Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEPPERT
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Morfina w leczeniu bólu nowotworowego : informacja o leku dla chorych, rodzin i opiekunów
Autorzy: Twycross Robert
Opracowanie edytorskie: Leppert Wojciech (przedm., oprac. i tł.), Łuczak Jacek (przedm., oprac. i tł.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Onkologii, Klinika Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej w Poznaniu
Źródło: - Poznań, AM [2002], 40 s. : il., 20 cm. - Tyt. oryg. Morphine and relief of cancer pain : information for patients, families and friends
Sygnatura GBL: 660,783

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena jakości życia u chorych z bólem nowotworowym leczonych tramadolem i morfiną.
  Tytuł angielski: Assessment of quality of life in patients with cancer pain treated with tramadol and morphine.
  Autorzy: Leppert Wojciech, Majkowicz Mikołaj, Łuczak Jacek, Woźniak Sławomir Paweł
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (1) s.1-8, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W otwartym, randomizowanym, równoległym badaniu przeprowadzono ocenę jakości życia 40 chorych z bólem nowotworowym, którzy wymagali leczenia analgetykami opioidowymi. Chorzy otrzymywali przez 7 dni tramadol (krople bądź kapsułki) lub morfinę (roztwór wodny) o normalnym uwalnianiu, a przez kolejne 28 dni tramadol (Tramal Retard tabletki 100, 150, 200 mg) lub morfinę (MST Continus tabletki 10, 30, 60, 100 mg bądź M-eslon kapsułki 10, 30, 60, 100 mg) o zmodyfikowanym uwalnianiu. Ocenę jakości życia przeprowadzono trzykrotnie w czasie badania po 7, 21 i 35 dniach leczenia, przy użyciu kwestionariusza EORTC QLQ C 30. W obu grupach chorych uzyskano korzystne efekty analgetyczne, wyrażone znaczącym zmniejszeniem początkowego natężenia bólu wg skali VAS. Czas leczenia Tramalem Retard wynosił 3 - 310 dni (średnio 87.15 ń 78.23 dni), morfiną (MST Continus i M-eslon) 5 - 502 dni (średnio 100.05 ń 102.67 dni). Zakres dawek dobowych dla tramadolu 200 - 600 mg (średnia 322,22 ń 116,60 mg), dla morfiny 20 - 270 mg (średnia 123,5 ń 78,15 mg). Średnie dawki dobowe po 7, 21 i 35 dniach leczenia dla tramadolu wynosiły odpowiednio 290, 340 i 322 mg, dla morfiny odpowiednio 82,55, 103 i 123,5 mg. Natężenie objawów ubocznych, zwłaszcza senności (różnice statystycznie znamienne) było większe w grupie chorych leczonych morfiną. Badanie jakości życia wykazało lepszą ogólną jakość życia i mniejsze nasilenie zmęczenia w trzecim badaniu (po 35 dniach leczenia) w grupie chorych leczonych ...

  Streszczenie angielskie: In an open, randomised, parallel study we assessed quality of life in 40 patients who demand opioid analgesis therapy because of cancer pain. Patients received normal release preparations of tramadol (drops or capsules) or morphine (water solution) during first 7 days of the treatment, then patients were transferred to modified release forms of tramadol (Tramal Long 100, 150, 200 mg tablets) or morphine (MST Continus 10, 30, 60, 100 mg tablets or M-eslon 10, 30, 60, 100 mg capsules) which were administered through 28 days. Quality of life was appraised three times during the trial after 7, 21 and 35 days of the treatment using QLQ C 30 questionnaire. In both groups of patients the treatment was effective expressed by significant decrease in pain intensity assessed by VAS scale. The time of the treatment was for Tramal Retard 3 - 310 days (mean 87.15 ń 78.23 days), for morphine MST Continus and M-eslon 5 - 502 days (mean 100.05 ń 102.67 days). The daily dose range of tramadol was 200 - 600 mg (mean 322.22 ń 116.60 mg), for morphine 20 - 270 mg (mean 123.5 ń 78.15 mg). The mean daily doses after 7, 21 and 35 days of the treatment were for tramadol 290, 340 and 322 mg respectively, for morphine 82.5, 103 and 123.5 mg respectively. Side effects intensity especially drowsiness (statistically significant differences) was bigger in patients treated with morphine. Quality of life results revealed better overall quality of life and less intensity of fatique in the third ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Paliatywna radioterapia przerzutów do kręgosłupa w przebiegu raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego.
  Tytuł angielski: Palliative radiotherapy in patients with metastases to the back bone due to prostate cancer and bladder cancer.
  Autorzy: Milecki Piotr, Adamiak Ewa, Stryczyńska Grażyna, Karczewska Aldona, Leppert Wojciech, Bączyk Maciej, Kwias Zbigniew, Stachowski Tomasz, Cieślikowski Wojciech
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.686-690, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Ocena efektu przeciwbólowego radioterapii paliatywnej (short-course) w przerzutach do kręgosłupa u chorych na raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego. Materiał i metoda: Dokonano analizy dokumentacji medycznej 118 chorych, leczonych w okresie od 1997 do 2001 roku w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu z powodu przerzutów do kręgosłupa w przebiegu raka gruczołu krokowego i pęcherza moczowego. W badanej grupie rozpoznanie raka gruczołu krokowego stwierdzono u 106 chorych, a raka pęcherza moczowego u 10. Wszyscy chorzy przebyli leczenie napromienianiem przy stosowaniu dawki frakcyjnej 4 Gy do dawki całkowitej 20 Gy. Chorzy jednocześnie byli leczeni przeciwbólowo (niesteroidowe leki przeciwzapalne ń opioidy), a w czasie radioterapii stosowano dexamethason w dawce od 4 do 8 mg/dobę. Po zakończonej radioterapii włączano bifosfoniany, najczęściej we wlewie dożylnym (pamidroniat). Ocenę efektu przeciwbólowego radioterapii dokonano przede wszystkim w oparciu o 10-punktową skalę natężenia bólu (VAS). Dodatkowo w ocenie uwzględniono zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe. Uwzględniono również zmiany w stanie neurologicznym chorych. Efekt przeciwbólowy został opisany łącznie jako "całkowity", "średni" oraz "brak lub progresja". Wyniki: Średni czas przeżycia wszystkich analizowanych chorych od początku leczenia napromienianiem wynosił 6,5 mies. Ocena intensywności bólu wg skali VAS przed rozpoczęciem leczenia wynosiła średnio 7 punktów (od 4 do 10). Po ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Bone metastases are a common feature of advanced cancer disease and are considered to be among the most frequent causes of pain and complications in oncological patients. The main objective of the treatment of such patients is to control their symptoms and improve the quality of their life. This paper was aim to evaluate a short-course radiotherapy as the pain management in a group of patients with low performance status (ECOG or + 2) and short life expectancy. Material and methods: The records of patients who developed bone metastases to the back bone with pain symptoms and/or early symptoms of spinal cord compression were evaluated. 118 patients were treated at our departmens between 1997 and 2001. The diagnosis of primary disease were as follows: prostate cancer (108 out 118 pts) and bladder cancer (10 out of 118 pts). All patients underwent only X-ray therapy (a daily fractionation 4,0 Gy, total dose 20 Gy) in conjunction with analgesics (NSAID ń opioids) and a low dose of dexamethasone (4-8 mg/d, p.o.). During the follow up all patients received bisphosphonates, mainly pamidronate. Patients recorded pain severity on the visual self assessment scale (VAS) and analgesic requirements before' the radiotherapy treatment, at the end of the treatment and during the follow-up. Changes in the neurological status amd mobility skills were also evaluated. Analgesic and decompression effects were described together as "complete", "moderate" and "absent or ...

  stosując format: