Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KWOŁEK
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Analiza przyczyn upadków chorych z niedowładem połowiczym rehablitowanych szpitalnie.
Tytuł angielski: Analysis of reasons for falls of hemiparetic inpatient rehabilited patients.
Autorzy: Kwołek Andrzej, Lewicka Krystyna
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.606-612, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pacjenci rehabilitowani w oddziałach rehabilitacji zwłaszcza o profilu neurologicznym lub geriatrycznym, są szczególnie narażeni na upadki. Związane jest to przeważnie z zaawansowanym wiekiem, jak też często wynika z istoty tej choroby. Upadki takie stanowią poważny problem, gdyż mogą stać się przyczyną urazów fizycznych, utraty wiary we własne możliwości i lęku przed usprawnianiem. Celem pracy jest analiza częstości występowania upadków u pacjentów rehablitowanych w oddziale, przyczyn upadków, ustalenie zaleceń profilaktyki upadków dla chorych z niedowładem połowiczym po udarach mózgu i operowanych guzach mózgu. Materiał i mtody: Badania prospektywne przeprowadzono w okresie całego 2000 roku. Stosowano protokół upadku, w którym zawarto informacje dotyczące wieku, rozpoznania, dnia hospitalizacji, przyczyny, okoliczności i następstw upadków. Wyniki. Spośród 724 pacjentów rehabilitowanych w ciągu roku w oddziale upadło 46, co stanowi 6,3 proc. Najczęściej upadki dotyczyły pacjentów z niedowładem połowiczym (8,7 proc. rehabilitowanych pacjentów). W grupie chorych po urazach czaszkowo-mózgowych upadek zarejestrowano aż u 18,1 proc. rehablitowanych. Najczęściej upadki występowały w trakcie chodzenia bez pomocy (27 proc.). U 9,0 proc. pacjentów, którzy upadli, doszło do następstw w postaci miejscowych wybroczyn, obrzęku i bolesności tkanek miękkich, zaś 1 pacjent po upadku wymagał przeniesienia i obserwacji w innym oddziale. Wnioski. Z analizy przyczyn wynika, że istotnym czynnikiem w prewencji upadków jest ograniczenie stosowania leków nasennych i psychotropowych...


  2/2

  Tytuł oryginału: Otwór międzykręgowy w spoczynku i podczas ruchów kręgosłupa.
  Tytuł angielski: Intervertebral foramen in rest and during spinal movements.
  Autorzy: Kwołek Andrzej, Lenart-Domka Ewa
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (2) s.5-11, il., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Skomplikowana budowa kręgosłupa i zawartych w nim części obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, również autonomicznego, oraz bogato unerwionych tkanek miękkich, a także biomechaniczna funkcja kręgosłupa powodują, że diagnostyka występujących tak często zespołów bólowych i zaburzeń czynności stwarzają ciągle duże trudności. Dlatego dokładna znajomość anatomii funkcjonowania kręgosłupa ułatwia prawidłowe rozpoznanie i leczenie przyczynowe tych zespołów bólowych i zaburzeń. W patomechanizmie zespołów odkręgosłupowych dużą rolę przypisuje się tzw. konfliktowi w otworze międzykręgowym. Dlatego w pracy omówiono struktury tworzące otwór międzykręgowy, cechy charakterystyczne budowy w poszczególnych częściach kręgosłupa oraz struktury leżące w obrębie otworu międzykręgowego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Przedstawiono też zmiany zachodzące w kanale kręgowym i w otworze międzykręgowym podczas ruchów kręgosłupa w różnych płaszczyznach.

  Streszczenie angielskie: Complex structure of spinal column and elements of peripheral, central, autonomic nervous system, richly innervated tissues it includes and also its biomechanical function are still causing problems in the diagnostic of frequently occurring spinal pain syndromes and functional disorders. And thus, only a precise knowledge of functional anatomy of vertebral column facilitates proper diagnosis and therapy of spinal pain syndromes and dysfunctions. The so called intervertebral foramen conflict seems to be very significant in the pathomechanism of spinal pain syndromes. Therefore this paper describes structures forming an intervertebral foramen, its characteristic structure in particular spinal sections and elements located inside, and directly surrounding the intervertebral foramen. Changes proceeding in vertebral canal and in intervertebral foramens during spinal movements in various planes are also presented in this paper.

  stosując format: