Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEKSOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na patofizjologię bólu.
Tytuł angielski: Current outlook upon pathophysiology of pain.
Autorzy: Leksowski Krzysztof
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.15-19, bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ból nie jest obecnie postrzegany jako prosty wynik aktywacji odpowiednich struktur nerwowych. Współcześnie rozumie się pod pojęciem bólu dynamiczne zmiany patofizjologiczne zarówno w obwodowym jak i centralnym układzie nerwowym w odpowiedzi na chorobę, obrażenia lub utratę funkcji. W pracy przedstawiono podsumowanie aktualnej wiedzy na patofizjologie bólu.

  Streszczenie angielskie: Paim is no more seen as a predetermined results of simple activation of certain neural structures. It is now understood to be dynamic phenomenon due to pathophysiological changes in the peripheral and central nervous system in response to disease, injury, or loss of function. This paper is a summary of current knowledge on pathophysiology of pain.


  2/6

  Tytuł oryginału: Splanchnicektomia torakoskopowa przez jeden otwór.
  Tytuł angielski: Thoracoscopic splanchnicectomy through one port.
  Autorzy: Leksowski Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Stanowski Edward (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.268-269, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nerwoból międzyżebrowy w miejscu po wprowadzonych trokarach jest najczęstszym powikłaniem po torakoskopowej splanchnicektomii. Zmniejszenie liczby trokarów stosowanych do wykonania zabiegu może zmniejszyć częstość występowania tego powikłania wpływając korzystnie na przebieg pooperacyjny. Autor przedstawia technikę wykonania torakoskopowej splanchnicektomii przez jedno nacięcie w przestrzeni międzyżebrowej.

  Streszczenie angielskie: Intercostal pain is one of the most frequent complications after thoracoscopic splanchnicectomy. Reduction of number of trocars can decrease frequency of this complication. Author describes the technique of thoracoscopic splanchnicectomy through one small incision in the intercostal space.


  3/6

  Tytuł oryginału: Rak pęcherzyka żółciowego.
  Tytuł angielski: Carcinoma of the gallblader.
  Autorzy: Tomaszewski Sebastian, Leksowski Krzysztof, Dratwa Sylwester
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.211-214, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Rak pęcherzyka żółciowego (r.p.ż.) stanowi 0,2 - 2,4 proc. wszystkich nowotworów złośliwych, a rozpoznaje się go u 0,93 - 2 proc. chorych zakwalifikowanych do cholecystektomii lub innych zabiegów na zewnątrzwątrobowych drogach żółciowych. Cel pracy: Celem pracy była retrospektywna analiza przebiegu klinicznego, wyników badań diagnostycznych oraz momentu ustalenia rozpoznania u chorych z rakiem pęcherzyka żółciowego. Materiał: Materiał stanowiło 13 chorych z rakiem pęcherzyka żółciowego (9 kobiet i 4 mężczyzn) rozpoznanym w latch 1994-2000. Wyniki: Objawy kliniczne i wyniki analizowanych badań laboratoryjnych u wszystkich chorych były nie charakterystyczne. We wszystkich 13 przypadkach stwierdzono kamicę pęcherzyka żółciowego w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej. U jednej chorej r.p.ż. rozpoznano na podstawie śródoperacyjnego badania histopatologicznego. U pozostałych 12 chorych rozpoznano go w pooperacyjnym badaniu histopatologicznym. Wniosek: Mimo postępu w diagnostyce wczesny r.p.ż. jest wykrywany zwykle dopiero w pooperacyjnym badaniu histoaptologicznym.

  Streszczenie angielskie: Background: The carcinoma of gallbladder amounts to 0,2 - 0,4 p.c. of malignant neoplasms and it's diagnosis takes place in 0.93 - 3 p.c. of all patients qualified for cholecystectomy or during other surgical interventions on extrahepatic biliary ducts. Objectives: The aim of this study was a retrospective analysis of the clinical aspects, results of diagnostic procedures and the moment when final diagnosis was established in patients suffered from carcinoma of gallbladder. Material: The study group comprised 13 patients (9 women and 4 men) with carcinoma of gallblader diagnosed during the period between 1994-2000. Results: in all cases the clinical aspects and results of laboratory tests were non-characteristic. In all 13 cases cholecystolithiasis was ascertained during the ultrasonography of the abdominal cavity. Only in 1 female patient the carcinoma of gallbladder was diagnosed during the intraoperative histopathological examination. In other 12 patients, the carcinoma of gallbladder was diagnosed in postoperative histopathological examination. Conclusion: Depsite the progress in diagnostics, the early stages of gallbladder's carcinoma are still most commonly diagnosed not until the postoperative histopathological examination.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wczesna laparotomia po operacjach laparoskopowych - materiał własny
  Autorzy: Jędrzejczyk Waldemar, Jackowski Marek, Załucki Marek, Leksowski Krzysztof
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.172-175, bibliogr. 29 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Stenosis of sigmoid colon caused by endometriosis.
  Tytuł polski: Zwężenie esicy spowodowane ogniskiem endometriozy.
  Autorzy: Leksowski Krzysztof, Szylberg Tadeusz, Juszczak Dariusz, Tomaszewski Sebastian
  Źródło: Proktologia 2002: 3 (4) s.404-406, il., bibliogr. 6 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,572

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Endometrioza jest zmianą polegającą na występowaniu ognisk błony śluzowej macicy poza jamą macicy. Endometrioza jelitowa może przyjmować różne formy makroskopowe - od drobnych punktowych, sinoczerwonych plamistości, poprzez zmiany polipowate, aż do zmian guzowatych. Praca przedstawia przypadek endometriozy esicy powodującej zwężenie jelita, sugerujące w badaniu endoskopowym nowotwór złośliwy.


  6/6

  Tytuł oryginału: Spostrzeganie zagrożeń zdrowotnych na tle zagrożeń w życiu codziennym. Badania wśród studentów medycyny i psychologii.
  Tytuł angielski: Recognition of health threats against threats in everyday life. Studies performed among students of the faculties of medicine and psychology.
  Autorzy: Gorczyca Piotr W., Adamiec Marek, Leksowski Wiesław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.97-101, tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zagrożenie (threat) jest terminem potocznym, oznaczającym jedno z podstawowych doświadczeń ludzkich obecnych praktycznie ciągle, niemal w każdym obszarze i aspekcie życia. Nasza uwaga skoncentrowała się na zbadaniu treści oraz wzajemnych związków wśród spostrzeganych zagrożeń, w tym zdrowotnych, w badanej grupie studentów. W celu przeprowadzenia badań opracowano kwestionariusz nazwany Kwestionariuszem Percepcji Zagrożeń (PZ), którego pytania dotyczą m.in. sposobu istnienia zagrożenia, możliwości jego przewidywania, dotkliwości zagrożenia, znajomości konkretnych sposobów przeciwdziałania lub walki z nim oraz gotowości do podjęcia konkretnych działań przeciwdziałających zagrożeniu. Badaniom poddano grupę 81 studentek i studentów medycyny i psychologii. Analiza wyników pokazuje, że zagrożenia o charakterze zdrowotnym są względnie nieliczne w porównaniu z zagrożeniami innego typu i stanowią 15 proc. Istotne statystycznie różnice pomiędzy spostrzeganiem zagrożeń zdrowotnych i pozostałych (ujmowanych jako "inne") dotyczą czeterech wymiarów: 1) możliwości wystąpienia w ciągu roku: tu zagrożenia zdrowotne są oceniane jako mniej prawdopodobne w ciągu najbliższego roku, 2) możliwości przewidywania: zagrożenia zdrowotne są spostrzeganie jako mniej przewidywane niż inne zagrożenia, 3) możliwość wpływu na przebieg i rezultat zagrożenia jest oceniana znacząco niżej dla zagrożeń zdrowotnych, 4) w kategorii zagrożeń zdrowotnych badani znacząco częściej wybierali odpowiedź, że zagrożenia te są całkowicie losowe, rzadziej natomiast, że zagrożenia są możliwe do przewidzenia.

  Streszczenie angielskie: Threat is a coloquial term referring to one of the basic experiences present in almost each area of life. Our attention focused on the examination of the contents as well as mutual relations among recognised threats, health ones in particular in the study group. In order to carry out the study a special Questionnaire of Threat Perception was prepared. Questions concentrated on the existence of threat, possibilities of its prediction, severity of threats, knowledge of effective methods of prevention. They also refer to actions which should be undertaken against those threats. Study group included 81 female students of medicine and psychology. Analysis of results shows that a number of health threats is relatively fewer in comparison to other types of threats that is 15 p.c. Statistically significant differences between recognition of health threats as well as other threats refer to the four dimensions: 1. Possibility of occurence during the year: here health threats are assessed as less probable within the year. 2. Possibility of prediciton: health threats are recognised as less predictable than other threats, 3. Possiblity of affecting the course and result of threat is assessed significantly lower for health threats, 4. In the category of health threats the subjects significantly more frequently answered that those threats are entirely random and lesss frequently than the threat is possible to predict.

  stosując format: