Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LEBIODA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Badanie genotypu CYP2D6 u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera w celu określenia szybkości hydroksylacji.
Tytuł angielski: CYP2D6 genotyping in Alzheimer's disease to estimate the process of hydroxylation.
Autorzy: Beszłej Jan Aleksander, Trypka Elżbieta, Grzesiak Magdalena, Lebioda Arleta, Żołędziewska Magdalena, Dobosz Tadeusz, Kiejna Andrzej
Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.341-346, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,451

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Choroba Alzheimera charakteryzuje się nie tylko upośledzeniem funkcji poznawczych. Zaburzenia nastroju, zachowania oraz objawy psychotyczne są integralną częścią obraz psychopatologicznego. Większość leków psychotropowych stosowanych w leczeniu tych zaburzeń podlega biotransformacji w obecności CYP2D6. Znajomość procesów metabolicznych leków stosowanych u tych pacjentów jest bardzo istotna. Pozwala na racjonalne dawkowanie leku i zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Cel pracy. Celem badania było określenie polimorfizmu genu CP2D6 u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera i porównaniu z grupą kontrolną osób w odpowiednim wieku oraz z grupą populacyjną. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 49 osób z rozpoznaniem choroby Alzheimera według ICD-10. Nasilenie choroby było oceniane za pomocą testów: MMSE, testu Zegara i GDS. U każdego pacjenta przeprowadzono badanie psychiatryczne, badania laboratoryjne i obrazowe oraz wykonano skalę Hachińskiego w celu wykluczenia innych przyczyn otępienia. Materiałem do badań gentycznych było DNA izolowane z próbek śliny. W analizach statystycznych wykorzystano test chiý Pearsona. Wyniki. Porównanie statystyczne częstości występowania alleli genu CYP2D6 wykazało istotną statystycznie różnicę między grupą pacjentów a grupą populacyjną. Również porównując odsetki genotypów - *1/*1, *1/*3, *1/*4, *3/*4, wykazano istotną statystycznie różnicę między grupą pacjentów i grupą populacyjną oraz porównując ...

  Streszczenie angielskie: Background. Alzheimer disease is characterized not only by the deterioration of cognitive function but deressive symptoms, behavior disorder or psycotic symptoms are also integral symptoms of disease. Most of the psychotropic drugs are metabolized by cytochrome CYP2D6. The konwledge of drug metabolism is a very important factor, determinating the therapeutic strategy for these patietns. It allows of rational dosage of medicine and help to avoid side effects. Objectives. In the present work the CYP2D6 gene polymorphism has been studied in patients with Alzheimer disease and compared to the CYP2D6 polymorphism in the agematched group and in general population. Material and method. CYP2D6 gene polymorphism was studied in patietns with Alzheimer disease diagnosed according to ICD-10 criteria. The intensity of cognitive decline was assessed by the MMSE, Clock test, GDS. Psychiatric and somatic examination, CT or NMR, laboratory examination, Hachiński Scale were performed. CYP2D6 genotyping was done on DNA isolated form the saliva. Results. We found statistically significant differences between the patietns and the population in the frequency of CYP2D gene alles. We found also statistically significant differences between the patietns and the population in the frequency of genotpyes *1/*1, *1/*3, *1/*4, *3/*4 and phenotypes of CYP2D6-EM, PM, HEM. We did not find statistically significant difference between the patients and age-matched controls. COnclusion. The difference ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Prawdopodobieństwo wznowy i przerzutów odległych w stadium zaawansowania B i C według Robsona u chorych na raka nerkowokomórkowego leczonych nefrektomią i napromienianiem.
  Tytuł angielski: Probability of renewal and distant metastases in B and C stadium according to Robson in patietns suffering from renal cell carcinoma, treated with nephrectomy and irradiation.
  Autorzy: Zarzycka Małgorzata, Wolski Zbigniew, Widnorbska Wiesława, Lebioda Andrzej
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.33-40, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przedstawiono wyniki retrospektywnej analizy grupy 251 chorych z zaawansowanym rakiem nerkowokomórkowym, leczonych w latach 1985-1998. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu pooperacyjnej radioterapii na częstość występowania wznowy miejscowej i przerzutów odległych. Materiał i metody. Analizie poddano 148 chorych w stadium zaawansowania B, oraz 103 chorych w stadium zaawansowania C według Robsona. Pooperacyjna radioterapia zastosowana była u 136 acjentó - grupa II R(+). Leczenie promieniami jonizującymi prowadzono w warunkach terapii megawoltowej. Grupa porównawcza, grupa I R(-), była utworzona z pacjentów, którzy pomimo wskazań nie zostali poddani leczeniu promieniami jonizującymi (115 chorych). Średnie arytmetyczne porównano stosując test t-Studenta oraz test U dla dwóch średnich. W ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia wznowy miejscowej oraz przerzutów odległych posłużono się analizą Kaplana-Meiera. Statystyczną istotność odpowiednich krzywych oceniono testem lograngowym. Wyniki. Wznowę miejscową stwierdzono u 30 pacjentów (11,95 proc.). Nie wykazano istotnych statystycznie różnic w częstości występowania wznowy miejscowej oraz w średnim czasie jej pojawienia się zarówno w stadium zaawansowania B, jak i C według Robsona (p 0,05). Aktualizowane prawdopodobieństwo wystąpienia wznowy miejscowej w okresie 5 lat w stadium zaawansowania B w grupie I i grupie II wyniosły odpowiednio 19 proc. i 4 proc. Różnice mają charakter statystycznie znamienny (p = ...

  Streszczenie angielskie: Objective. A retrospective analysis of 251 patietns, with advanced renal cell carcinoma from 1985-1998, is presented. Purpose. The aim of this study was to assess the influnce of postoperative radiotherapy on local recurrence and distant metastases rates. Materials and methods. The medical records of 148 patietns with stage B and 103 patietns with stage C treated according to the Robson system were reviewed. Postoperative radiotherapy with megavoltage was given to 136 patietns - group II-R[+]. A control group I-R[-] - underwent nephrectomy, but did not receive radiation therapy. This group consisted of 115 patients, who had indications to postoperative radiotherapy. Differences between the groups were evaluated by Student's-test or test U, respectively. Actuarial curves for local recurrence and distant metastases rates, were calculated using the Kaplan-Meire method. Survival curves were compared using the log rank test. Results. Thirty patietns (11,95 p.c.) had local recurrence. The local failure rate and time when the failure appeared was comparable in both groups in stage B and C according to te Robson system. The observed difference was not statistically significant (p 0,05). The 5 years actuarial local relapse rates in stage B was 19 p.c. for group R[-] and 4 p.c. for group R[+]. The difference in both groups was statistically significant (p = 0,032). There was nos statistical difference in stage C (p 0,05). Seventy seven (30,7 p.c.) patients had distant ...

  stosując format: