation of the project for combating alcoholism among the inhabitants of Pabianice during 1994 - 1998. The coordinators of the project "Pabianice - A Healthy Town" took up a series of activities to reduce and eliminate excessive alcohol consumption by the Pabianice community. The project included the following activities: educational courses in schools addressed to parents, pedagogues, pupils; informative-training meetings with the employees of plants in Pabianice; exhibitions devoted to pathology of alcoholism in th Municipal Centre and Museum in Pabianice. In conclusion some recommendations have been presented for continuation of such activities.

  stosując format: