Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KYCLER
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Nietolerancja wysiłku u dzieci chorych na astmę oskrzelową, a obiektywna ocena wydolności oddechowej po wysiłku.
Tytuł angielski: Effort intolerance in children with asthma and objective assessment of the lung function after exercise.
Autorzy: Kycler Zdzisława, Alkiewicz Jerzy, Bręborowicz Anna, Bugaj Urszula
Źródło: Nowa Pediatr. 2002: 6 (4) s.227-231, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,366

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the lung function after exercise in children with asthma diagnosis who suffered from effort intolerance. We examined 92 children (aged 5-18 years old) with mild and moderate asthma. Excercise challenge was performed on traedmill set and consisted of 6-8 minutes long running at 85 p.c. of maximal predicted heart rate for age. The patients were eligibled if FEV1 on admission was at least 70 p.c. of predicted value. Before the exercise test spirometric parameters of most children were situated within 80-120 p.c. of normal value. Positive excercise test (based on decrease of any spirometric parameters below a describing air flow) was observed in 20 children (21.7 p.c.). Decrease of FEV1 of more than 15 p.c. of initial value was found in 19,6 p.c., 10-15 p.c. in 8,7 p.c., 5-10 p.c. in 21,7 p.c. of evaluated children; decrease of less than 5 p.c. was noticed in 39,1 p.c. of children. The PEF value fall of more than 15 p.c. concerned 34,8 p.c. patients, 10-15 p.c. - was revealed in 21,7 p.c., 5-10 p.c. in 11,9 p.c., 5 p.c. in 20,7 p.c. The lowest mean values of measured spirometric parameters were observed at 5th minute after excercise test. Twelve children needed short acting beta, agonist to reverse excercise induced obstruction. We found significant discrepancy between the asthmatic patients feeling of excercise intolerance and tru asthma exacerbation after effort. Excercise intolerance, reported by children suffering from astma should be verified by excercise test.


  2/6

  Tytuł oryginału: Zespół hiper-IgE u 6-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne i terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Hyper-IgE syndrome in a 6-year-old-girl - diagnostic and therapeutic difficulties.
  Autorzy: Kycler Z., Bręborowicz A., Bernatowska E., Alkiewicz J.
  Źródło: Post. Aerozoloter. 2002: 10 (1) s.13-21, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,509

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono dziewczynkę z przewlekłym zapaleniem skóry, nawracającymi ropniami skóry i tkanki podskórnej, nawracającymi zapaleniami dróg oddechowych i wysokim stężeniem IgE w surowicy. Na podstawie objawów klinicznych i wyników badań dodatkowych ustalono rozpoznanie zespołu hiper-IgE, należącego do grupy pierwotnych niedoborów odporności.

  Streszczenie angielskie: The girl with chronic dermatitis, recurrent skin and subcutaneous tissue abscesses, recurrent respiratory tract infections and high serum IgE level is presented. The diagnosis of hyper-IgE syndrome belonging to the group of primary immunodeficiences was established on the basis of clinical symptoms and results of laboratory findings.


  3/6

  Tytuł oryginału: Naczyniakomięsak limfatyczny (lymphangiosarcoma) kończyny górnej powstały na podłożu przewlekłego obrzęku chłonnego po leczeniu raka piersi. Opis pięciu przypadków.
  Tytuł angielski: Lymphangiosarcoma of the upper extremity in chronic lymphoedema following breast cancer treatment. A report of five cases.
  Autorzy: Teresiak Marek, Kycler Witold, Wojnerowicz Czesław, Teresiak Ewa, Karpisiewicz Małgorzata
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.248-251, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół Stewart-Trevers jest rzadkim i źle rokującym naczyniomięsakiem chłonnym kończyny górnej, powstałym na podłożu przewlekłego obrzęku chłonnego po leczeniu raka piersi. Nowotwór powstaje w kończynie górnej, na tle przewlekłego obrzęku chłonnego, spowodowanego radykalnym odjęciem piersi (mastectomia radicalis) z powodu raka tego narządu. Rokowanie jest niekorzystne, a leczeniem z wyboru jest radykalne chirurgiczne wycięcie nowotworu z możliwościa zastosowania paliatywnej radio- lub/i chemioterapii. Przedstawiono 5 przypadków naczyniakomięsaka chłonnego, powstałego na podłożu przewleklego obrzęku chłonnego kończyny górnej po leczeniu raka piersi. Praca zawiera omówienie epidemiologii, etiologii, leczenia i rokowania dla naczyniomięsaka chłonnego. Ze względu na brak ustalonych zasad leczenia stosuje się pojedynczo lub w skojarzeniu, leczenie chemiczne, radioterapie, miejscowe wycięcie, zabieg amputacyjny. Najlepsze wyniki osiąga się stosując wczesne leczenie operacyjne (najczęściej zabieg amputacyjny).

  Streszczenie angielskie: Stewart-Trevers syndrome is a rare aggressive upper extremity lymphangiosarcoma in pomastectomy patients. Lymphangiosarcoma has frequently been described arising within chronic lymphoedema of the upper limb following mastectomy for carcinoma of the breast. Prognosis of lymphangiosarcoma is poor with treatment options being wideexcision surgery, pallitive radiotherapy or chemotherapy. We vreport 5 cases of lymphangiosarcoma arising in a lymphoedema of the upper limb following treatment for carcinoma of the breast. This report includes a discussion of the epidemiology, etiology, treatment and prognosis of lymphagiosarcoma. There is no established method of treating. The main treatment is early surgical resection.


  4/6

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych cech patoklinicznych i immunohistochemicznych na czas przeżycia chorych na czerniaka skóry : praca doktorska
  Autorzy: Kycler Witold, Grodecka-Gazdecka Sylwia (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra Onkologii w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii II Oddział Chirurgii Onkologicznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 69 k. : il., tab., bibliogr. 125 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20333

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/6

  Tytuł oryginału: Prognostic value of selected imunohistochemical markers in skin melanoma.
  Tytuł polski: Markery immunohistochemicze w czerniaku.
  Autorzy: Kycler Witold, Grodecka-Gazdecka Sylwia, Bręborowicz Jan, Filas Violetta, Teresiak Marek
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.487-495, il., tab., bibliogr. 40 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy jest ocena znaczenia metaloproteinazy 2 (MMR-2), glikoproteiny CD44 i nm23 kinazy dwufosfonukleozydowej dla przebiegu czerniaka skóry w porównaniu z wpływem czynników klinicznych i histopatologicznych na czas przeżycia. Materiał i metodyka. Analizowano dane 39 pacjentów operowanych z powodu czerniaka w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu w II Oddziale Chirurgii Onkologicznej po raz pierwszy w latach 1990 - 1994. Ocenie poddano dane kliniczne, takie jak: wiek, płeć, pojawienie się rozsiewu nowotworowego, jego lokalizację oraz czas przeżycia. Na podstawie archiwalnych preparatów histopatologicznych oceniono: grubość nacieku guza w mm wt Breslow'a, poziom naciekania wg Clarka, postać histologiczną, obecność nacieku limfocytarnego, cechy regresji, obecność owrzodzenia, obecność satelitów i przerzutów do węzłów chłonnych. Przeprowadzono badanai ekspresji narkerów immunohistochemicznych w materiale tkankowym uzyskanym z archiwalnych bloczków parafinowych. Określono obecność HMB-45 i PCNA, ekspresję metaloproteinazy 2 (MMP-2, glikoproteiny CD44 i nm23 kinazy dwufosfonukleozydowej. Dane kliniczne, histopatologiczne i immunohistochemiczne oceniono w korelacji z czasem przeżycia. Ocenę czynników prognostycznych przeprowadzono metodą nieparametrycznego modelu proporcjonalengo hazardu wg Coxa. Wyniki. Najistotniejszym czynnikiem rokowniczym w badanej grupie okazał się dodatni wynik reakcji na obecność nm23 kinazy dwufosfonukleotyzydowej i to zarówno ...

  Streszczenie angielskie: Aim: to assess the signifcance of the expression of metalloproteinase 2 (MMP-2), CD44 glycoprotein and mn23 diposphate nucleoside kinase on melanoma progression and survival time and its comparison with the influence of clinical and histopathological parameters. Material and methods: 39 patients operated for the first time because of melanoma in the 2nd Department of Oncological Surgery of the Greatpoland Cancer Centre in Poznań between the years 1990 - 1994. Clinical data such as age, gender, the occurrence of cancer spread, its location and survival time were assessed. Using archival histopathological specimens we assessed the thickness of tumour invasion in mm according to Breslow, the level of invasion according to Clark, histological type, the presence of lymphocyte infiltration, regression symptoms, teh existence of preexisting naevus, the presence of ulceration, the presence of satellites and metastases to lymphatic nodes. Immunohistochemcial marker expression was perforemd in tissue material obtained from archival paraffin blocks. The presence of HMB-45 adn PCNA, the expression of metalloproteinase 2 (MP-2), CD44 glycoprotein and nm23 diphosphate nucleoside kinase were also assessed. Clinical, histopahtological and immunohistochemcial data was analysed in correlation with survival time. The evaluation of prognostic factors was performed aby Cox's nonparametriic proportional hazard regression model. Results: the crucial prognostic factor in the examined group ...


  6/6

  Tytuł oryginału: Brachytherapy in an advanced stage of pancreatic cancer - a case report.
  Tytuł polski: Brachyterapia w zaawansowanym raku trzustki - opis przypadku.
  Autorzy: Kycler Witold, Teresiak Marek, Skowronek Janusz, Łaski Piotr
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.506-508, bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Rak trzustki rozpoznawany jest zwykle w późnych stopniach zaawansowania klinicznego. Ogranicza to w znacznym stopniu możliwości zastosowania radykalnego leczenia chirurgicznego. Aktualne coraz częściej stosuje się brachyterpię HDR jako leczenie palaitywne w zaawansowanych rakach trzustki. Leczenie neoadjuwantowe oparte na brachyterapii HDR stwarza w niektórych przypadkach możliwość zahamowania wzrostu guza i zmniejszenia miejscowego zaawansowania. Przedstawiamy opis leczenia pacjenta z miejscowo zaawansowanym rakiem trzustki, u którego zastosowano brachyterapię HDR.

  Streszczenie angielskie: Treatment options for pancreatic cancer remain limited due to the large proportion of patients presenting with advanced disease at the time of diagnosis. Literature reports emphasize the advantages arising from palliative treatment using HDR brachytherapy. The promising results have provided encouragement for extendign the application of this method. Neoadjuvant therapy may stop tumor growth or induce regression of local tumor advancement. We present a case of a patient with locally advanced pancreatic cancer treataed with interstitial brachytherapy at the Greatpoland Center Centre in Poznań.

  stosując format: