Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LACHOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Analiza epidemiologiczna chorych na raka krtani i gardła dolnego leczonych w Klinice Otolaryngologii AM w Białymstoku w latach 1986-1999.
Tytuł angielski: Epidemiological analysis of the patients with larynx and hypopharynx cancer treated in the Department of Otolaryngology in Białystok from 1986 to 1999.
Autorzy: Rzewnicki Ireneusz, Łuczaj Jarosław, Olszewska Ewa, Lachowicz Maciej
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.19- 21, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali analizy epidemiologicznej chorych leczonych z powodu raka krtani w Klinice Otolaryngologii AM w Białymstoku w latach 1996 - 1999. Wyniki z lat 1996 - 1999 porównano z opublikowaną uprzednio analizą z lat 1986 - 1995. Ogółem w omawianym okresie leczono 1431 pacjentów, a liczba hospitalizowanyfh rozkładała się mniej więcej proporcjonalnie w poszczególnych latach. Najczęściej guz pierwotny zlokalizowany był w okolicy nadgłośniowej, sporadycznie w okolicy podgłośniowej. Z dokonanej analizy wynika, że liczba leczonych w Klinice z powodu raka krtani i gardła dolnego, w poszczególnych latach jest podobna. Obserwuje się systematyczny wzrost liczby leczonych kobiet, osób pochodzących ze środowiska wiejskiego oraz pracowników fizycznych i rolników. Stwierdzono wzrost odetka przypadków z lokalizacją nadgłośniową guza, nieznaczny spadek umiejscowień nowotoworów w głośni.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological analysis of patietns with the larynx cancer, who were treated in the Department of Otolaryngology in Białystok from 1996 to 1999 was performed. The following aspects were assessed: a) number of patients, b) gender, c) age, d) place ofliving, e) primary site of the tumour. The results in years 1996 - 1999 were compared with the earlier published results in years 1986 - 1994. Altogether 1431 patients (1340 - 93,6 p.c. males and 91 - 6,4 p.c. females) in that period and there were similar numbers of hospitalizations every year. Among patients there were 28 - 33 p.c. farmers, 41 - 46 p.c. labourers, 5 - 9 p.c. white collar workers, the others were old age pensioners. 55 - 59 p.c. patietns came from the rural areas and 41-45 p.c. patietns from urban areas. The most common site of the primary tumour was the supraglottic region (831 - 58,1 p.c.), then glottis (421 - 29,4 p.c.) and rarely in the subglottic region (5 - 0,3 p.c.) Hypopharynx was the tumor primary site in 174 (12,2 p.c.) patietns. The analysis showed that the numbers of patietns with cancer of the larynx or hypopharynx are similar in each year. A constant increase in number of female patietns; coming from the rural area, farmers or labourers was found. Increasing incidence rate of supraglottic tumours and little decrease in the number of glottic tumours were also found.


  2/7

  Tytuł oryginału: The isoform- and location-dependence of the functioning of the plasma membrane calcium pump.
  Autorzy: Żylińska Ludmiła, Kawecka Iwona, Lachowicz Lilla, Szemraj Janusz
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (4) s.1037-1045, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The plasma membrane is a specialised multi-component structure with inter- and intracellular signalling functions. Ca**2+ plays a crucial role in cellular physiology, and an ATP-driven plasma membrane calcium pump (PMCA) plays the greatest role in the maintenance of a low free Ca**2+ concentration in the cytoplasm. The enzyme is coded by four separate genes (PMCA 1-4), and, due to alternative splicing, more than 20 variants can exist. PMCA 1 and 4 isoforms are present in almost all tissues, whereas PMCA 2 and 3 are found in more specialised cell types. The variants differ primarily in their regulatory regions, thus the modulation of calcium pump activity strongly depends on teh isoform and the membrane omposition. The unique function of PMCA isoforms was confirmed using the practical experimental models - a rat pheochromocytoma cell line, a human neuroblastoma cell line, or, more recently knockout mice. In addition, based on the finding that PMCA could interact with several specific signaling proteins, it was concluded that its location in defined sites of the cell membrane could be a prerequisite for efficient intercellular communication.


  3/7

  Tytuł oryginału: Describing competitive systems at the level of interacting individuals
  Autorzy: Lachowicz Mirosław
  Źródło: W: Proceedings of the Eight National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine - Warszawa, 2002 s.95-100, bibliogr. 12 poz. - 8 Krajowa Konferencja pt. Zastosowanie matematyki w biologii i medycynie Łajs 25-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 735,628

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny


  4/7

  Tytuł oryginału: Rzadkie zaopatrzenie powikłania protezoplastyki stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Rare management of hip joint prosthetoplasty complication.
  Autorzy: Lachowicz Jerzy, Romaniuk Wiesław, Grzyl Jarosław, Romaniuk Piotr, Sosnowski Stanisław
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.75-79, il., bibliogr. 20 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Całkowita alloplastyka stawu biodrowego na przestrzeni ostatnich lat stała się niemal powszechnie stosowaną metodą operacyjnego leczenia zmian zwyrodnieniowych biodra. Liczba wykonywanych tego typu zabiegów wzrasta z roku na rok, ale zwiększa się rownież liczba powikłań. Dlatego też uzyskanie trwałych efektów po endoprotezoplastykach stawów biodrowych staje się wyzwaniem dla współczesnej ortopedii. Autorzy pragną przedstawić niekonwencjonalny sposób leczenia operacyjnego złamania trzonów kości udowych po alloplastyce całkowitej stawu biodrowego. Do rozwiązania problemu zastosowano system BMP cable (system surgical technique).


  5/7

  Tytuł oryginału: Modulacja osi podwzgórze-przysadka podczas stresu związanego z porodem w ciąży donoszonej.
  Tytuł angielski: Modulation of hypothalamo-pituitary axis by the stress in labour.
  Autorzy: Ochędalski Tomasz, Żylińska Krystyna, Lachowicz Agnieszka, Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1199-1204, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W celu oceny regulacji funkcjonowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) u kobiet ciężarnych i rodzących, zbadano łącznie grupę 34 kobiet rodzących drogami i siłami natury oraz drogą cięcia cesarskiego elektywnego. U wszystkich badanych oznaczano w surowicy krwi stężenia hormonu uwalniającego kortykotropinę (CRH), kortykotropinę (ACTH) i dehydroepiadrosteronu (DHEA), 2 doby przed porodem, na przełomie 2 i 3 okresu porodu i 2 doby po porodzie oraz w surowicy krwi z tętnicy i żyły pępowinowej. Nie stwierdzono istotnych statystycznie korelacji pomiędzy stanem urodzeniowym noworodków a wynikami badań hormonalnych. Stwierdzono natomiast różnicę między tętniczym a żylnym stężeniem CRH, sugerującą łożyskowe pochodzenie peptydu. Stężenie CRH w grupie rodzących samoistnie było znamiennie wyższe w porównaniu z rodzącymi drogą cięcia cesarskeigo. W surowicy krwi matki stężenie CRH nie korelowało ze stężeniem ACTH i DHEA. U płodu wysokie przedporodowe stężenia CRH towarzyszyły wysokim poziomom a CTH. Stężenie DHEA nie zmieniało się w zależności od sposobu rozwiązania ani czasu pobrania krwi. Uzyskane wyniki sugerują, że łożyskowy CRH może modulować czynność przysadki płodu, ale nie matki. Wysokie stężenie tego peptydu odpowiada prawdopodobnie głównie za przygotowanie macicy i płodu do porodu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The present study is aimed to investigate the function of hypothalamo-pituitary-adrenal axis of women during late pregnancy and term labor. Design: Levels of hormones were measured in blood of 34 women undergoing spontaneous labor and elective cesarean section, 2 days before and after delivery, and during labour. Additionally, blood from the umbilical vein and artery was also collected. Materials and Methods: We have evaluated changes in corticotropin releasing hormone (CRH), adrenocorticotropin (ACTH) and dehydroepiandrosterone (DHEA) in vein blood of 34 subjects. The concentrations of hormones were measured by dint of RIA method. Results: No significant correlation was found between hormone measurements and fetal outcome. CRH level in the umbilical vein was higher than in th e umbilical artery, suggesting the placental origin of hormone. Prepartum CRH concentration was significantly higher in the group of spontaneously delivered patients. There were no coorelations between CRH levels and ACTH and DHEA concentartion in mother's blood plasma. In fetuses, higher prepartum CRH concentrations resulted in elevated levels of ACTH. No changes were found in DHEA concentration, in both mother and fetus. Conclusions: These results suggest that placental CRH may modulate a fetus's pituitary but not mother's. The observed high levels of this hormone play an important role mainly in preparation of mother and fetus for delivery.


  6/7

  Tytuł oryginału: Analiza ryzyka interakcji pomiędzy żywnością a lekami w wybranych grupach chorych - badania pilotażowe.
  Tytuł angielski: Analysis of the food and medicines interactions risk in selected groups of patients - pilot study.
  Autorzy: Jarosz Mirosław, Wolnicka Katarzyna, Dzieniszewski Jan, Lachowicz Anna
  Źródło: Żyw. Człow. 2002: 29 (1/2) s.29-42, tab., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 64 losowo wybranych pacjentów w wieku od 21 do 91 lat, skierowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do leczenia szpitalnego, oceniono częstość występowania ryzyka interakcji pomiędzy żywnością a stosowanymi przez nich lekami. Badania obejmowały: badanie kliniczne, badanie oceny sposobu żywienia, kwestionariusz danych socjologicznych oraz kwestionariusz dotyczący sposobu zażywania leków. Analizy ryzyka występowania interakcji dokonano u każdego pacjenta po zestawieniu uzyskanych danych z komputerową bazą danych i piśmiennictwem. Stwierdzono, że u 41 (65,1 proc.) chorych składniki żywności mogły mieć wpływ na wchłanianie i metabolizm leków i nieść ze sobą różnorakie powikłania kliniczne (brak lub zmniejszona skuteczność ich działań, albo objawy przedawkowania, jak zaburzenia rytmu serca, hipotonia ortostatyczna i inne).

  Streszczenie angielskie: In 64 individuals aged from 21 to 91 randomly selected patients referred by the primary care doctors for the hospital treatment, frequency of the interactions between food and used medications risk was evaluated. Examinations included: clinical examination, nourishement way evaluation, sociological data questionnaires concerning ways of the medications use. Analysis of the interactions frequency risk was performed in each patient after comparison obtained data with computer data and literature. In 41 (65.1 p.c.) patients food compounds could have an influence on absorption and medications metabolism and lead to the various clinical complications (lack or decreased efficacy of their effect or overdose symptoms, such as heart rate disorders, orthostatic hypotonia and other) was observed.


  7/7

  Tytuł oryginału: Stan odżywienia pacjentów przyjmowanych i wypisywanych ze szpitali w Polsce.
  Autorzy: Dzieniszewski J., Jarosz M., Szczygieł B., Długosz J., Marlicz K., Linke K., Lachowicz A., Ryżko-Skiba M., Orzeszko M.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.26-28
  Sygnatura GBL: 306,497

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: