Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEJMAN
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wyniki leczenia twardych wrodzonych oraz nawrotowych stóp końsko-szpotawych zmodyfikowaną techniką Goldnera.
Tytuł angielski: Result of treatment of resistant congenital clubfoot with modified Goldner's technique.
Autorzy: Lejman Tadeusz, Kowalczyk Bartłomiej
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.351-355, bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki leczenia operacyjnego nasilonych (IV typu wg Dimeglio) idiopatycznych i nawrotowych stóp końsko-szpotawych metodą u 38 dzieci (42 stopy) w wieku 4-24 miesięcy. Czas obserwacji wynosił 4-8 lat. W grupie pierwotnych operacji stwierdzili na podstawie skali wg Magnoe'a, 35,7 proc. wyników bardzo dobrych, 11,9 proc. wyników dobrych, 9,52 proc. dostatecznych i 42,5 proc. wyników złych, wśród których 37,5 proc. stanowiły stopy reoperowane z powodu deformacji nawrotowych. Twierdzą na podstawie porównania z innymi wynikami z piśmiennictwa ortopedycznego, że uzyskane wyniki po operacji wg Goldnera, w obrębie stawu skokowego górnego z przecięciem więzadła trójgraniastego, nasilonych stóp końsko-szpotawych są porównywalne z wymikami uzyskiwanymi drogą korekcji podskokowych.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of surgical treatment of resistant idiopathic and recurrent clubfoot (type IV according to Dimeglio classification). In the group who underwent a primary procedure, results were noted according to the Magone classification: 35.7 p.c. very good results, 11.9 p.c. good results, 9.52 p.c. satisfactory and 42.5 p.c. bad results (recurrent clubfeet accounts for 37.5 p.c.). The authors noted that the Goldner technique yields results comparable to the peri-talar release technique.


  2/5

  Tytuł oryginału: Anatomia patologiczna wrodzonej stopy końsko-szpotawej - przegląd piśmiennictwa i spostrzeżenia własne.
  Tytuł angielski: Congenital clubfoot: it's pathological anatomy - review of the literature and personal observations.
  Autorzy: Kowalczyk Bartłomiej, Lejman Tadeusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.279-285, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy podają przegląd piśmiennictwa z ostatnich 40 lat, dotyczących anatomii patologicznej wrodzonej stopy końsko-szpotawej oraz przedstawiają własne, śródoperacyjne spostrzeżenia. Operując techniką Goldnera obserwują, że kość skokowa w stawie skokowym górnym była, jako całość, zrotowana wewnętrznie, zaś w stosunku do przodostopia - zewnętrznie. Głowa i szyja kości skokowej były zagięte przyśodkowo w stosunku do osi bloczka. Te deformacje powodowały, że w stawie skokowym gó nym zamiast ruchu zgięcia grzebietowego i podeszwowego odbywał się ruch pro- i supinacji stopy. Sądzą, że dla uzyskania korekcji zaawansowanych deformacji stopy konieczna jest rozległa kapsulotomia stawu skokowego górnego, z pełnym przecięciem więzadła trójgraniastego.

  Streszczenie angielskie: The authors present a review of literature of the past 40 years, relevant to the pathological anatomy of congenital clubfoot and their own views - based on intra-operative observations. Performing Goldner's procedure the authors noted the talar bone was rotated internally, as a whole and externally in relation to the forefoot. The head and neck of the talar bone were deviated medially in relation to the trochlear axis. These deformities lead to pronation and supination movements instead of the normal flexion and extension of the foot. The authors beliewve a wide capsulotomy with resection of the ligaments is necessary to achieve proper clubfoot correction.


  3/5

  Tytuł oryginału: Włókniak chrzęstno-śluzowaty (fibroma chondromyxoides) - opis przebiegu leczenia dwojga dzieci.
  Tytuł angielski: Fibroma chondromyxoides in two children - a case report.
  Autorzy: Sułko Jerzy, Lejman Tadeusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.447-451, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W polskim pismiennictwie ortopedycznym opublikowano wyniki leczenia 2 dzieci z włókniakiem chrzęstnośluzowatym, dlatego postanowiliśmy przedstawić przebieg leczenia u dwojga obserwowanych przez nas dzieci. Jedno z nich, 13-letni chłopiec, został skierowany z powodu wznowy guza w obrębie I kości śródstopia i części miękkich po przeprowadzonym 3 lata wcześniej, poza naszym oddziałem, wyłyżeczkowaniu i wypełnieniu guza przeszczepami kostnymi. Zmianę usunięto i wprowadzono własne przeszczepy kostne. Uzyskano wygojenie i brak wznowy w 7-letnim okresie obserwacji. U drugiego 9-letniego dziecka guz zlokalizowany był w obrębie paliczka podstawowego palucha. W czasie zabiegu operacyjnego wyłyżeczkowania zmiany i wypełnienia przeszczepami własnymi z kości piszczelowej doszło do przeszczepu komórek guza w miejscu pobrania przeszczepu. Po 2 latach doszło do wznowy guza, dlatego podczas reoperacji wycięto paliczek w całości i zastąpiono go przeszczepem własnej strzałki. Ognisko zmiany w piszczeli także usunięto. Obecnie w czasie 2,5-letniej obserwacji guz w obrębie palucha i piszczeli jest wygojony.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of treatment of 2 cases of fibroma chondromyxoides in children. In Polish orthopaedic literature only 2 other cases have been presented. The first case - a 13-year-old boy - was refered to our centre because of a recurrent tumour in the 1st metatarsal bone and surrounding soft tissues. The boy had received treatment 3 years earlier outside our centre, where curettage of the tumour was performed. The bone cavity was then filled with bone grafts. The tumour was removed again and autogenous bone grafts were applied. On follow-up 7 tears after surgery no recurrence was noted, along with full remodelling of the bone grafts. The second case was a 9-year-old child. The tumour was localised in the proximal phalanx of the thumb. During curettage and application of autogenous bone grafts for the tibia, transplantation of the tumour site occurred to the donor site. Two years after surgery tumour recurrence was obserwed. A re-operation was performed, with complete resection of the basal phalanx, with a fibular graft implantation. The tumour in the tibia was also removed. Two and a half years after surgery both tumour sites remain free of signs of recurrence.


  4/5

  Tytuł oryginału: Leczenie makrodaktylii i gigantyzmu stóp.
  Tytuł angielski: Treatment of macrodactyly and foot gigantism.
  Autorzy: Lejman Tadeusz, Kowalczyk Bartłomiej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.467-472, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W okresie 1996-2000 roku autorzy obserwowali 6 dzieci z wrodzonymi przerostami w obrębie 7 stóp. Leczenie operacyjne przeprowadzili u 4 dzieci (4 stopy). Ich średni wiek wyniósł 9 lat, a okres obserwacji średnio 3 lata. Wśród dwojga pacjentów występowała makrodaktylia I i II promienia stopy, u jednego makrodaktylia II promienia stopy. U wszystkich przeprowadzono amputacje paliczków lub palców, u dwojga wraz z obwodową częścią kości śródstopia, połączone z usunięciem nadmiaru tkanek miękkich. U dziecka z gigantyzmem stopy wyresekowano IV i V kość śródstopia, usunięto nasadę III kości śródstopia, wykonano epifizjodezę chrząstki nasadowej II kości śródstopia i amputowano palce na poziomie stawów śródstopno-paliczkowych. Wszystkie dzieci z makrodaktylią uzyskały dobry efekt kosmetyczny i wszystkie noszą konfekcyjne obuwie. U dziecka z gigantyzmem stopy wynik funkcjonalny jest bardzo dobry, kosmetyczny zadawalający i nosi ono obuwie ortopedyczne. Autorzy polecają, w celu zmniejszenia wymiaru poprzecznego stóp w gigantyzmie, resekcję bocznych promieni stopy, jako rozwiązanie prostsze od centralnej resekcji klinowej.


  5/5

  Tytuł oryginału: Leczenie torbieli tętniakowatych kości.
  Tytuł angielski: Treatment of aneurysmal bone cyst.
  Autorzy: Lejman Tadeusz, Sułko Jerzy
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.593-597, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie 1988-2000 autorzy leczyli operacyjnie 16 dzieci z torbielami tętniakowatymi kości. Ich wiek w chwili wystąpienia pierwszych objawów wahał się od 5 do 15 lat (średnia 11,3 lat), zaś okres obserwcaji po zabiegu operacyjnym wyniósł od 6 m-cy do 10 lat (średnia 3,9 lat). Zgodnie z podziałem Capanna 12 torbieli miało charakter agresywny i 5 aktywny. U 12 dzieci po wycięciu okienka z warstwy korowej usuwano charakterystyczną wyściółkę torbieli, łyżeczkowano jej ściany oraz wypełniano przeszczepami: u 3 dzieci - własnymi, u 2 - własnymi zmieszanymi z mrożonymi oraz u 7 - tylko mrożonymi. Dwie torbiele zlokalizowane w obrębie strzałki wycięto en block, torbiel zlokalizowaną powierzchniowo w obrębie kości ramiennej tylko wycięto, zaś torbiel łopatki leczono radioterapią. Po tym leczeniu u 15 dzieci doszło do wygojenia torbieli; u 1 dziecka konieczna była reoperacja, po której również doszło do wygojenia.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of surgical treatment of 16 cases of aneurysmal bone cyst between 1998 and 2000. Age of patients at the onset of symptoms ranged from 5 to 15 years (average 11.3 years). In 12 cases the cysts were aggresive, and in 5 cases they were active (according to the capanne classification). In 12 cases the characteristic lining of the cyst was removed, curettage was performed and bone grafts were inserted into the bone cavity. In 3 cases autografts were used, in 2 cases both allografts and autografts were used, and in 7 cases only allografts were applied. Two cysts of the fibula were removed en-bloc, a cyst located in the scapule was treated with radiotherapy. In 15 cases the cyst was successfully managed surgically. While in 1 case a revision procedure was performed.

  stosując format: