Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LASKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Tytuł oryginału: Urzędowy Wykaz Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce. Cz. 1: Środki farmaceutyczne wpisane do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych : stan na 31 grudnia 2001 r.
Opracowanie edytorskie: Bruner-Woźnicka Zdzisława (oprac.), Laskowska Monika (oprac.).
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Źródło: - Warszawa, PTF 2002, 871, [1] s. : tab., 17x24 cm.
Sygnatura GBL: 613,552

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  2/23

  Tytuł oryginału: Urzędowy Wykaz Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce : Suplement I do Urzędowego Wykazu 2001 - Środki farmaceutyczne wpisane do Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych : uzupełnienia i zmiany według stanu na 30 września 2002 r.
  Opracowanie edytorskie: Bruner-Woźnicka Zdzisława (oprac.), Laskowska Monika (oprac.).
  Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
  Źródło: - Warszawa, PTF 2002, 135, [1] s. : tab., 17x24 cm.
  Sygnatura GBL: 613,552

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator


  3/23

  Tytuł oryginału: Ocena terapii przeciwpadaczkowej w okresie ciąży.
  Tytuł angielski: Evaluation of the antiepileptic therapy during pregnancy.
  Autorzy: Laskowska Marzena, Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Oleszczuk Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.35-42, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Ciąża u kobiety chorej na padaczkę jest ciążą wysokiego ryzyka ze względu na możliwość powikłań. Wzrasta ryzyko występowania wad wrodzonych u potomstwa matek chorych na padaczkę. Celem pracy była ocena wpływu rodzaju terapii przeciwdrgawkowej w okresie ciąży w aspekcie wyników matczynych i płodowych. W grupie pacjentek z padaczką zaobserwowano częstsze występowanie powikłań w okresie ciąży oraz porodu cięciem cesarskim. Odnotowano mniejszą masę urodzeniową oraz wymiary dzieci urodzonych przez kobiety chore na padaczkę oraz niższą w sposób statystycznie istotny ocenę stanu noworodka po urodzeniu według skali Apgar. Częstsze występowanie nieprawidłowości zaobserwowano w grupie kobiet stosujących w okresie ciąży kilka leków przeciwpadaczkowych. Pacjentki z padaczką powinny unikać terapii wielolekowej i kwasu walproinowego w okresie koncepcji i ciąży.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the study was to analyse the course of pregnancy and labour in women with epilepsy. Material and methods: The study was carried out on 53 pregnant women with epilepsy who delivered in the Department of Obstetrics and Perinatology of the University School of Medicine in Lublin (group E). Results: In the group of women with epilepsy there were observed more pregnancy complications. The mean birth weight of infants and the condition of the infant after birth evaluated were lower in the study group E according to Apgar score. The increased risk of congenital malformations and intrauterine foetal growth retardation were observed in children exposed to valproate or carbamazepine in monotherapy or combination of phenobarbital and phenytoin and the combination of phenobarbital, phenytoin and primidone in polytherapy. Conclusion: Women withe epilepsy require appropriate pregnancy planning and appropriate neurologic and obstetric care precoceptionally and during pregnancy.


  4/23

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/23

  Tytuł oryginału: Wpływ petydyny i znieczulenia epiduralnego na stan noworodków oceniany według punktacji Apgar oraz wybrane wskaźniki porodu siłami natury.
  Tytuł angielski: Influence of epidural and pethydine anaesthesia on neonatal status by Apgar score and choosen parameters of spontaneous labour.
  Autorzy: Heimrath Jerzy, Milnerowicz-Nabzdyk Ewa, Florjański Jerzy, Pająk Jarosław, Tomiałowicz Marek, Góra Joanna, Laskowska Marta
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.187-192, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • toksykologia
 • anestezjologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Z uwagi na rosnącą liczbę wskazań do znieczulenia podczas porodu siłami natury dużo uwagi poświęca się opracowaniu najbardziej optymalnej metody analgezji porodu. Cel pracy. Ocena wpływu petydyny i znieczulenia epiduralnego na stan noworodków, utratę krwi oraz czas trwania porodu fizjologicznego. Materiał i metody. 589 kobiet ciężarnych (301 pierwiastek i 288 wieloródek po 38 tygodniu ciąży), rodzących w latach 1998-1999 w Klinice Rozrodczości i Położnictwa AM we Wrocławiu, podzielono na trzy grupy: I - 235 rodzące bez znieczulenia - grupa kontrolna (nie odczuwały silnych dolegliwości bólowych lub brak akceptacji proponowanych metod analgezji), II - 229 kobiet, u których w czasie porodu podano petydynę, III - 125 pacjentek znieczulanych w czasie porodu epiduralnie. Petydynę (Dolargan - Polfa) podawano w dawce jednorazowej 1mg/kg m.c. domięśniowo. Znieczulenie epiduralne prowadzono z użyciem 0,0625 - 0,125 proc. markainy 6-8 ml i sulfentanylu 10 ćg w pierwszym okresie porodu oraz 0,25 proc. markainy 1-12 ml lub 1 p.c. ksylokainy 10-12 ml w drugim okresie porodu. Pod uwagę brano czas trwania porodu, śródporodową utratę krwi oraz punktację Apgar noworodków uzyskaną w pierwszej minucie życia. Do opracowania statystycznego danych wykorzystano test t-Studenta oraz test LSD. Wyniki. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono u rodzących, którym podawano petydynę (II grupa), istotne statystycznie skrócenie czasu porodu u pierwiastek i wieloródek, prawie ...

  Streszczenie angielskie: Background. Because of an increasing number of indications to anaesthetize during spontaneous labour the main aim is to find the most favourable way of labour analgesia. Objectives. The comparison of influence of pethidine and epidural anaesthesia on chosen parameters of spontaneous labour. Material and methods. 589 gravidas - 301 primiparas and 288 multiparas after finished 38th week of pregnancy, who stayed at the Department of Reproduction and Obsttetrics of Wroclaw Medical Univeristy. All gravidas were divided into three groups: bearing without an anaesthesia (as a control group), bearing with the pethidine anaesthesia, bearing with the epidural anaesthesia. Pethidine was given in dose of 1 mg/kg body mass, i.m. The epidural anaesthesis included 6-8 mL of 0.0625 - 0.125 p.c. marcaine and 10 ćg sufentanyl during the first stage of labour and 10-12 mL of 0.25 p.c. marcaine or 10-12 mL of 1 p.c. xylocaine during the second stage of labour. We considered the first, the second and the third stage of labour, a loss of blood during the labour, Apgar score obtained by neonatus in the first minute after delivery. Statistically described by t-Student test and LSD test. Results. Results based on the analysis: statistically significant shortening time of labour in the group of primiparas and multiparas where pethidine was used, reducing of Apgar score in both groups and no influence of pethidine on loss of blood during delivery in the primiparas' group and more intensive ...


  6/23

  Tytuł oryginału: Czy odpowiedź metaboliczna i wzrastanie wcześniaków żywionych hydrolizatami białkowymi odbiegają od obserwowanych u karmionych standardowym mlekiem modyfikowanym?
  Tytuł angielski: Are metabolic responses and growth rates in preterm infants fed protein hydrolysate preterm formulas different from those observed in preterm infants fed standard preterm formula?
  Autorzy: Szajewska Hanna, Albrecht Piotr, Stoińska Bogumiła, Prochowska Anna, Gawecka Agnieszka, Laskowska-Klita Teresa
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.569-577, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena wskaźników wzrastania oraz odpowiedzi metabolicznej w zakresie przemiany białkowej u wcześniaków żywionych przez 12 tygodni hydrolizatami białkowymi o znacznym i nieznacznym stopniu hydrolizy w porównaniu z karmionymi standardowym mlekiem modyfikowanym dla wcześniaków. Badaniem z randomizacją, przeprowadzonym metodą podwójnie śłepej próby, objęto 45 noworodków z małą urodzeniową masą ciała ( 2000 g) i odpowiadającym jej wiekiem ciążowym. Otrzymywały one jedną z trzech mieszanek: hydrolizat o znacznym (n = 15) lub nieznacznym (n = 15) stopniu hydrolizy albo standardowe mleko modyfikowane dla wcześniaków (n = 15). W końcu 4, 8 i 12 tygodniu w surowicy oznaczano stężenia mocznika, prealbumin, albumin, transferyny oraz poszczególnych aminokwasów. Nie stwierdzono różnic we wskaźnikach wzrastania, stężeniach mocznika, prealbumin, albumin, transferyny i poszczególnych aminokwasów we krwi (z okazjonalnym wyjątkiem dotyczącym tyrozyny), które wiązać by można ze stopniem hydrolizy białka. Nie wykazano także żadnych różnic pomiędzy dziećmi żywionymi hydrolizatami a standardowym mlekiem modyfikowanym. Wyniki badania wskazują, że wartość odżywcza eksperymentalnych hydrolizatów jest co najmniej równoważna standardowemu mleku przeznaczonemu dla wcześniaków.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the rate of growth and indices of protein metabolism in low-birth weight infants fed extensive and partial protein hydrolysate preterm formula followed for 12 weeks. A total of 45 low-birth weight infants were assigned randomly to receive extensive protein hydrolysate preterm formula (n - 15), partial oprotein hydrolysate preterm formula (n = 15), or standard preterm formula (n = 15). The infants were investigated at study entry, and at 4, 8, and 12 weeks afterwards. There were no differences with respects to growth rate (weight gain, increments in length and head circumference), urea, prealbumin, albumin, transferrin, and plasma amino acid concentrations (except for tyrosine on a single occasion) depending on the degree of hydrolysis. There were also no differences between groups fed hydrolysed formulas and standard preterm formula. This study suggests that experimental extensive and partial protein hydrolysate preterm formulas are at least nutrionally equivalent to standard preterm formula.


  7/23

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie nitrogliceryny jako dawcy tlenku azotu w leczeniu zagrażającego porodu przedwczesnego.
  Tytuł angielski: The use of nitroglycerin as nitric oxide donor for treatment of preterm labour.
  Autorzy: Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Laskowska Marzena, Marciniak Beata, Oleszczuk Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.666-671, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena skuteczności nitrogliceryny jako dawcy tlenku azotu, podawanej w postaci przezskórnego sytstemu terapeutycznego Nitroderm TTS 5 w leczeniu zagrażającego porodu przedwczesnego. Badaniami objęto 50 kobiet ciężarnych z objawami zagrażającego porodu przedwczesnego między 28 a 34 tyg. ciąży hospitalizowanych w Klinice Położnictwa i Perinatol. AM w Lublinie. Uzyskano zmniejszenie aktywności skurczowej mięśnia macicy. Nie odnotowano zmian w częstości tętna płodu oraz w zapisie kardiotokograficznym w czasie terapii oraz po jej zakończeniu.

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of this study was the analysis of the effectiveness and safety of glyceryl trinitrate as a nitric oxide donor for treatment of preterm labour. Patients and methods: The study was carried out on 50 patients in preterm labour between 28 and 34 weeks of gestation receiving transdermal glyceryl trynitrate (GTN) patches (drug Nitroderm TTS 5 produced by Novartis Pharma AG, Bazylea). Results: GTN patches appear to be a non-invasive method of suppressing uterine contractions in preterm labour. MAAP and systolic blood pressure decreased significantly during the use of nitroglycerin. Diastolic blood pressure and maternal heart rate did not change during teh treatment. Neither were significant changes in fetal heart rate or in fetal cardiotocographic recordings detected during or after the treatment. Conclusion: Transdermal glyceryl trinitrate (5 mg/day) may be promising as a safe and effective drug for treatment of preterm labour, especially in patients with higher blood pressure.


  8/23

  Tytuł oryginału: In vitro cytostatic activity of 8-substituted and tricyclic analogues of acyclovir.
  Autorzy: Hładoń Bogusław, Gośliński Tomasz, Laskowska Halina, Baranowski Daniel, Ostrowski Tomasz, Zeidler Joanna, Ruszkowski Piotr, Golankiewicz Bożenna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.45-53, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Out of a series of twenty 8-substituted or/and 1,N-2-bridged (tricyclic) derivatives of acyclovir (a selective antiherpetic drug), known to be nontoxic to normal cells, seven compounds were found to exhibit moderate cytostatic activity in KB human tumor tissue culture system with ED50 activity values ranging from 0.052-0.094 x 10**-3 mole/l. The structure-activity relationship analysis indicated that the primary factors determining their cytotoxicity were: 1) bromine atom at the C-8 position of the bicyclic derivatives and 2) unsubstituted appended ring in the tricyclic derivatives. Combination of two structural elements carrying the cytotoxicity gave diverse effects, enhancement or decrease in activity depending on particular cases. Two compounds (of four selected), 8-bromoacyclovir and 1,N-2-ethenoacyclovir, having unsubstituted 9-[(2-hydroxyethoxy)methyl] chain, showed approximately 2-fold increase in their cytotoxicity against HeLa tumor cells in the presence of the induced microsomal generating system suggesting that their cytooxicity depends on the drug metabolic transformation into their active metabolites (intermediates) via MFO-system, and that structural unit of this chain is essential for abovementioned activation. Presently found remarkable cytotoxic selectivity of acyclovir analogues against KB and HeLa tumor cells together with previously reported in the literature specific cytotoxic activity of acyclovir against murine leukemia L1210 cells seem to be encouraging for further investigation of this class of compounds in other tumor systems.


  9/23

  Tytuł oryginału: Badania stężenia białka C-reaktywnego, prokalcytoniny I ŕ-1-antytrypsyny jako markerów stanu zapalnego.
  Tytuł angielski: Concentration of C-reactive protein, procalcitonin and ŕ-1-antitrypsin in blood of neonates and infants with signs of inflammation.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Czerwińska Barbara
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.5-11, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Oznaczano stężenia białka C-reaktywnego (CRP), prokalcytoniny (PCT) i ŕ-1-antytrypsyny (AAT) w surowicy krwi noworodków i niemowląt z podejrzeniem stanu zapalnego. Badnia wykonano u 88 dzieci. Wykazano że podwyższone stężenie CRP ( 5mg/L), prokalcytoniny ( 0,5 ng/ml) i AAT ( 200 mg/dl) wystąpiło: CRP w 24 proc. przypadków. PCT 46 proc., a AAT 49 proc. u noworodków i odpowiednio w 70, 60 i 70 proc. u niemowląt. Stwierdziliśmy że badane białka można uważać za cenne markery stanów zapalnych zarówno u noworodków jak i niemowląt.

  Streszczenie angielskie: We determined the concentration of C-reactive protein (CRP), procalcitonin (PCT) and ŕ-1-antitripsin (AAT) in blood of neonates and infants with suspected infection. Investigations were carried out in 88 children. Increased concentrations of CRP ( 5mg/L), procalcitonin ( 0,5 ng/ml) and AAT ( 200 mg/dl) were observed in: CRP - 24 p.c., PCT - 46 p.c., AAT -49 p.c. of neonates in 70, 60 and 70 p.c. of infants. We concluded, that the examined parameters are good and sensitive markers of inflammation in neonates and infants.


  10/23

  Tytuł oryginału: Elastaza neutrofilowa krwi pępowinowej w diagnostyce zakażeń noworodków urodzonych o czasie i urodzonych przedwcześnie.
  Tytuł angielski: Neutrophil elastase level in cord blood and diagnosis of infection in mature and premature neonates.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Czerwińska Barbara, Maj-Pucek Małgorzata
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (1) s.13-21, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oznaczono stężenie elastazy neutrofilowej (EN) w krwi pępowinowej 143 noworodków. Określono średnie stężenia EN dla 4 grup noworodków: A - Urodzone o czasie bez infekcji; B - Urodzone o czasie z infekcją; C - Wcześniaki bez infekcji; D - Wcześniaki z infekcją. U noworodków urodzonych przed czasem stwierdzono niższe niż u noworodków dojrzałych stężenia elastazy. Średnie stężenie EN było znamiennie obniżone u wcześniaków zdrowych (p 0,0001) i chorych (p 0,05) w porównaniu z odpowiadającymi grupami noworodków urodzonych o czasie - (A i B). Stężenia powyżej górnej granicy zakresu przyjętego za referencyjny - 209,3 ćg/L (95 percentyl wartości w grupie A) stwierdzono u 87 proc. dojrzałych noworodków z infekcją i u 6 proc. wczesniaków z infekcją. U 97 proc. wcześniaków wartość stężeń elastazy znajdowały się w obrębie lub poniżej tego przedziału. W świetle uzyskanych wyników stężenie EN w krwi pępowinowej zależy od dojrzałości noworodka mierzonej tygodniami życia płodowego. Stwierdzono, że stężenie elastazy w krwi pępowinowej może być dobrym wskaźnikiem zapaleń u noworodków urodzonych o czasie. W przypadku noworodków urodzonych przedwcześnie, przy określaniu wartość i diagnostycznej elastazy należy uwzględnić wartości referencyjne ustalone wg wieku płodowego noworodka.

  Streszczenie angielskie: We determined the concentration of umbilical cord blood neutrophil elastase (EN) in 143 neonates. The infants were divided into four groups: A - Term non-infected, B - Term infected, C - Preterm non-infected., D - Preterm infected. In the study a low concentration of cord blood elastase in premature children was found. It was significantly lower in peterm non-infected (p 0,001) and infected (p 0,05) neonates than in non-infected term children. In full-term infected neonates mean concentration of elastase was markedly (p 0,001) higher as compared to term healthy ones. 87 p.c. values of cord blood elastase measured in full-term infected neonates and 6 p.c. in pretem ones exceed the upper limit reference interval (209,3 ćg/L) while 97 p.c. measurements in preterm neonates (all with and without clinical signs of infection) were within the reference range. We conclude that signifixcant differences in elastase level in the cord blood depend on age of gestation at deolivery. Theses age-dependent diffrerences of of elastase concentration can be taken into consideration and examinatuon of cord blood elastase concentration may provide a valuable indicator in early diagnosis of sepsis in neonates. In full-term neonates cord blood neutrophil elastase is a good marker of infection.


  11/23

  Tytuł oryginału: Markery uszkodzeń tlenowych we krwi u dzieci chorych na mukowiscydozę.
  Tytuł angielski: Markers of oxidative damage in blood of children with cystic fibrosis.
  Autorzy: Chełchowska Magdalena, Laskowska-Klita Teresa, Nowaczewska Irena, Narolewska Urszula
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.123-125, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U chorych na mukowiscydozę (CF) częste unfekcje układu oddechowego przy współistniejącej zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki sprzyjają występowaniu stresu tlenowego. Brak równowagi między liczbą powstających wolnych rodników tlenowych a ich inaktywacją przez system obronny przeciwutleniającej prowadzi do wzrostu uszkodzeń tlenowych we frakcjach białkowo-lipidowych komórki. W przedstawionej pracy wykazano, że u chorych na CF i z objawami niewydolności trzustki (57 chorych) stężenie grup karbonylowych powstających w wyniku reakcji białek z wolnymi rodnikami tlenowymi mieści się w zakresie 0,31 - 1,71 nmol/mg białka i jest o 30 proc. większe niż u dzieci zdrowych (20 osób). Stężenie aldehydu dimalonowego (MFDA) powstającego w wyniku peroksydacji lipidów jest u chorych większe o 30 proc. niż u dzieci zdrowych. U dzieci chorych wartości MDA zawarte są w zakresie 1,23 - 4,77 ćmol/l, przy czym u 30 pacjentów są większe niż największe stężenia obserwowane w grupie kontrolnej (2,80 ćmol/l). Całkowita aktywność przeciwutleniająca osocza (TRAP) wynosi u chorych 629 ćmol/l i jest o 15 proc. mniejsza niż w grupie dzieci zdrowych (735 ćmol/l, p 0,005). Uzyskane wyniki wskazują, że stres tlenowy u dzieci z mukowiscydozą manifestuje się zwiększeniem stężenia grup karbonylowych, aldehydu dimalonowego oraz zmniejszeniem całkowitej aktywności przeciwutleniającej osocza.

  Streszczenie angielskie: In cystic fibrosis (CF) as a result of chronic pulmonary infections and digestive malabsorption, an imbalance between the production of reactive oxygen species and their inactivation by protective systems is observed. This, any cause impairment of cell metabolism and oxidative injury. The aim of this study was to examine whether markers of oxidative damage to protein (protein carbonyls) and lipids (malnodialdehyde) may be modified in cystic fibrosis patients with pancreatic insuffiuciency. We have found that mean concentration of plasma protein carbonyls was 0.835 nmol/mg protein (the range of 0.31 - 1.71 nmol/mg protein) in CF patients (n = 57) and was higher by 30 p.c. than that in controls (n = 20). Plasma concentration of malondialdehyde (MDA) was 2,98 ćmol/l in the range of 1.23 - 4.77 ćmol/l. Among fifty seven patients studied, in 30 children MDA level was elevated above the highest values observed in the healthy group (2.80 ćmol/l). Total radical-trapping antioxidant parameters (TRAP) amounted to 629 ćmol/l and 735 ćmol/l in CF patients and control, respectively. The difference was statistically significant (p 0.005). The obtained results indicated that in CF patients oxidative stress caused oxidative modification of proteins and peroxidation of lipids which was accompanied by lowering of antioxidant protection. These results indicate that certain CF patients (especially those with exocrine pancreatic insufficiency) are susceptible to oxidative damage, therefore it seems that an adequate and balanced diet is essential for achieving and maintaining normal antioxidant defenses.


  12/23

  Tytuł oryginału: Wpływ nitrogliceryny podawanej przezskórnie na krążenie płodowe w ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym.
  Tytuł angielski: The influence of transdermal nitroglycerin patches on fetal blood flow parameters in threatened preterm labor.
  Autorzy: Leszczyńska-Gorzelak Bożena, Marciniak Beata, Laskowska Marzena, Sławatyński Andrzej, Oleszczuk Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.756-762, tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena parametrów przepływu w krążeniu płodowym (tętnica pępowinowa i środkowa mózgu płodu) pod wpływem tlenku azotu podawanego w postaci przezskornego systemu terapeutycznego Nitroderm TTS 5 u pacjentek z zagrażającym porodem przedwczesnym. Nie zaobserwowano istotnych różnic w parametrach przepływu ani w tętnicy środkowej mózgu płodu ani w tętnicy pępowinowej, co może wskazywać, że nitrogliceryna stanowi bezpieczny środek terapeutyczny w leczeniu przedwczesnych skurczów mięśnia macicy.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of our study was the assessment of fetal arterial Doppler parameters (umbilical artery and middle cerebral artery) in threatened preterm labor in the course of transdermal nitroglycerin therapy. Materials and methods: 16 pregnant women in between 27th and 34th week of gestation with symptoms of threatening preterm labor were brought into our study. Patients were treated with transdermal nitroglycerin (5 mg) patches. Maternal blood preasure, Manning's test score and fetal arterial Doopler blood flow were measured. Results: Whereas maternal systolic blood pressure does not vary in the course of therapy, significant decrease in diastolic blood pressure was noted. There was no change in the mean umbilical and middle cerebral artery blood flow in the course of treatment. Conclusions: nitroglycerin in the form of transdermal therapeutic system releasing nitric oxide doesn't offect fetal artery Doopler parameters. Nitroglycerin may be used as a safe therapeutic agent in treatment of preterm labor.


  13/23

  Tytuł oryginału: Distribution of hepatitis C virus RNA in whole blood of patients with HCV infection and HBV-HCV coinfection.
  Autorzy: Mazurek Urszula, Wilczok Tadeusz, Mazur Włodzimierz, Bednarek Ilona, Strzałka Barbara, Jurzak Magdalena, Laskowska-Lepiarczyk Ewa, Gonciarz Zbigniew
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CR125-CR130, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: Although HCV and HBV are essentially hepatotropic, several lines of evidence suggest that these viruses can infect other cells, also PBMC in most patients with chronic HCV. Material/Methods: The presence of HBV DNA and HCV-RNA was determined by a polymerase chain reaction (multiplex PCR and RT-PCR -nested PCR) in a group of patients with chronic liver disease. HCV-RNA was investigated in serum, plasma and peripheral blood mononculear cells (PBMC) while HBV-DNA only in serum or plasma. Results: Among 374 patients tested, HCB-RNA was detected in the venous blood of 208 patients; HCV RNA alone was detected in 154 patients and 54 patientwere co-infected by HCV and HBV. HBV-DNA was found in 128 of 374 patients, while infection by HBV only was found in 74 patients. It was also shown that in the presence of HBV the replication ability of HCV is lower (p = 0.085, Goodman-Kruskal Gamma = 0.561 and YuleQ = 0.5610). Conclusions: Since coexistence of HBV adn HCV is not a rare cases, diagnostics of hepatitis cannot be limited to detection of one type of the virus only. Nisinterpretation of the virus type that caused the infection may lead to serious complications, especially in those cases when interferone is used for treatment.


  14/23

  Tytuł oryginału: Analiza przypadków kobiet chorujących na padaczkę rodzących w lubelskich Klinikach Położniczych w latach 1992-1998.
  Tytuł angielski: Analysis of epileptic pregnant women delivering between 1992-1998 in obstetric departmens of the University Medical School in Lublin.
  Autorzy: Stelmasiak Zbigniew, Semczuk Wiesława, Nowicka-Tarach Beata, Halczuk Iwona, Semczuk-Sikora Anna, Laskowska Marzena
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.259-266, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Ciąża u kobiety chorej na padaczkę stanowi poważny problem medyczny. Celem pracy była analiza stosowanego leczenia p-w padaczkowego u kobiet w ciąży, występujących powikłań oraz analiza stanu noworodków w badanej grupie. Analizą retroskektywną objęto 84 kobiety ciężarne chorujące na padaczkę. Wśród rodzących było 51 pierwiastek i 33 wielorodki, z czego w 23 przypadkach była to druga, a w 10 trzecia i wyższa ciąża. Grupę kontrolną stanowiło 80 wybranych losowo zdrowych kobiet rodzących i hospitalizowanych w tym samym okresie. Średnia wieku badanych kobiet wynosiła 25 lat, zaś średni czas trwania choroby 8,6 lat. U 45 pacjentek występowały napady uogólnione maksymalne, u 39 napady częściowe. U 26 pacjentek stosowano monoterapię, zaś u pozostałych 58 politerapię. Stwierdzono, że podczas ciąży częstotliwość napadów wzrosła u 13 kobiet, zmalała u 19, nie ulegla zmianie u 52 kobiet. Z powikłań podczas ciąży najczęściej obserwowano infekcję dróg moczowych, nadciśnienie indukowane ciążą, gestozę, plamienie. Rozwiązanie w grupie chorych na padaczkę siłami natury nastąpiło w 40 i cięciem cesarskim w 44 przypadkach. Wady rozwojowe stwierdzono u 4 noworodków: u dwóch wady serca i u jednego wadę rozwojową palców; matki tych dzieci przyjmowały Phenydantin. Natomiast w 1 przypadku stwierdzono przepuklinę oponowo-rdzeniową i wqodogłowie, a matka tego dziecka stosowała w leczeniu Convulex. W grupie kontrolnej u noworodków nie stwierdzono wad rozwojowych. Przeprowadzona analiza pozwala zaobserwować, iż w grupie kobiet w ciąży chorujących na padaczkę częściej niż w grupie kontrolnej występują powikłania podczas ciąży...

  Streszczenie angielskie: Pregnancy in woman with epilepsy arouses several serious medical problems and always belongs to the group of high obstetric risks. The aim of the present clinical study was the evaluation of the antiepileptic treatment efficiency during pregnancy, including risk factor, effects on pregnancy and delivery in epileptic patients. The study group consisted of 84 epileptic pregnant women which delivered between 1992-1998 in Obstetric Departments of University Medical School of Lublin. A randomised group 80 healthy pregnant women constitued the control group. The mean age of the analysed patients was 25 years. 51 epileptic patients were pregnant for the first time, 23 patients for the second time and 10 patients for the third time or more. The mean time of the disease was 8.6 years. In our study group: 45 (53.8 p.c.) patients experienced primary generalized tonic-clonic seizures and 39 (46.6 p.c.) patients experienced patial seizures. 26 patients were treated with monotherapy and the rest with polytherapy methods. The estimation of the seizures frequency during pregnancy in 52 (61.9 p.c.) patients did not change, in 13 (15.4 p.c.) patients increased. Among obstetric complications: urinary tract infections, hypertonia (EPH-gestosis) were observed. In 4 newborn congenital defects have been noted. Mothers of three of them were treated with Phendydantin (heart lesion, developmental anomaly of fingers). The fourth mother used Convulex (meningoarchided hernia, hydrocephalus).


  15/23

  Tytuł oryginału: Sialyl Lewis-a: a tumor-associated carbohydrate antigen involved in adhesion and metastatic potential of cancer cells.
  Autorzy: Ugorski Maciej, Laskowska Anna
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.303-311, il., bibliogr. s. 308-311 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Neoplastic transformation is often associated with characteristic changes in the expressionof the sialyl Lewis**a and sialyl Lewis**x antigens, representing typical turmor-associated carbohydrate antigens. High amounts of sialyl Lewis**a are present in human adenocarcinomas of the colon, pancreas and stomach. A growing amount of data suggests that this carbohydrate structure is theligand for E-selectin. Sialylated Lewis structures present on the surface of tumor cells are carried by the carbohydrate chains of glycoproteins and glycolipids. There are several lines of evidence showing that sialyl Lewis**a is responsible for the adhesion of human cancer cells to endothelium. E-selectin present on endothelial cells mediates these interactions. Selectins and their carbohydrate ligands can thus play an important role in the selective homing of tumor cells during metastasis. However, the presence of sialyl Lewis**a antigen on the surface of tumor cells and their adhesion to E-selectin-expressing cells in in vitro adhesion assay by itself can not be directly related to metastatic properties of all cancer cells.


  16/23

  Tytuł oryginału: Badania powietrza w oddziałach onkologicznych w Białymstoku i Lublinie.
  Tytuł angielski: Indoor air studies of fungi contamination at the oncological departments in Białystok and Lublin.
  Autorzy: Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Wrońska Irena, Krawczuk-Rybak Maryna, Laskowska Anna
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.147-152, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Wstęp: Problem czystości i zanieczyszczeń powietrza znany jest już od początków wczesnych kultur i cywilizacji. W chiwili obecnej nie ma już dyscypliny naukowej, która by nie interesowała się badanimi mikroflory powietrza. Cel pracy: Ocena zmienności patogenów grzybiczych w powietrzu i na ścianach różnych pomieszczeń w oddziałach onkologicznych w Białymstoku i Lublinie. Materiał i metody: Badania przerowadzono w dwóch oddziałach onkologicznych w Białymstoku i Lublinie. Materiał do badań mikologicznych stanowiły: powietrze pobierane przy wejściu do budynku szpitalnego i wybranych pomieszczeniach oraz wymazy ze ścian w tych pomieszczeniach. Do monitorowania zanieczyszczenia powietrza grzybami użyto aparatu SAS SUPER 100 (pbi international). Biologiczne monitorowanie skażenia powierzchni ścian prowadzono przy zastosowaniu aplikatora Count-Tact z użyciem płytek Count-Tact (bioMerieux). Klasyfikacji wyizolowanych grzybów dokonywano zgodnie z obowiązującymi procedurami. Wyniki: Powietrze i ściany oddziału onkologicznego w Lublinie wykazywały większe nasilenie kolonii grzybów w porównaniu z oddziałem w Białymstoku. Powietrze oddziału onkologicznego w Lublinie charakteryzowało się większą różnorodnością flory mikologicznej. Stwierdzono prawie dwukrotnie większą liczbę kolonii grzybów w powiertrzu na zewnatrz budynku szpitalnego w Lublinie w porównaniu z Białymstokiem. Wnioski: 1. Wykazano istotne różnice w występowaniu flory grzybiczej (pod względem ilości i rodzaju grzyba) w zależności od miejsca izolacji oraz lokalizacji oddziału. 2. Ilość kolonii grzybów w powietrzu sal chorych znacznie przekracza normy zalecane w literaturze.


  17/23

  Tytuł oryginału: Kostna frakcja fosfatazy alkalicznej: charakterystyka i przydatność kliniczna jej oznaczania. Doniesienie I.
  Tytuł angielski: Bone alkaline phosphatase: characteristics and its clinical applications.
  Autorzy: Ambroszkiewicz Jadwiga, Gajewska Joanna, Laskowska-Klita Teresa
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.99-110, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kostna frakcja fosfatazy alkalicznej (BALP) jest jednym z najczęściej stosowanych biochemicznych markerów kościotworzenia. W prezentowanej pracy przedstawiono charakterystykę enzymu, prawidłowe wartości jego aktywności podczas fizjologicznego wzrostu i rozwoju organizmu, a także przydatność kliniczną jego oznaczeń w różnych stanach patologicznych. Ważnym problemem jest oznaczanie aktywności BALP w celu przewidywania utraty masy kostnej zarówno w pierwotnej (po menopauzie i starczej) jak i wtórnej osteoporozie związanej z chorobami metabolicznymi (galaktozemia, mukowiscydoza, celiakia), osteodystrofią nerkową, chorobą Pageta i innymi. Oznaczanie aktywności BALP wydaje się być użyteczne w diagnozowaniu tych chorób oraz monitorowaniu leczenia przeciwresorpcyjnego. Natomiast, u pacjentów z pierwotnymi guzami kości oraz przerzutami nowotworowymi do kości niezbędne są badania BALP w celu określenia przydatności tego markera jako wskaźnika prognostycznego.


  18/23

  Tytuł oryginału: Status witaminy E u dzieci z hipercholesterolemią.
  Tytuł angielski: Vitamin E status in hypercholesterolemic children.
  Autorzy: Chełchowska Magdalena, Laskowska-Klita Teresa, Radomyska Barbara
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.125-133, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiadomo, że istotną rolę w patogenezie miażdżycy odgrywa proces utleniania frakcji LDL-chol (frakcja lipoprotein o małej gęstości) poprzez wolne rodniki tlenowe. Rozpuszczalna w tłuszczach witamina E przerywając łańcuchową reakcję powstawania nadtlenków lipidowych hamuje rozwój zmian miażdżycowych. Celem przedstawionej pracy była ocena statusu witaminy E we krwi dzieci z hipercholesterolemią w odniesieniu do zmian w profilu lipidowym. Poziom witaminy E oznaczono przy użyciu wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC). Wykazano, że w grupie dzieci z hipercholesterolemią, pomimo znacząco wyższego poziomu tokoferolu w osoczu (27,9 ń 8,3 ćmol/l vs 21,01 ń 3,6 ćmol/l, p 0,001), stężenie witaminy E w erytrocytach było istotnie statystycznie niższe niż w grupie kontrolnej (2,55 ń 0,19 mol/l vs 3,15 ń 0,35 ćmol/l, p 0,005). W grupie pacjentów stosunek zawartości witaminy E do cholesterolu całkowitego (T-chol) oraz stosunek zawartości tokoferolu do lipidów całkowitych (triacyloglicerole + T-chol) był istotnie statystycznie niższy niż u zdrowych. U dzieci z nieprawidłowym profilem lipidowym wykazano pozytywną korelację stężenia witaminy E z poziomem T-chol (r = 0,428; p 0,02), LDL-chol (r = 0,42; p 0,02) oraz ze stężeniem lipidów całkowitych (r = 0,446; p 0,02). Uzyskane wyniki wskazują, że w celu określenia właściwego statusu witaminy E u dzieci z hipercholesterolemią należy oznaczać jej stężenie w erytrocytach oraz jej stosunek do frakcji lipidowych w osoczu.


  19/23

  Tytuł oryginału: Metaboliczne skutki toksycznego działania dymu tytoniowego u ludzi.
  Tytuł angielski: Toxic effects tobacco smoke on human metabolism.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Gajewska Joanna, Chełchowska Magdalena
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.301-308, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  20/23

  Tytuł oryginału: Codzienna praca nad głosem w praktyce zawodowej.
  Tytuł angielski: Everyday work with our voice in practic.
  Autorzy: Laskowska Halina
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.118-120, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Statystyki chorób zwadowych w ZUS z lat 90. wskazują na największą częstotliwość występowania choroby gardła i strun głosowych wśród nauczycieli. Powstają one głównie z nadmiernego i nieprawidłowego używania głosu przez nauczycieli. Te dane skłoniły mnie do przedstawienia najczęściej popełnianych przez nas błędów podczas mowy. Zasadniczy akcent położę w swoim wystąpieniu na określenie uzasadnienie naturalnych właściwości głosu ludzkiego i potencjalnych możliwości prawidłowego posługiwania się nim. Uświadomienie sobie swoich naturalnych zdolności, obudzić może prawdziwą motywację do samodzielnej pracy nad głosem, potrzebę przestrzegania kilku podstawowych zasad jego higieny i chęć podnoszenia walorów swojego głosu m. in. poprawy intonacji czy modulacji. Mam nadzieję, że treść mojego wystąpienia, wywoła wśród słuchaczy tej konferencji osobiste refleksje nad tym pięknym darem jaki otrzymaliśmy od życia, a jest nim ludzki głos. Myślę, że we wrześniu, obowiązywać już będzie zarządzenie MEN-u i wszyscy studenci, którzy chcą uczyć w szkole będą mieli zajęcia z emisji głosu. Będzie to obowiązkowy element przygotowania nauczycielskiego obok psychologii, metodyki nauczania i pedagogiki.

  Streszczenie angielskie: In my note I want to show how important is everyday work with our voice and how to follows my instructions. Now it is a new problem in all kinds of pedagogical study.


  21/23

  Tytuł oryginału: Ocena poziomu leptyny w surowicy krwi u dzieci w wieku przedpokwitaniowym z otyłością prostą.
  Tytuł angielski: Serum leptin level in prepubertal children with simple obesity. P. 2.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Ambroszkiewicz Jadwiga, Weker Halina, Szymborska Małgorzata, Klemarczyk Witold
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.213-220, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U dzieci z otyłością prostą w wieku przedpokwitaniowym oznaczano w surowicy krwi poziom leptyny, stężenie glukozy, parametry profilu lipidowego (cholesterol całkowity, cholesterol we frakcji HDL i LDL, traicyloglicerole) oraz poziomy hormonów tarczycy (trójjodotyroniny, tyreotropiny i wolnej tyroksyny). Stwierdzono czterokrotnie wyższe stężenie leptyny w surowicy krwi dzieci otyłych (23,3 ń 11,8 ng/mL) w porównaniu z grupą dzieci szczupłych (6,8 ń 2,7 ng/mL), (p 0,0001). Poziom glukozy w obu grupach badanaych dzieci mieścił się w zakresie normy (87,3 ń 9,7 mg/dL). U dzieci otyłych wykazano podwyższony poziom traicylogliceroli, nieznacznie obniżone stężenie cholesterolu we frakcji HDL i niezmienione pozostałe frakcje profilu lipidowego. Średnie wartości trójjodotyroniny (T3) wynosiły 3,0 0,7 nmol/L u dzieci otyłych i 2,8 ń 0,8 nmol/L u szczupłych, natomiast średnie wartości tyreotropiny (TSH) odpowiednio w grupach dzieci otyłych i szczupłych: 2,5 ń 1,7 mIU/L oraz 2,8 0,7 nIU/L. Stężenie wolnej tyroksyny (FT4) u badanych przez nas dzieci otyłych było niższe (11,5 ń 2,9 pmol/L) niż u szczupłych (14,6 ń 3,1 pmol/L), ale mieściło się w zakresie wartości prawidłwoych. Uzyskane wyniki wskazują, że u dzieci z otyłością prostą nie występuje dyslipidemia powiązana z poziomem leptyny i hormonów tarczycy. Jednakże podwyższony poziom triacylogliceroli i obniżone stężene cholesterolu we frakcji HDL sugeruje koniecznośc kontroli wskaźnika BMI oraz profilu lipidowego w tej grupie pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the serum leptin level, glucose concentration, lipids (total cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceride) and thyroid hormones levels (triiodothyronine, thyroid stymulating hormone and free thyroxine) in a group of prepubertal children with simple obesity. Fourfold higher leptin concentration in obese (23,3 ń 11,8 ng/mL) in comparison to a group of slim children (6,8 ń 2,7 ng/mL), (p 0,0001) was shown. There was no significant difference in serum glucose level (87,3 9,7 mg/dL0 between both studied groups. In obese subjects we showed higher triglyceride, insignificantly lower HDL-C concentrations and invariable other lipid fractions. Mean values of triiodothyronine (T3) were 3,0 ń 0,7 nmol/L in obese children and 2,8 ń 0,8 nmol/L in slim children. On the contrary, mean values of thyroid stimulating hormone (TSH) were 2,5 ń 1,7 mIU/L and 2,8 ń 0,7 mIU//L in the group of obese and normal children respectively. Free thyroxine (FT4) concentrations in our obese children were lower (11,5 ń 2,9 pmol/) than in slim subjects (14,6 ń 3,1 pmol/L) but were within the reference range. The results obtained indicate that in children with simple obesity there was no dyslipidemia connected with leptin and thyroid hormones levels. However, higher triglyceride and lower HDL-C concentrations suggest a necessity of monitoring the body mass index and lipid profile in these patients.


  22/23

  Tytuł oryginału: Osteokalcyna i kostna frakcja fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi dzieci zdrowych w zależności od wieku i płci.
  Tytuł angielski: Serum osteocalcin and bone alkaline phosphatase in healthy children in relation to age and gender.
  Autorzy: Ambroszkiewicz Jadwiga, Gajewska Joanna, Laskowska-Klita Teresa
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.257-265, il., tab., bibiogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Biochemiczne oznaczenia markerów procesu kościotworzenia są przydatne w badaniach nad metabolizmem kostnym, oraz wzrostem i rozwojem układu kostnego. Jednakże, interpretacja wyników uzyskanych u dzieci i młodzieży jest trudna ze względu na szereg czynników wpływających na ich wartość m.in. wiek, płeć, okres dojrzewania, rasa, stan zdrowotny i stan odżywienia, a także czułość meotdy i wiele innych. Dlatego też, niezbędne jest ustalenie wartości referencyjnych dla tych markeró w określonej populacji dzieci. Celem prezentowanej pracy było zbadanie w surowicy krwi prawidłowych poziomów dwóch markerów kościotworzenia: osteokalcyny (OC) i kostnej farakcji fosfatazy alkalicznej (BALP) u zdrowych dzieci polskich w wieku 2-18 lat. Oznaczenia wykonano u 121 dzieci (56 dziewczynek i 65 chłopców), wśród których wyróżniono 3 grupy uwzględniające wiek i płeć: przedpokwitaniowa, w okresie dojrzewania i popokwitaniowa. Poziom OC badano przy użyciu zestawu NpMID OSteocalcin One Step ELISA (Osteometer Bio Tech, Dania), a aktywność BALP mierzono metodą immunoenzymatyczną przy użyciu zestawu Alkphase-B (metra Biosystems, USA). Maksymalne wartości dla OC BALP stwierdzono w okresie dojrzewania u dziewcząt w wieku 9-13 lat (115,6 ń 21,3 ng/ml; 108,8 ń 23,6 U/L) i u chłopców w wieku 10-15 lat (117,8 ń 22,3 ng/ml; 118,4 ń 24,5 U/L). Oba markery kościotworzenia wykazują stopniowy spadek u dziewcząt i chłpoców w wieku popokwitaniowym, przy czym u dziewcząt niższe wartości pojawiają się o około ...

  Streszczenie angielskie: Biochemical markers of bone formation are important in the study of growth and skeletal metabolism. However, interpretation of their values for children and adolescents is difficult because they depend on many factors such as age, gender, bertal stage, race, nutritional and health status, specificity of assays and others. Terefore, age and sex specific reference ranges for bone formation markers must be estblished in a defined paediatric population. The purpose of this study was the investigation of normal serum concentration of osteocalcin (OC) and bone alkaline phosphatase (BALP) in Polish children aged 2-18 years. We studied 121 healthy children (56 girls, 65 boys) divided into 3 age groups of both genders: prebubertal, pubertal and postpubertal. The level of OC was determined by N-MID Osteocalcin One Step ELISA kit (Osteometer Bio Tech, Denmark) and the activity of BALP was measured using an enzyme immunoassay Alkphase-B kit (Metra BIosystems, USA). We observed, that both formation markers showed sigmiod regression curves with increasing age. The peak values of OC and BALP occured during puberty in girls aged 9-13 years (115.6 ń 21.3 ng/ml; 108.8 ń 23.6 U/L) and in boys aged 10-15 years (117.8 ń 22.3 ng/ml; 118.4 ń 24.5 U/L). In all children after puberty, we observed a gradual lowering o both markers. However, girls showed decreased postubertal values of OC and BALP 2-3 years earlier than boys, indicating the earlier completion of puberty in girls. The ...


  23/23

  Tytuł oryginału: Poziom á-karotenu w osoczu krwi u pacjentów z niewydolnością zewnątrzwydzielniczą trzustki w mukowiscydozie.
  Tytuł angielski: Concentration of plasma á-carotene in cystic fibrosis children with pancreatic exocrine insufficiency.
  Autorzy: Laskowska-Klita Teresa, Chełchowska Magdalena
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.267-272, il., tab., bibligor. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U pacjentów z mukowiscydozą (CF) częste infekcje układu oddechowego przy współistniejących zaburzeniach trawienia i wchłaniania jelitowego sprzyjają występowaniu znaczących niedoborów witamin antyoksydacyjnych we krwi. W przedstawionej pracy oznaczano stężenie witaminy A i á-karotenu w osoczu krwi dzieci chorych na mukowiscydozę wykazujących objawy niewydoności trzustki. Wykazano, że w grupie chorych poziom witaminy A (1,17 ćmol/l) jest o 30 proc., a á-karotenu (1,3 ćmol/l) o 60 proc. niższy, niż w grupie kontrolnej. Stężenie witaminy A wykazuje dodtanią korelację ze stężeniem á-karotenu (r = 0,67; p 0,001). Poziom á-karotenu w przeliczeniu na całkowity cholesterol i cholesterol we frakcji LDL (lipoproteiny o niskiem gęstości) jest o 40 proc. niższy u chorych niż u dzieci zdrowych. Pozwala to przypuszczać, że we frakcji LDL, przenoszącej á-karoten, związek ten występuje w stężeniach być może niewystarczających dla ochrony LDL przed utlenianiem i peroksyadacją kwasów tłuszczowych.

  Streszczenie angielskie: Patients with cystic fibrosis (CF) have significantly decreased plasma concentrations of antioxidant vitamins which is considered to result both from fat malabsoption and from chronic pulmonary infection. The aim of this study was to investigate levels of vitamin A and á-carotene in plasma of CF subjects with pancreatic exocrine insufficiency. In thirty CF patients mean plasma concentration of vitamin A (1,17 ćmol/l) was lower by 30 p.c. and that of á-carotene (1,3 ćmol/l) by 60 p.c.; than in healthy children. Vitamin A level was positively correlated with á-carotene (r = 0,67; p 0,001). Ratios of á-carotene to total cholesterol and cholesterol of LDL (low density lipoprotein) were 40 p.c. lower than in the control group. We conclude that in our CF patients the concentration of á-carotene does not seem to be sufficient to inhibit lipid peroxidation especially od LDL fraction.

  stosując format: