Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LASS
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Decortication in chronic pleural empyema - effect on lung function.
Autorzy: Rzyman Witold, Skokowski Jan, Romanowicz Grzegorz, Lass Piotr, Dziadziuszko Rafał
Źródło: Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2002: 21 (3) s.502-507, il., bibliogr. 24 poz.
Sygnatura GBL: 312,899

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the present study is to evaluate the lung function before and after the lung decortication in patients with chronic pleural empyema (CPE).Methods: Twenty-six patients with diagnosis of CPE were evaluated in a prospective manner by lung perfusion scintigraphy, blood gas analysis and spirometry before and 35 weeks (ń 17) after the lung decortication. Results: Preoperative scintigraphy showed reduction of lung perfusion on the affected side to 24.5 p.c. (ń 12.6 p.c.) in 11 right side empyemas (predicted value 55 p.c.) and to 18 p.c. (ń 8 p.c.) in 15 left side empyemas (predicted value 45 p.c.). The postoperative measurements showed improvement in perfusion to 45.2 p.c. (ń 7.7 p.c.) in patients with right side empyema and 34.1 p.c. (ń 8.5 p.c.) with the left side affection. The preoperative vital capacity (VC) was reduced to 62.3 p.c. (ń 13.8 p.c.) of the predicted value and forced expiratory volume in 1 s (FEV1) to 50 p.c. (ń 15.5 p.c.) of the predicted value. Postoperatively, slight improvement was achieved to 79.8 p.c. (ń 12.9 p.c.) for VC and 69.2 p.c. (ń 12.7 p.c.) for FEV1. Blood gas analysis showed decreased value in majority of the patients before operation and significant improvement in postoperative evaluation: Conclusion: Perfusion and spirometry improves significantly in patients with CPE after the lung decortication but function of the affected lung remains impaired. There was no influence of the age, gender, side of the disease, bacteriology or duration of the empyema before operation on lung function.


  2/16

  Tytuł oryginału: Ocena węzła wartownika w raku piersi - wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of the sentinel node in breast cancer - preliminary results.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Świerblewski Maciej, Lass Piotr, Bandurski Tomasz, Zdzitowiecki Janusz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.24, 26-28, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych jest standardowym postępowaniem w chirurgicznym leczeniu raka piersi. Celem tego postępowania jest ocena obecności przerzutów w węzłach, co ma bezpośredni wpływ na postępowanie terapeutyczne. Jedną z nowoczesnych metod oceny stanu regionalnych węzłów chłonnych jest metoda oznaczania węzła "wartownika". Węzeł ten jest z definicji pierwszym węzłem leżącym na drodze pomiędzy guzem nowotworowym a regionalnymi węzłami chłonnymi. W założeniach teoretycznych największe prawdopodobieństwo występowania przerzutów dotyczy tego właśnie węzła. W okresie 10/1998 - 04/1999 w Klinice Chirurgii Onkologicznej Akademii Medycznej w Gdańsku u 31 chorych z pierwotnie operacyjnym rakiem piersi bez klinicznie wyczuwalnych węzłów chłonnych (T1-2, N0) oznaczono węzeł "wartownik". U 28 chorych spływ chłonki odbywał się w kierunku węzłów pachowych, u 2 w kierunku węzłów piersiowych wewnętrznych oraz u jednej chorej zarówno w kierunku węzłów pachowych, jak i piersiowych wewnętrznych. Węzeł "wartownik" oceniano metodą barwnikową i izotopową u 16 chorych, zaś jedynie barwnikową u 15 chorych. U 10 chorych (32 proc.) badaniem histopatologicznym stwierdzono obecność przerzutów w węźle "wartowniku". U 7 chorych węzeł "wartownik" był jednym węzłem zawierającym przerzuty raka (7/31 - 22,5 proc.). W 8 przypadkach znaleziono jeden węzeł "wartonwik", w jednym - 2 i w jednym - 3 węzły. Wśród trzech chorych, u których oznaczono kierunek spływu chłonki do węzłów ...

  Streszczenie angielskie: Regional lymph nodes excision is still standard procedure in breast cancer treatment. The aim of this is evaluation of breast cancer metastases occurence in lymph nodes. One of the modern methods of the evaluation of lymph node metastases is the sentinel lymph node dissection. The sentinel lymph node is, from the definition, the first lymph node lying on the road between tumour and the group of the regional lymph nodes. In the theorethical aspects this node is the most suspicious of metastases. In the period 10/1998 - 04/1999 31 patients with primary operable breast cancer were marked sentinel lymph node. The lymph pathway to axilla was observed in 28 cases and to internal mammary nodes in 2 cases. In one case the pathway was both to the axilla and internal mammary nodes. Sentinel node was estimated by vital blue dye and radioalbeled sulfur colloid method in 16 patients and by vital-blue dye method only in 15 cases. In 10 cases (32 p.c.) cancer cells were found in sentinel lymph nodes. In 7 patients sentinel lymph node was the only node with metastases (7/31-22.5 p.c.). In 8 cases only one sentinel node was detected, in 1 case - two sentinels, and in another one case - three sentinels were detected. In 3 patients sentinel node was estimated as internal mammary node. In one of them metastases were detected and radiotherapy was included as complementary treatment. In 19 cases histopathological examinations confirmed clinical stage (17 cases - N0, 2 cases - N1 = pN1). ...


  3/16

  Tytuł oryginału: Technika oznaczania węzła wartownika w raku piersi metodą śródskórnej, okołootoczkowej iniekcji znacznika izotopowego (Tc99m) i błękitu metylenowego.
  Tytuł angielski: The sentinel lymph node dissection technique in breast cancer by using subdermal periareolar injection of isotop Tc99m and blue dye.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr, Świerblewski Maciej, Bandurski Tomasz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.70, 72-75, il., bibliogr. 14 poz., sum. - 10 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Wczesny rak piersi - wyzwanie terapeutyczne Gdańsk 13.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metoda oznaczania węzła wartownika w raku piersi jest stosowana coraz częściej. Zastosowanie oceny tego węzła, jako markera obecności przerzutów do regionalnego układu chłonnego może w przyszłości wpłynąć na ograniczenie zakresu operacji na układzie chłonnym. Ograniczy to częstość i wielkość powikłań wynikających z zabiegu (obrzęk chłonny, zaburzenia ruchomości kończyny, zaburzenia czucia powierzchownego skóry). Do oceny węzła "wartownika" - pierwszego węzła na drodze naczyń chłonnych biegnących od guza nowotworowego w stronę regionalnego układu chłonnego, wykorzystuje się różne techniki, zarówno barwnikowe, jak i izotopowe. Znacznik można podawać zarówno śródskórnie, jak i przyguzowo. Autorzy opisują jedną ze stosowanych technik: śródskórne podawanie znacznika na przecięciu linii otoczki brodawki sutkowej i linii pomiędzy brodawką sutkową a guzem. Ich zdaniem jest to technika najbardziej efektywna, szczególnie w przypadku umiejscowienia guza w kwadrantach przyśrodkowych oraz wysoko w "ogonie" Spence'a. Ważną rolę w opisanej technice spełnia limfoscyntygrafia, wykonywana w dniu poprzedzającym zabieg operacyjny. Badanie to uwidacznia na obrazie monitora komputerowego umiejscowienie węzła nie tylko w obrębie dołu pachowego, ale także w grupie węzłów przymostkowych oraz w okolicy podobojczykowej. Pozwala ona na wyznaczenie umiejscowienia węzła "wartownika" w rzucie na skórę. W trakcie zabiegu operacyjnego do znalezienia "wartownika" stosuje się zarówno metodę ...

  Streszczenie angielskie: Sentinel lymph node dissection in breast cancer is performed more and more often. The assessment of this node as metastases marker to the regional lymph node system may have impact to the limit the range of surgery in this region. The side effect of regional lymph nodes excision, which sometimes are serious, may be limited by using only sentinel diagnosis. There are many different methods of diagnosis of sentinel node - the first node between tumour and regional lymphatic system. The dye methods and isotope methods may be used. The sites of injection are different too: subdermal or peritumoral injections are used. Authors describe one of these method: subdermal injection of blue dye and isotope in subareolar region. In authors' opinion this methods is the most effective, especially in internal quadrants tumor localization and Space' region. The place of injection is very important. Peritumoral injection require 3-4 points of injection and the background radiation is relatively high. When tumours are localized to the inner quadrants near the sternum, the intradermal injection of the radiocolloid can be done on the border of the aerola. In this situation the shadowing is far enough from the internal mammary nodes. Lymphoscintygraphy is one of the most important parts of this method. This isotope diagnosis is performed one day before the operation day. In this assay we can locate sentinel node not only in axillary region but into internal mammary nodes or subclavian ...


  4/16

  Tytuł oryginału: Limfoscyntygrafia - ważna część metody identyfikacji węzła wartownika w raku piersi.
  Tytuł angielski: Lymphoscintigraphy - important part of sentinel lymph node diagnosis in breast cancer.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.498, 500, 502, 504-505, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wybrane przypadki problemów diagnostycznych związanych z metodą oznaczania węzłów "wartowników". Spośród 200 chorych z pierwotnie operacyjnym rakiem piersi, u których po wstępnie wykonanym badaniu śródoperacyjnie oznaczenie węzłów "wartowników" wybrano 3 przypadki, omawiające wpływ różnicy w elementach badania izotopowego i barwnikowego na uzyskanie prawidłowych wyników diagnostycznych. Zastosowanie badania limfoscyntygraficznego jest w opinii autorów neizbędnym elementem procesu diagnostyczengo oznaczania węzłów "wartowniczych". W rzypadku uzyskania niejasnego obrazu umiejscowienia "wartownika" w tym badaniu należy spodziewać się trudności także w jego śródoperacyjnym oznaczeniu. Autorzy zwracają także uwagę, że istniejące różnice w ocenie węzłów "wartowników" w poszczególnych metodach diagnsotycznych (barwnikowej i izotopowej) wymagają oznaczenia jako węzłów "wartowników" wszystkich węzłów oznaczonych tymi metodami, czyli zarówno tych, które są wybarwione i jednocześnie wykazują największą aktywność radiologiczną jak i tych, które są jedynie wybarwione lub jedynie wykazują najwyższą aktywność radiologiczną.


  5/16

  Tytuł oryginału: Kształcenie techników radiologii i medycyny nuklearnej - porównanie systemów edukacyjnych różnych krajów.
  Tytuł angielski: Training of radiographers and nuclear medicine technologists - a comparison of different countries' education systems.
  Autorzy: Lass Piotr
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (31) s.151-157, sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Streszczenie polskie: Doniesienie porównuje systemy edukacyjne kształcenia techników radiologii i medycyny nuklearnej w USA, Kanadzie oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej (EU) i Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Można wyróżnić dwa podstawowe modele: dwu- lub trzyletniej szkoły policealnej lub trzyletnich studiów uniwersyteckich zakończonych uzyskaniem tytułu licencjata lub bakalaureatu, z ewentualnym przedłużeniem dwuletnich studiów magisterskich. W USA współistnieją obydwa modele, w UE spotyka się jeden lub drugi, w zależności od kraju, w krajach CEE model pierwszy, z tendencją wprowadzania modelu uniwersyteckiego w niektórych z nich.

  Streszczenie angielskie: This article is an overview of the training of nuclear medicine technologists in the USA, and in chosen European Union (EU) and Central and Easten Europe (CEE) countries. Basically this type of training education follows one of two models: either at a medical schools following the secondary school, without any university degree, usually on two-three years basis, or else as a university course leading to a BSc. degree after three years and sometimes a MSc. degree after an additional two years. In the USA both systems coexist, in the CEE there is a predominance of the former, in the EU it varies country to country. There is a trend in CEE countries to implement and/or develop the university model of education.


  6/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie radioizotopów w paliatywnym leczeniu przerzutów nowotworowych do kośćca.
  Tytuł angielski: Radionuclides for metastatic bone pain palliation.
  Autorzy: Lass Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.277-280, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono rolę radioizotopów w leczeniu chorych z rozsianymi przerzutami kostnymi. Większość z nich odczuwa bóle kostne. Dożylne podanie radioizotopu o powinowactwie ze zmianami przerzutowymi w kośćcu jest alternatywnym postępowaniem w stosunku do tradycyjnej radioterapii. Złagodzenie lub udostępnienie dolegliwości bólowych występuje w okresie od 1 do 3 tygodni, z utrzymywaniem się tego efektu przeciętnie do kilkunastu miesięcy. Omówiono rolę terapii radioizotopowej, poprawę jakości życia, wskazania i przeciwwskazania, powikłania i aspekty ekonomiczne tej terapii.


  7/16

  Tytuł oryginału: Miejsce scyntymammografii w diagnostyce raka sutka.
  Tytuł angielski: Scintimammography in breast cancer imaging.
  Autorzy: Pilecki Stanisław, Bandurski Tomasz, Lasek Władysław, Purzycka-Jazdon Anna, Lass Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.516-519, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Scyntymammografia jest rzadko wykorzystywaną metodą obrazowania nowotworów złośliwych gruczołu sutkowego. Celem pracy jest próba określenia miejsca tego badania wśród obecnie dostępnych metod diagnostyki obrazowej sutka. W pracy przedstawiono rutynowo stosowane badania radiologiczne z tego zakresu, omawiając ich zalety i ograniczenia. Scyntymammografia, zdaniem autorów, istotnie je uzupełnia. Zaprezentowano wskazania do badania scyntymammograficznego oraz propozycje algorytmów diagnostycznych uwzględniających to badanie.

  Streszczenie angielskie: Scintimammography is a rarely used method of breast cancer imaging. The aim of the study was to its place among other radiological methods. Routine methods of breast cancer detection were compared considering their advantages and disadvantages. Scintimammography seems to be a promising complementary method. Indications for scintimammography are considered and suggestion of a diagnostic algorithm in breast cancer, including of this method, is proposed.


  8/16

  Tytuł oryginału: Ocena czynności płuca u chorych leczonych z powodu przewlekłego ropniaka opłucnej
  Autorzy: Rzyman Witold, Skokowski Jan, Romanowicz Grzegorz, Dziadziuszko Rafał, Lass Piotr, Wilimski Radosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.368-380, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/16

  Tytuł oryginału: Comparison of peritumoral and subareolar injection of Tc99m sulphur colloid and blue-dye for detection of the sentinel lymph node in breast cancer.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.159-161, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The new trend in diagnosis of the lymph node is sentinel node biopsy. This method has become increasingly accepted as a minimally invasive alternative to routine axillary dissection. Although the results of numerous studies have shown that sentinel node biopsy can accurately determine the axillary nodal ststus, the identification rates and false-negative rates haave been variable. The sentinel lymph node is defined as the first node in the lymphatic basin that receives the primary lymphatic flow. Material and methods: Between September 1998 and August 2002 123 patients with primary operative breast cancer without clinical palpable axillary lymph nodes were enrolled in the study. There were two groups of patients according to sentinel node identificction technique: 51 patients (Group I) received parenchymal, peritumoral injection of 1.0 ml of 16 MBq Tc99m -radiolabelled sulphur colloid and single intradermal injection of blue-dye over the tumour. The next 72 patients (Group II) received intradermal, periareolar one-site injection of 0.5 ml of 16 MBq Tc99m-radiolabelled sulphur colloid and blue-dye. Results: Sentinel lymph node was found in 41 (80.4 p.c.) cases in Group I and in 67 (93.0 p.c.) cases in Group II (p = 0.028). The localisation of the axillary lymph node as a "hot spot" visualised by lymphoscintigraphy was successful in 39/51 (76.5 p.c.) cases in Group I and 67/72 (93.0 p.c.) Group II, p = 0.004). In both groups the success of sentinel node identification in the axillary region ...


  10/16

  Tytuł oryginału: Wprowadzenie do analizy ekonomicznej w medycynie - podstawy metodologii i wybrane pojęcia. Przykłady wyników oceny ekonomicznej w medycynie nuklearnej.
  Tytuł angielski: An introduction to economic analysis in medicie - the basics of methodology and chosen terms. Examples of results of evaluation in nuclear medicine.
  Autorzy: Brockhuis Bogna Martyna, Lass Piotr
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.249-257, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • ekonomika

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem artykułu jest wprowadzenie czytelnika do metodologii i terminologii związanej z zagadnieniem ekonomii w opiece medycznej. Przedstawione są najważniejsze formy analizy ekonomicznej: analiza wydajności kosztów, analiza efektywności kosztów, analiza użyteczności kosztów i analiza minimalizacji kosztów oraz sposób i celowość ich zastosowania. Na zakończenie podane są przykłady zastosowania analizy ekonomicznej w medycynie nuklearnej: porównanie kosztów badania FDG-PET z torakotomią u chorych z podejrzeniem zmiany nowotworowej płuca, farmakoterapii i radiojodoterapii w nadczynności tarczycy oraz scyntygrafii z użyciem technetu-99m-MIBI w porównaniu z biopsją w niewyczuwalnym palpacyjnie guzie piersi.

  Streszczenie angielskie: This article overviews the basics terms and methodology of economic analysis in health care. The most important forms of economic analysis: cost-benefit, cost-effectiveness, cost-utility and cost-minimisation analysis and aims of their application are presented. Particular emphasis is put on economic evaluation in nuclear medicine, e.g. FDG-PET v. thoracotomy in lug cancer diagnosis, radioiodine therapy v. antithyroid drugs in hyperthyroidims and technetium-99m-MIBI breast imaging v. biopsy in nonpalpable breast abnormalities.


  11/16

  Tytuł oryginału: Lung perfusion scintigraphy in the diagnosis of peripheral pulmonary stenosis in patients after repair of Fallot tetralogy.
  Autorzy: Sabiniewicz Robert, Romanowicz Grzegorz, Bandurski Tomasz, Chojnicki Maciej, Aleszewicz-Baranowska Janina, Ereciński Jan, Lass Piotr
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.11-13, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The frequency of peripheral pulmonary artery stenosis in patients after surgical repair of tetralogy of Fallot (TOF) ranges from 20 to 40 p.c. This can be either primary or secondary to the surgical intervention. The influence of resulting lung perfusion alterations on the life quality of patients is dificult to predict. The aim of this study was to compare the utility of the diagnostic procedures in this group of patients, with particular focus on lung perfusion scintigraphy. Material and methods: This study comprised 104 patients who underwent repair of TOF at ages from 5 months to 25 years. The patients have been followed up for from 4.2 to 25 years. On the basis of chest x-ray peripheral pulmonary artery stenosis was suspected in 11 patients, in 12 on the basis of echocardiography examination. Results: Lung perfusion scintigraphy has been performed on 87 patients. The disturbances in lung perfusion (mostly in the left lung) were sow by means of lung perfusion scintigraphy in 43 (49 p.c.) of patients. In 27 of them heart catheterisation has performed. Angiotraphy revealed stenosis of the lung artery branch in 15/43 (34.9 p.c.) patients with abnormal perfusion lung scan and in 4/44 (9 p.c.) in patients with normal perfusion lung scan. Intervention proceudres were carrierd out on 10 patients. Conclusions: Lung perfusion scintigraphy may prove a valuable, non-invasive screening tool in the assessment of patients after TOF repair, although both false-negative and false-postive results may happen. Therefore, it should play an auxillary role together with other diagnostic modalities.


  12/16

  Tytuł oryginału: Cerebral blood flow SPECT imaging in right hemisphere-damaged patients with hemispatial neglect. A pilot study.
  Autorzy: Jodzio Krzysztof, Lass Piotr, Nyka Walenty, Gąsecki Dariusz, Bandurski Tomasz, Scheffler Justyna
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.49-51, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Hemispatial neglect is characterised as a failure by a brain-damaged patient to attend to contralesional space. It is hypothesised to be a result of damage to a network involving the frontal, parietal and cingulated cortices, basal ganglia and thalamus. Material and methods: The aim of this preliminary study was to verify this model of neglect in 22 right hemisphere-damaged acute stroke patients, using single photon emission-computed tomography (SPECT). The presence of a single rightsided vascular brain lesion was confirmed on CT and/or MRI. Hemispatial neglect, assessed with a battery of drawings, line bisection and line and shape cancellation tests, was observed in 12 cases. Results: Patients with anglect (compared with those without neglect) had more extensive hypoperfusion in the frontal and parietal cortex, as well as striatum and thalamus. Left-sided hypoperfusion in the parietal cortex and the thalamus was also significantly associated with neglect on SPECT imaging. Performance in three out of five psychological tasks commonly used to detect the presence of hemispatial neglect, such as drawing tests and line bisection test, was exclusively linked with damage to the parietal cortex of the right hemisphere, while the line cancellation test might be attributable to the lesion of the right striatum. Conclusions: These findings support the model attributing hemispatial neglect to a unilateral defect in a cortico-striatothalamo-cortical loop. CBF SPECT imaging may provide a reliable description of the brain pathology associated with hemispatial neglect.


  13/16

  Tytuł oryginału: An introduction to economic analysis in medicine - the basics of methodology and chosen terms. Examples of results of evaluation in nuclear medicine.
  Autorzy: Brockhuis Bogna, Lass Piotr, Popowski Piotr, Scheffler Justyna
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.55-59, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: This article overviews the basic terms and methodology approaches in economic analysis in medicine: cost-benefit analysis, cost-effectiveness analysis, cost-utility analysis and costminimisation analysis. Particular emphasis is put on nuclear medicine economic evaluation, e.g. FDG-PET studies, sestamibi breast cancer iaging and radioiodine therapy of hyperthyroidism.


  14/16

  Tytuł oryginału: European School of Nuclear Medicine - 21st Seminar, April 18-19 2002, Prague, Czech Republic.
  Autorzy: Lass Piotr, Scheffler Justyna
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.69 - 21 Seminarium Europejskiej Szkoły Medycyny Nuklearnej Praga 18-19.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,603

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  15/16

  Tytuł oryginału: Reduction of rise in blood pressure and corticol release during stress by Ginkgo biloba extract (EGb 761) in healthy volunteers.
  Autorzy: Jezova D., Duncko R, Lassanova M., Kriska M., Moncek F.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.337-348, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The standarized extract of Ginkgo biloba (EGb 761) was found not only to improve memory and aging associated cognitive deficits but also to exert beneficial effects on mood. An antistress action of the extract has been suggested but not directly proven. The present study was aimed to evaluate the effects of EGb 761 on salivary cortisol and blood pressure response during stress in healthy young volunteers (n = 70) in a double blind placebo controlled design. A stress involving a combination of static exercise (handgrip) and mental stimuli was used. Single treatment with EGb 761 (120 mg) reduced stress-induced rise in blood pressure without affecting the heart rate. Salivary cortisol response showed differences with respect to the gender and the time of day of the stress exposure, with the activation only in male subjects in the afternoon. This activation was absent if they were treated with EGb 761. The performance in a short memory test with higher scores achieved by women remained unaffected by EGb 761 treatment. Thus, this study provides evidence that EGb 761 has an inhibitory action on blood pressure and it may influence cortisol release in response to some stress stimuli.


  16/16

  Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa radiologicznego stosowania izotopowej metody oznaczania węzła wartownika w raku piersi z użyciem radioaktywnego technetu Tc 99m.
  Tytuł angielski: Evaluation of radiation hazard in sentinel lymph node biopsy in breast cancer using radioactive technetium Tc 99m.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr, Karmoliński Andrzej, Gulida Grażyna, Sokołowski Dariusz, Drucis Kamil
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.581-584, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metoda oznaczania węzła "wartownika" w raku piersi jest stosowana coraz częściej i zaczyna zajmować stałe miejsce w procesie diagnostycznym oceny stanu regionalnych węzłów chłonnych. Metodą, która jest uważana za najbardziej wiarygodną i obarczoną najniższym odsetkiem wyników fałszywie ujejmnych jest skojarzona metoda barwnikowa i izotopowa. Najczęściej używanym do tego celu izotopem jest roztwór radioaktywnego technetu (Tc 99m) o różnej aktywności promieniowania. Powszechnie stosuje się izotop o aktywności 8-60 MBq, podawany w dniu poprzedzającym operację lub w dniu operacji. Kontakt z materiałem radioaktywnym ma lekarz podający izotop pacjentowi, zespół operacyjny (zarówno lekarze, jak i pielęgniarki) oraz patolog wykonujący badanie bezpośrednio po zabiegu operacyjnym. Najbardziej narażone na promieniowanie są ręce chirurga wykonujące zabieg operacyjny w miejscu podania radioznacznika oraz ręce patologa badającego wycięty fragment gruczołu piersiowego, w obrębie którego znajduje się podany izotop. W poniższej pracy przedstawiono wyniki badań narażenia na promieniowanie podczas każdego z tych etapów styczności z materiałem radioaktywnym. W badaniu wzięło udział łącznie 28 osób (lekarz podający izotop pacjentowi, lekarze zespołu operacyjnego, pielęgniarki-instrumentariuszki oraz lekarz-patolog). Uzyskano zgodę na udział w badaniu od wszystkich biorących w nim udział. Do oceny promieniowania używano dawkomierzy pierścionkowych. Każdy dawkomierz był użyty jeden raz w celu oceny pojedynczego narażenia na promieniowanie. Przedstawione wyniki badania narażenia na...

  Streszczenie angielskie: The sentinel lymph node identification method is used more and more frequently. This technique has become increasingly accepted as a minimally alternative to routine auxillary dissection. The combination method of identification with the use of radioactive Tc 99m-labeled sulphur colloid and vital blue-dye is most frequent. The most used radioactive dose is 8-60 MB, which is injected a day before surgery. Safeguards should be established by each institution for the use of radioactive materials. Appropriate radiation safeguards must be employed for the operative staff, surgeons and pathologists. The radiation exposure of surgeons operating room personel and the staff of pathology from radiocolloid sentinel node technique is extremely low but it is very important to confirm this fact in own setting. The highest exposure rate concerns the surgeon's hands within the breast injection site and the pathologist's hands from lumpectomy specimen and this site of radiation exposure was assessed using ring dosimeters. 28 persons of medical staff (surgeons, nurses and pathologists) were enrolled in this study. The radioactivity rate was assessed using a ring dosimeter. This study was confirmed that radiation exposure to the sentinel lymph node identification method in the operating room and Dept. of Pathology is minimal and is about the same or less as the exposure to the mammograph.

  stosując format: