Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LATALSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Zdrowie publiczne : podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu akademii medycznych
Opracowanie edytorskie: Kulik Teresa Bernadetta (red.), Latalski Maciej (red.).
Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Seria: Seria Podręczników dla Studentów Studiów Pielęgniarskich 7
Sygnatura GBL: 738,868

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia


  2/16

  Tytuł oryginału: Problemy zdrowotne bezrobotnych - możliwości i formy ich zaspokajania.
  Tytuł angielski: Health problems of the unemployed - possibilities and forms of solving them.
  Autorzy: Latalski Maciej, Kulik Teresa B., Pacian Anna, Skórzyńska Hanna, Żołnierczuk-Kieliszek Dorota
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.762-767, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Najbardziej dotkliwym kosztem przemian społeczno-gospodarczych w naszym kraju jest wysoki poziom bezrobocia, pociągający za sobą liczne negatywne konsekwencje. W społecznych następstwach bezrobocia niebagatelne znaczenie odgrywają skutki zdrowotne ponoszone przez samych bezrobotnych i ich rodziny, jak i całe społeczeństwo. Celem badań było rozpoznanie problemów zdrowotnych osób pozostających bez pracy oraz możliwości i form ich zaspokajania. Badania przeprowadzono od kwietnia do czerwca 2002 wśród 200 zarejestrowanych w rejonowym i powiatowym urzędach pracy w Lublinie. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego SPSS for Windows za pomocą testu chý na niezależność, przyjmując poziom istotności p ó 0,05. Wyniki badań wykazały, że brak pracy i pogarszające się warunki życia wpłynęły negatywnie na ogólny stan zdrowia bezrobotnych, powoduje pogorszenie stanu zdrowia fizycznego. Najczęściej występującymi dolegliwościami psychosomatycznymi były: bóle głowy, brzucha, nudności i wymioty, ból w klatce piersiowej, brak apetytu, zaburzenia snu. Bezczynność zawodowa przyczynia się również do wystąpienia zaburzeń psychicznych, chorób układu krążenia czy układu pokarmowego. Uzyskane dane pozwalają stwierdzić, że bezrobotni, głównie z racji złej sytuacji finansowej ograniczają realizację swoich potrzeb zdrowotnych oraz nie podejmują właściwego leczenia.

  Streszczenie angielskie: The most painful price to pay for social and economic transformations in our country is high level of unemployment, triggering all kinds of negative consequences. Health consequences that the unemployed as well as their families and the whole society suffer from play an important role in social consequences of unemployment. The aim of the study was to recognize the health problems of jobless people as well as the possibilities and forms of solving these problems The research was carried out in April 2002 among 200 unemployed people registered in the Regional and District Labour Office in Lublin. The instrument of the research was a survey questionnaire. The results of the research showed that the lack of job and worsening standard of living had a negative influence on the general state of health of the unemployed. Long-lasting unemployment also influenced the deterioration of physical health among the respondents. The most frequent psychosomatic ailments were: headaches, stomachaches, nausea and vomiting, pains in the chest, lack of appetite, sleep disorders. Unemployment also contributed to the occurrence of mental diseases, diseases of the circulatory and digestive systems.


  3/16

  Tytuł oryginału: Badania różnic potencjałów bioelektrycznych występujących w układzie stabilizator zewnętrzny - kończyna. Badania kliniczne u ludzi i zwierząt.
  Tytuł angielski: Testing the differences in bioelectrical potentials occurring in distractive osteogenesis: human and animal clinical research.
  Autorzy: Raganowicz Tomasz, Latalski Michał, Gregosiewicz Andrzej, Szponder Tomasz, Silmanowicz Piotr, Kisiel Janusz
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.299-301, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Metalowe elementy stabilizatora zewnętrznego wpływają na zmiany potencjału elekrtycznego tkanek. Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 28 pacjentów leczonych metodą osteogenezy dystrakcyjnej oraz u 12 psów leczonych z powodu złamania kości długich stabilizatorem zewnętrznym. Wyniki. Wykazano, że podczas wydłużania kończyn dystraktorem zewnętrznym dochodzi do generowania w układzie dystraktor - kończyna nadmiernych potencjałów elektrycznych, znacznie przekraczających wartości fizjologiczne. Wnioski. Zaobserwowane zmiany mogą niekorzystnie wpływać na kościotworzenie i przebudowę regeneratu. Zastosowanie aparatu jako stabilizatora nie wywołało znamiennego wzrostu potencjałów elektrycznych u zwierząt.

  Streszczenie angielskie: Bacground. Metal intraosseous implants cause disturbances in tissue bioelectrity. Material and methods. Our research involved a group of 28 patients treated by districtive osteogenesis and 12 dogs treated for long bone fractures with external fixation. Results. During the process of limb lengthening excessive electrical potentials were generated, considerably exceeding the physiological level. Conclusions. The observed effect may have a negative effect on osteogenesis and remodeling of the regenerating bone. The application of an external fixator did not significantly increase electrical potentials in animals.


  4/16

  Tytuł oryginału: Próba normalizacji nadmiernych różnic potencjałów między metalowym dystraktorem zewnętrznym a kończyną.
  Tytuł angielski: An attempt to normalize excessive differences in electric potentials between the metal external distractor and the limb.
  Autorzy: Latalski Michał, Raganowicz Tomasz, Gregosiewicz Andrzej, Długosz Mariusz, Konera Wojciech, Kisiel Janusz, Dziubiński Franciszek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.302-304, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Metalowe elementy stabilizatora zewnętrznego wpływają na zmiany potencjału elektrycznego tkanek. W czasie wydłużania, pomiędzy aparatem i kończyną, generowane są duże różnice potencjałów. Według autorów zjawisko to może mieć negatywny wpływ na przebudowę kości. Materiał i metody. U 10 dzieci, u których wydłużano kończynę dystraktorem Ilizarova, zastosowano oryginalne urządzenie eliminujące niepożądane potencjały elektryczne wywołane wprowadzeniem do tkanek metalowych wszczepów dystraktora. Wyniki i wnioski. Wykazano, że prototypowy "eliminator" skutecznie utrzymuje wielkość napięcia w granicach fizjologicznych.

  Streszczenie angielskie: Bacground. The metal elements of an external stabilizer cause changes in the electrical potential of tissue. During limb lengthening, large differences in potential are generated between the apparatus and the limb. According to some autohorities this phenomenon may have a negative impact on the rebuilding of bone. Material and methods. In 10 children undergoing limb lengthening by Ilizarov distractor, we applied an original device to eliminate undesirable electrical potentials produced by the introduction of the metal distractor implants to tissues. Results and conclusions. It was found that the prototype "eliminator" effectively maintains the level of electrical charge within physiological limits.


  5/16

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Osteosynthesis International.
  Tytuł angielski: Report on the International Congress Osteosynthesis International.
  Autorzy: Latalski Michał, Raganowicz Tomasz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (6) s.659 - Międzynarodowy kongres pt. Międzynarodowa osteosynteza Rythymno 12-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  6/16

  Tytuł oryginału: Wyniki w dotychczasowym programie profilaktyki skolioz tzw. idiopatycznych. Wykrywanie zagrożeń i skolioz początkowych w nowej ocenie skriningowej
  Autorzy: Madej Jacek, Karski Tomasz, Karski Jacek, Rehak Lubos, Latalski Michał
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.395-399, tab., bibliogr. 38 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/16

  Tytuł oryginału: Zdrowotne i społeczne konsekwencje bezrobocia.
  Autorzy: Latalski Maciej, Kulik Teresa, Pacian Anna, Procyk Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.8-10, il., tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/16

  Tytuł oryginału: Styles of coping with stress among patients with allergic disease.
  Tytuł polski: Style radzenia sobie ze stresem wśród pacjentów ze schorzeniami alergicznymi.
  Autorzy: Latalski Maciej, Makara-Studzińska Marta, Gajewska Marzena, Rudnicka-Drożak Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.86-91, bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/16

  Tytuł oryginału: Social support for patients with allergic diseases.
  Tytuł polski: Wsparcie społeczne dla pacjentów ze schorzeniami alergicznymi.
  Autorzy: Latalski Maciej, Makara-Studzińska Marta, Gajewska Marzena, Rudnicka-Drożak Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.97-103, bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/16

  Tytuł oryginału: The behaviours of the inhabitans of the Lublin region in the situations of sudden cardiac arrest as reflected in the opinions of the Ambulance Service doctors.
  Tytuł polski: Zachowania mieszkańców Lubelszczyzny w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia w opiniach lekarzy Pogotowia Ratunkowego.
  Autorzy: Mikuła Agnieszka, Goniewicz Mariusz, Latalski Maciej, Chemperek Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.104-111, il., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/16

  Tytuł oryginału: Badania nad monitorowaniem osteogenezy dystrakcyjnej przy pomocy dopplerowskiej oceny angiogenezy w regeneracie kostnym : praca doktorska
  Autorzy: Latalski Michał, Gregosiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej i Rehabilitacji w Lublinie
  Źródło: 2002, 76 k. : il., tab., bibliogr. 120 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20963

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/16

  Tytuł oryginału: Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych wśród emerytów i rencistów w zreformowanej opiece zdrowotnej
  Autorzy: Latalski Maciej, Skórzyńska Hanna, Pacian Anna
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.56-68, il., tab., bibliogr. 13 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/16

  Tytuł oryginału: General practitioners' opinions on the intake of painkillers among patients.
  Tytuł polski: Opinie lekarzy pierwszego kontaktu na temat spożycia leków przeciwbólowych przez pacjentów.
  Autorzy: Latalski Maciej, Skórzyńska Hanna, Pacian Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.407-412, bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena spożycia leków przeciwbólowych przez pacjentów na podstawie opinii lekarzy pierwszego kontaktu. W ich praktyce wśród stanów chorobowych przebiegających z dolegliwościami bólowymi dominowały przypadki z bólem przewlekłym (64,3 proc.), zdecydowanie rzadsze były ostre stany bólowe w przebiegu chorób (35,7 proc.). Ankietowani lekarze dostrzegają zjawisko nadużywania leków przeciwbólowych przez pacjentów przewlekle chorych. Niekontrolowane samoleczenie jest możliwe dzięki wciąż łatwej dostępności do tego typu leków. Nadmierne stosowanie w terapii leków analgetycznych wynika często z braku równoczesnego stosowania innych metod leczenia bólu, np. z zakresu fizkoterapii, psychoterapii. Ponad połowa badanych lekarzy (67,1 proc.) dostrzega negatywne konsekwencje w postaci uzależnienia od specyfików przeciwbólowych.

  Streszczenie angielskie: The goal of this paper is to evaluate the consumption of painkillers among patients on the basis of the opinions of general pracititioners. The most frequent ailments including pain symptoms were the cases of long-continued pain (64.3 p.c.); less frequent were acute pain syndromes in the course of a disease (35.7 p.c.). The phenomenon of the excessive use of painkillers among patients with long-continued pain syndromes is observed by the GPs. Uncontrolled self-treatment is possible owing to an easy access to this type of medicaments. The excessive use of analgesic medicines in therpay frequently results from the lack of simultaneous application of other methods of pain treatment e.g., in physiotherapy, psychotherapy. Long lasting use of various types of painkillers can lead to drug addiction. This problem is observed by over a half of the GPs (67.1 p.c.).


  14/16

  Tytuł oryginału: Benign prostatic hyperplasia, prostate cancer and other prostate diseases diagnosed as a result of screening procedure among 1,004 men in the Lublin district.
  Tytuł polski: Łagodny rozrost prostaty, rak prostaty oraz inne choroby stercza w badaniu przesiewowym 1004 mężczyzn z województwa lubelskiego.
  Autorzy: Opalińska Edyta, Stoma Filip, Michalak Anna, Latalski Maciej, Goniewicz Mariusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.493-501, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wraz z wiekiem choroby gruczołu krokowego, takie jak łagodny rozrost prostaty, rak prostaty i inne, stają się poważnym problemem dla mężczyzn. Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn, druga pod względem częstości przyczyną zgonów spwodowanych nowotworem. Podejmuje się więc starania, aby zidentyfikować meżczyzn obciążonych wyższym niż przeciętne ryzykiem zachorowania. Temu służą badania przesiewowe, do których zalicza się między innymi badanie per rectum oraz oznaczenie markerów, takich jak specyficzny antygen sterczowy PSA. Celem pracy była ocena wstępnie postawionego przez lekarzy urologów rozpoznania choroby gruczołu krokowego w badaniu przesiewowym 1004 mężczyzn z województwa lubelskiego, zgłaszających się do Przyklinicznej Poradni Urologicznej w r. 2000. Pacjenci po zebraniu wywiadu poddani byli badaniu fizykalnemu, w tym badaniu per rectum. Mężczyźni, u których podejrzewano raka prostaty, zostali skierowanie na oznaczenie PSA we krwi. W badaniach uwzględniono miejsce zamieszkania i wiek pacjentów. Najczęściej stawianą wstępną diagnozą był łagodny rozrost prostaty, który dotyczył 77,1 proc. badanych, przeważnie w wieku 51-70 lat. Raka prostaty podejrzewano u niewielkiej grupy mężczyzn (3,5 proc.). Ze względu na to, że częstość rozpoznania łągodnego rozrostu prostaty oraz podejrzenia raka prostaty zwiększały się wraz z wiekiem badanej populacji, wydaje się celowe wykonywanie badań przesiewowych u mężczyzn powyżej 50 rok u życia.

  Streszczenie angielskie: Urological problems especially connected with prostate diseases apper in older men: prostatitis, benign prostatic hyperplasia, prostate cancer and others. Prostate cancer is the most common cancer in men and the second leading cause of deaths in male population. Therefore, it seems important to early detect prostate cancer in general practice seeting due to screening procedures such as digital rectal exam and prostate-specific-antigen test. The aim of the study was to examine the character of diagnoses of a prostate disease among 1,004 men of the Lublin district who reported to a doctor during screening procedure carried out in urology outpatient clinic at Clinical Hospital in Lublin in the year 2000. After physical examination urologists initially diagnosed a prostate disease and sent men suspected to have a prostate cancer to further investigations. There was studied age and place of living. Benign prostate hyperplasia was the most common diagnosis made in 77.1 p.c. of subjects. It occurred most often in men aged 51-70 years. Prostate cancer was suspected in 3.5 p.c. of subjects. Frequency of benign prostate hyperplasia and prostate cancer suspicion increased with age. On the basis of studies screening procedures seem beneficial in the early deteciton of prostate cancer in men over 50.


  15/16

  Tytuł oryginału: The demand for health education among patients with diabetes.
  Tytuł polski: Zapotrzebowanie na edukację zdrowotną wśród pacjentów z cukrzycą.
  Autorzy: Latalski Maciej, Skórzyńska Hanna, Pacian Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.579-588, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Edukacja chorego na cukrzycę jest od wielu lat stałym elementem leczenia. Nadal jednak system szkoleń w zakresie tej choroby jest niedoskonały, a wiedza chorych na ten temat niewystarczająca. Celem pracy było określenie stopnia zapotrzebowania na edukację zdrowotną wśród pacjentów z cukrzycą poprzez ocenę poziomu ich wiedzy. Badaniami objęto 130 chorych na cukrzycę w wieku od 18 do 96 lat z czasem trwania choroby od roku do ponad 20 lat. Stan wiedzy pacjentów na temat tego schorzenia oceniono przy pomocy specjalnie przygotowanego kwestionariusza ankiety. Zastosowana ankieta obejmowała 54 pytania z których część dotyczyła ogólnych informacji o chorych na cukrzycę. Dalsza część ankiety badała wiedzę w zakresie istoty tej choroby, powikłań, samokontroli, stylu życia oraz zawierała pytania dotyczące źródeł zdobytej wiedzy na jej temat, udziału w spotkaniach edukacyjnych i szkoleniach dotyczących postępowania w cukrzycy oraz samooceny poziomu wiedzy. Z badań wynika, że 54,6 proc. chorych nie potrafi wyjaśnić, na czym polega cukrzyca typu 1. Również 39,2 proc. pacjentów nie zna istoty cukrzycy typu 2. Nikt z chorych nie potrafił bezbłędnie wskazać wszystkich objawów występujących w stanie hiperglikemii lub hipoglikemii, jak również narządów i układów, w których najczęściej występują późne powikłania. Ponad 1/3 badanych nie zna zasad prawidłowego żywienia w cukrzycy. Żaden z chorych nie potrafił poprawnie wskazać wszystkich badań kontrolnych, które powinny być wykonywane u ...

  Streszczenie angielskie: Education of the sick with diabetes has been a stable element of treatment for plenty of years. However, the system of trainings related to this disease is still not perfect and the knowledge of patietns about this subject is insufficient. The objective of the study was to determine the demand for health education among patients with diabetes by means of evaluating the level of their knowledge. The study included 130 people suffering from diabetes at the age from 18 to 96 with the disease duration ranging from one year to above 20 years. The levle of patients' knwoledge about this disease was examined with the use of the survey questionnaire, especially designed for these reasons. The applied survey consisted of 54 quesitons of which a substantial part was concerned with general information about people suffering from diabetes. Further sections of the survey explored the knowledge about the nature of the disease, its complications, self-control, lifestyle and contained the questions concerning the sources of the acquired knowledge on this subject, participation in educational meetings and trainings concerning the issue of coping with diabetes as well as self-evaluation of the level of knowledge. The survey shows that 54.6 p.c. of the respondents cannot explain the mechanisms of type 1 diabetes, while 39.2 p.c. of the patietns do not know the nature of type 2 diabetes. None of the patients was able to enumerate all the symptoms of hypoglycemia and hyperglycemia or the ...


  16/16

  Tytuł oryginału: Wpływ samokontroli na wyrównanie metaboliczne u pacjentów z cukrzycą typu 1 typu 2, leczonych w Poradni Diabetologicznej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.
  Tytuł angielski: Frequency of self-monitoring in relation to metabolic control in patients with type 1 and type 2 diabetes treated in Diabetic Clinic of Institute of Agricultural Medicine in Lublin.
  Autorzy: Latalski Maciej, Jaworska Justyna, Dziemidok Piotr
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.305-312, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu samokontroli na wyrównanie metaboliczne cukrzycy, oceniane za pomocą poziomu hemoglobiny glikowanej, u pacjentów Poradni Diabetologicznej Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Badaniami objęto 64 pacjentów chorych na cukrzycę, w tym 15 z cukrzycą typu i 49 z cukrzycą typu 2. Wszyscy pacjenci byli proszeni o wypełnienie ankiety zawierającej pytania m.in. o dane demograficzne, przebieg cukrzycy, sposób leczenia, umiejętności modyfikowania dawek insuliny oraz częstość samodzielnego oznaczania poziomu glikemii. Z dokumentacji medycznej uzyskano poziomy hemoglobiny glikowanej. Analiza danych wykazała, że 48,43 rpoc. pacjentów samodzielnie kontrolowało poziom glikemii ň 1/dzień 29,63 proc. pacjentów ň 1/tydzień, natomiast 7,81 proc. 1 tydzień 14,06 nie kontrolowało samodzielnie glikemii. Pacjenci lepiej wykształceni i młodsi częściej prowadzili samokontrolę. Częstsze monitorowanie poziomu glikemii było związane z lepszą kontrolą metaboliczną wśród pacjentów z cukrzycą typu 1, podczas gdy nie istniał taki związek u pacjentów z cukrzycą typu 2. Wnioski: Osoby o wyższym wykształceniui, ocenianym jako długość edukacji, i/lub niższym wieku są bardziej skłonne do częstszego domowego monitorowania glikemii. U pacjentów z typem i cukrzycy zwiększona częstość samokontroli wpływa na poziom wyrównania metabolicznego. Umiejętność modyfikacji dawek insuliny u pacjentów z cukrzycą typu 1 poprawia wyrównania cukrzycy. Częstość samokontroli nie ma wpływu na poprawę kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the effect of self-monitoring of blood glucose (SMBG) on metabolic control measured as glycated hemoglobin in patients with type 1 and 2 diabetes treated in diabetic clinic of Institute of Agricultural Medicine in Lublin. The study was conducted from February to April 2002 and it involved 64 patietns with diabetes, of whom 24,43 proc. were patients with type 2 diabetes and 70,31 p.c. with type 2 diabetes. All patients were requested to complete a questionnaire investigating demogrpahic data, diabetes history, self-monitoring of blood glucose practice. The glycated hemoglobin levels were obtained from medical history. Overall, 48.43 p.c. subjects tested their blood glucose levels at home ň 1 time per day, 29.63 p.c. tested their blood glucose levels ň1 time per week and 7.81 p.c. tested their blood glucose levels 1 time per week, whereas 14.06 p.c. patients never practiced SMBG. Conclusions: Younger people and those with more education are more likely to practice-monitoring. The increase in frequency of self-monitoring of blood glucose in patients with type 1 diabetes was associated with better metabolic control. The ability to adjust insulin doses in patients with type 1 diabetes was associated with better metabolic control. No association was found between glycaemic control and the frequency of self-monitoring in patients with type 2 diabetes.

  stosując format: