Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LESIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Dyspersja QT i czas Tpeak-end w czasie przezskórnej angioplastyki wieńcowej.
Tytuł angielski: QT dispersion and Tpeak-end time during percutaneous coronary angioplasty.
Autorzy: Waśniewski Michał, Ochotny Romuald, Lesiak Maciej, Mitkowski Przemysław, Grajek Stefan, Cieśliński Andrzej
Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.29-36, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,196

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Niedokrwienie mięśnia sercowego wpływa na procesy elektrofizjologiczne w kardiomiocytach, zaburzając jednorodność repolaryzacji komór, czego miarą może być dyspersja odstępu OT oraz czas Tpeak-end. Cel pracy: Ocena dyspersji QT i czasu Tpeak-end podczas krótkotrwałego niedokrwienia wywołanego napełnieniem balonu w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) oraz porównanie obu parametrów w podgrupach pacjentów wyróżnionych na podstawie: rodzaju poszerzanej tętnicy wieńcowej, zaawansowania choroby niedokrwiennej serca oraz wartości frakcji wyrzutowej lewej komory. Materiał i metody: Badaniem objęto 81 pacjentów poddanych zabiegowi PTCA. Choroba jednego naczynia występowała u 44, dwóch naczyń u 28, a trzech naczyń u 9 pacjentów. U 31 osób zaplanowano zabieg PTCA gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej, u 27 - gałęzi okalającej i u 23 - prawej tętnicy wieńcowej. Zapis EKG rejestrowano 2-krotnie; przed zabiegiem (I) oraz po 60 s pierwszej inflacji balonu (II). Dyspersję QT i czas Tpeak-end obliczano ręcznie przy prędkości zapisu 200 mm/s i wzmocnieniu 40 mm/mV. Wyniki: Stwierdzono istotny wzrost dyspersji QT (I vs. II - 51,5 ń 15,6 ms vs. 65,9 ń 21,0 ms) oraz czasu Tpeak-end (odpowiednio: 89,6 ń 10,5 ms vs. 104,3 ń 12,0 ms). Rodzaj poszerzanej tętnicy wieńcowej nie miał wpływu na wartości ocenianych parametrów. U pacjentów z chorobą trójnaczyniową stwierdzono wyższe wartości dyspersji QT niż u pacjentów ze zmianami w jednym lub dwóch ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Myocardial ischemia alters repolarisation in cardiac cells. QT dispersion and Tpeak-end time are considered to represent this process. The aim of the study: Estimation of QT dispersion and Tpeak-end time during short lasting ischemia provoked by balloon inflation during PTCA. Comparison of both parameters in subgroup of patients divided by: kind of coronary artery, number of stenotic coronary arteries and left ventricular ejection fraction. Material and methods: 81 patients undergoing PTCA procedure (age: 56.4 ń 8.3, 62 male). Single vessel disease were diagnosed in 44, two vessels in 28 and three vessels in 9 patients. 31 patients had PTCA LAD, 27 - Cx and 23 - RCA. ECG was recorded twice: before procedure (I) and in 60 second of balloon inflation (II). QT dispersion and Tpeak-end time were calculated manually using computer software Hellige Cardiosmart. Recording parameters: 200 mm/ms and 40 mm/mV. Results: QT dispersion (I vs. II: 51.5 ń 15.6 ms vs. 65.9 ń 21.0 ms) and Tpeak-end time (I vs. II: 89.6 ń 10.5 ms vs. 104.3 ń 12.0 ms) increased significantly during ischemia. Kind of widened coronary artery had no influence on both parameters. Patients with 3 vessels disease had significantly higher QT dispersion than patients with less advanced disease. There was no similar relation in Tpeak-end time. Significant negative correlation (tau Kendall - 0.31; p 0.001) between QT dispersion during balloon inflation and ejection fraction was found. Conclusion: ...


  2/11

  Tytuł oryginału: Pozawałowe tętniaki rzekome lewej komory serca. Leczenie chirurgiczne.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of postinfarction left ventricular pseudoaneurysm - description of five cases.
  Autorzy: Jemielity Marek, Perek Bartłomiej, Paluszkiewicz Lech, Lesiak Maciej, Dyszkiewicz Wojciech
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.636-640, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Left ventricular (LV) rupture as a consequence of acute myocardial infarcion (MI) is often lethal. Some patients, however, develop LV pseudoaneurysm and should undergo urgemt surgery becauce of the risk of pseudoaneurysm rupture. In this report we present 5 patients (4 males, mean age 57 ń 7 years, range 49 - 68 years) who between 1997 and 2000 underwent in our institution surgery due to LV pseudoaneurysm. LV pseudoaneurysm was diagnosed by echocardiography in two patients whereas the definite diagnosis in the remaining patients was established by ventriculography. All patients survived the procedure, including one who required intra-aortic counterpulsation in the post-operataive period. During the follow-up period (mean 28 ń 16.8 months) all patients are alive; four are in NYHA class I and one in NYHA class II. In conclusion, clinical symptoms of LV pseudoaneurysm are often non-characteristic and definite diagnosis is established by ventriculography. The early in long-term results of surgical treatment are satisfactory.


  3/11

  Tytuł oryginału: Mechanizmy działania terapeutycznego promieniowania ultrafioletowego na skórę.
  Tytuł angielski: Mechanisms of therapeutic action of ultraviolet radiation in skin diseases.
  Autorzy: Woźniacka Anna, Lesiak Aleksandra, Sysa-Jędrzejowska Anna
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (4) s.303-307, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono najnowsze poglądy na temat mechanizmów terapeutycznych działania promieniowania ultrafioletowego w różnych chorobach skóry.

  Streszczenie angielskie: Various mechanisms of action of ultraviolet radiation, and trheir usefulness in skin diseases therapy are presented.


  4/11

  Tytuł oryginału: Wielkość osłon stałych w pracowniach radioterapii stosujących techniki IMRT i TBI.
  Tytuł angielski: Accelerator room shielding in radiotherapy units where IMRT and TBI techniques are applied.
  Autorzy: Lesiak Jan, Waligórski Michał
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.551-554, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ośrodkach radioterapii coraz powszechniej do rutynowej działalności klinicznej wdrażane są nowe, wysoko specjalistyczne techniki napromieniania wiązką o modulowanym natężeniu (Intensity Modulated Radiation Thearpy - IMRT) oraz napromieniania całego ciała (Total Body Irradiation - TBI), powodujące zwiększone obciążenie robocze akceleratora. Jednocześnie rozbudowa tych ośrodków i rozwój miast powodują, że bunkry akceleratorów lokalizowane sa w bezpośrednim sąsiedztwie wielokondygnacyjnych budynków innego przeznaczenia. Obecnie zaostrzeniu ulegają również przepisy dotyczące ochrony osób pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące. Zatem w celu spełnienia wymagań ochrony radiologicznej należy uwzględnić wpływ wzrostu obciążenia roboczego akceleratora na żądaną grubość osłon stałych pracowni. Celem pracy jest ocena, za pomocą przykładowych obliczeń, zależności wymaganych grubości osłon biologicznych akceleratorów medycznych od zakresu zastosowań wdrażanych do praktyki klinicznej wysoko specjalistycznych technik napromieniania. Stwierdzono, że założenia do projektu technicznego osłon stałych nowej pracowni powinny uwzględniać zakres planowanego wykorzystania akceleratora do realizacji procedur IMRT i TBI. Natomiast osłony już isntiejące, zaprojektowane i wyknane przy założeniu stosowania jedynie standardowych technik napromieniania, mogą okazać się niewystarczające. W takim przypadku konieczne jest ich odpowiednie pogrubienie. Alternatywą może być planowe ograniczenie liczby pacjentów napromienianych na danym akceleratorze.


  5/11

  Tytuł oryginału: Zapewnienie jakości w radioterapii - przykład realizacji wybranych procedur krajowych zaleceń dotyczących kontroli aparatu Selectron LDR/MDR stosowanego w brachyterapii.
  Tytuł angielski: Quality assurance in radiotherapy-execution of selected quality assurance procedures of the national re-commendations for the Selectron LDR/MDR brachy-therapy unit.
  Autorzy: Barańczyk Remigiusz, Lesiak Jan, Byrski Edward, Rozwadowska-Bogusz Bożena, Góra Eleonora, Kołodziejczyk Aneta, Waligórski Michał
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.5-9, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Streszczenie polskie: Cel: Ocena przejrzystości opisów procedur kontrolnych przedstwionych w zaleceniach kontroli jakości aparatu Selectron LDR/MDR stosowanego w brachyterapii, opracowanych w Centrum Onkologii, Oddział w Krakowie (COOK). Ocena stopnia trudności technicznego wykonania oraz czytelności dokumentowania wyników każdej z zaproponowanych procedur kontrolnych. Metoda: Dokument "Krajowy - zaleceniaa dot. kontroli aparatów stosowanych w brachyterapii: aparat Selectron LDR/MDR" zawiera opis procedur kontrolnych, sugerowane kryteria tolerancji, wykaz wyposażenia niezbędnego do ich wykonania wraz z propozycją z zakresu czynności i odpowiedzialności personelu przeprowadzającego kontrolę jakości aparatu. W pracy omówiono tekst zaleceń oraz podano przykłady realizacji wybranych procedur kontrolnych wykonanych na terenie Kliniki Ginekologii Onkolol. COOK, gdzie zlokalizowany jest aparat Selectron LDR/MDR. Wyniki i wnioski: Wykonując testy kontroli jakości aparatu Selectron LDR/MDR określone w Zaleceniach stwierdzono, że: a opisy procedur są jednoznaczne i klarowne; b) system kontroli jest spójny i obejmuje zagadnienia, które mają wpływ na bezpieczne i dokładne przeprowadzenie aplikacji źródeł promieniotwórczych; c) zaproponowane arkusze kontrolne są przydatne, a informacje w nich zawarte dają pełny obraz sprawności aparatu.

  Streszczenie angielskie: Aim: To verify the clarity of QA procedure descriptions developed at the Centre of Oncology in Kraków within the comprehensive Quality Assurance programme for the LDR/MDR after-loading brachytherapy unit, proposed as a national recomendation. The ease of execution and the completeness of reporting were evaluated for all of the prososed QA procedures. Method: "Krajowy - zalecenia dotyczące kontroli aparatów stosowanych w brachyterapii: aparat Selectron LDR/MDR" (National Recommendations for Quality Assurance in Brachytherapy: Selectron LDR/MDR afterloading brachytherapy unit) document contains the proposed chain of responsibility of personnel involved in the QA program, a short description of the QA recommended procedures, suggested tolerance criteria, and a list of equipment required to perform the procedures. In the paper we discuss this document and illustrate the execution QA tests performed at the Clinic of Gynaecological Oncology of the Oncology Centre in Kraków where a Selectron LDR/MDR unit is aplied clinically. Results and conclusions: After concluding QA tests for the Selectron LDR/MDR brachytherapy unit, we conclude that: a) the description of the QA procedures is clear and unequivocal; b) the proposed QA system is coherent and contains all the information required for safee and precise application of radioactive sources; and c) the reporting sheets and tables are comprehensive, informative and consistent.


  6/11

  Tytuł oryginału: Pozostawiony fragment dziobów kleszczy w tkankach dna jamy ustnej podczas usunięcia zęba - opis przypadku.
  Tytuł angielski: A piece of the beak of extraction forceps left in the tissues of the oral cavity floor during tooth extraction - a case report.
  Autorzy: Lesiakowski Michał
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.677-680, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano przypadek ułamania podczas usuwania zęba 46 i pozostawienia w tkankach miękkich dna jamy ustnej fragmentu dziobów kleszczy Meissnera. Przedstawiono również sposób ich chirurgicznego usunięcia.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a case of a piece of the beak of Meissners forceps being broken and left in the tissues of the oral cavity floor during the extraction of tooth 46. The means of its surgical removal has also been presented.


  7/11

  Tytuł oryginału: Zespół bolesnego barku - patofizjologia i patobiomechanika.
  Tytuł angielski: Painful shoulder - pathophysiology and pathobiomechanics.
  Autorzy: Lesiak Andrzej
  Źródło: Rehabil. Med. 2002: 6 nr spec.: Zespół bolesnego barku s.7-19, il., bibliogr. 133 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,365

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawione są patofizjologiczne uwarunkowania zapalnych, pourazowych, przeciążeniowych, poudarowych zmian prowadzących do obrazu klinicznego zespołu bolesnego barku. Zwrócono uwagę na patogenezę bólu jako najważniejszej cechy omawianego zespołu i równocześnie największego problemu dla pacjenta. Analizie poddano zjawiska patobiomechaniczne występujące u podłoża powstania dolegliwości oraz ograniczeń funkcjonalnych, i wtórnie komplikujące przebieg choroby. Wskazano w jaki sposób nieznajomość zmian patopfiozjologicznych i parobiomechanicznych prowadzi do błędnej diagnostyki i terapii.

  Streszczenie angielskie: The article presents pathophysiology of inflamatory, posttraumatic, overloading, poststroke processess leading to clinical picture of painful shoulder syndrome. The attention is directed to pain pathogenesis as the main feature of the syndrome and in the same time the main problem for the patients. Pathobiomechanical changes laying in the background of symptoms production and functional limitations, and complicating the clinical course are analysied. The problem how the lack of knowledge of pathophysiology and pathobiomechanics resutlts in false diagnosis and inadequate therapy is shown.


  8/11

  Tytuł oryginału: Ocena dysfunkcji obręczy barkowej w badaniu pacjentów z zespołem bolesnego barku.
  Tytuł angielski: Assessment of the shoulder-complex disfunction in painful shoulder syndrome.
  Autorzy: Lesiak Andrzej
  Źródło: Rehabil. Med. 2002: 6 nr spec.: Zespół bolesnego barku s.20-25, tab., bibliogr. 89 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,365

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisane jest badanie kliniczne w zespole bolesnego barku. Bark jest traktowany jako najważniejsze ogniwo w łańcuchu biokinetycznym kończyny górnej. Przedstawiono sposoby badania natężenia bólu, ocenę zakresu ruchomości, wykonywanie testów czynnościowych, ocenę wzorców ruchowych i siły mięśniowej. Zwrócono uwagę na trudności oceny zakresu ruchomości oraz poddano analizie mechanizmy wpływające na wyniki testów czynnościowych.

  Streszczenie angielskie: The article presents methods of clinical assessment inpainful shoulder syndrome. The shoulder is treated as the most important part in biokinematic chain of the upper limb. Assesment of pain, ROM, functional tests, patterns of motion disturbances, strenght of muscles are described. Special attention is directed to difficulties in ROM examination and to analysis of mechanisms influencing results of functional tests.


  9/11

  Tytuł oryginału: Zespół bolesnego barku - patogeneza, obraz kliniczny i leczenie.
  Tytuł angielski: Painful shoulder syndrome - pathogenesis, clinical presentation, treatment.
  Autorzy: Lesiak Andrzej
  Źródło: Rehabil. Med. 2002: 6 nr spec.: Zespół bolesnego barku s.26-28, 30-32, 34-44, bibliogr. 217 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,365

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono różne przyczyny patologii barku, objawy kliniczne i objawy zespołu bolesnego barku. Zaburzenia czynności barku wynikają z uszkodzenia stożka rotatorów. Ponadto opisano niestabilność stawu ramiennego, zmiany stawów obręczy barkowej w reumatoidalnym zapaleniu stawów, porażenie mięśni obręczy barkowej i bark zamrożony. Na podstawie dostępnego piśmiennictwa światowego oraz własnych doświadczeń dokonano oceny skuteczności i tolerancji leczenia farmakologicznego (włącznie z miejscowymi iniekcjami), kinezyterapii, leczenia fizykalnego. Krytycznej ocenie poddano niektóre powszechnie stosowane zasady leczenia. Wskazano na znaczenie jak najwcześniejszego stosowania programu rehabilitacji po leczeniu chirurgicznym.

  Streszczenie angielskie: The article presents shoulder pathology, clinical symptoms and treatment in different types of painful shoulder syndrome. The main dysfunctions of the shoulder are related to rotator cuff pathology. Shoulder instability, rhematoid shoulder, hemiplegic shoulder and frozen shoulder are also described. Based on current literature as well as on the author's experience the assessment of the efficacy of particular types of pharmacotherapy (including injections), physical therapy and rehabilitation is described. Some widely used but inefficient therapeutic procedures are criticized. The need of early implementation of comprehensive rehabilitation programme after surgical treatment is stressed.


  10/11

  Tytuł oryginału: Zastosowanie promieniowania ultrafioletowego w lecznictwie dermatologicznym.
  Tytuł angielski: Usefulness of ultraviolet radiation in dermatological treatment.
  Autorzy: Woźniacka Anna, Lesiak Aleksandra, Sysa-Jędrzejowska Anna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1031-1037, bibliogr. 163 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Promieniowanie ultrafioletowe działając na skórę zapoczątkowuje kaskadę reakcji, które prowadzą do zahamowania odpowiedzi immunologicznej. Przeciwzapalne i immunosupresyjne działanie światła wykorzystywane jest od lat w leczeniu szeregu dermatoz. W pracy przedstawiono aktualnie stosowane metody fototerapii. Znajomość mechanizmów działania światła, schematów leczniczych a także właściwe określenie wskazań i ograniczeń do fototerapii pozwala na uzyskiwanie lepszych efektów leczniczych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka działań niepożądanych.

  Streszczenie angielskie: Ultraviolet radiation causes a complex cascade of changes resultin in suppression of immune reactions. The anti-inflammatory and immunosupressive properties are widely used in treatment of many dermatoses. Currently applied phototherapy methods are presented in this paper. The knowledge of the UV mechanisms,phototehrapy schedules, appropriate indications and restrictions allows to achieve better therapeutic resutls and decreases the risk of side effects.


  11/11

  Tytuł oryginału: Weryfikacja rozkładu dawki obliczanego przez system planowania leczenia CadPlan w warunkach symulowanej radioterapii.
  Tytuł angielski: Verification of thosedistribution calculated using the CadPlan treatment planning system in conditions of simulated radiotherapy.
  Autorzy: Miszczak Dorota, Lesiak Jan, Byrski Edward, Rozwadowska-Bogusz Bożena, Góra Eleonora, Barańczyk Remigiusz, Waligórski Michał
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.72-75, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena dokładności dostarczenia dawki do obszaru "leczonego" przez system planowania leczenia CadPlan zainstalowany w Centrum Onkologii w Krakowie. Materiały i metoda: Weryfikacja systemu planowania leczenia polegała na porównaniuu dawki zmierzonej metoda termoluminescencyjną (TL) w wybrancyh punktach pomiarowych wewnątrz fantomu antropomorficznego z dawką obliczoną w tych punktach za pomocą systemu CadPlan. Sprawdzono rozkład dawki w fantomie obejmującym obszar dolnej części tułowia. Opracowano plan napromieniania 4 związkami zewnętrznymi: ç(Co-60) oraz X (6MV). Napromienianie fantomu przeprowadzono trzykrotnie, symulując warunki radioterapii frakcjonowanej. Wyniki: Odchylenie pomiędzy wartościami dawki zmierzonej metodą TL w punktach pomiarowych leżących w obszarze "leczonym" i wartościami dawki obliczonymi w tych punktach za pomocą systemu planowania leczenia CadPlan nie przekraczało 5 proc. Większe wartości odchylenia występowały w obszarze wysokiego gradientu dawki, na granicah obszaru "leczonego" Wnioski: Analiza średnich wartości różnic pomiędzy dawką zmierzoną metodą TL i obliczoną na podstawie opracowanych planów leczenia dla obydwu rodzajów wiązek promieniowania wskazuje na wysoką zgodność pomiędzy dawką zaplanowaną za pomocą systemu CadPlan a dostarczoną do obszaru zainteresowania. Stwierdzono przydatność metody TL do weryfikacji systemów planowania leczenia.

  Streszczenie angielskie: Purpose: To evaluate the accuracy of dose distribution within the "treated" volume, calculated using the CadPlan treatment Planning System at the Centre of Oncology in Kraków. Materials and methods: The treatment planning system (TPS) was verified by comparing the values of TLD-measured absorbed dose at selected points inside an antropomorphic (Aldesteron)phantom against those calculated at the same points by the CadPlan TPS. The dose distribution inside the Alderson phantom representing the pelvic area irradiated with four external Co-60 and 6 MV X-ray beams, was verified. The irradiation was repeated three times under conditions simulating those of fractionated irradiation of the patient. Results: The difference between the TPS-calculated and TLD measured dose at the points of interests inside the "treated" volume was found not to exceeded 5 p.c. Larger diferences were observed outside the "treated" volume where the dose gradient was steep. Conclusions: Evaluation of the mean difefrence between the calculated and measured dose values for the Co-60 and 6 MV X-ray beams shows high conformity between the distribution of dose olanned using the CadPlan TPS and the dose actually delivered. The applicability of TL dosimetry in validating treatment planning systems was also confirmed.

  stosując format: