Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LASKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Patofizjologia zaburzeń motoryki przełyku.
Tytuł angielski: Pathophysiology of the esophageal motility disorders.
Autorzy: Thor Piotr J., Herman Roman M., Laskiewicz Janusz
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.109-115, il., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualnie uznane i nowe koncepcje patogenezy achalazji, chorób spastycznych przełyku i refluksu żołądkowo-przełykowego. Zwrócono uwagę na rolę odruchów nerwowych w pierwotnych zaburzeniach motoryki przełyku. W tej grupie chorób szczególnie ważne są zaburzenia czucia trzewnego. Przedstawiono również implikacje dla nowych metod leczenia opartych na patogenezie tych chorób.

  Streszczenie angielskie: Current and new concepts of pathogenesis of the achalasia, spastic esophageal diseases and reflux esophagitis is presented. Attention has been paid to neural reflexes involment in primary esophageal motility disorders. In this group of diseases particular importance are disturbances in overall body visceral sensation. Implication for new methods of treatment based on pathogenesis are also presented.


  2/5

  Tytuł oryginału: The influence of the combined, continuous hormone replacement thrapy on the autonomic regulation of gastric myoelectrical activity and heart rate variability.
  Autorzy: Banach T., Milewicz T., Krzysiek J., Laskiewicz J., Thor P[iotr] J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.159-167, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Presence of dyspepsia symptoms in postmenopausal women during hormonal replacement therapy (HRT) has been often reported by clinicians. It suggests disturbances of motility of upper gastrointestinal tract. Aim: Aim of the study was to evaluate whether the continuous combined HRT (ccHRT) affects the gastric myoelectrical activity. Method: 20 healthy postmenopausal women aged 56 ń 5.5 years, 7 ń 5.4 years after the last menstruaction, were divided into two equal groups: women receiving ccHRT (serum levels of estradiol - 113.3 ń 87.1 ng/l and FSH - 48.1 ń 16.6 IU/l) and a control group (serum levels of estradiol - 23.1 ń 14.8 ng/l and FSH - 73.1 ń 24.3 IU/l). The ccHRT group have received transdermally 17 á-estradiol (Oesclim 50, Fournier) and daily 5 mg of dydrogesterone (Duphaston, Solvay Pharma) orally, for recent 1.4 ń 0.6 years. Thirty min. of electrogastrography (EGG Digitrapper - Synectics, Sweden) and 5 min. of heart rate variability (HRV 2000 - Proster, Poland) recordings before and after 6 min. of SF (sham feeding: 3 chewing gums, 2 min. per each) were carried out in both groups Standard parameters of EGG and HRV were estimated. Statistical analysis: Shapiro-Wilk test, Mann-Whitney u-test, p 0.05 was considered as significant. Results: Mean normogastria with similar period dominant frequencies (PDF) dominanted in both groups before SF (83.9 ń 15.1 p.c. vs. 80.6 ń 27.3 p.c.; p 0.05). SF did not alter frequency but doubled amplitude of basic electrical rhythm (BER) in control group. In HRT patients, normogastria decreased by about 30 p.c. (p 0.05)...


  3/5

  Tytuł oryginału: Elektrogastrografia a manometria żołądka u chorych z zaburzeniami podstawowego rytmu elektrycznego.
  Tytuł angielski: Electrogastrography and gastric manometry in patients with basic electrical rhythm disturbances.
  Autorzy: Tabor Sylwia, Furgała Agata, Laskiewicz Janusz, Thor Piotr J.
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.29-41, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: mlektrogastrografia (EGG) jest jedyną nieniwazyjną metoda badania aktywności mioelektrycznej żołądka. Celem pracy było wykazanie zależności pomiędzy otrzymywanym zapisem elektromiograficznym i manometrycznm w prawidłowym oraz patologicznym zapisie EGG. Równoczesną rejestrację EGG oraz manometrię wykonano u 20 osób zdrowych, 26 osób z bradygastrią (grupa I) oraz 21 osób z tachygastrią (grupa II). W grupie kontrolnej ponad 90 proc. czasu zapisu EGG zajmowała normogastria. Po posiłku obserowwano ponad dwukrotny wzrost amplitudy EGG, poprawę stabilności zapisu wyrażającą się zmniejszeniem ilości dysrytmii, wzrostem częstości dominującej (DF) oraz obniżeniem współczynnika niestabilności częstości dominującej (DFIC). W grupach I i II wykazano znamienną różnicę w zakresie DF, wzrost DFIC i ilości dysrytmii, brak prawidłowego wzrostu amplitudy oraz obniżenie średniej częstości skurczów fazowych i wskaźników motorycznych (MI). W grupie II zaobserwowano dodatkowo zmniejszenie amplitudy skurczów i nie stwierdzono obecności ani jednego cyklu MMC, co dowodzi osłabienia aktywności skurczowej. Wykazano pozytywną korelację między zmianami amplitudy EGG i skurczów fazowych oraz wartościami wskaźników motorycznych (MI) i wskaźników mocy (PR) tylko w porównaniu faz I i II MMC. Świadczy to o zależności amplitudy EGG od zmian położenia żołądka i jego aktywności skurczowej. Brak korelacji pomiędzy średnimi częstościami skurczów fazowych a wartościami DF i DFIC nie pozwala wnioskować o ...

  Streszczenie angielskie: Electrogastrograpy (EGG) is the only non-invasive method for investigating the myoelectric activity of the stomach. The aim was to show the relations occurring between the electromyographic and manometric recordings during the normal and abnormal EGG rhythm. A stimultaneous EGG recording and manometry were performed in 20 healthy people, in 26 patietns with bradygastria (group I) and 21 with tachygastria (group II). In the control group, over 90 p.c. of the EGG recording time was in the range of normogastria. After a meal, tehre were observed a more than twofold increase in the EGG amplitude, an improvement in the recording stability with decrease in the dysrrhythmia percent, an increase in dominant frequency (DF) and a lowering in dominant frequency instability coefficient (DFIC). In groups I and II there was shown a considerable difference in the DF range, an increase in DFIC and the number of dysrrhythmia cases, the lack of correct increase in the amplitude and lowering in the average frequency of phasic contractions and motor indices (MI). Additionally in this group there was a fall in the amplitude of contractions without MMC, and this corroborates with weak contractile activity. There was a positive correlation between the EGG amplitude changes and amplitude of phasic contractions and MI and power ratios (PR) only in the phases I and II MMC. It suggests a relationship between the EGG amplitude and changes in the stomach position and its contraction activity. ...


  4/5

  Tytuł oryginału: Wczesna diagnostyka niedociśnienia ortostatycznego w idiopatycznej chorobie Parkinsona.
  Tytuł angielski: The early diagnosis of the orthostatic hypotension in patients with idiopathic Parkinson's disease.
  Autorzy: Krygowska-Wajs Anna, Furgała Agata, Laskiewicz Janusz, Szczudlik Andrzej, Thor Piotr J.
  Źródło: Folia Med. Crac. 2002: 43 (1/2) s.59-67, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia funkcji autonomicznych w idiopatycznej chorobie Parkinsona występują w różnym stopniu nasilenia u ponad 70 p.c. chorych. Celem pracy była ocena mechanizmów regulacji ciśnienia tętniczego krwi i akcji serca w teście pionizacji u chorych z chP bez objawów klinicznych niedociśnienia tętniczego i innych zaburzeń sercowo-naczyniowych. Badanie przeprowadzono u 35 chorych z idiopatyczną chorobą Parkinsona (26 mężczyzn, 9 kobiet, średni wiek 60 ń 9) i 35 zdrowych osób (26 mężczyzn i 9 kobiet w wieku 58 - 64 lat) stanowiących grupę kontrolną. Pacjentów podzielono na dwie grupy: grupa I - wczesne stadium choroby (n = 20) i grupa II zaawansowane stadium choroby (n = 15). Próba pionizacyjna u chorych z chP i w grupie kontrolnej trwała 3 min. Pozycja stołu wynosiła 60 stopni (stół pionizacyjny Manumed, Sweden). Obserwowano w grupach chorych (I i II) niższy niż w grupie kontrolnej wskaźnik 30;15, odpowiednio 1,03 ń 0,08, 0,97 ń 0,09 vs 1,23 ń 0,1 (p = 0,001). W grupie II zmiana częstości serca po teście była niższa 6,2 ń 4/min niż w grupie kontrolnej 10,2 ń 1,9/min w grupie I 8,8 ń 4/min (p = 0,01). Rejestrowano największy spadek ciśnienia skurczowego po teście w grupie II o 16 ń 14 mmHg, w grupie kontrolnej 4 ń 7 mmHg, w grupie I 13 ń 11 mmHg (p = 0,001). Niedociśnienie ortostatyczne w idiopatycznej chorobie Parkinsona wystąpiło u 36 proc. chorych we wczesnym okresie choroby i u 47 proc. chorych w zaawansowanym okresie choroby. Zastosowanie testu pionizacji pozwala na wczesne rozpoznanie zaburzeń sercowo-naczyniowych w tej chorobie, przed wystąpoieniem objawó klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Autonomic dysfunction in idiopathic Parkinson's disease (IPD) is common and occurs in 70 p.c. of patients. The aim of the study was to evaluate autonomic mechanisms regulating cardiovascular system during tilt up test in IPD patients. The examination was performed in 35 patients with IPD (26 male and 9 female, mean age 60 ń 9) and matched with gender and age 35 controls subjects (healthy volunteers, mean age 59 9). Patients were divided into two groups: group I - early stage of disease (n - 20) and group II - advanced stage of the disease (n = 15). The tilt test in IPD patients and in the control group lasted 3 minutes. In both groups tilt test was performed with a head-up tilt position of 60 degrees (tilt table Manumed, Netherlands). In both groups 30:15 ratio were lower than in the control group 1.03 ń 0.08, 0.97 ń 0.09 v 1.23 ń 0.1 resepectively (p = 0.001). In the second group the heart-rate variability after the tilt test was lower 6.2 ń 4/min than in the control group 10.2 ń 1.9/min and group I 8,8 ń 4/min (p = 0.01). The decrease of the systolic pressure in response to the tilt test was the highest in group II (16 ń 14 mmHg), in the control group 4 ń 7 mmHg, in group I 13 ń 11 mmHg (p = 0.001). Ortostatic hypotension in IPD occurs in 36 p.c. of patients in an early stage and in 47 p.c. of patients in an advanced stage of the disease. The use of the tilt test enables the early diagnosis of cardiovascular disturbacnes in IPD.


  5/5

  Tytuł oryginału: Circadian heart rate variability in patient with primary arterial hypertension.
  Tytuł polski: Cykliczna zmienność częstości rytmu serca u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.
  Autorzy: Kolasińska-Kloch Władysława, Furgała Agata, Banach Tomasz, Laskiewicz Janusz, Thor Piotr J.
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.752-755, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Zaburzenia autonomicznego układu nerwowego (ANS) są jedną z przyczyn pierwotnego nadciśnienia tętniczego. Mało wiadomo jednak na temat wpływu inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI), stosowanych w terapii nadciśnienia na jego aktywność. Celem badania była ocena cyklicznej dobowej zmienności parametrów HRV u chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, po roku leczenia inhibitorem konwertazy angiotensyny. Metodyka: Do badania zakwalifikowano 14 chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym, z różnicą dzienno-nocną ciśnienia tętniczego powyżej 10 proc. (dippers), w wieku 26 do 61 lat (średnia: 52,9 ń 9,2) oraz 14 zdrwoych ochotników, dobranych pod względem płci i wieku. U badanych chorych wykonano 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego, z równoczesną rejestracją EKG metodą Holtera. Pacjentów oceniano przed i po roku przyjmownania inhibitora ACE (enalaprilu). Analiza HRV została przeprowadzona w oparciu o szybką transformację Fourierowską (FFI). W badanych grupach poró nywano parametry czasowej i częstotoliwościowej HRV w ciągu dnia oraz w nocy. WYniki: WYniki uzyskane u zdrowych ochotnikó wykazywały nocny wzrost średniej wartości parametrów: RMSSD, pNN50 (p 0,05), TP, VLF, LF i HF (p 0,05) oraz obniżenie wartosci stosunku LF/HF (p 0,05). U chorych przed leczeniem wartosci parametrów analizy czasoej i częstotliwościowej HRV były znamiennie niższe niż w grupie kontrolnej. Podobną tendencję obserwowano po roku stosowania enalaprilu. Po roku ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Abnormalities of autonomic nervous system function (ANS) exist in patients with hypertension and have been considered as one of the important factors in developing of essential hypertension. However the information about the effect of antihypertensive treatment (angiotensincoverting enzyme inhibitors - ACEI) on cardiac ANS activity is scarce. The main aim of our study was to evaluate circadian heart cate variability changes in primary hypertension treated with ACE inhibitors. Methods: Fourteen patients with essential hypertension with night/day differences of mean blood pressure of more than 10 p.c. (dippers) aged 26 to 61 years (mean 52.9 ń 9.2) and 14 healthy volunteers, 14 healthy volunteers were recruited and matched for age and gender. Ambulatory 24 hour arterial blood pressure measurement using HoICARD (Aspel, Poland) recorder with simultaneous ECG monitoring using the MediarcPremier IV Holter Monitoring System (DRG-International) (DRG_International) undertaken in both groups of patients. The hypertensive patients were tested before and after one year of the enalaprii treatment. The HRV analysis was performed according to a standard Fast Fourier Transformation (FFT). THe time and spectral analysis parameters were compared within the examined groups of patients during day and night. Results: The results obtained in the control group showed the greate circadian fluctuations in sympathetic and parasympathetic activity. A simultaneous circadian HRV ...

  stosując format: