Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KWOLEK
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Rehabilitacja w leczeniu i wtórnej profilaktyce udaru mózgu.
Tytuł angielski: Rehabilitation in treatment and secondary prophylaxis of the apoplectic stroke.
Autorzy: Kwolek Andrzej
Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (1) s.15-23, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Epidemia udarow mózgu w Europie i w świecie oraz związane z nią wysokie koszty bezpośrednie i pośrednie doprowadziły do odpowiednich decyzji państw i organizacji międzynmarodowych. W Europie w 1995 r. uchwalono Deklarację Helsingborską, a dwa lata później w Polsce powstał Narodowy Program Profilaktyki Leczenia Udarów Mózgu, zaproponowany przez środowisko neurologów i zaakceptowany przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Okazało się rownież, iż stosowane dotychczas metody leczenia udarow mózgu nie znajdują naukowego uzasadnienia, a niejednokrotnie są dla chorych niekorzystne. Dlatego w oparcowanych dokumentach zwrócono wielką uwagę na profilaktykę udarów i rehabilitację. W pracy omowiono postępowanie w okresie ostrym udaru z podkreśleniem zagrażających powikłań i ich profilaktyki, w której wczesna rehabilitacja odgrywa podstawową rolę. Dalej przedstawiono zasady kwalifikowania i rehabilitację po przekazaniu pacjenta do oddziału rehabilitacji, metody oceny stanu pacjenta i postępu w rehabilitacji, stosowane techniki usprawniania i zabiegi fizykalne. Podkreślono konieczność ścisłej współpracy z rodziną pacjenta i zabezpieczenia ciągłości rehabilitacji. Przedstawiono też algorytm dotyczący rehabilitacji chorych po udarze mózgu w okresie wczesnym i po ustąpienie ostrych objawów udaru.

  Streszczenie angielskie: The epidemic of the apoplectic strokes in Europe and roll all over the world and higher direct and indirect costs related thereto made countries and international organizations make certain decisions. In Europe in 1995 Helsingborg's Declaration was adopted and two years later the national Program of the Prophylaxis and Treatment of the Apoplectic Strokes was formulated in Poland. It was proposed by the neurologist circles and accepted by the Ministry of Health and Social Welfare. It also became evident hat hitherto used treatment methods lacked scientific grounds and they are often have adverse effects on patients. Therefore, in the documents developed great attention was drawn to prophylaxis and rehabilitation of the apoplectic strokes. In this paper management in the acute period of the apopletic stroke with the emphasis on the threatening complications and its' prophylaxis where early rehabilitation plays essential function, was discussed. Further, the qualification rules and rehabilitation after transferring the patient to the rehabilitation ward, evaluation of the patient's condition methods and progress in rehabilitation process, techniques used for improvement and physical procedures were presented. The necessity of the close cooperation with the patients's family and ensuring of the rehabilitation continuity were emphasized. The algorithm relating to the rehabilitation of patients after apoplectic stroke in the early period and after acute apoplectic stroke symptoms subsided, was also presented.


  2/10

  Tytuł oryginału: Krytyczna ocena rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym.
  Tytuł angielski: A critical evaluation of the rehabilitation of children with cerebral palsy.
  Autorzy: Kwolek Andrzej, Pabis Maria, Lewicka Krystyna, Korab Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.33-36, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy jest przedstawienie doświadczeń w rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym w województwie podkarpackim. Materiał i metody. W Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie w latach 1989 - 2001 leczono 1980 dzieci, w tym było 712 dzieci z mózgowym porażeniem. Obecnie ciągłą rehabilitacją łącznie objętych jest 1300 dzieci z Rzeszowa i terenu województwa podkarpackiego. Program rehabilitacji obejmuje fizjoterapię, stałe weryfikowanie diagnozy z udziałem lekarzy specjalistów: rehabilitacji medycznej, neurologa dziecięcego, pediatry, otolaryngologa oraz psychologa i logopedy, edukację rodziców (opiekunów), zaopatrzenie ortopedyczne, okresowe konsultacje ortopedyczne i lecenie ortopedyczne wspólnie zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego dzieci (4,7 proc.). Wnioski. Omówiono problemy i utrudnienia w kompleksowej rehabilitacji dzieci objętych leczenie w Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci. Przedstawiono wnioski dotyczące lepszej dostępności do rehabilitacji na różnych poziomach i współpracy zespołu rehabilitacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Background. The aim of this study is to present the authors' clinical experience in the rehabilitation in the rehabilitation of cerebral palsied children in the Podkarpacie district of Poland. Material and methods. During the period 1989 - 2001 the authors treated 1980 children in the Outpatient Rehabilitation Clinic for Children at District Hospital No. 2 in Rzeszów, Poland. 712 of the children suffered from cerebral palsy. At present there are 1300 children living in Rzeszów and the vicinity under the permanent care of our outpatient clinic. The rehabilitation procedure consists of physiotherapy, long-term follow-up by rehabilitation specialists, neurologists, otolarygologists, and psychologists, and parent education. The children are also provided with orthopedic equipment and orthopedic treatment in all cases requiring surgery (4.7 p.c. of all the CP children). Conclusions. All problems involving the comprehensive rehabilitation of the children treated in our Outpatient Rehabilitation Clinic for Children are discussed. We also present conclusions on how to make access to rehabilitation easier for patients and improve the cooperation of the rehabilitation team.


  3/10

  Tytuł oryginału: Charakterystyka chodu osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu.
  Tytuł angielski: Gait characteristics in hemiparetic patients after stroke.
  Autorzy: Kwolek Andrzej, Zuber Agnieszka
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.337-347, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Odzyskanie zdolności lokomocji, choćby w najmniejszym stopniu jest pierwszym i podstawowym kryterium sukcesu w szeroko rozumianym obecnie leczeniu chorób z udarem mózgu. Od pierwszych dni po jego wystąpieniu dąży się do jak najszybszego uruchamiania chorego w łóżku, sali chorych i w oddziale. W kolejno i szybko następujących etapach rehabilitacji stawianie chorego i nauka chodu pełnią podstawową rolę w osiąganych efektach leczenia, profilaktyce potencjalnych powikłań, oraz uzyskiwanej jakości życia. Jednak w większości publikacji właśnie zaburzenia chodu opisywane sa tylko pobieżnie i jednostronnie, a patologiczny chód u osób z niedowładem połowiczym utożsamiany jest wyłącznie z tzw. "chodem koszącym". W pracy omówiono mechanizmy fizjologiczne związane z programowaniem chodu, występujące po ogniskowym uszkodzeniu mózgu zaburzenia w sterowaniu chodem imich manifestacje kliniczne oraz niektóre praktyczne przesłanki do oceny i prognozowania.

  Streszczenie angielskie: The first and major criterion of success in broadly understood management of patients with stroke is to region motor ability, at least minimally. In starts as early as possible with mobilisation of patients in bed, in a room or ward since the first days after stroke onset. Standing up and gait learning are subsequent, rapidly coming stages of rehabilitation that are of key importance in reaching the outcome of treatment, prevention of likely complications and change in the quality of like. However, reports on gait impairment have been mostly very brief and limited, and pathological gait of patients with hemiparesis has been thought to be merely "helicopod one". Physiological mechanisms of gait programming following a focal brain lesion, impairment of gait steering and its clinical manifestation, and some practical suggestions of assessment and prognosis of gait impairment are presented in this article.


  4/10

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja w urazach mnogich u dorosłych - wyniki rehabilitacji 65 chorych
  Autorzy: Kwolek Andrzej, Samojedna Anna, Pacześniak Anita
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.227-234, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  5/10

  Tytuł oryginału: Profesor Stanisław Grochmal - Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
  Autorzy: Kwolek Andrzej
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (3) s.113-118, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Grochmal
 • Stanisław 1911-1995

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Rehabilitacji


  6/10

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie Prezesa i Sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
  Autorzy: Kwolek Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.773-775
  Sygnatura GBL: 313,531

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Lekarskie


  7/10

  Tytuł oryginału: Ocena struktury i sprawności funkcjonalnej kończyny górnej u chorych z niedowładem połowiczym po udarze mózgu w przebiegu rehabilitacji szpitalnej.
  Tytuł angielski: Structure and functional capacity of upper limbs in hospitalised, rehabilitated patients with hemiparesis following cerebral stroke.
  Autorzy: Pop Teresa, Gwizdak Jacek, Kwolek Andrzej, Zajkiewicz Katarzyna, Korab Dorota
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.5-15, tab., bibliogr. 18 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia czynności stawu barkowego po stronie niedowładu często w znacznym stopniu ograniczają dalszą rehabilitację i powrót do aktywnego życia społecznego. Ważnym czynnikiem prognostycznym powrotu funkcji stawu jet początkowy stopień uszkodzenia struktury i ruchów stawu. Celem pracy jest ocena i porównanie struktury kończyny górnej po stronie niedowładu i zdrowej oraz sprawności funkcjonalnej, a także określenie wpływu rehabilitacji na badane parametry. W geupie 20 chorych po udarze mózgu oceniono obwody obręczy kończyny górnej i ramienia wykonano badanie USG stawu barkowego w celu oceny stożka rotatorów, określono stopień niedowładu kończyny górnej i ręki testem Brunnstr”m oraz zbadano zakres ruchu biernego rotacji zewnętrznej w stawie barkowym. Ocenę wykonano dwukrotnie; w pierwszym i ostatnim dniu pobytu w oddziale rehabilitacji. Grupę badanych stanowili chorzy, którzy w okresie od stycznia do kwietnia 2002 r. byli rehabilitowani w oddziale (przeciętnie 24 dni). W trakcie rehabilitacji szpitalnej w analizowanej grupie uzyskano statystycznie istotną poprawę sprawności funkcjonalnej kończyny górnej i ręki, zakresu ruchu rotacji zewnętrznej stawu barkowego oraz zwiększenie obwodów badanych grup mięśniowych. Obraz stożka rotatorów nie uległ istotnej zmianie.

  Streszczenie angielskie: Functional disorders of the shoulder joint on the side afficted by paresis may markedly affect further rehabilitation and the return to an active life. The initial structural and motor status of the joint is an important prognostic factor. The aim of the study was to compare the structure and functional capacity of the affected and non-affected upper limbs, and an assessment of the effects of rehabilitation on those factors. In 20 patients, who experienced cerebral stroke, the girths of upper extremity and of the arm were measured, and USG of the shoulder joint was performed in order to evaluate the status of rotator muscle ligaments. Further, the degree of paresis of upper extremity and to the arm was determined by Brunnstrím's test, and be movement range for external shoulder rotation wasmeasured. The examinations were conducted twice, on the first and last days of stay at the rehabilitation clinic. The study period extended from January to April 2002, the average period of rehabilitation stay was 24 days. During that period, a significant improvement was noted in all parameters, except the status of rotator muscle ligaments, which did not change significantly.


  8/10

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja osób po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym.
  Tytuł angielski: Rehabilitation of patients following cervical spinal cord injury.
  Autorzy: Kwolek Andrzej, Pacześniak-Jost Anita, Samojedna-Kobosz Anna
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.17-31, il., tab., bibliogr. 10 poz. - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szybka diagnostyka, decyzja odnośnie do leczenia operacyjnego, stabilizacji kręgosłupa oraz ewentualne odbarczenie rdzenia kręgowego i leczenie farmakologiczne połączone z intensywnym nadzorem warunkują bezpieczny i prawidłowy przebieg rehabilitacji osób z uszkodzeniami rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym. Rehabilitacja musi być dynamiczna i powinna obejmować przede wszystkim szybką pionizację, która ułatwia adaptowanie chorego do wózka, jest najlepszym treningiem dla układu krążenia i oddechowego, poprawia pracę układu moczowego i przewodu pokarmowego. Badaniu poddano 41 osób rehabilitowanych w oddziale w latach 2000-2001. Chorych podzielono na trzy grupy: I - rehabilitowani bezpośrednio po urazie, II - rehabilitowani do roku czasu od urazu, oraz III rehabilitowani w okresie odległym. Pacjenci przebywali w oddziale średnio 5 tygodni i byli poddawaniu intensywnej, kompleksowej rehabilitacji przez wielospecjalistyczny zespół terapeutyczny. Program rehabilitacji dostosowany indywidualnie do możliwości chorego obejmował w okresie wczesnym profilaktykę powikłań ogólnych, uruchomienie automatyzmu pęcherza moczowego oraz zapobieganie deformacjom w układzie ruchu. Szczególny nacisk kładziono na wczesną pionizację chorych. Zawsze prowadzono edukację chorych i ich opiekunów dotyczącą świadomości własnego stanu zdrowia i możliwości dalszej rehabilitacji w środowisku zamieszkania. Istotne jest uświadomienie rodziny i otoczenia chorego o charakterze niesprawności fizycznej, ...

  Streszczenie angielskie: A prompt diagnosis and decision regarding surgical treatment, spine stabilization, and possible decompression of the spinal cord, together with appropriate therapy and intensive monitoring, are prerequisites for a safe and satisfactory course of rehabilitation of patients following cervical spinal cord injury. The rehabilitation ought to be dynamic and, above all, include bringing the patient to upright position. That latter facilitates patient's adaptation to the use of wheelchair, constitutes the best cardiorespiratory training, and improves functions of the urinary and digestive tracts. Three groups of patients were studied: I - rehabilitated shortly after the injury (n = 14), II - rehabilitated up to one year after the injury (n = 8), and III - rehabilitated at a later period (n = 19). Average treatment period at the clinic was 5 weeks, during which the patients were subjected to intensive, comprehensive rehabilitation by a specialistic team. Individually designed rehabilitation programmes included initially prevention from general complications and from locomotor system deformations, and training automatic functions of urinary bladder. Special emphasis was put on an early habituation to upright position. The patients and their caretakers were instructed to be aware of patient's health status and of subsequent rehabilitation at home. It is importance that the family know the nature of patient's disability, the resulting everyday difficulties, and the necessity of ...


  9/10

  Tytuł oryginału: Zalecane standardy postępowania z pęcherzem neurogennym u osób po urazie rdzenia kręgowego.
  Autorzy: Kiwerski J. E., Kwolek A[ndrzej], Sosnowski S., Opara J.
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.119-120, tab.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • neurologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/10

  Tytuł oryginału: Ocena czynników determinujących jakość życia mieszkańców domów pomocy społecznej - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of the factors determining the quality of life of old peoples homes inhabitants - preliminary report.
  Autorzy: Grzegorczyk Joanna M., Kwolek Andrzej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.108-114, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W 1997 r. osoby powyżej 60. roku życia stanowiły 16,2 proc. ludności naszego kraju, a według prognozy GUS w 2020 r. ich odsetek wyniesie 22,4. Stwarza to potrzebę nowych rozwiązań demograficznych, społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych. Stąd konieczność zakładania różnych ośrodków, w tym domów pomocy społecznej (DPS). W ostatnich latach zwrócono uwagę, że nie tylko zwalczanie objawów choroby i przedłużenie życia, ale przede wszystkim poprawa jego jakości ma istotne znaczenie dla chorego. Celem pracy była ocena czynników determinujących jakość życia mieszkańców DPS dla osób starych. Badaniami objęto 80 mieszkańców jednego z DPS na Podkarpaciu. Przeprowadzone badania miały charakter ankietowy. Do oceny jakości życia użyto kwestionariusza Nottingham Health Profile (NHP) i Skali Somooceny prof. J. Tyllki. Oba kwestionariusze uzupełniono dodatkowymi pytaniami dotyczącymi chorób przewlekłych i korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych. Przedstawiane wyniki analizy są doniesieniem wstępnym. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań stwierdzono istotną zależność jakości życia od wydolności fizycznej, bólu i depresji. Stwierdzono również, że mimo istniejącego w DPS dobrego zaplecza rehabilitacyjnego, jeszcze zbyt małą wagę przywiązuje się do komleksowej rehabilitacji.

  Streszczenie angielskie: In 1997 poeple over 60 constituted 16.2 p.c. of Poland's population and their percentage will rise to 22.4 by 2020 according to the General Statistics Office (GUS). The increasing number of the elderly entaisl the needfor new demographic, social, economical and health solutions. Thus, the need to creative various centres, such as old people's homes. This is where the elderly live for years, often until their death, therefore it is so important to ensure them appropriate living conditions. Over the last years, it has been stressed tha improvement in symptoms and lifespan lengthening are not the only important issues for patients but it is also, and even most of all, the improvement of their life's quality. The aim of the paper was to evaluate the factors determining the Quality of Life (QoL) of the inhabitants of old people's homes. The study encompased 80 inhabitants of an old people's home in Podkarpacie region. The Nottinhgam Health Profile and the Self Evaluation Scale of profesor J. Tyka were used to assess the QoL. Both questionnaires were complemented by questions abut chronic diseases and rehabiltation procedure applied. Results of the analysis are preliminary. So far the research has shown a sigificant dependence of the QoL on physical efficiency, pain and depression. It has been also demonstrated that, in spite of a suitable rehabiltiation base, too little importantce is still attached into a comprehensive rehabilitation in the old people's homes.

  stosując format: