Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: LACH
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Tytuł oryginału: Korelacje między wykrytymi w badaniu ultrasonograficznym krwawieniami w mózgu donoszonych noworodków a wybranymi danymi położniczymi i neonatologicznymi.
Tytuł angielski: The correlations between usg-detected brain haemorrhagies at term neonates in comparison with obstetritian and neonatological data.
Autorzy: Lach Ewa, Lach Jarosław, Lasek Władysław
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.538-542, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/28

  Tytuł oryginału: Wpływ ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego rodzącej na sposób porodu.
  Tytuł angielski: Effect of epidural analgesia on mode of delivery.
  Autorzy: Lach Jarosław, Marciniak Regina, Marcinkowski Zenon, Hermelin Aleksander
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.234-237, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/28

  Tytuł oryginału: Analiza epidemiologiczna chorych na raka krtani i gardła dolnego leczonych w Klinice Otolaryngologii AM w Białymstoku w latach 1986-1999.
  Tytuł angielski: Epidemiological analysis of the patients with larynx and hypopharynx cancer treated in the Department of Otolaryngology in Białystok from 1986 to 1999.
  Autorzy: Rzewnicki Ireneusz, Łuczaj Jarosław, Olszewska Ewa, Lachowicz Maciej
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.19- 21, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonali analizy epidemiologicznej chorych leczonych z powodu raka krtani w Klinice Otolaryngologii AM w Białymstoku w latach 1996 - 1999. Wyniki z lat 1996 - 1999 porównano z opublikowaną uprzednio analizą z lat 1986 - 1995. Ogółem w omawianym okresie leczono 1431 pacjentów, a liczba hospitalizowanyfh rozkładała się mniej więcej proporcjonalnie w poszczególnych latach. Najczęściej guz pierwotny zlokalizowany był w okolicy nadgłośniowej, sporadycznie w okolicy podgłośniowej. Z dokonanej analizy wynika, że liczba leczonych w Klinice z powodu raka krtani i gardła dolnego, w poszczególnych latach jest podobna. Obserwuje się systematyczny wzrost liczby leczonych kobiet, osób pochodzących ze środowiska wiejskiego oraz pracowników fizycznych i rolników. Stwierdzono wzrost odetka przypadków z lokalizacją nadgłośniową guza, nieznaczny spadek umiejscowień nowotoworów w głośni.

  Streszczenie angielskie: Epidemiological analysis of patietns with the larynx cancer, who were treated in the Department of Otolaryngology in Białystok from 1996 to 1999 was performed. The following aspects were assessed: a) number of patients, b) gender, c) age, d) place ofliving, e) primary site of the tumour. The results in years 1996 - 1999 were compared with the earlier published results in years 1986 - 1994. Altogether 1431 patients (1340 - 93,6 p.c. males and 91 - 6,4 p.c. females) in that period and there were similar numbers of hospitalizations every year. Among patients there were 28 - 33 p.c. farmers, 41 - 46 p.c. labourers, 5 - 9 p.c. white collar workers, the others were old age pensioners. 55 - 59 p.c. patietns came from the rural areas and 41-45 p.c. patietns from urban areas. The most common site of the primary tumour was the supraglottic region (831 - 58,1 p.c.), then glottis (421 - 29,4 p.c.) and rarely in the subglottic region (5 - 0,3 p.c.) Hypopharynx was the tumor primary site in 174 (12,2 p.c.) patietns. The analysis showed that the numbers of patietns with cancer of the larynx or hypopharynx are similar in each year. A constant increase in number of female patietns; coming from the rural area, farmers or labourers was found. Increasing incidence rate of supraglottic tumours and little decrease in the number of glottic tumours were also found.


  4/28

  Tytuł oryginału: Ocena wartości oznaczania prokalcytoniny jako wykładnika zakażenia wrodzonego u noworodków.
  Tytuł angielski: Evaluation of diagnostic value of procalcitonin (PCT) as a marker of congenital infection in newborns.
  Autorzy: Czyżewska Małgorzata, Lachowska Monika, Gajewska Elżbieta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.46-49, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Uogólnione zakażenia bakteryjne pozostają nadal jedną z głównych przyczyn zachorowalności i umieralności u noworodków. Wczesne wykrycie uogólnionego zakażenia u noworodka może być trudne, ponieważ pierwsze objawy choroby są często nieswoiste i trudne do zróżnicowania z objawami innych chorób infekcyjnych. Nowym czułym markerem zakażeń bakteryjnych u noworodków okazała się być prokalcytonina (PCT). Celem pracy była ocena przydatności oznaczania poziomu PCT w surowicy krwi noworodków w diagnostyce zakażeń wewnątrzmacicznych oraz próba ustalenia zakresu fizjologicznych wartości PCT u noworodków niezakażonych w pierwszych dobach życia. Materiał i metody: Badaniami objęto 74 noworodki urodzone w Katedrze i Klinice Położnictwa i Rozrodczości AM we Wrocławiu, a następnie hospitalizowane w tutejszej Klinice Neonatologii. Materiał badawczy podzielono na dwie grupy: grupę 1. stanowiło 29 noworodków z rozpoznanym zakażeniem wewnątrzmacicznym, grupę 2. 45 noworodków bez objawów zakażenia. W obu grupach stężenie PCT oznaczano metodą immunoluminometryczną (LumiTest PCT Brahms w 1., 2., 3. i 5. oraz między 10 a 14 dż. (w grupie noworodków chorych- po zakończeniu leczenia). Wyniki: Stężenie PCT było znamiennie wyższe w grupie badanej w porównaniu do grupy kontrolnej (p 0,001). Najbardziej istotne statystycznie różnice obserwowano w 2. i 3. dobie życia (p 0,0001). Po zakończeniu leczenia wartości PCT w obu grupach nie różniły się statystycznie. Wnioski: PCT jest użytecznym parametrem ...

  Streszczenie angielskie: Systemic bacterial infections still remain one of the major causes of neonatal morbidity and mortality. Early detection of neonatal sepsis can be difficult, because the first signs of the disease may be unspecific and similar to symptoms of other non-infectious processes. Procalcitonin became a new, sensitive marker of bacterial infections in newborns. The aim of our study was to assess the value of PCT as a diagnostic and prognostic tool of neonatal maternofetal infections. We also tried to estimate normal ranges of PCTT in uninfected newborns. Material and methods: 74 newborns, born in the Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Medicine of Wrocław, then hospitalized in the Department of Neonatology entered the study. They were divided into 2 groups: group 1 - 29 neonates with recognized materno-fetal infection group 2-45 newborns without infection. In both groups blood samples to measure PCT concentrations were obtained by venipuncture on the 1st, 2nd, 3rd, 5th and between the 10th and 14th day of life (in the group of infected neonates) Sera were stored at -40řC before analysis. PCT was determined using an immunoluminometric assay (BRAHMS Diagnostica). Results: Serum procalcitonin values were significantly higher in the infected group than in the unifected neonates (p 0.001). The most significant differences were noted on the 2nd and 3th day of life (p 0.0001). After the treatment has been finished, the PCT levels in both groups were not ...


  5/28

  Tytuł oryginału: Zastosowanie testu Hybrid Capture System II w diagnostyce skąpo- i bezobjawowych zapaleń cewki moczowej (NGU) o etiologii chlamydialnej.
  Tytuł angielski: The use of the Hybrid Capture System II test in the diagnosis of mildly manifested and asymptomatic urethritis (NGU) caused by Chlamydia.
  Autorzy: Zabielski Stanisław, Antiszko Marek, Rączka Alicja, Lach Jan
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (3) s.35-39, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Screening tests have been carried out in a group of young men using the Hybrid Capture System II method. The usefulness of this method was demonstrated in diagnosing infections caused by Chlamydia trachomatis, especially while the disease is mildly manifested or asymptomatic.


  6/28

  Tytuł oryginału: Zapalenie płuc u noworodka - co się zmieniło w diagnostyce i leczeniu.
  Tytuł angielski: Neonatal pneumonia - what have changes in diagnostics and treatment.
  Autorzy: Gajewska E[wa], Czyżewska M[ałgorzata], Paluszyńska D., Lachowska M., Bagiński A., Dubik-Jezierzańska M., Świderska B., Szafrańska A.
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.22-25, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstości występowania, czynników ryzyka oraz etiologii wrodzonych zapaleń płuc u noworodków hospitalizowanych w Klinice Neonatologii w latach 1998-99. Analizie retrospektywnej poddano historie choroby 87 noworodków. Czestość występowania zapaleń płuc wynosiła 12,12 proc. Najważniejszymi czynnikami ryzyka zakażenia w badanej grupie były: choroba infekcyjna matki w czasie ciąży oraz przedwczesne odpływanie płynu owodniowego. Do najczęstszych objawów klinicznych należały: zaburzenia w oddychaniu, sinica oraz oraz nasilona żółtaczka. Najczulszym wykładnikiem zakażenia był poziom białka CRP, natomiast rozpoznanie wrodzonego zapalenia płuc zawsze stawiano na podstawie badania rtg klatki piersiowej. Podczas leczenia stosowano, w sposób skojarzony penicylyliny, aminoglikozydy, cefalosporyny oraz karbapenemy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyze frequency, risk factors and etiology of congenital pneumonia in newborns hospitalized in the Department of Neonatology in 1998-99. 87 neonates were analyzed retrospectively. The frequency of inborn pneumonia was 12,12 p.c. Maternal infectious disease and prematue amniorrhea were the most important risk factors of infection. The most frequent clinical symptoms were: breathing disorders, cyanosis and hyperbilirubinaemia. The level of CRP was the most sensitive laboratory marker. Diagnosis of inborn pneumonia was based upon X-ray chest examination. Penicillins, aminoglycosides, cephalosporins or karbapenems were used in treatment of pneumonia.


  7/28

  Tytuł oryginału: Stosowanie sufraktantu egzogennego w przebiegu atypowych zapaleń płuc.
  Tytuł angielski: Application of exogenous surfactant in the therapy of atypic pneumonia.
  Autorzy: Gajewska Elżbieta, Terpińska Ewa, Czyżewska Małgorzata, Mazurak Magdalena, Lachowska Monika, Sikorska Kinga, Skalski Krzysztof
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.275-278, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W zapaleniach płuc istnieje niedobór surfaktantu, zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Od lat prowadzone są badania nad skutecznością stosowania etzogennego surfaktantu jako leczenia wspomagającego w zapaleniach płuc o różnej etiologii. W pracy przedstawiono doniesienia o aktualnie prowadzonych badaniach z zastowaniem surfaktantu egzogennego w zapaleniach płcu o etiologii wirusowej, grzybiczej i pierwotniakowej.

  Streszczenie angielskie: There is a quantitative and qualitative deficiency of surfactant in newborns who suffer from pneumonia. Research on efficiency of applied exogenous surfactant as a method of adjuvant treatment in pneumonia of various ethiology have been carried out for several years. The paper reports results of the recent research on application of exogenous surfactant in the therapy of pneumonia of viral, fungal and protozoal ethiology.


  8/28

  Tytuł oryginału: Biological properties of a new fluorescent biphalin fragment analogue.
  Autorzy: Lipkowski Andrzej W., Misicka Aleksandra, Kosson Dariusz, Kosson Piotr, Lachwa-From Magdalena, Brodzik-Bieńkowska Agnieszka, Hruby Victor J.
  Źródło: Life Sci. 2002: 70 (8) s.893-897, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 304,948

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Previous studies of stsurcture-activity of biphalin defined fragments which expressed the full biological potency of the parent compound. The most simple fragment was Tyr-D-Ala-Gly-Phe-NH-HH - X, where X = Phe, but it also could be other hydrophobic amino acids. This paper presents data that replacement of the phenylalanine with a dansyl (X = DNA) groups gives an analogue (AA20116) that fully preserves the high affinity of the initial analogue for both ć and ë opiioid receptors. In the tail flick test in rats, intrathecal injection of the compound produces strong antinociception, comparable to the parent biphalin. Cecause AA2016 contains a strong fluorescent group, it can be a very useful tool for prospective studies in vivo, including biological barrier permeability, tissue distribution, metabolism and receptor-ligand complex formation.


  9/28

  Tytuł oryginału: Postawy młodzieży średnich szkół o profilu rolniczym wobec zagrożeń zdrowia i życia w rolnictwie : raport z badań
  Autorzy: Bujak Franciszek, Zagórski Jerzy, Lachowski Stanisław; Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
  Źródło: - Lublin, IMW 2002, 336 s. : il., tab., 24 cm.
  Seria: Monografie Instytutu Medycyny Wsi 29
  Sygnatura GBL: 735,413

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.


  10/28

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie czasu wolnego przez dzieci z rodzin wiejskich.
  Tytuł angielski: Utilisation of free time by rural children.
  Autorzy: Lachowski Stanisław, Bujak Franciszek
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (1) s.52-62, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Należy przypuszczać, że przemiany społeczne, polityczne i gospodarcze ostatnich lat spowodowały wydłużenie czasu wolnego dzieci wiejskich. W prawidłowym rozwoju dziecka istotną rolę odgrywa jednak nie tylko jego posiadanie, ale przede wszystkim sposób wykorzystania. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie różnych form i uwarunkowań spędzania czasu wolnego przez dzieci wiejskie województwa lubelskiego. Problem ten przedstawiono na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w grupie 961 dzieci w wieku 12-13 lat. Omówione wyniki badań dotyczą ilości czasu wolnego, którym dysponują badane dzieci, form jego spędzania oraz czynników warukujących ilość i jakość zajęć.


  11/28

  Tytuł oryginału: The open lung management in anesthesia and intensive care.
  Autorzy: Lachmann B., Haitsma J. J.
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 supl. 1: XIV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii : wykłady i streszczenia s.61-64, il., bibliogr. 20 poz. - 14 Międzynarodowy Zjazd Polskiegio Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Lublin 11-14.09. 2002
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/28

  Tytuł oryginału: Praca dzieci w rodzinnym gospodarstwie rolnym - problem ergonomiczny
  Autorzy: Lachowski Stanisław
  Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.167-176, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,425

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/28

  Tytuł oryginału: Zawartość wapnia w racjach pokarmowych dzieci szkół podstawowych z Białegostoku i okolic.
  Tytuł angielski: Calcium content in the whole-day food rations of primary school children in the town of Białystok and its vicinity - a comparison.
  Autorzy: Ustymowicz-Farbiszewska Jolanta, Smorczewska-Czupryńska Barbara, Karczewski Jan, Lach Joanna
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (4) s.419-428, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono podaż wapnia w dietach dzieci 9-i i 14-letnich ze szkół podstawowych Białegostoku i okolic. Zastosowano metodę 24-godzinnego wywiadu żywieniowego. W analizie uwzględniono płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania badanych dzieci.


  14/28

  Tytuł oryginału: The isoform- and location-dependence of the functioning of the plasma membrane calcium pump.
  Autorzy: Żylińska Ludmiła, Kawecka Iwona, Lachowicz Lilla, Szemraj Janusz
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (4) s.1037-1045, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The plasma membrane is a specialised multi-component structure with inter- and intracellular signalling functions. Ca**2+ plays a crucial role in cellular physiology, and an ATP-driven plasma membrane calcium pump (PMCA) plays the greatest role in the maintenance of a low free Ca**2+ concentration in the cytoplasm. The enzyme is coded by four separate genes (PMCA 1-4), and, due to alternative splicing, more than 20 variants can exist. PMCA 1 and 4 isoforms are present in almost all tissues, whereas PMCA 2 and 3 are found in more specialised cell types. The variants differ primarily in their regulatory regions, thus the modulation of calcium pump activity strongly depends on teh isoform and the membrane omposition. The unique function of PMCA isoforms was confirmed using the practical experimental models - a rat pheochromocytoma cell line, a human neuroblastoma cell line, or, more recently knockout mice. In addition, based on the finding that PMCA could interact with several specific signaling proteins, it was concluded that its location in defined sites of the cell membrane could be a prerequisite for efficient intercellular communication.


  15/28

  Tytuł oryginału: Describing competitive systems at the level of interacting individuals
  Autorzy: Lachowicz Mirosław
  Źródło: W: Proceedings of the Eight National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine - Warszawa, 2002 s.95-100, bibliogr. 12 poz. - 8 Krajowa Konferencja pt. Zastosowanie matematyki w biologii i medycynie Łajs 25-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 735,628

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny


  16/28

  Tytuł oryginału: Rola IVIG we współczesnej neonatologii.
  Tytuł angielski: The role of IVIG in modern neonatology.
  Autorzy: Gajewska Elżbieta, Czyżewska Małgorzata, Szafrańska Agnieszka, Lachowska Monika
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.103-126, bibliogr. [81] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: A newborn presents capacity to respond to specific antigens, but his immune system is still immature. Deficiency of immune function in the neonate is concerned with both innate and acquired immunity and provides to higher morbidity and mortality at this age of life. Therefore many multicentral studies on this field are performed. In the first part of the paper the authors present the development of humoral response and the role of immunoglobulins in infections of fetuses and newborns. The second part contains current views on immunoglobulin therapy in these children.


  17/28

  Tytuł oryginału: Rzadkie zaopatrzenie powikłania protezoplastyki stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Rare management of hip joint prosthetoplasty complication.
  Autorzy: Lachowicz Jerzy, Romaniuk Wiesław, Grzyl Jarosław, Romaniuk Piotr, Sosnowski Stanisław
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.75-79, il., bibliogr. 20 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Całkowita alloplastyka stawu biodrowego na przestrzeni ostatnich lat stała się niemal powszechnie stosowaną metodą operacyjnego leczenia zmian zwyrodnieniowych biodra. Liczba wykonywanych tego typu zabiegów wzrasta z roku na rok, ale zwiększa się rownież liczba powikłań. Dlatego też uzyskanie trwałych efektów po endoprotezoplastykach stawów biodrowych staje się wyzwaniem dla współczesnej ortopedii. Autorzy pragną przedstawić niekonwencjonalny sposób leczenia operacyjnego złamania trzonów kości udowych po alloplastyce całkowitej stawu biodrowego. Do rozwiązania problemu zastosowano system BMP cable (system surgical technique).


  18/28

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego (ZUM) u noworodków - nadal poważny problem dla neonatologa.
  Tytuł angielski: Urinary tract infections in newborns - still a serious problem for neonatologist.
  Autorzy: Czyżewska M., Szafrańska A[gnieszka], Paluszyńska D., Świderska B., Wichrowska A[nna], Lachowska M[onika], Zaborska J., Gajewska E[lżbieta]
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.133-136, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy byłą retrospektywna analiza epidemiologiczna zakażeń układu moczowego (ZUM) u noworodków hosptializowanych w Klinice Neonatologii AM we Wrocławiu w latach 1998-2000. Grupę badaną stanowiło 90 noworodków leczonych w Oddziale Patologii Noworodka z powodu zakażenia układu moczowego, potwierdzonego badaniami bakteriologicznymi. Za znamienną bakteriurię przyjmownao obecność 10**3 kolonii drobnoustrojów w ml moczu pobieranego metodą cewnikowania pęcherza moczowego. Zaobserwowano, że głównym czynnikiem etiologicznym zum są bakterie. Większość izolowanych szczepów była wrażliwa na penicyliny pólsyntetyczne z inhibitorami betalaktamaz, aminoglikozydy i nitrofurantoinę. Stanowi to podstawę do rozpoczęcia terapii empirycznej, przy podejrzeniu ZUM, jeszcze przezd uzyskaniem antybiogramu i stosowania nitrofurantoiny w leczeniu profilaktycznym u noworodków z powikłanym zum.

  Streszczenie angielskie: The authors presented retrospective analysis of etiologic factors in urinary tract infection (UTI) in neonates treated in Department of Neonatology in Wrocław. most of uti in newborn was caused by bacteria. Penicyllins with inhibitors and aminoglicosides appeared as useful drugs in empirical therapy of uti. Nitrofurantoin should be used in continuation of treatment in neonates with complicated UTI.


  19/28

  Tytuł oryginału: Przebieg zespołu Downa w okresie noworodkowym na podstawie doświadczeń własnych.
  Tytuł angielski: Down's syndrome in neonates in own experience.
  Autorzy: Gajewska Elżbieta, Szafrańska Agnieszka, Wichrowska Anna, Lachowska Monika
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.137-142, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Praca miała na celu przedstawienie problemów klinicznych i diagnostycznych u noworodków z zespołem Downa (ZD) na podstawie doświadczeń własnych. Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę 26 przypadków ZD, hosptializowanych w Klinice Neonatologii we Wrocławiu w latach 1990-2002. Wyniki: W badanej grupie noworodków stwierdzono większy odsetek hipotrofii i wcześniactwa niż w populacji ogólnej - odpowiednio 19 proc. i 26 proc. 13 (50 proc.) dzieci urodziło się w stanie średnim, a 3 (11 proc.) w ciężkim. U 19 (73 proc.) noworodków z ZD wystąpiła żółtaczka przedwczesna lub nadmierna. W 2 przypadkach stwierdzono konflikt serologiczny w zakresie układu Rh. Częstość zakażeń w 1 miesiącu życia również była wysoka (65 proc.), najczęściej rozpoznawano zapalenie płuc - 16 przypadków, u 3 noworodków stwierdzono zakażenie uogólnione. Wśród wad wrodzonych z najwyższą częstością występowały wady serca (69 proc. - 18 przypadków) oraz wady przewodu pokarmowego (19 proc. - 5 przypadków). W okresie noworodkowym zmarło dwoje dzieci. Wnioski: Noworodki z zespołem Downa wymagają szczegółowej diagnostyki z uwagi na częste występowanie niedotlenienia okołoporodowego, wad wrodzonych, zakażeń i hiperbilirubinemii. Noworodki z ZD i hipotrofią oraz pochodzące z ciąż powikłanych są szczególnie zagrożone istnienim wad wrodzonych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The results of retrospective analysis of clinical presentation of 26 neonates with Down syndrome (DS), hospitalized at our Department between 1990-2002 are presented. Results: Down's syndrome neonates had a greater risk of prematurity and intrauterine growth restriction (IUGR), then the rest of the population - 19 p.c. newborns were born with signs of IUGR and 26 p.c. were premature. 19/26 (73 p.c.) newborns with DS developed hyperbilirubinemia, in 2 cases Rh hemolitic disease was noted. Complications included severe infections (in16/26 newborn - pneumonia, in 3/26 sepsis). Two newborns died, deaths were attributed to complex congenital heart defects (1) and multi organ failure (1). In our material congenital heart defects were the most frequent (69 p.c. - 18/26), gastrointestinal tract anomalies were in 19 p.c. cases (5/26). Conclusions: Newborn with DS demanded carefull clinical evaluation, because of high incidence of perinatal asphyxia, hyperbilirubinemia, serious infections and congenital defects. In case of intrauterine dystrohy the probability of congenital defect is higher.


  20/28

  Tytuł oryginału: Postawy rodziców wobec angażowania dzieci do prac we własnym gospodarstwie rolnym : raport z badań
  Autorzy: Lachowski Stanisław, Bujak Franciszek, Zagórski Jerzy, Lachowska Bogusława; Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
  Źródło: - Lublin, IMW 2002, 131 s. : il., tab., 24 cm.
  Seria: Monografie Instytutu Medycyny Wsi 31
  Sygnatura GBL: 736,165

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna


  21/28

  Tytuł oryginału: Modulacja osi podwzgórze-przysadka podczas stresu związanego z porodem w ciąży donoszonej.
  Tytuł angielski: Modulation of hypothalamo-pituitary axis by the stress in labour.
  Autorzy: Ochędalski Tomasz, Żylińska Krystyna, Lachowicz Agnieszka, Laudański Tadeusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (12) s.1199-1204, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W celu oceny regulacji funkcjonowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (HPA) u kobiet ciężarnych i rodzących, zbadano łącznie grupę 34 kobiet rodzących drogami i siłami natury oraz drogą cięcia cesarskiego elektywnego. U wszystkich badanych oznaczano w surowicy krwi stężenia hormonu uwalniającego kortykotropinę (CRH), kortykotropinę (ACTH) i dehydroepiadrosteronu (DHEA), 2 doby przed porodem, na przełomie 2 i 3 okresu porodu i 2 doby po porodzie oraz w surowicy krwi z tętnicy i żyły pępowinowej. Nie stwierdzono istotnych statystycznie korelacji pomiędzy stanem urodzeniowym noworodków a wynikami badań hormonalnych. Stwierdzono natomiast różnicę między tętniczym a żylnym stężeniem CRH, sugerującą łożyskowe pochodzenie peptydu. Stężenie CRH w grupie rodzących samoistnie było znamiennie wyższe w porównaniu z rodzącymi drogą cięcia cesarskeigo. W surowicy krwi matki stężenie CRH nie korelowało ze stężeniem ACTH i DHEA. U płodu wysokie przedporodowe stężenia CRH towarzyszyły wysokim poziomom a CTH. Stężenie DHEA nie zmieniało się w zależności od sposobu rozwiązania ani czasu pobrania krwi. Uzyskane wyniki sugerują, że łożyskowy CRH może modulować czynność przysadki płodu, ale nie matki. Wysokie stężenie tego peptydu odpowiada prawdopodobnie głównie za przygotowanie macicy i płodu do porodu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The present study is aimed to investigate the function of hypothalamo-pituitary-adrenal axis of women during late pregnancy and term labor. Design: Levels of hormones were measured in blood of 34 women undergoing spontaneous labor and elective cesarean section, 2 days before and after delivery, and during labour. Additionally, blood from the umbilical vein and artery was also collected. Materials and Methods: We have evaluated changes in corticotropin releasing hormone (CRH), adrenocorticotropin (ACTH) and dehydroepiandrosterone (DHEA) in vein blood of 34 subjects. The concentrations of hormones were measured by dint of RIA method. Results: No significant correlation was found between hormone measurements and fetal outcome. CRH level in the umbilical vein was higher than in th e umbilical artery, suggesting the placental origin of hormone. Prepartum CRH concentration was significantly higher in the group of spontaneously delivered patients. There were no coorelations between CRH levels and ACTH and DHEA concentartion in mother's blood plasma. In fetuses, higher prepartum CRH concentrations resulted in elevated levels of ACTH. No changes were found in DHEA concentration, in both mother and fetus. Conclusions: These results suggest that placental CRH may modulate a fetus's pituitary but not mother's. The observed high levels of this hormone play an important role mainly in preparation of mother and fetus for delivery.


  22/28

  Tytuł oryginału: Klej fibrynowy.
  Autorzy: Lachert Elżbieta, Antoniewicz-Papis Jolanta, Kubis Jolanta, Łętowska Magdalena, Sabliński Jan
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.80-83, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507


  23/28

  Tytuł oryginału: Stres metaboliczny w chorobach neurodegeneracyjnych i psychicznych
  Autorzy: Srebro Zbigniew, Lach Henryk
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 92 s. : il., bibliogr. s. 84-92, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/28

  Tytuł oryginału: Zastosowanie filtrów antyleukocytarnych do izolowania leukocytów z krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: Application of leukoreduction filters for isolation of leukocytes from cord blood.
  Autorzy: Antoniewicz-Papis Jolanta, Lachert Elżbieta, Łętowska Magdalena, Dzieciątkowska Aleksandra, Woźniak Jolanta, Pałynyczko Grażyna, Mariańska Bożena
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (3) s.351-359, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przeszczepianie hematopoetycznych komórek macierzystych (KM) jest metodą leczenia z wyboru wielu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego. Źródłem KM może być szpik, komórki z krwi obwodowej lub krew pępowinowa (KP). Długotrwałe przechowywanie materiału do przeszczepienia pochodzącego z krwi pępowinowej wymaga optymalizacji metod zmniejszania objętości pobieranej krwi bez znaczących strat komórek hematopoetycznych z zachowaniem ich wszystkich funkcji życiowych. Preparatyka KP musi być prowadzona w systemie zamkniętym zgodnie z zaleceniami Eurocord Transplant Group. Celem naszej pracy była ocena przydatności filtrów antyleukocytarnych do izolowania leukocytów z krwi pępowinowej z przeznaczeniem do długoterminowego przechowywania. Odzyskano 53,1 p.c. leukocytów, 63,4 proc. komórek jednojądrzastych i 69,1 p.c. komórek CD34+, przy jednoczesnej stracie 97,7 p.c. erytrocytów i 92,7 proc. krwinek płytkowych. Odzyskane komórki były w pełni żywotne i wykazywały po izolacji zdolności klonogenne wynoszące: 69,6 proc. CFU-GM, 70,3 p.c. BFU-E i 64,2 p.c. CFU-mix. Wyizolowane preparaty poddawano mrożeniu w ciekłym azocie, z zastosowaniem 10 p.c. DMSO jako środka krioochronnego. Po kilkutygodniowym przechowywaniu preparaty rozmrażano. Po rozmrożeniu odzyskano 100,8 proc. leukocytów; 118,5 proc. komórek mononuklearnychi 139,6 proc. komórek CD34+. Odzyskanie zdolności klonogennych wyniosło 77,0 p.c. dla CFU-GM, 52,0 p.c. dla CFU-GM, 52,0 proc. dla BFU-E i 71,1 proc. dla CFU-mix. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że filtry antyleukocytarne mogą być stosowane do izolowania leukocytó z krwi pępowinowej przeznaczonej do długotrwałęgo przechowywania.

  Streszczenie angielskie: Hematopoietic stem cell (HSC) transplatnation is an altemative therapy in many hematological diseases. HSC is obtained from bone marrow, peripheral blood stem cells or cord blood (CB). Long-term storage of cord blood transplantation material demands optimalization of method reduction of the volume of collected cord blood with moderate loss of HSC as well as preservation of their viability functions. CB processing should run in a closed system according to Eurocord Transplant Group recommendation. The aim of our study was to estimate the usefulness of leukoreduction filters in isolation of leukocytes from cord blood for long-term storage. The recovery was as follows: leukocytes - 53,1 p.c., mononuclear cells - 63,4 p.c. and CD34+ cells - 69,1 p.c. with 97,7 p.c. erythrocytes loss and 92,7 p.c. platelets loss. Recovered cells were fully viable and their clonogenic capacity was: 69,6 p.c. CFU_GM, 70,3 p.c. BFU-E and 64,2 p.c. CFU-mix. Isolated preparates were frozen in liquid nitrogen with 10 p.c. DMSO as crioprtectant. Preparates were thawed after several week stoarge and the following recovery was obtained: 100,8 p.c. leukocytes, 118,5 p.c. mononuclear cells and 139,6 p.c. CD34+ cells. Recovery clonogenic capacity was 77,0 p.c. for CFU-GM, 52,0 p.c. for BFU-E and 71,1 p.c. for CFU-mix. In conclusion we can state that leukoreduction filters prove useful for isolation of leukocytes from cord blood for long-term storage.


  25/28

  Tytuł oryginału: Analiza ryzyka interakcji pomiędzy żywnością a lekami w wybranych grupach chorych - badania pilotażowe.
  Tytuł angielski: Analysis of the food and medicines interactions risk in selected groups of patients - pilot study.
  Autorzy: Jarosz Mirosław, Wolnicka Katarzyna, Dzieniszewski Jan, Lachowicz Anna
  Źródło: Żyw. Człow. 2002: 29 (1/2) s.29-42, tab., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,734

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 64 losowo wybranych pacjentów w wieku od 21 do 91 lat, skierowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do leczenia szpitalnego, oceniono częstość występowania ryzyka interakcji pomiędzy żywnością a stosowanymi przez nich lekami. Badania obejmowały: badanie kliniczne, badanie oceny sposobu żywienia, kwestionariusz danych socjologicznych oraz kwestionariusz dotyczący sposobu zażywania leków. Analizy ryzyka występowania interakcji dokonano u każdego pacjenta po zestawieniu uzyskanych danych z komputerową bazą danych i piśmiennictwem. Stwierdzono, że u 41 (65,1 proc.) chorych składniki żywności mogły mieć wpływ na wchłanianie i metabolizm leków i nieść ze sobą różnorakie powikłania kliniczne (brak lub zmniejszona skuteczność ich działań, albo objawy przedawkowania, jak zaburzenia rytmu serca, hipotonia ortostatyczna i inne).

  Streszczenie angielskie: In 64 individuals aged from 21 to 91 randomly selected patients referred by the primary care doctors for the hospital treatment, frequency of the interactions between food and used medications risk was evaluated. Examinations included: clinical examination, nourishement way evaluation, sociological data questionnaires concerning ways of the medications use. Analysis of the interactions frequency risk was performed in each patient after comparison obtained data with computer data and literature. In 41 (65.1 p.c.) patients food compounds could have an influence on absorption and medications metabolism and lead to the various clinical complications (lack or decreased efficacy of their effect or overdose symptoms, such as heart rate disorders, orthostatic hypotonia and other) was observed.


  26/28

  Tytuł oryginału: Stan odżywienia pacjentów przyjmowanych i wypisywanych ze szpitali w Polsce.
  Autorzy: Dzieniszewski J., Jarosz M., Szczygieł B., Długosz J., Marlicz K., Linke K., Lachowicz A., Ryżko-Skiba M., Orzeszko M.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.26-28
  Sygnatura GBL: 306,497

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  27/28

  Tytuł oryginału: Jakościowa i ilościowa ocena żywienia młodzieży gimnazjalnej z Białegostoku i okolic.
  Tytuł angielski: Qualitative and quantitative evaluation of nourishment of gymnasium children from Białystok and its vicinity.
  Autorzy: Ustymowicz-Farbiszewska Jolanta, Smorczewska-Czupryńska Barbara, Karczewski Jan K., Lach Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.550-555, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano jakościowej i ilościowej oceny żywienia młodzieży gimnazjalnej z Białegostoku i okolic. Badaniu poddano 294 uczniów obu płci wylosowanych z dwóch publicznych gimanzjów. Przy ocenie jakościowej żywienia posłużono się klasyfikacją według Szewczyńskiego. Ilościowej oceny sposobu żywienia dokonano metodą wywiadu 24-godzinnego z dnia poprzedzającego badanie. Kaloryczność posiłków oraz zawartość w nich podstawowych składników odżywczych obliczono posługując się programem komputerowym FOOD 2. Uzyskane wyniki porównano z normą zalecaną odpowiednio do płci i wieku dla umiarkowanej aktywności fizycznej. Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą testu t-Studenta. Badania wykazały, że większość posiłków spożywanych przez młodzież zalicza się nieprawidłowych i złych. Jadłospisy badanych grup młodzieży charakteryzują się zbyt dużą zawartością tłuszczów. Diety młodzieży płci męskiej ze wsi odznaczają się zwiększoną ponad normę kalorycznością, jadłospisy chłopców z obu środowisk zawierają zbyt dużo białka.

  Streszczenie angielskie: Qualitative and quantitative evaluation of nourishment of gymnasium pupils from Białystok and its vicinity was conducted on 294 schoolchildren of both sexes, drawn by lot from two public gymnasiums. Their nourishment was qualitatively assessed according to Szewczyński's classification. The quantitative analysis used the previous day 24-hour history method. Caloricity of meals and the content of basic nutrients were calculated using a computer program FOOD 2. The results were compared with the recommended sex and age norms for moderate physical activity and subjected to statistical analysis using T-student test. The study has shown that the majority of meals consumed by young people are incorect. The menus are characterized by too high fat content. The diets of boys from the contry exceed the norm of caloricity, and like the menus of boys from town, contain too much protein.


  28/28

  Tytuł oryginału: Porównanie stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej w Białymstoku i jego okolicach.
  Tytuł angielski: A comparison of nutrition state of gymnasium school children from Białystok and its vicinity.
  Autorzy: Smorczewska-Czupryńska Barbara, Ustymowicz-Farbiszewska Jolanta, Karczewski Jan K., Lach Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.448-453, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej na wsi i w mieście. Badaniem objęto 294 uczniów obu płci wylosowanych z dwóch gimnazjów publicznych. Oceniono aktualną wysokość i masę ciała w odniesieniu do norm wiekowych zawartych w siatkach centylowych wysokości i masy ciała. Obliczono wskaźnik względnej masy ciała - BMI (body mass index). Wyniki badań poddano analizie statystycznej posługując się testem t-Studenta. Spośród badanej grupy wyodrębniono młodzież z nadwagą i niedowagą. Wskaźniki stanu odżywienia dziewcząt zamieszkałych w mieście wskazują na niższą masę ciała i wyższy wzrost ciała niż u ich równieśników ze wsi. Odsetek chłopców z nadwagą zamieszkałych w mieście jest wysoki i wynosi około 25 proc., młodzież obu płci zamieszkała na wsi w około 17 proc. przypadków wykazuje nadwagę. Około 13 proc. młodzieży zamieszkałej w mieście i 7 proc. ze wsi wykazuje niedowagę. Wydaje się konieczne zwrócenie uwagi nie tylko na wczesną profilaktykę otyłości, lecz także na profilaktykę przewlekłego niedożywienia.

  Streszczenie angielskie: Nutrition state of gymnasium pupils living in the country and towns was evaluated. The study included 294 schoolchildren, boys and girls, drawn by lot from two public gymnasiums. The current body height and mass were assessed with regard to centile chart age norms. Relative body mass index (BMI) was calculated. School children with overweight and underweight were selected. The results were subject to statistical analysis using t-Student test. Nutrition state indices of girls living in town show lever body mass and greater height compared to their peers from the country. The percentage of overweight boys living in town is high (25 p.c.), young poeple of both sexes living in the country show overweight in approximately 17 p.c. About 13 p.c. of school children living in the town and 7 p.c. from the country are underweight. The results indicate that in the group of school children involved in the study early prevention against obesity and chronic underweight should be employed.

  stosując format: