Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LAMPE
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Porównanie resekcji przezklatkowej i przezrozworowej z użyciem toru wizyjnego laparoskopu w leczeniu raka przełyku.
Tytuł angielski: Comparison between the transthoracic and transhiatal laparoscopic resection in case of oesophageal cancer.
Autorzy: Lampe Paweł, Olakowski Marek, Kabat Jan, Wojtyczka Andrzej, Lekstan Andrzej
Opracowanie edytorskie: Szawłowski Andrzej W. (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.221-234, tab., bibliogr. 34 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wyników leczenia chirurgicznego raka przełyku przy zastosowaniu dwóch technik resekcji: przezklatkowej i przezrozworowej z użyciem toru wizyjnego laparoskopu (RPRV). Materiał i metodyka. W badaniu analizowano dwie grupy chorych. Pierwszą stanowiło 60 chorych (53 mężczyzn, 7 kobiet, śr. wieku 58 lat), którzy zostali poddani RPRV, drugą 68 chorych (62 mężczyzn, 6 kobiet, śr. wieku 58 lat), których operowano metodą przezklatkową. Technika resekcji dobierana była w systemie nierandomizowanym. Najliczniejszą grupę stanowili chorzy z III stopniem zaawansowania nowotwrou: 41 RPRV (68 proc.), 51 resekcje przezklatkowe (75 proc.), Wyniki. Czas operacji jako jedyna wielkość był statystycznie znamiennie różny dla obu grup. Pozostałę wskaźniki, tj. liczba usuniętych węzłów chłonnych, ilość jednostek przetoczonej krwi, czas pobytu w Klinice Intensywnej Terapii i długość hospitalizacji były porównywane dla obu grup. Śmiertelność szpitalna wyniosła 10 proc. w grupie RPRV (7 chorych) i 9 proc. w grupie resekcji praz klatkę piersiową (7 chorych). W raku płaskonabłonkowym po zastosowaniu obu technik resekcji przeżycie roczne, trzyletnie i pięcioletnie wyniosło odpowiednio: 30 proc. 16 proc. i 10 proc. W przypadku raka gruczołowego przeżycie roczne, trzyletnie i pięcioletnie po zastosowaniu obu technik resekcji wyniosło odpowiednio: 54 proc., 14 proc., 0 proc. Wnioski. Przezrozworowa resekcja przełyku z zastosowaniem toru wizyjnego laparoskopu jest skuteczną ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare the outcome of two surgical management techniques in case of oesophageal cancer, namely transthoracic resection (TTR) and transhiatal laparoscopic resection (THR with the use of laparoscopy: referred to in the text as L-THR). Material and methods. Two groups of patients were subject to analysis. Group I (L-THR) comprised 60 patients (53 men and 7 women; mean age 58 years). These patients underwent surgery by means of transhiatal laparoscopic resection. Group II (TTR) comprised 68 patients (62 men and 6 women; mean age 58 years), who had undergone transthoracic resection. Patient selection toward the type of surgical management was nonrandomized. Most patients presented with stage III oesophageal cancer: 41 pateints (68 p.c.) in the L-THR group, and 51 (75 p.c.) in the TTR group. Results. The duration of surgery turned out to be the only parameter whose difference between both groups reached a level of statistical significance. All remaining parameters, including the number of blood units used for transfusion, duration of Intensive Care Unit treatment, and overall hospitalization were comparable in both groups. Hospital mortality amounted to 10 p.c. (7 patients) and 9 p.c. (7 patients) in the L-THR group and TTR group, respectively. In case of squamous cell carcinoma, 1-, 3- adn 5- year survival amounted to 30 p.c., 16 p.c. and 10 p.c., respectively - in case of both surgical techniinques. In case of adenocarcinoma, corresponding ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Mutacje genów p53 i p16 w niedrobnokomórkowym raku płuca.
  Tytuł angielski: p53 and p16 gene mutations in non-small cell lung cancer.
  Autorzy: Jassem Ewa, Ramlau Rodryg, Dziadziuszko Rafał, Szymanowska Amelia, Jakóbkiewicz Joanna, Lamperska Katarzyna, Kobierska Grażyna, Skokowski Jan, Dyszkiewicz Wojciech, Mackiewicz Andrzej, Żylicz Maciej, Jassem Jacek
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.64-70, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess prospectively the occurrence of p53 and p16 mutations (considered separately and together) in NSCLC in terms of their clinical and prognostic relevance. Study group included 87 patients who underwent pulmonary resectiom for cure. p53 and p16 mutations were found in 22 (25 p.c.) and 14 (16 p.c.) cases, respectively. In eight patients (9 p.c.) both mutations were present, and the tendency for their common occurrence was significant (p = 0.02). There was no relation between mutation and clinical characteristics. Median survival in the entire group was 17 months and thr 3-year survival probability - 41 p.c. There was no correlation between the occurrence of many mutation (considere separately or together) and survival. Theses results indicate that p53 and p16 gene mutations tend to occur together in NSCLC, however these alterations seem not to have noteworthy clinical and prognostic significance.


  3/6

  Tytuł oryginału: Powikłania wczesne po resekcji wątroby z powodu nowotworów.
  Tytuł angielski: Hepatectomy due to malignant liver disease - early complications.
  Autorzy: Lampe Paweł, Olakowski Marek, Lesiecka Mieczysława, Mekle Henryk, Ciosek Jakub
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.569-579, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Przedstawienie powikłań wczesnych po leczeniu chirurgicznym nowotworów złośliwych wątroby w zależności od rodzaju patologii i zakresu resekcji. Materiał i metodyka. Od 01.1990 do 12.2000 r. w naszej klinice operowano 239 chorych z rozpoznaniem guza wątroby. U 133 (56 proc.) chorych rozpoznano nowotwory złośliwe wątroby, śr. wieku 56 lat (27 - 82 lat). Pierwotny nowotwór złośliwy stwierdzono u 28 (21 proc.) chorych, a wtórny u 105 (79 proc.) chorych. Wśród chorych z wtórnym nowotworem 65 operowano z powodu przerzutów raka jelita grubego (49 proc.). Wykonano następujące rodzaje zabiegów; 48 (36 proc.) resekcji dużych (hemihepatektomia, rozszerzona hemihepatektomia), 46 (34 proc.) resekcji małych (bisegmentektomia, resekcja klinowa), u 16 (12 proc.) chorych założono cewnik do tętnicy wątrobowej i u 23 (18 proc.) laparotomię zwiadowczą. Wyniki. Utrata krwi podczas resekcji dużej wynosiła śr. 900 ml (300 - 3500 ml), a małej 700 ml (200 - 2500 ml). Powikłania pooperacyjne wystąpiły u 26 (54 proc.) z 48 chorych po resekcji dużej oraz u 15 (33 proc.) z 46 chorych po resekcji małej. Śmiertelność szpitalna w grupie 94 chorych poddano resekcji wątroby wyniosła 12,8 proc. (12 chorych). Średni czas hospitalizacji 29 dni (11 - 61 dni). Wnioski. Zastosowanie nowoczesnej aparatury medycznej zmniejsza utratę krwi podczas resekcji wątroby i liczbę powikłań pooperacyjnch. Resekcja wątroby jest zabiegim bezpiecznym z niskim wskaźnikiem śmiertelności.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present early complications observed following surgical treatment of liver malignancies, depending on the type of pathology and extent of resection. Material and methods. 239 patients underwent surgery between January 1990- December 2000 due to neoplastic liver diseases. Malignant diseases were found in 133 patients (56 p.c.); mean patient age- 56 years (range 27 - 82). Primary and secondary liver carcinoma was diagnosed in 28 (21 p.c.) and 105 (79 p.c.) patients, respectively. Amongst secondary liver carcinoma cases, there were 65 (49 p.c.) patients with colorectal cancer metastases to the liver. The following surgical modifications were performed: major resection - 48 patients (36 p.c.) (hemihepatectomy, extended hemihepatectomy), minor resection - 46 patients (34), catheter insertion into the hepatic artery - 16 patients (12 p.c.), exploratory laparotomy - 23 patients (18 p.c.). Results. Mean blood loss during major resections amounted to 900 ml (300 - 3500 ml), and during minor resections - 70 ml (200 - 2500 ml). Postoperative complications were observed in 26 (54 p.c.) of 48 patients after major surgery, and in 15 (33 p.c.) of 46 patients, in whom minor resections had been performed. Hospital mortaltiy amounted to 12.8 p.c. (12 patients). Mean hospitalization period was 29 days (11 - 61 days). Conclusions. The use of modern medical equipment helps reduce both intraoperative blood loss, and postoperative complication rates. Liver resections can be a safe procedure with a low mortality rate.


  4/6

  Tytuł oryginału: Analysis of mutations in the p16/CDKN2A gene in sporadic and familial melanoma in the Polish population.
  Autorzy: Lamperska Katarzyna, Karczewska Aldona, Kwiatkowska Eliza
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.369-376, il., tab., bibliogr. s. 374-376 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Streszczenie angielskie: Mutations in CDKN2A have been found in sporadic cutaneous malignant (CMM), in familial CMM and in other syndromes associated with melanoma. In this study DNA was obtained from 207 individuals and five cell lines. There were 157 CMM patients and 50 healthy members of melanoma patients families. The CMM group included patients with one or two melanoma cases in the family, families with dysplastic nevus syndrom (DNS) and patients with a spectrum of other types of cancers in the family. PCR-SSCP analysis and sequencing identified: six substitutions in codon 58 CGA/TGA (Arg/Stop), 16 substitutions GAC/GAT in codon 84 (Asp/Asp), six substitutions CGA/TGA in codon 148 (Arg/Thr), 14 substitutions G/C in 3'UTR and 4 double changes (two in codon 84 and 3'UTR; two in codon 148 and 3'UTR). THe mutation identified in codon 58 was found in tissue only. Other substitutions were polymorphisms found in DNA from tissue and blood samples. Most of them were identified in sporadic CMM (six in codon 148 Ala/Thr, 12 in codon 84 Asp/Asp and six in 3'UTR). The frequency of the polymorphisms was also high in DNS and CMM/DNS families (four in codon 84 Asp/Asp and six in 3'UTR). No mutations or polymorphisms were found in CMM patients with one or two melanoma cases and CMM patients, with other cancers in family history. The analysis of the CDKN2A gene muataions in the Polish population demonstrated: (i) no germline mutations; (ii) a relatively high number of genetic changes in sporadic melanoma; (iii) a high number of polymorphisms in DNS and CMM/DNS families.


  5/6

  Tytuł oryginału: Expression of p16 in sporadic primary uveal melanoma.
  Autorzy: Lamperska Katarzyna, Mackiewicz Krystyna, Kaczmarek Aldona, Kwiatkowska Eliza, Starzycka Maria, Romanowska Bożena, Heizman Janina, Stachura Jerzy, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.377-385, il., tab., bibliogr. s. 383-385 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Expression of p16 protein, intragenic mutations of CDKN1A and hypermethylation of CDKN2A promoter region in 41 sporadic primary uveal melanomas were studied. There were 2 cases of spindle cell B histological type, 11 of A + B and 28 of mixed type. All melanomas infiltrated sclera but in 28 cases infiltration was superficial while in 13 profound. In 7 cases the tumor infiltrated the optic nerve. Expression of p16 was studied by immunohistochemistry and recorded by assessment of the proportion of positive tumor cells and staining intensity. Results were expressed as staining index (RS). Intragenic mutations were studied by PCR-SSCP followed by sequencing, while hypermethylation of the promoter region by CpG methylation assay. In 15 p.c. of cases less than 10 p.c. of melanoma cells were p16 positive, in 70 p.c. of cases less than 50 p.c. of cells, while in 7 p.c. more than 80 p.c. of cells stained for p16 (mean IRS for all cases was 4.87 ń 2.43). In B type the IRS was 8.5 ń 0.7, in A + B type 6.0 ń 2.1 and in the mixed type 4.17 ń 2.43). In B type the IRS was 8.5 ń 0.7, in A + B type 6.0 ń 2.1 and in the mixed type 4.17 ń 2.43 (differences statistically significant). In melanomas profoundly infiltrating sclera mean (IRS was 4.16, while in those infiltrating optic nerve 3.71 (statistically not significant). Analysis of the intragenic mutations revealed in two patients a GAC/GAT substitution in codon 84 - a silent mutation. No hypermethylation of the CpG island of the p16 promoter region was found. In conclusion, we found that the degree of p16 expression is related to the histological type of tumor but not to the histological indicators of tumor invasiveness and that intragenic mutations and promoter hypermethylation are not major mechanisms of p16 inactivation in sporadic uveal melanoma.


  6/6

  Tytuł oryginału: Chirurgia trzustki.
  Autorzy: Lampe Paweł, Olakowski Marek
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.97-108, 116, bibliogr. 72 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: