Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LECH
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Tytuł oryginału: Human leukocyte antigens class II and tumor necrosis factor genetic polymorphisms are independent predictors of non-Hodgkin lymphoma outcome.
Autorzy: Juszyczyński Przemysław, Kalinka Ewa, Bienvenu Jacques, Woszczek Grzegorz, Borowiec Maciej, Robak Tadeusz, Kowalski Marek, Lech-Maranda Ewa, Baseggio Lucile, Coiffier Bertrand, Salles Gilles, Warzocha Krzysztof
Źródło: Blood 2002: 100 (8) s.3037-3040, il., tab., bibliogr. 23 poz.
Sygnatura GBL: 301,770

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: at least 2 inherited factors involved in NHL outcome.

  Streszczenie angielskie: Tumor necrosis factor (TNF) production and non-Hodgkin lymphoma (NHL) outcome was found to be related to the TNF-308 polymorphism. To explore whether this could be linked to neighboring polymorphisms, we genotyped the TNF-376,-308,-238,-163, lymphotoxin alpha (LTŕ)+252, and HLA DRB1 alleles in 204 patients with NHL and 120 controls. TNF-308A was the only allele associated with higher TNF and its p55 and p75 receptors' levels (P=.009, P=.03, and P=.007) and lower complete remission rates (P=.006). Freedom from progession (FFP) and overall survival (OS) were shorter in patients with TNF-308A (P=.009 and P=.02), null HLA DRB1*02 allele (P=.007 and P.14) or both genetic markers (P=.004 and P.005). Multivariate analysis incorporating international. Prognostic index (IPI) identified TNF-308A (P .0001, relative risk (RR) = 1.63; P .0001, RR=1.51) and null HLA DRB1*02 alleles (P=.015, RR - 1.18; P .0001, RR = 1.25) as independent factors for FFP and OS. These results indicate the existence of least 2 inherited factors involved in NHL outcome. (Blood. 2002; 100 : 3037-3040).


  2/24

  Tytuł oryginału: Biopsja stereotaktyczna nieglejowych guzów mózgu - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Stereotactic biopsy of non-glial brain tumors - diagnostic difficulties.
  Autorzy: Bierzyńska-Macyszyn Grażyna, Wolańska-Karut Joanna, Lech Arkadiusz, Stępień Tomasz, Majchrzak Henryk
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.53-60, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza najczęściej występujących problemów w opracowywaniu materiału i rozpoznawaniu nieglejowych guzów ośrodkowego układu nerwowego pobieranych drogą biopsji stereotaktycznej w porównaniu z guzami glejowymi. Materiał stanowiły bioptaty pochodzące od 130 pacjentow ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym, zdiagnozowanych w naszym ośrodku. Rozpoznanie oparte było o ocenę preparatów cytologicznych oraz histopatologicznych, wykonanych z materiału utrwalonego i przeprowadzonego w sposób rutynowy. W grupie guzów nieglejowych znacznie częściej, w porównaniu z grupą glejaków, konieczne do postawienia precyzyjnego rozpoznania było wykonanie barwień wybiórczych i identyfikacyjnych odczynów immunohistochemicznych. Poważnym utrudnieniem w wyborze dodatkowych technik specjalnych jakim poddaje się materiał bywa ograniczoność danych klinicznych na temat przebytych schorzeń, nie pozwalająca na ich ukierunkowanie, a narzucająca konieczność stosowania szerokiego panelu barwień i odczynów. Najpoważniejsze problemy interpretacyjne odnotowano w guzach anaplastycznych, szczególnie w wariantach drobnokomórkowych - wymagały one różnicowania immunohistochemicznego między rakiem, mięsakkiem, chłoniakiem a glejakiem. Znacznym utrudnieniem w diagnostyce była martwica tkanki nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: The objective of the paper was to analyse the most frequently occurring problems in material processing and in diagnosing non-glial CNS tumors, sampled by means of sterotactic biopsy compared with the glial tumours. The material consisted of bioptates from 130 patients with tumour diagnosed in our centre. The diagnosis was based on evaluation of cytologic smears and histopathologic slides done from material that was routinely embedded and processed. In the group of patients with non-glial tumors comparing with glial tumors, it was necessary to make often selective staining and immunohistochemistry in order to arrive at an accurate diagnosis, much more frequently than in the glioma group. A major difficulty in the selection of additional techniques the material was subjected to, was the lack of clinical data concerning the past medical history, which did not allow for focusing, and which required a wide panel of stains and reactions to be applied. Interpretation was associated with the greatest problems in the anaplastic tumors, especially in the microcellular variants; they required immunohistochemiocal test: glioma, carcinoma, lymphoma and sarcoma. A significant diagnostic difficulty was associated with tumor tissue necrosis.


  3/24

  Tytuł oryginału: Mięśniaki u kobiet ciężarnych.
  Tytuł angielski: Leiomyomas in pregnancy.
  Autorzy: Pajszczyk-Kieszkiewicz Teresa, Kazimierak Wojciech, Lech Waldemar, Lipecka-Kidawska Elżbieta, Sieroszewski Piotr, Kowalska-Koprek Urszula
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.291-296, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - Ogolnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Omówiono problem mięśniaków stwierdzanych u kobiet ciężarnych. Przedstawiono diagnostykę, wskazania i przeciwwskazania do ich usuwania podczas ciąży a także technikę operacyjną. W latach 1991 - 2000 leczono 185 ciężarnych, u których stwierdzano mięśniaki podczas ciąży lub w czasie cięcia cesarskiego. U 26 kobiet istniały wskazania do wyłuszczenia mięśniaka podczas ciąży, u 55 ciężarnych rozpoznano mięśniaki, ale wyłuszczono je dopiero podczas cięcia cesarskiego. U 104 ciężarnych i rodzących stwierdzono i wyłuszczono mięśniaki podczas cięcia cesarskiego. Operacja wyłuszczenia mięśniaków zarówno podczas ciąży, jak i w czasie cięcia cesarskiego jest zabiegiem bezpieczynych przy właściwie postawionych wskazaniach i właściwej technice operacyjnej.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The problem of leiomyomas founded in pregnancy is reported. Design: Diagnostic methods, indications and conraindications for the myomectomy and surgical technique are presented. Materials and methods: In years 1991-2000 - 185 pregnant women with leiomyomas diagnosed during pregnancy or caesarean section were treated. Results: There were indications for the myomectomy during pregnancy in teh gorup of 26 women, in next 55 women leiomyomas were diagnosed in the copurse of pregnancy but myomectomy was performed during caesarean section. In the other group of 104 pregnant women leiomyomas were found and enucleated first during caesarean section made on the other indications. Conclusions: It was observed that myomectomy during caesarean section and also in the course of pregnancy is a safe procedure when the indications and surgical technique are correctly made.


  4/24

  Tytuł oryginału: Dynamika zmian stężenia interleukin 6 i 8 u chorych po zabiegach chirurgicznych leczonych całkowitym żywieniem pozajelitowym.
  Tytuł angielski: Dynamic of IL-6 and IL-8 concentrations in patients after surgery treated with total parenteral nutrition.
  Autorzy: Słotwiński R., Słodkowski M., Pertkiewicz M., Lech G., Zaleska M., Majewska K., Szczygieł B., Krasnodębski I. W.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.45-48, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zwiększone i przedłużające się wytwarzanie cytokin prozapalnych u chorych po rozległych zabiegach chirurgiczncyh zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań pooperacyjnych. Przedmiotem badań była ocena zmian stężenia interleukin 6 (IL-6) i 8 (IL-8) u chorych po zabiegach chirurgicznych żywionych pozajelitowo. Badania IL-6 i IL-8 we krwi obowodowej wykonywano za pomocą testu ELISA przed oraz w 1., 3., 7., 10., 14., 15. i 16. dobie po operacji u 22 chorych, w tym u 10 leczoncyh CŻP, oraz u 12 chorych po rozległych zabiegach brzusznych, u których nie stosowano CŻP (wskazania do operacji: rak trzustki, rak żołądka, rak okrężnicy, nieswoiste choroby zapalne jelit i ostre zapalenie trzustki. W okresie przedoperacyjnym między badanymi grupami nie odnotowano istotnych różnic stężeń cytokin. U chorych nieleczonych CŻP pooperacyjne stężenia tych cytokin były istotnie zwiększone. W kolejnych dobach wartości IL-6 wynosiły: 268.3; 41,9; 122,6; 29,3; 8,7 pg/ml, a wartości IL-8 wynosiły: 86,1; 74,0; 51,0; 24,8; 15,0 pg/ml. Wartości te pozostawały dłużej na istotnie podwyższonym poziomie. U chorych leczonych CŻP (w tym z glutaminą) pooperacyjne stężenia IL-6 były istotnie mniejsze (p = 0,01) w 1. (103,4 pg/ml) i 7. (34,7 pg/ml) dobie niż u chorych nie otrzymujących CŻP. Stężenia IL-8 nie uległy istotnym zmianom i były istotnie mniejsze tylko w 1. dobie po operacji. Wyniki badań immunologicznych korelowały z szybszą poprawą klinicznego stanu chorych i poprawą wybranych parametrów ...

  Streszczenie angielskie: Exaggerated cytokines productions and development of systemic inflammatory response (SIRS) is the most common cause of postoperative complications and death after major abdominal surgery. The present study was conducted to investigate alterations in systemic production of interleukin-6 (IL-6) and interleukin-8 (IL-8) after total parenteral nutrition (TPN) in surgical patietns. Plasma concentrations of IL-6 and IL-8 were measured in 22 patietns (10 treated with TPN and 12 without TPN) before major surgery and on the days 1,3, 7,10 and 14-16 after, by ELISA test (indications for surgery: stomach, pancreatic and colon carcinoma, complications of IBD and acute pancreatitis). There were no differences between preoperative levels of IL_6 and IL-8 in the examined groups of patients. The highest (on the days 1, 3, 7, 10: 268.3 (p = 0.002), 41.9 (p = 0.03), 122.6 (p = 0.009), 29.3 (p = 0.03) pg/ml respectively) and longer lasting significantly elevated level of IL-6 was observed in the group of patients after major surgery without TPN. In the group of patients received TPN (with glutamine) there was a significantly increased but in comparison with group of patients without TPN, significantly lower level of IL-6 on days 1 and 7 (103.4 and 34.7 pg/ml respectively, p = 0.01). There was no significant change in postoperative concentration of IL-8 after major surgery in the group of patients treated with TPN. The level of IL-8 was significantly elevated (p + 0.01) in the group of ...


  5/24

  Tytuł oryginału: Wpływ stosowania dwuskładnikowych pigułek antykoncepcyjnych trzeciej generacji zawierających 20 ćg etynyloestradiolu i 75 ćg gestodenu na przyrost masy ciała.
  Tytuł angielski: Weight change with low-dose oral contraceptive (containing 20 ćg ethinyloestradiol and 75 ćg gestodene) use.
  Autorzy: Lech Medard M., Ostrowska Lucyna
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.31-32, 34-35, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie poglądów, przyczyn i dowodów na temat wpływu stosowania 2-składnikowych pigułek antykoncepcyjnych na przyrost masy ciała. W tym m.in. celu przeprowadzono badanie, zmierzające do uzyskania odpowiedzi czy stosowanie 2-składnikowych pigułek antykoncepcyjnych, zawierających 20 ćg etynyloestradiolu i 75 ćg gestodenu (Logest), miało wpływ na przyrost masy ciała u pacjentek stosujących ten preparat przez 6 mies. Badaniem objęto 800 pacjentek z różnych regionow Polski. Na podstawie dokładnej analizy statystycznej uzyskanego materiału można stwierdzić, że stosowanie badanego preparatu nie przyczyniało sie do przyrostu masy ciała.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present opinion, reasons and date on the relation between the use of combined oral contraceptives and body weight. Changes in body weight with combined low-dose oral contraceptives neither have been demonstrated in placebo-controlled trials, nor these trials were performed in the population with nutritional habits and style of life resembling population of Poland. We performed the clinical study on the group of 800 patients living in sites around Poland. Patients were used oral contraceptives (contraining 20 ćg of ethinylestradiol and 75 ćg of gestodene) for the period of six months. On the basis of this investigation; there is no relation between the use of this product and weight gain.


  6/24

  Tytuł oryginału: Potencjalne, negatywne skutki reformy ochrony zdrowia dla stanu opieki położniczo-ginekologicznej w Polsce
  Autorzy: Lech Medard M.
  Źródło: W: System opieki zdrowotnej : efekty zmian w Polsce i krajach sąsiednich - Warszawa, 2002 s.43-48, il., tab.
  Sygnatura GBL: 735,125

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  7/24

  Tytuł oryginału: Zawartość magnezu i wapnia w surowicy i włosach dzieci i młodzieży z zespołami bólowymi układu kostno-stawowego.
  Tytuł angielski: Content of magnesium and calcium in hair and serum of children and young people with osteocopic-joint muscular pains of unknown origin.
  Autorzy: Lech Teresa, Zych-Litwin Cecylia
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.496-498, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto dzieci i młodzież (N=173) z niewyjaśnionymi dolegliwościami ze stony układu kostno-mięśniowo-stawowego (KMST) u których podejrzewano zaburzoną gospodarkę wapniowo-magnezową. Stwierdzono, że średnie zawartości magnezu i wapnia we włosach były obniżone w stosunku do dzieci zdrowych, zwłaszcza w najmłodszej grupie wiekowej (do 5 lat; różnice statystycznie istotne przy p 0,10) i u dzieci w wieku rozwojowym (11-15 lat, p 0,05). U niektórych dzieci (N = 52) zbadano dodatkowo poziom magnezu i wapnia w surowicy. Znacznie częściej stwierdzano obniżenie poziomu magnezu i wapnia we włosach przy prawidłowym poziomie tych pierwiastków w surowicy niż sytuację odwrotną.

  Streszczenie angielskie: The study included children and young people with osteocopic-joint-muscular pains of unknown origin, in whom calcium-magnesium disorders administration were suspected. It was found that the contents of magnesium and calcium in hair were lowered in relation to the healthly children, particularly in the youngest age group (up to 5 years old, significant difference at p 0.10) and children at the stage of development (11-15 years old, p 0.05). In some children (N = 52) serum magnesium and calcium levels were additionally examined. The decreased magnesium and calcium levels in hair at their normal concentrations in serum were found considerably more often than the reverse situation.


  8/24

  Tytuł oryginału: Atrial resynchronization in patients after heart transplantation.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Zakliczyński Michał, Oleszczak Krzysztof, Kuśnierz Jacek, Lech Bogdan, Wojarski Jacek, Kalarus Zbigniew, Przybylski Roman, Widomska-Czekajska Teresa, Religa Zbigniew, Zembala Marian
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.11-17, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Lower-Shumway technique (atrioatrial anastomosis) is the most frequently used technique for orthotopic heart transplantation and such a patient has two right atria and two sinus nodes. Sinus node dysfunction (SND) is a frequent finding in pts. after OHT; taking advantage of the frequency of innervated sinus node of recipient's atrial remnant as a natural biosensor for triggered pacing of donor atrium is an interesting option for these pts. The aims of our study: 1. the analysis of possibility of utility of recipient atrial sinus node as natural biosensor for triggered donor atrium permanent pacing in transplanted patients with SND. 2. the evaluation of pacing and sensing conditions of the recipient's atrium in the some pts. 3. long-term observation of effectiveness A2A2T(/D) pacing mode. Methods. 10 out of 37 pts. received A2A2T (8 pts.) and A2A2T/D (2 pts) pacing systems. In pts. with NSR of recipients atrium, we evaluated acceleration of its frequency during slight exercise and atropine. Results. In recipient's atrium among 37 pts we recognized NSR only in 15/37 pts.; in the remaining 22 pts. we found: sinus bradycardia - in 3, atrial flutter - in 3, low voltage AF - in 12 and no electrical activity - in 4 pts. Positive response to isometric exercise and atropine was observed in 12/15 pts. and 8 of them received A2A2T or A2A2T/D pacing system. We found much better sensing and pacing conditions in donor (A wave 2,1 mV, p. threshold 0,8 V) than in recipient atrium (1,1 mV and 1,4 V respectively)...


  9/24

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  10/24

  Tytuł oryginału: Badanie opinii lekarzy na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
  Tytuł angielski: Investigating physicians' opinions...
  Autorzy: Lech Medard M.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.141-142
  Sygnatura GBL: 301,109


  11/24

  Tytuł oryginału: Wsparcie pacjenta i rodziny w chorobie, cierpieniu i śmierci.
  Tytuł angielski: Support of the patients and the family during the course of disease, suffering and the dying.
  Autorzy: Krasuska Małgorzata E., Stanisławek Andrzej, Lechicka Jowita, Wrońska Irena
  Źródło: Psychoonkologia 2002: 6 (3) s.65-69, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,539

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zapotrzebowania na wsparcie, jego rodzaj oraz żródła, podczas trwania źle rokującej choroby nowotworowej oraz podczas śmierci i w czasie żałoby. W 2001 roku badaniami objęto 30 rodzin, których bliscy zmarli z powodu choroby nowotworowej w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie w latach 1996-1997. Z każdą z badanych rodzin przeprowadzono wywiad w oparciu o wcześniej specjalnie w tym celu skonstruowany kwestionariusz wywiadu. Pytania zadane rodzinom odnosiły się do wsparcia otrzymanego w szpitalu podczas hospitalizacji członka rodziny, jak również do otrzymanego wsparcia w czasie śmierci i podczas trwania żałoby. Rodziny chorych oczekują szeroko pojętego wsparcia od personelu medycznego sprawującego bezpośrednią opiekę nad chorym, w daleko zaawansowanej fazie choroby nowotworowej. Wyniki badań świadczą, że wsparcie instrumentalne i edukacyjne realizowane jest głównie przez pielęgniarki. Wśród bliskich istnieje duże zapotrzebowanie na rozmowy dotyczące cierpienia, umierania i śmierci. Największe zapotrzebowanie wśród badanych rodzin dotyczy wsparcia informacyjnego, a jego głównym źródłem są lekarze, jednakże respondenci oczekują bardziej jasnych i rzeczowych informacji o stanie, w jakim znajduje się chory. W chwili śmierci i w trakcie żałoby najsilniejszym źródłem wsparcia jest rodzina. Wyniki przeprowadzonych badań nogą posłużyć do określenia obszarów niedoboru wsparcia i do lepszego planowania opieki onkologicznej nad chorym i jego rodziną.


  12/24

  Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności i możliwości ich korygowania leczeniem żywieniowym u chorych po urazie
  Autorzy: Słotwiński Robert, Słodkowski M, Pertkiewicz Marek, Lech G., Zaleska M., Majewska Krystyna, Szczygieł Bruno, Krasnodębski Ireneusz W.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.221-227, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  13/24

  Tytuł oryginału: Stany dysrafii i współistniejące wady ośrodkowego układu nerwowego - neuropatologia i implikacje kliniczne.
  Tytuł angielski: Dysraphic syndromes and related anomalies of central nervous system - neuropathology and clinical implications.
  Autorzy: Schmidt-Sidor Bogna, Mierzewska Hanna, Lechowicz Waldemar, Wierzba-Bobrowicz Teresa, Kosno-Kruszewska Elżbieta
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.15-19, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wady z grupy dysrafii wynikają z zaburzenia zespolenia pierwotnej cewy nerwowej we wczesnym okresie rozwoju (18-28 dzień po zapłodnieniu). Z widocznymi zewnętrznie wadami dysrafii współistnieją często wady rdzenia lub mózgu, mogące być przyczyną powikłań i niepomyślnego rokowania. Materiał: Przedstawiono 62 przypadki dzieci zmarłych w latach 1968-1999 z powodu powikłań związanych ze stanem dysrafii: przepukliną oponowo-rdzeniową (46/62) i przepukliną oponowo-mózgową (16/62). Ponadto połowa dzieci zmarła w okresie noworodkowym (53 proc.), pierwszy rok życia przeżyło 3 proc. dzieci. Wyniki: W 42 proc. przypadków przepuklina umiejscowiona była w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, w 19 proc. przypadków w odcinku piersiowo-lędźwiowym. Wady rdzenia kręgowego (diastematomyelia, diplomyelia, hydromyelia, syringomyelia, myeloschisis) poza miejscem przepukliny stwierdzono w 1/3 przypadków, w których badano mikroskopowo rdzeń kręgowy. W 98 proc. przypadków występowały wady wewnątrzczaszkowe ośrodkowego układu nerwowego (OUN): zespół Arnolda-Chiariego (76 proc.), w tym 63 proc. ze znacznego stopnia wodogłowiem, wady układu komorowego (13 proc.), wady kory mózgu (43 proc.), agenezja spoidła wielkiego, heterotopie. We wszystkich przypadkach przepukliny oponowo-mózgowej stwierdzono mnogie wady mózgu. Omówienie: Współistniejące ze stanem dysrafii wady OUN znacznie pogarszają rokowanie co do życia i dalszego rozwoju obciążonych dzieci. Wczesne rozpoznanie złożoności i rozległości ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Dysraphic malformations are the result of impairment of the closure of the neural tube in the early stage of development (18th-28th day after fertilization). External dysraphic malformations of the spinal cord of the brain often coexist with other spinal or brain malformations which can be the cause of complications and bad clinical prognosis. Material: We have reported 62 dysraphic cases of children who died during 1968-1999 because of complications connected with meningomyelocoele (46/62) and encephalocoele (16/62). More than half of the children died during the newborn period, only 3 p.c. of them survived the first year of life. Results: The myelomeningocoele was localised on the lumbal level in 42 p.c. of cases, lumbo-sacral level in 26 p.c. and thoracolumbal in 13 p.c. of cases. The coexistance of spinal cord malformations was established in 1/3 of the examined microscopically cases. There were diastematomyelia, diplomyelia, hydromyelia, syringomyelia, myeloschisis. There were seen malformations central nervous system in 98 p.c. of meningocoele cases. Arnold-Chiari syndrome (46 p.c.), the majority of them (63 p.c.) with severe hydrocephalus, ventricular system malformations (13 p.c.), cortical malformation (43 p.c.), agenesia of corpus callosum and heterotopic focuses. Encephalocoele in all cases were localized on th eoccipital level. In all these cases there were multiple brain malformations: cortical malformations, agenesia of corpus callosum, ...


  14/24

  Tytuł oryginału: Morphological analysis of active microglia - rod and ramified microglia in human brains affected by some neruological diseases (SSPE Alzheimer's disease and Wilson's disease).
  Autorzy: Wierzba-Bobrowicz Teresa, Gwiazda Elżbieta, Kosno-Kruszewska Elżbieta, Lewandowska Eliza, Lechowicz Waldemar, Bertrand Ewa, Szpak Grażyna M., Schmidt-Sidor Bogna
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (3) s.125-131, il., tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The activation of microglial cells in pathological conditions is manifested primarily by their proliferation, as well as by the occurrence of a new morphological form - rod microglia. In the present study immunohistochemical identification of rod microglial phenotype against ramified microglia was performed on segments of 17 brains derived from 7 cases of encephalitis of viral aetiology (including 5 SSPE cases), 6 cases of Wilson's disesase and 4 cases of Alzheimer's disease. Segments from frontal, temporal and occipital lobes, cerebellum and brainstem were subjected to histological, hostochemical and immunohistochemical reactions. The presence of activated rod and ramified microglia was observed in sections derived from al structures of the brains under study. Both morphological forms of acitivated microglia reacted to antibodies: HLA II, CD68, HAM56 and lectin RCA-1s. Expression of HLA II molecules was less intensive on the surface of microglial rod cells. A positive reaction to PCNA antibody was mainly observed in rod/elongated/cylinder-shaped nuclei, which is a characteristic feature of rod microglia. In the study material, the localisation of microglial processes seemed to depend rather on the structural topography of the cell in the brain than on the nuclear shape of the activated microglial cell. Our observations revealed a strong similarity between immunohistochemical phenotypes of both morphological forms of microglia with the indication that rod microglia is a first developmental form of activated microglia.


  15/24

  Tytuł oryginału: V Forum Lekarzy Prywatnych "Medycyna Polska w Unii Europejskiej".
  Autorzy: Lech Medard M.
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (3) s.16-19, tab. - 5 Forum Lekarzy Prywatnych pt. Medycyna Polska w Unii Europejskiej Warszawa 01.03. 2002
  Sygnatura GBL: 306,371

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  16/24

  Tytuł oryginału: Zatrucia p-metoksyamfetaminą (PMA) oraz innymi fenyloalkiloaminami. Opisy przypadków.
  Tytuł angielski: P-metoxyamphetamine (PMA) and other phenylakylamine intoxications. Case reports.
  Autorzy: Lechowicz Wojciech, Chudzikiewicz Ewa, Janowska Ewa, Stanaszek Roman
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.29-36, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy opisano wyniki badań dotyczące przypadków śmiertelnego zatrucia p-metoksyamfetaminą (PMA). Tego typu przypadki zanotowano w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie po raz pierwszy w roku 2000, podczas rutynowych analiz, wykonanych w ramach przeprowadzonych ekspertyz. Spośród trzech takich zdarzeń, w dwóch stwierdzono wysokie stężenie tej substancji, które w krwi pełnej wynosiły 20,1 oraz 10,2 mg/ml. Do identyfikacji pochodnych amfetaminy zastosowano technikę chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas chemiczną jonizacją pod ciśnieniem atmosferycznym (LC/MS-APCI). Stosowano monitorowanie wybranych jonów pseudomolekularnych (SIM). We krwi wykryto ponadto obecność amfetaminy oraz efedryny. Podobny skład jakościowy stwierdzono w nielegalnych tabletkach zawierających PMA, które również badano w Instytucie. Tabletki z logo "Mitsubishi" zawierały 16 proc. (w/w) PMA, 4 proc. (w/w) efedryny oraz 1 proc. (w/w) amfetaminy. Zawierały one ponadto p-metoksymetamfetaminę PMMA o stężeniu wagowym porównywalnym ze stężeniem PMA.

  Streszczenie angielskie: The paper desacribes the results of study concernig cases of fatal intoxication by p-methoxyamphetamine (PMA). The cases were noted for first time in 2000 during the routine investigations at the Intitute of Forensic Research. There such cases were noted in total, of which two concerned high concentrations of the drug, in whole blood respectively 20,1 and 10,2 mg/ml. Liquid chromatography atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry was used for identification of amphetamines (LC/MS-APCI). Acquisition was performed in selected ion monitoring mode (SIM). Moreover amphetamine and ephedrine were identified in the whole blood and urine. A similar drugs profile (to that of blood) was found in illicit tablets containing PMA analysed at the institute. The examined pills stamped with "Mitsubishi" logo contained 16 p.c. (w/w) PMA, 4 p.c. (w/w) ephedrine and 1 p.c. (w/w) amphetamine. Nethertheless PMMA was found in a similar to PMA concentration.


  17/24

  Tytuł oryginału: Analiza kliniczna 105 przypadków raka sromu.
  Tytuł angielski: The clinical analysis of 105 cases of vulvar cancer.
  Autorzy: Bieńkiewicz Andrzej, Gottwald Leszek, Akoel Kindah Mo, Lech Waldemar, Welfel Jakub, Suzin Jacek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.913-918, il., tab., bibligor. 16 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się nieznaczny wzrost zachorowalności na raka sromu. W pracy dokonano analizy klinicznej 105 chorych na ten nowotwór. Oceniono wykrywalność w kolejnych stadiach zaawansowania klinicznego. Przeanalizowano rodzaje wykonywanych zabiegów operacyjnych. Omówiono protokół postępowania terapeutycznego u chorych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Vuvlar cancer has a low frequency (4-5 p.c.0 compared to other genital cancers. It should be considered as a skin tumor and its detection is possible in an early stage. However, because of patients' and doctors' delay, one in three vulvar cancers is not treated before and advanced stage. Design: To estimate clinical and histopathological features of vulvar cancer. Material and method: We analysed 105 women with a primary malignant vulvar disease treated operatively in our Dept. in the years 1991-2002. In the group there were 82 invasive tumours (80 squamous and 2 solid) and 23 intraepithelial cancers. Results: The mean age in the group of intraepithelial cancer was 53,2 ń 13,2 years, and in the group of invasive disease 65,0 ń 11,7 years. The most common symptoms were ache (40,0 p.c.) and pruritus of thevulva (35,2 p.c.). 33,3 p.c. women were asymptomatic. Most of cancers were localysed on the large pudendal lip (71,4 p.c.). Inguinal node dissections performed on invasive cancer patients showed negative nodes in 57 cases and positive in 25 cases. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value for clinical detection of metastatic cancer in the inguinal nodes were 60 p.c., 82,4 p.c., 60 p.c., 82,4 p.c. respectively. The distribution by stage included Stage 0 - 21,9 p.c.; Stage I - 19,0 p.c.; Stage II - 31,4 p.c.; Stage III - 11,5 p.c.; and Stage IV - 19,0 p.c. The commonest surgical procedure was a simple vulvectomy with a bilateral inguinal lymphadenectomy. Conclusion: Vilvar squamous cell carcinoma predominantly affects older women. It benefits from early detection, and rheir morbidity is decreased by early treatment. It is necessary to educate patients to improve the detection of vulvar cancer.


  18/24

  Tytuł oryginału: Wyniki badania przesiewowego dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy u kobiet w regionie łódzkim.
  Tytuł angielski: The results of screening program for cervical cancer in population of Łódź.
  Autorzy: Gottwald Leszek, Giernat Ludwika, Lech Waldemar, Wójcik-Krowiranda Katarzyna, Akoel Kindah Mo, Kowalczyk-Amico Katarzyna, Estemberg Dorota, Grzesiak Mariusz, Sosnowski Dariusz, Guzowski Grzegorz, Baś Elżbieta, Tyliński Wiesław, Bieńkiewicz Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.934-938, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badanie przesiewowe w celu wczesnego rozpoznania stanów przednowotworowych i raka szyjki macicy wśród 5000 kobiet mieszkanek regionu łódzkiego. Wykryto 7 ciężkich dysplazji, 3 przypadki raka przeinwazyjnego oraz 3 raki inwazyjne szyjki macicy. Uzyskane wyniki obrazują wysoką częstość występowania stanów przedrakowych i inwazyjnego raka szyjki macicy w populacji mieszkanek regionu łódzkiego w wieku 30-59 lat. Liczba wykrytych patologii szyjki macicy potwierdza celowość przeprowadzonego projektu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Despite effective screening methods, most often tumor of the urogenital tract is still cancer of the uterine cervix. Proven in many countries, the value of widespread screening of the urogenital tract is still cancer of the uterine cervix. Proven in many countries, the value of widespread screening of the precancerous lesions and cervical cancer justifies carrying otu such prophylactic tests in Poland. Design: Assessment of results of screening as a method of early detection of cancer of the uterine cervix among inhabitants of Łódź area. Material and Methods: Study was done between 1.07.2000 and 31.12.2000 among 5000 women aged from 30 to 59 years, inhabitants of Łódź area. Smears were evaluated in five-grade Papanicolau scale and according to TBS system. In cases of detection of erosion of the uterine cervix or abnormal results of cytological test (ň IIIř) biopsies were taken to make patholgocial diagnosis. Results: 459 smears were qualified to group I according to Papanicolau (9,18 p.c.), 4435 smears to group II (88,7 p.c.), 38 smears to II/III (0,76 p.c.), 65 smears to group III (1,3 p.c.), 2 smears to IV (0,04 p.c.) and 1 smear to V (0,02 p.c.). Due to histopathological verification of the cytological results 53 low grade cervical dysplasia (1,06 p.c.) were diagnosed, 8 dysplasia of medium grade (0,16 p.c.), 7 high grade dysplasia (0,14 p.c.0, 3 pre-invasive cancers (0,06 p.c.) and 3 invasive cancers (0,06 p.c.). Conclusions: Popoulation of inhabitans of Łódź area aged 30 to 59 years old is characterised by a high frequency fo incidence of pre-cancerous conditions and invasive cervical cancer. Number of detected pathologies of the uterine cervix proves purposefulness of this project.


  19/24

  Tytuł oryginału: Analiza tzw. diety optymalnej pod względem zawartości produktów wysokoenergetycznych oraz zaspokajania zapotrzebowania na witaminy i mikroelementy.
  Autorzy: Ostrowska Lucyna, Lech Medard M.
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (12) s.117-124, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/24

  Tytuł oryginału: Mykobakteriozy.
  Tytuł angielski: Mycobacterioses.
  Autorzy: Lechowicz-Szynalik Zdzisława
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.31-38, bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/24

  Tytuł oryginału: Zapobieganie ciąży i rodzicielstwu u młodocianych. Sprawozdanie z Seminarium Europejskiego Towarzystwa Antykoncepcji (ESC) Coimbra (Portugalia), 8-9 października 2001 r.
  Tytuł angielski: Pregnancy and parenthood prevention in juveniles.
  Autorzy: Lech Medard M.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.420-421 - Seminarium Europejskiego Towarzystwa Antykoncepcji Coimbra 08-09.10. 2001
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  22/24

  Tytuł oryginału: Zmiany odpowiedzi odpornościowej po rozległym urazie operacyjnym : praca doktorska
  Autorzy: Lech Gustaw, Słotwiński Robert (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia w Warszawie
  Źródło: 2002, 150 k., [15] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 196 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  23/24

  Tytuł oryginału: Does a correlation between transaminase activity and the size of the liver in psoriatic children exist?
  Tytuł polski: Czy istnieje zależność pomiędzy aktywnością transaminaz a wielkością wątroby u dzieci chorych na łuszczycę?
  Autorzy: Lechowska-Mazur Irena, Pietrzak Aldona, Urban Janusz, Lecewicz-Toruń Barbara
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.211-218, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Łuszczyca jest chorobą, która dotyczy całego organizmu. Na podstawie piśmiennictwa stwierdzono, iż istnieje możliwość, że proces chorobowy dotyczący skóry może być odzwierciedlony poprzez wzmożoną aktywnosć komórki wątroby. Aktywność tę oceniano za pomocą stężenia tymolu, ALAT, ASPAT oraz pomiarów morfometrycznych wątroby w 3 płaszczyznach przekroju. Badania wykonano u 56 dzieci chorych na łuszczycę i 32 zdrowych dzieci dobranych wiekiem i płcią. W żadnym badanym parametrze nie stwierdzono różnic pomiędzy dziećmi chorymi a zdrowymi. Nie stwierdzono istnienia zależności pomiędzy łuszczycą a powiększeniem wymiarów wątroby ocenianej za pomocą usg jak również pomiędzy łuszczycą a próbą tymolową i transaminazami ALAT i ASPAT.

  Streszczenie angielskie: Psoriasis is a systemic disease. On the basis of the lierature it has been stated that there is a possibility that a disease which is going on in the skin may be reflected by the increase in the activity of the hepatic cell. This activity was estimated by the McLaghan units, concentration of aspartate and alanine aminotransferases and morphometric measurements of the liver in 3 oblong dimensions. The study was conducted on 56 children suffering from psoriasis and 32 healthy ones matched with sex and age. None of the investigated parameters differs statistically between ill and healthy children. No association was stated between psoriasis and the enlargement of the liver dimensions by means of ultrasonography or the McLaghan units, ALAT and ASPAT.


  24/24

  Tytuł oryginału: Ocena poziomu satysfakcji pacjentów z usług świadczonych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.
  Tytuł angielski: Evaluation of patients' satisfaction in relation to private or public health care provider.
  Autorzy: Lech Medard M., Petryka Irmina
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.313-320, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena i porównanie satysfakcji pacjentów (przy użyciu Skali A - B) ze świadczeń uzyskiwanych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (ZOZ) na terenie powiatu warszawskiego. Dobór placówek do badania oparty był na zasadzie losowania dwuwarstwowego. Analiza wykazała, że poziom satysfakcji dla wszystkich zakładów kszatłtował się na poziomie nieznacznie powyżej średniego (6 Sten). Biorąc pod uwagę rodzaj ZOZ, placówki niepubliczne uzyskały ocenę na poziomie dość wysokim (7 Sten). Porównanie zmienności wynikowej skali satysfakcji A-B wskazywało, że w badanych placówkach niska była "koncentracja na potrzebach pacjentów". Wśród ośmiu niepublicznych ZOZ lecznictwa otwartego, pacjenci pięciu zakładów uzyskali wysoki poziom satysfakcji (7-9 Stenów). Dwa oceniono na poziomie przeciętnym, a jeden na niskim. Wśród sześciu publicznych ZOZ lecznictwa otwartego, poziom satysfakcji ze świadczonych usług medycznych pozostawał na poziomie średnim (5-6 Stenów). Tylko jeden szpital uzyskał wyższą ocenę (7 Stenów). Porównanie analizy związków pozwoliło stwierdzić, że satysfakcja pacjentów szpitalnych była wyższa od satysfakcji korzystających z publicznych ZOZ lecznictwa otwartego. Stopień satysfakcji uzyskiwanej ze świadczonych usług medycznych w różnych ZOZ nie różnił się znamiennie ani w zależności od płci, ani w zależności od wieku badanych pacjentów. Zaznaczyły się natomiast różnice w poziomie satysfakcji pacjentów zależnie od wykształcenia i miejsca zamieszkania.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate of patients satisfaction in relation to private or public health care provider in the Warsaw's (capital of Poland) region. The authors have used original (partially psychometric test) tool named "Skala AB". 590 adult patients were randomly chosen from 20 private and public owned clinics and hospitals. Main outcome of the study was that patients of private owned clinics (but working on contract with general health insurance system) are much more satisfied from the services provided by these clinics than patients treated by local government-owned clinics. In general patients treated in hospitals were more satisfied than patients treated in clinics. Comparison of more detailed determinants of satisfaction, has shown that all health service facilities in study region, in their practices do not consider the "concentration on real needs of patients" as a serious matter and this is the reason of patients dissatisfaction. Level of satisfaction from the services provided by health care facilities did not correlate with gender or age of the respondents. In opposite, the (higher) level of education and place of living (in big city) have negatively correlated with patients satisfaction. The tool ("Skala AB") used in this survey was found very convenient for evaluation of the patients satisfaction of services provided by health care facilities.

  stosując format: