Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LANDOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Ocena wartości testu zgięciowo-przywodzeniowo-rotacyjnego uda (t.z.p.r.u.) w rozpoznawaniu rwy kulszowej. Korelacje wyników badania klinicznego i oceny śródoperacyjnej.
Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of flexion-adduction-rotation of the thigh manoeuvre in diagnosis of patients suffering from sciatic neuralgia. Correlation of the clinical and intraoperative investigation.
Autorzy: Nicpoń Krzysztof W., Harat Marek, Landowski Janusz
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.71-78, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do grupy testów rozciągowych wykonywanych u chorych z rwą kulszową, pierwszy autor dołączył własny test zgięciowo-przywodzeniowo-rotacyjny uda (t.z.p.r.u.). Wcześniej na podstawie badań własnych stwierdził, że dodatni wynik t.z.p.r.u. występował częściej u chorych z rwą kulszową na podłożu zachyłkowej przepukliny krążka międzukręgowego (z.p.k.m.), niż tylno-bocznej przepukliny krążka międzykręgowego (p.k.m.). Cel. Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej t.z.p.r.u. w rozpoznawaniu rwy kulszowej na podstawie korelacji dodatniego wyniku tego testu ze zmianami anatomicznymi w obrazie śródoperacyjnym odcinka lędżwiowo-krzyżowego kanału kręgowego. Materiał i metody. Materiał stanowiło 89 chorych z rwą kulszową zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego w Klinice Neurochirurgii Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy w latach 1998-1999, 53 mężczyzn i 36 kobiet, w wieku od 20 do 73 lat, średnio 41,1. W grupie pierwszej było 76 chorych z rwą kulszową, u których stwierdzono dodatni wynik t.z.p.r.u., w grupie drugiej znajdowało się 13 pacjentów z wynikiem ujemnym. Wszyscy chorzy zostali poddani jednakowemu badaniu klinicznemu łącznie z oceną t.z.p.r.u. Śródoperacyjnie ustalono cechy chirurgiczne opisujące zmiany anatomiczne w obrębie odcinka lędźwiowo-krzyżowego kanału kręgowego a następnie skorelowano je z wynikiem badania klinicznego. Wyniki. Uwidoczniono związek korelacyjny pomiędzy dodatnim wynikiem t.z.p.r.u., a stwierdzonym środoperacyjnie uszkodzeniem krążka ...

  Streszczenie angielskie: The first author of the present paper proposed that flexion-adduction-rotation of the thigh manoeuvre (f.a.r.t.m.) should be included in repertoire of sciatica streching tests. Earlier, basing on his own studies, he had concluded that positive results of the f.a.r.t.m. occurred more frequently in patients suffering from sciatica with recessal lumbar disc herniation (r.l.d.h.) than in patients with posterior-lateral lumbar disc herniation (p-l.d.h.). Aim. The aim of this study was the evaluation of f.a.r.t.m. in sciatica diagnosis on the ground of correlations between positive result of this test and anatomical changes in lumbo-sacral canal observed during surgical intervention. Material and methods. The study group consisted of 89 patients. 53 man and 36 women between 20 and 73 years of age (mean 41.1) suffering from sciatica and qualified for surgical treatment in the Neurosurgical Clinic of Military Hospital in Bydgoszcz between 1998 and 1999. 76 patients (group I) with sciatica showed positive results of f.a.r.t.m. and 13 patients (group II) showed negative results of the f.a.r.t.m. All patients were examined according to the same procedure including f.a.r.t.m. estimation. The features observed during surgery in the region of the lumbo-sacral canal were correlated with results of the clinical examination. Results. A correlation (p = 0.05) wqs found between positive results of f.a.r.t.m. and the lesion of intervertebral disc L5/S1 determined during operatrion. The ...


  2/11

  Tytuł oryginału: Psychiatria. T. 1 Podstawy psychiatrii
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Borkowska Alina, Brodniak Włodzimierz, Czabała Czesław, Czarny-Ratajczak Malwina, Habrat-Pragłowska Ewa, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kądzielawa Danuta, Kiejna Andrzej, Kotapka-Minc Sławomira, Kulczycki Jerzy, Landowski Jerzy, Moryś Janusz, Namysłowska Irena, Nasierowski Tadeusz, Pużyński Stanisław, Rybakowski Janusz, Szelenberger Waldemar, Vetulani Jerzy, Wciórka Jacek
  Opracowanie edytorskie: Bilikiewicz Adam (red.), Pużyński Stanisław (red.), Rybakowski Janusz (red.), Wciórka Jacek (red.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban & Partner 2002, VII, [1], 615, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,134

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/11

  Tytuł oryginału: Udział beztlenowej flory bakteryjnej w patogenezie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
  Tytuł angielski: Anaerobic bacterial flora and pathogenesis of colitis ulcerosa.
  Autorzy: Kamińska Barbara, Landowski Piotr, Szarszewski Adam, Korzon Maria
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.275-275, 278-279, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zaprezentowano najnowsze poglądy dotyczące zależności pomiędzy fizjologia i patologią jelita grubego człowieka, a zasiedlającą je florą bakteryjną i produkowanymi przez nią gazami. Przedstawiono wpływ metanu, wodoru i siarkowodoru na rozwój niektórych procesów chorobowych, zwłaszcza przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit.


  4/11

  Tytuł oryginału: Zaburzenia depresyjne a mechanizmy stresu.
  Tytuł angielski: Depressive disorder and mechanisms of stress.
  Autorzy: Landowski Jerzy
  Źródło: Psychiatr. Prakt. Ogólnolek. 2002: 2 (1) s.9-13, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,623

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W medycynie szeroko rozpowszechniona jest hipoteza predyspozycji-stresu. Patogeneza zaburzeń depresyjnych pasuje do tego modelu. Traktując zaburzenie depresyjne jako przewlekły stres, model ten wyjaśnia duży odsetek chorób somatycznych wśród pacjentów z depresją.


  5/11

  Tytuł oryginału: Częstość występowania populacji metanogennej wśród dzieci i młodzieży miasta Gdańska.
  Tytuł angielski: The incidente of breath methane population in children and youth from Gdańsk, City.
  Autorzy: Kamińska Barbara, Landowski Piotr, Bogotko Marta, Szarszewski Adam, Korzon Maria
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.265-267, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterolgoii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy oceniali częstość występowania metanu w powietrzu wydychanym przy zastosowaniu wodorowego testu oddechowego na czczo i następnie po doustnym obciążeniu laktozą. Badaniami objęto 1162 dzieci i młodzieży z miasta Gdańska. Obecność metanu stwierdzono u 288 dzieci (24,8 proc.). Zaobserwowano, że wraz z wiekiem wzrasta ilość dzieci metanopozytywnych. Konieczna wydaje się dalsza obserwacja i diagnostyka tej grupy w aspekcie chorób zapalnych, czynnościowych oraz nowotworowych przewodu pokarmowego.


  6/11

  Tytuł oryginału: Występowanie nietolerancji laktozy u dzieci i młodzieży i jej wpływ na stan zdrowia i rozwój fizyczny : praca doktorska
  Autorzy: Landowski Piotr, Korzon Maria (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 101 k. : il., tab., bibliogr. 140 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20361

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/11

  Tytuł oryginału: Wlewy dożylne klomipraminy u chorych z zaburzeniami depresyjnymi.
  Tytuł angielski: Intravenous clomipramine for depressive disorders.
  Autorzy: Landowski Jerzy, Lamparska Ewa, Wichowicz Hubert, Gizińska Dorota, Godlewska Beata, Wiglusz Mariusz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.85-91, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: 51 patients with depressive episode (40 - recurrent depressive disorder, 11 - bipolar affective disorder) were treated by the clomipramine intravenous infusions. The number of infusions varied from 5 to 21 (mostly 10-16). The median of maximal dose was 150 mg. There were significant clinical improvement measured by CGI. The therapy was well tolerated.


  8/11

  Tytuł oryginału: Mirtazapina - lek przeciwdepresyjny.
  Tytuł angielski: Mirtazapine - an antidepressant.
  Autorzy: Landowski Jerzy
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.125-130, bibliogr. 19 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The pharmacological properties and clinical value of mirtazapine has been presented, based on a literature review. It is concluded that mirtazapine has syndromolytic anti-depressive actions towards syndromes of various clinical picture and intensity. It is particularly highly recommended in the treatment of depressive disorders with insomnia, anxiety and body-weight reduction. It is a safe drug, which can be used, in long-term supportive treatment.


  9/11

  Tytuł oryginału: Stres w patogenezie zaburzeń psychicznych.
  Tytuł angielski: Stress in pathogenesis of mental disorders.
  Autorzy: Landowski Jerzy
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 3 s.7-17, il., bibliogr. 27 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń psychicznych: stres a zaburzenia psychiczne Warszawa 29-30.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia podstawowe pojęcia i informacje opisujące psychologiczne mechanizmy stresu istotne z punktu widzenia patogenezy zaburzeń psychicznych - znaczenie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, układów dopaminergicznego i noradrenergicznego. Autor wprowadza też pojęcie eustresu i distresu oraz proponuje model "predyspozycji - stresu" jako ogólny, psychologiczny model patogenetyczny zaburzeń psychicznych.

  Streszczenie angielskie: The author presents basic concepts and knowledge concerning psychological mechanisms of stress involved in the pathogenesis of mental disorders, including the role of the hypothalamic-hypophyseal-adrenal axis, as well as of the dopaminergic and noradrenergic systems. Moreover, the notion of eustress and distress is introduced and a model of "predisposition - stress" is proposed as a general psychobiological model underlying the pathogenesis of mental disorders.


  10/11

  Tytuł oryginału: Cechy kliniczne nerwobólu kulszowego i jego podłoże anatomiczne.
  Tytuł angielski: Clinical features of sciatic pain and its anatomical basis.
  Autorzy: Nicpoń Krzysztof W., Harat Marek, Landowski Janusz
  Źródło: Ból 2002: 3 (2) s.7-12, tab., bibliogr. [6] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Występowanie konfliktu krążkowo-korzeniowego w odcinku lędźwiowym kanału kręgowego jest podłożem anatomicznym rwy kulszowej. Celem niniejszej pracy było zbadanie zależności pomiędzy klinicznymi wykładnikami bólu u chorych z rwą kulszową a zmianami anatomicznymi w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kanału kręgowego stwierdzanymi w trakcie operacji chirurgicznej. Materiał stanowiło 89 chorych z rwą kulszową zakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego. U każdego pacjenta, bezpośrednio przed operacją, określano natężenie bólu, pozycję ciała, która nasilała nerwoból kulszowy oraz wynik testów rozciągowych. Śródoperacyjnie oceniano następujące cechy anatomiczne: poziom przepukliny krążka międzykręgowego (p.k.m.), kierunek inwazji p.k.m. i jej nasilenie, identyfikację uszkodzonego korzenia nerwowego, zmiany morfologiczne w obrębie korzenia i jego otoczeniu. Stwierdzono związek pomiędzy ekstremalnym natężeniem bólu a lokalizacją zachyłkową p.k.m. (P = 0,16). Dodatni wynik testu Laseguea wykazał związek z naciągnięciem korzenia pozostającego w kolizji z p.k.m. (P = 0,07). Dodatni wynik testu Fajersztajna-Krzemickiego był związany z napiętym korzeniem nerwowym (P = 0,065) oraz bocznym położeniem korzenia względem p.k.m. (P = 0,044) a ponadto tylno-bocznym kierunkiem inwazji p.k.m. (P = 0,076), która zajmowała więcej niż 2/3 światła kanału kręgowego (P = 0,011). Natężenie bólu w rwie kulszowej leczonej chirurgicznie oraz dodatni wynik i nasilenie testów rozciągowych zależą od specyficznych zmian anatomicznych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kanału kręgowego stwierdzanych śródoperacyjnie.

  Streszczenie angielskie: The disc-root conflict is the anatomical basis of sciatica. The aim of the present study is to investigate the correlation between clinical features of sciatic pain and anatomical changes found in the lumbar canal during surgery. The research material consisted of 89 patients with sciatica classified for surgery. Before the operation each patient was examined for pain severity, the results of the stretching tests, and body position which exacerbated the pain. The following anatomical features were assessed: the level of the lumbar disc herniation (l.d.h.), direction and degree of exposition of l.d.h., nerve root lesion identified during operation and morphological changes in roots and perineurium. A correlation was found between extreme pain severity and recessal l.d.h. (P = 0.16). A positive result of the Lasegue test was associated with stretching of the nerve root which was in conflict with l.d.h. (P = 0.07). A positive results of the Fajersztajn-Krzemicki test indicated correlation with stretching of the nerve root which was in conflict with l.d.h. (P = 0.065) as well as with lateral localization of the root in relation to l.d.h. (P = 0.044) and postero-lateral l.d.h. (P = 0.076) which filled up more than 2/3 of the spinal canal lumen (P = 0.011). The severity of pain in sciatica treated surgically, as well as positive results of stretching tests and the intensity of pain depend on specific anatomical changes found in lumbar spinal canal during operation.


  11/11

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia schizofrenii. Uzgodnione stanowisko polskich ekspertów 2002.
  Autorzy: Rzewuska Małgorzata, Borkowska Alina, Czernikiewicz Andrzej, Czerwiński Andrzej, Dudek Dominika, Hauser Joanna, Jarema Marek, Kłoszewska Iwona, Kokoszka Andrzej, Krupka-Matuszczyk Irena, Landowski Jerzy, Meder Joanna, Olajossy Marcin, Pużyński Stanisław, Rabe-Jabłońska Jolanta, Rostworowska Maria, Rybakowski Janusz, Urban Stanisław, Wciórka Jacek, Załuska Maria, Zięba Andrzej
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.209-247, il., tab., bibliogr. 92 poz.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: