Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: KWIATKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: Ortopedia na przełomie wieków.
Tytuł angielski: Orthopaedics at the turn of the century.
Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.57-58, bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Streszczenie polskie: Nowe sposoby obrazowania uszkodzeń w narządzie ruchu, możliwe do oceny w badaniach magnetycznych rezonansem jądrowym, i tomografią komputerową, umożliwiły szczegółowe rozpoznanie i dokładne planowanie przedoperacyjne. Filozofia leczenia operacyjnego w ortopedii opiera się na odtwarzaniu - rekonstrukcji uszkodzonej części narządu ruchu i wczesnym przywróceniu sprawności chorego po operacji. Do rekonstrukcji wykorzystuje się wszczepy sztuczne, allogenne i autogenne. Dalszego rozwoju ortopedii należy upatrywać w doskonaleniu jakości sztucznych wszczepów, opracowaniu mało inwazyjnych metod operacyjnych oraz w perfekcyjnej realizacji technik operacyjnych. Prawdopodobnie, w najbliższych kilkunastu latach, rolę specjalisty - ortopedy w operowaniu chorych będą przejmowały roboty.

  Streszczenie angielskie: New methods of imaging damages to the locomotor system including nuclear magnetic resonance and computed tomography have made possible detailed diagnosis and accurate preoperative planning. The philosophy of surgical treatment in orthopaedics includes reconstruction of damaged part of the locomotor system and early restoration of patient's fitness after operation. Artificial, allogenic and autogeneic implants are used for reconstruction. Further progress in orthopaedics should be looked for in improving the quality of artifical implants, developing of low-invasive surgical methods and in perfect realisation of surgical techniques. Possibly in the next several years the role of specialist - orthopaedist in surgical treatment of patients will be taken over by robots.


  2/20

  Tytuł oryginału: Dostęp przezudowy w rewizyjnych protezoplastykach stawu biodrowego po obluzowaniu protezy połowiczej typu Austina-Moore'a.
  Tytuł angielski: Transfemoral approach in revision hip replacement after loosening of Austin-Morre hemiprosthesis.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Cejmer Wojciech, Sowiński Tomasz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.59-62, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują dostęp przezudowy w przypadku protezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego w przebiegu obluzowania elementów protezy typu Austin-Moore. W latach 1997 - 2000 do zabiegu zakwalifikowano 7 chorych w wieku 72 do 84 lat. W kontrolnych badaniach klinicznych i radiologicznych u wszystkich chorych uzyskano wyniki dobre i bardzo dobre. Powyższa metoda operacyjna jest godna polecenia.

  Streszczenie angielskie: The authors present transfemoral approach in the case of revision hip joint prosthesis implantation due to loosening of Austin Moore prosthesis elements. In the years 1997 - 2000 seven patients aged 72 - 84 years were qualified for surgery. In control clinical and radiological examinations good and very good results were obtained in all patients. The above surgical treatment method is worth recommendation.


  3/20

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki artroskopowej meniscektomii.
  Tytuł angielski: Remote results of arthroscopic meniscectomy.
  Autorzy: Płomiński Janusz, Kwiatkowski Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.63-66, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena odległych wyników po meniscektomii przy współistnieniu uszkodzenia powierzchni chrzęstnych. Ponadto, autorzy poddali ocenie wpływ takich czynników jak: wiek, płeć i stopień aktywności sportowej na wynik czynnościowy oraz radiologiczny leczonych chorych. Badaniem objęto 54 chorych, których podzielono na dwie grupy. W grupie I było 25 chorych bez uszkodzenia powierzchni stawowych a grupę II stanowiło 29 z uszkodzeniem powierzchni stawowych stwierdzonym podczas zabiegu. Średni okres obserwacji 7 lat. U 70 proc. chorych stwierdzono bardzo dobry lub dobry wynik czynnościowy operowanego kolana. Badanie radiologiczne uwidoczniło znacznie bardziej nasilone zmiany zwyrodnieniowe u chorych z grupy II (68 proc.) niż u chorych w grupie I (35 proc.). Poziom aktywności sportowej w obu grupach obniżył się. Gorszy wynik czynnościowy kolana, u chorych z uszkodzeniem powierzchni stawowych, pozostawał w korelacji z większym stopniem nasilenia zmian zwyrodnieniowych stwierdzonym w badaniu radiologicznym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess remote results after meniscectomy with coexistent chondral surface damage. Besides that, the authors assessed the effect of such factors as age, gender, and degree of sports activity on the functional and radiographic outcome in the treated patients. The study group consisted of 54 patients who were divided into two groups. Group I included 25 patients without articular surface damage and group II consisted of 29 patients with articular surface damage found during operation. The mean follow-up was 7 years. In 70 p.c. of the patients a very good or good functional results was found in the knee operated on. Radiographic examination visualised significantly more pronounvced degenerative lesions in patients from group II (68 p.c.) than in patients from group I (35 p.c.). The level of sports activity decreased in both groups. Poorer knee function results in patients with articular surface damage correlated with higher degree of degenerative lesion intensity found on radiography.


  4/20

  Tytuł oryginału: Analiza chorych i sposobów leczenia w Klinice Ortopedycznej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM w latach 1988-2000.
  Tytuł angielski: Analysis of the patients and the methods of treatment in the Department of Orthopedic CSK WAM from 1988 to 2000.
  Autorzy: Dymara Andrzej, Kwiatkowski Krzysztof, Cejmer Wojciech
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.67-70, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono charakterystykę 6999 chorych leczonych w Klinice Ortopedii CSK WAM oraz metody leczenia w okresie 1988 - 2000. W tym czasie w Klinice wykonano 4772 operacje ortopedyczne.Przedstawiono i poddano analizie 17 rodzajów najczęściej wykonywanych zabiegów.

  Streszczenie angielskie: The authors present the characteristics of 6999 patients and the methods of treatment in the Department of Orthopedic during the period 1988 - 2000. 4772 orthopedic were performed. 17 groups of kinds of surgical treatment was presented and analysed.


  5/20

  Tytuł oryginału: Reartroskopia stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Rearthroscopy of the knee joint.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Płomiński Janusz, Sowiński Tomasz, Ratyński Grzegorz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.79-80, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Objawy chorobowe po przebytej artroskopii stawu kolanowego mogą stanowić wskazania do ponownej artroskopii u 2 - 7 proc. operowanych. U naszych chorych ponowna artroskopia była konieczna u 25 chorych (1,1 proc.), średnio po 8 mies. Najczęściej przyczyną ponownej artroskopii było uszkodzenie operowanej łąkotki i powierzchni chrzęstnej. Decyzja reartroskopii stawu kolanowego wymaga szczególnej analizy obrazu klinicznego, dokumentacji wcześniej wykonanej artroskopii i umiejętności właściwego postępowania operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Pathological symptoms after arthroscopy of the knee can be the indication to rearthroscopy in 2 - 7 p.c. of patients operated on. In the Department of Ortropaedics rearthorscopy was necessary in 25 patients (1.1 p.c.), on the average often 8 months. Most often in reathroscopy new lesion of the meniscus operated on and damage of chondral surface. Were diagnosed. Decision about rearthroscopy of the knee requires detailed analysis of clinical symptoms, detalis of arthroscopy performed before and knowledge of proper operating procedure.


  6/20

  Tytuł oryginału: Doświadczalna ocena przyczyn uszkodzeń trzpieni protez okienkowych typu Austina-Moore'a.
  Tytuł angielski: Analysis of reasons of fractures of the Austin Moore protheses. Experimental assessment of the causes of damages to pins of fenestrate prostheses of Austin-Moore type.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Cejmer Wojciech, Sowiński Tomasz, Skalski Konstanty, Pawlikowski Marek
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.81-84, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto małorozpoznaną problematykę związaną z analizą przyczyn uszkodzeń okienkowych (ażurowych) trzpieni protez Austina-Moore'a. Po naświetleniu aspektów leczenia operacyjnego tymi protezami oraz analizie obserwowanych powikłań i uszkodzeń tych protez, zaproponowano wykonanie oceny przyczyn ich pękania. Zaproponowano również trójparametryczną charakterystykę trzech różnych trzpieni wytypowanych do oceny wytrzymałościowej poprzez zredukowane naprężena Hubera-Misesa. Opracowano modele geometryczne tych protez w systemie komputerowego wspomagania - projektowania. Zdefiniowano warunki obciążeń i mocowanie w biomechanicznym układzie kość - proteza. Po przeprowadzeniu obliczeń numerycznych stawów naprężeń wykazano, że obszarem najbardziej zagrożonym na zniszczenie protez jest otwór pozycjonujący, co też potwierdzono w obserwacji klinicznej. Ustalono, że wytężenie protezy o największej ażurowości limitowane jest istotnie ciężarem ciała chorego.

  Streszczenie angielskie: In the paper the poorly known problem is tackled of the analysis of the causes of damages to fenestrate (openwork) pins of Austin T. Moore prosthess. After presentation of the aspects of surgical treatment with these prostheses and analysis of the observed complications and damages to these prostheses, an assessment of the causes of their fractures has been proposed. A three-parametrical characteristics has been also proposed, of theree different pins chosen for strenght assessment through reduced Huber-Mises stresses. Geometrical models of these prostheses were developed using a computer-assisted designing system. The weight-bearing conditions and fastening in the biomechanical bone-prosthesis system have been defined. After performing of calculations of numerical conditions of stressed it was demonstrated that the region at the highest risk of prosthesis destruction is the positioning opening which was also confirmed in clinical observations. It was established that the effort of prosthesis of the highest openwork structure is significantly limited by patient's body weight.


  7/20

  Tytuł oryginału: Analiza wyników badań koronarograficznych i elektrokardiograficznych w populacji żołnierzy zawodowych Wojska Polskiego.
  Tytuł angielski: Analysis of coronary angiographic and electrocardiographic examinations in the population of career soldiers of the Polish Army.
  Autorzy: Adamus Jerzy, Olszewski Robert, Grabysa Radosław, Wiśniewski Jarosław, Czarnecki Robert, Makowski Tomasz, Janczak Jacek, Kwiatkowski Wojciech
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.85-88, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 286 badań koronarograficznych i elektrokardiograficzych wykonanych w latach 1995 - 2000 w populacji żołnierzy zawodowych w wieku poniżej 40 roku życia. W badanej grupie nieprawidłowy wynik koronarografii stwierdzono w 77 proc. przypadków, większość tych zmian przekraczała 50 proc. światła tętnicy wieńcowej, zmiany w EKG występowały natomiast u 66 proc. badanych. Wśród badanych mężczyzn obserwowano tendencję w kierunku statystycznie większej częstości występowania nieprawidłowych wyników badań wraz z wiekiem. Uzyskane przez nas wyniki potwierdzają duże zagrożenie kadry zawodowej WP rozwojem choroby niedokrwiennej serca i wskazują na konieczność podejmowania odpowiednich działań profilaktycznych w tej grupie.

  Streszczenie angielskie: In the study, 286 coronary angiographic procedures and electrocardiographic (ECG) examinations were assessed, performed in the years 1995 - 2000 in the population of career solidiers aged below 40 years. In the studied group, abnormal findings on coronary angiography were disclosed in 77 p.c. of cases (most of these changes involved more then 50 p.c. of coronary artery lumen), while changes in ECG were found in 66 p.c. of the studies subjects. A tendency was observed among the studied patients towards a statistically higher incidence of abnormal results of these examinations with increasing age. The obtained results confirm the high risk of ischaemic heart disease among Polish Army career soliders and point to the necessity of undertaking appropriate prophylactic measures in this population group.


  8/20

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek porażenia nerwu kulszowego po alloplastyce stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Rare case of sciatic nerve palsy after total cementless hip arthroplasty.
  Autorzy: Sowiński Tomasz, Kwiatkowski Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.91-94, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek nagłego, przemijającego porażenia nerwu kulszowego o nietypowj etiologii, który wystąpił u chorego w 9 dobie po alloplastyce bezcementowej stawu biodrowego. Omówiono najczęstsze przyczyny okołooperacyjnych porażeń nerwów w alloplastyce stawu biogrowego.

  Streszczenie angielskie: This authors present an atypical case of acute sciatic nerve palsy 9 days after total cementless hip arthroplasty. Theories of nerve palsy in hip arthroplasty are presented.


  9/20

  Tytuł oryginału: Artroskopia - wczoraj, dziś i jutro.
  Tytuł angielski: Arthroscopy - yesterday, today and tomorrow.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Płomiński Janusz, Stachowiak Jacek
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.95-98, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artroskopia swoją prawie stuletnią historię rozpoczęła w Japonii. Swoje korzenie ma w cystoskopii ale dopiero po zminiaturyzowaniu urządzenia można było oglądać wnętrze stawów. Od lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku trwa tryumfalny rozwój metod operacyjnych z obserwacją wnętrza przez artroskop. Obserwacja artroskopowa w połączeniu z obrazem ze wzmacniacza radiologicznego, otwierają nowe możliwości w mało inwazyjnych śródstawowych metodach operacyjnych.

  Streszczenie angielskie: This history of arthroscopy has starded almost one hundred years ago in Japan. The procedure originated from cystoscopy but it was only after miniaturization of the equipment that an insight into joints became available. The second half of the XXth century was the time of outstanding development of surgical methods with visual inspection of joint interior through an arthroscope. Arthroscopic inspection combined with images from a radiological amplifier opens new possibilities in low-invasive intra-articular surgical methods.


  10/20

  Tytuł oryginału: Metodyka usprawniania, w okresie wczesnym, po operacyjnej rekonstrukcji przerwania pierścienia rotatorów.
  Tytuł angielski: Methods of rehabilitation in early period after surgical reconstruction of rotarot ring rupture.
  Autorzy: Siwek Wiesław, Kwiatkowski Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.99-102, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Własny sposób usprawniania po operacyjnym zszyciu ścięgien pierścienia rotatorów wymaga natychmiastowych ćwiczeń biernych w obciążeniu zszytych ścięgien. Prawidłowa równowaga siły mięśni obręczy barkowej jest warunkiem dobrej czynności stawu po wykonanej operacji. Ruchy czynne stawu ramiennego z napięciem wszystkich mięśni są bezpieczne po 6 - 8 tyg., dlatego przed operacją chory powinien być o tym poinformowany.

  Streszczenie angielskie: Own method of rehabilitation after surgical suturing of rotator ring tendons requires immediate passive exercises in relieving of the sutured tendens. Normal equilibrium of strength of shoulder girdle muscles in the condition of good joint functioning after operation. Active movements in the shavlder joint with tension of all miscles are safe 6 - 8 weeks, therefore the patient should be informed about this before the operation.


  11/20

  Tytuł oryginału: Staw rzepkowo-udowy w protezoplastyce całkowitej stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Patellofemoral joint in total knee arthroplasty.
  Autorzy: Stachowiak Jacek, Kwiatkowski Krzysztof, Sowiński Tomasz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.102-106, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zawarto syntetyczne ujęcie zagadnień dotyczących biomechaniki, oceny klinicznej i metod operacyjnych stawu rzepkowo-udowego w protezoplastyce kolana bez wymiany elementu rzepkowego. Uwagę skupiono na niezborności stawu rzepkowo-udowego a w szczególności na bocznym podwichnięciu rzepki. Omówiono zasady poprawnej techniki operacyjnej, która ogranicza liczbę powikłań "rzepkowych" po protezoplastyce.

  Streszczenie angielskie: Almost 50 years of history of knee joint prosthesis implantation is a cross-section of material technology achievements and constant perfectioning of surgical technique. Almost all systems of knee joint prosthesis implantation offer the possibility of patellar element implantation. However, as it has been unanimously stressed by most authors, patellar prosthesis implantation is fraught with numerous and difficult-to-treat complications. In the article an attempt was mode at a synthetic approach to the biomechanics and clinical diagnosis of the patellofemoral joint after knee joint prosthesis implantation without patellar element exchange.


  12/20

  Tytuł oryginału: Zmodyfikowany zabieg operacyjny Elmslie w leczeniu nawykowego bocznego zwichnięcia rzepki.
  Tytuł angielski: Modification of the Elmslie Trillat procedure for surgical treatment of recurrent lateral pattela dislocation.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Sowiński Tomasz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.107-109, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili własną modyfikację operacyjnego leczenia nawykowego zwichnięcia rzepki sposobem Elmslie oraz metodykę postępowania pooperacyjnego.

  Streszczenie angielskie: The authors present their own modification of Elmslie method in operational treatment of recurrent patella dislocation and methodology of post-operational procedure.


  13/20

  Tytuł oryginału: Skala IKDC w ocenie wydolności stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: IKDC score in the assess of knee joint function.
  Autorzy: Płomiński Janusz, Kwiatkowski Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.112-114, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono skalę IKDC - (International Knee Documentation Committee) dla oceny wydolności stawu kolanowego po uszkodzeniu więzadeł. Jest to skala zalecana przez ESSKA - European Society of Sports Traumatology, Knee Surgeru and Arthroscopy i szeroko stosowana nie tylko do oceny wydolności kolana po uszkodzeniu więzadeł, ale również dla różnych sposobów leczenia. Autorzy uważają, że jest ona godna zalecenia i rozpowszechnienia.

  Streszczenie angielskie: The IKDC (International Knee Documentation Committee) score is presented, used for the assessment of knee joint function after ligament damage. This score is recommended by tyhe ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) and widely used not only for assessing of knee function after ligament damage but also for various modes treatment. The authors think that it is worth recommendation and popularisation.


  14/20

  Tytuł oryginału: Effect of hydroxyethyl starch (HAES) on degree and kinetics of erythrocyte aggregation studied with dielectric spectroscopy method.
  Autorzy: Jaroszyński Witold, Keslinka Elżbieta, Wujtewicz Maria, Suchorzewska Janina, Kwiatkowski Bartłomiej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.BR272-BR278, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: Colloidal fluids, e.g. hydroxyethyl strach (HAES), used as blood plasma substituted during acute controlled normovolemic hemodilution may cause erythrocyte aggregation. The aim of the presented study was to assess the degree and rate of erythrocyte aggregation in the media containing different concentrations of HAES. Material/Methods: The experiments were carried out on hpearinized venous blood and on erythrocyte suspension in 0.9 p.c. NaCl. Results: Uncer stationary conditions, an increase of blood and erythrocyte suspension relative electric permitivity (î), with an increase of HAES concentration in the sample, was observed after HAES supplementation. Sample flow through a measuring chamber resulted in decrease of the îL value (determined for 100 kHz). Stopping the flow led to non-linear increase of îL values in the function of time, where two components - characterized by rapid and slow variability, respectively, could be distinguished. The increase was characterized by ç1 and ç2 relaxation times, which can be related respectively to the process of erythrocyte rouleaux formation and to the formation of 3-D network aggregates. Conclusions: 1) The values of çL are differentiated by the degree of erythrocyte aggregation due to the presence of HAES, both in whole blood and in erythrocyte suspension in 0.9 p.c. NaCl solution, 2) The degree of erythrocyte disaggregation due to flow increases with the increase of flow intensity and correlates with decreasing çL value, 3) ç1 and ç2, which characterize the kinetics of erythrocyte aggregation, indicate a difference between aggregation processes taking place in whole blood and after hemodilution with HAES.


  15/20

  Tytuł oryginału: Wsparcie społeczne oraz prawidłowe relacje interpersonalne licealistów krakowskich w aspekcie prewencji chorób o podłożu psychosomatycznym.
  Tytuł angielski: Social support and proper human relations in secondary school pupils in aspects of psychosomatic disease prevention.
  Autorzy: Kolarzyk Emilia, Ostachowska-Gąsior Agnieszka, Kwiatkowski Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.433-437, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 313 uczniów uczęszczających do drugich i trzecich klas dwóch krakowskich liceów ogólnokształcących. Badania przeprowadzone były systemem audytoryjnym z zastosowaniem kwestionariuszy "Wsparcie społeczne" oraz "Inwentarz problemów interpersonalnych" - stanowiących część ankiety "Women Self Image and Social Ideal". Odpowiadano na pytania o 5-stopniowej skali natężeń. Hierarchię problemów ustalono w oparciu o uzyskaną częstość odpowiedzi skrajnych na poszczególne pytania. Ponad połowa badanych odpowiedziała, że ma przyjaciela na którego pomoc może liczyć w każdym przypadku; czuje się dobrze i jest zrelaskowana w jego towarzystwie; może z nim przedyskutować nurtujące problemy oraz powierzyć mu opiekę nad swoim domem w czasie nieobecności. Potrzebę większego zrozumienia i opieki od bliskich zgłaszało 15 proc. badanych. Tylko 14 proc. miało odczucie pełnego bezpieczeństwa. Ponad połowa młodzieży twierdziła, że nie jest im ciężko zrobić prezent innej osobie, cieszyć się szczęściem innych ludzi, okazywać innym swoją sympatię oraz że nie są zbyt agresywni wobec innych, nie stawiają swoich potrzeb ponad potrzeby innych i nie odczuwają strachu przed kontaktami z innymi osobami. Wykazano jednak bardzo zróżnicowane, indywidualne podejście licealistów do kwestii określających relacje z ludźmi ważnymi dla kształtowania ich postaw życiowych. Około 20-procentowa grupa osób nie czuje wsparcia, bezpieczeństwa i zrozumienia ani ze strony rówieśników, ani ze strony ...

  Streszczenie angielskie: The examination concerned 313 girls and boys from the second and third class of the secondary schools in Kraków. The translated German version questionnaire "Women Self Image and Social Ideal" was used in the examination; mainly its parts such as: 1. "The social support" which includes 22 questions. 2. "Human Relations" which includes 64 questions. The five step scale of feeling was applied. One of the five possibilities was chosen by the examined persons and analysed. Stepwise regression was performed. More than half of the examined pupils have a good friend, who is helpful any time and who has never laets them down. They are relaxed with him, may discuss important problems and can give him charge over their home in their absence. 5 p.c. of the examined pupils could not share psychological problems with any friends and 10 p.c. could not count on house or flat care. 10 p.c. of pupils often felt as outsiders among other young people, while 1/3 did not experience such a feeling. The need of better understanding, care and support in the family and from close acquaintances was observed by 15 p.c. Simultaneously only 14 p.c. claimed that relation in this mater were satisfactory. 19 p.c. of examined persons wanted more safety and friendship. Only 14 p.c. had a feeling of full safety. Juveniles most often claimed, that it is not difficult for them to buy a gift for another person (71 p.c. vs 2 p.c.), or cherish happiness of other people (67 p.c. vs 0.3 p.c.), and to express ...


  16/20

  Tytuł oryginału: Pobudzenia przedwczesne komorowe z obrzeża pierścienia trójdzielnego przewodzone wstecznie przyczyną postępującej przebudowy serca.
  Tytuł angielski: Ventricular ectopy originating from the border of tricuspid annulus as cause of progressive cardiac remodelling.
  Autorzy: Walczak Franciszek, Szumowski Łukasz, Szufladowicz Ewa, Kwiatkowski Andrzej, Konka Marek, Koźluk Edward, Baranowski Rafał, Stępińska Janina, Kępski Roman
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.375-379, il., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  17/20

  Tytuł oryginału: Primary coronary angioplasty versus thrombolytic therapy. Comparison of mortality in the acute phase of myocardial infarction - a single centre experience.
  Tytuł polski: Pierwotna angioplastyka wieńcowa a leczenie fibrynolityczne. Porównanie śmiertelności w ostrej fazie zawału serca. Doświadczenie jednego ośrodka.
  Autorzy: Janczak Jacek, Krupienicz Andrzej, Roszczyk Ewa, Kwiatkowski Wojciech, Czarnecki Robert, Adamus Jerzy
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.542-550, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Patency of an infarct-related artery may be achieved by the use of primary coronary angioplasty or thrombolysis. In spite of the growing number of reports dealing with this topic, controversies exist as to the superority of either of these therapeutic options. Moreover, the role of primary angioplasty has not yeat been clearly defined in the guidelines of the Polish Cardiac Society. Aim. To compare mortality in the acute phase of myocardial infarction (MI) in patients treated with primary angioplasty versus patients receiving thrombolytic treatment. Methods. Using prospectively collected data from all consecutive patients with acute MI admitted to our institution, we analysed retrospectively mortality in patients treated with primary angioplasty versus those who received thrombolysis. Results. Between May 1996 and October 2000, 657 patients with acute MI were hospitalised. Of this gorup, in 66 (10 p.c.) patients primary angioplasty was performed, and 278 (42.3 p.c.) received thrombolysis. Cardiogenic shock complicated MI in 20 (30 p.c.) patients treated with angioplasty and in 19 (7 p.c.) thrombolysed patients. Total mortality in the acute phase of MI was 12 (18.2 p.c.) patients in the angioplasty group versus 26 (9.4 p.c.) patients in the medically treated group (p 0.05). Mortality among patients with cardiogenic shock was significantly higher in those who received thrombolysis than in those who underwent angioplasty [17 (89.5 p.c.) patients versus 11 (55 p.c.) patients (p 0.05)] and tended to be higher among patients without cardiogenic shock [9 (3 p.c.) thrombolysed patients versus 1 (2.2 p.c.) patient who underwent angioplasty, NS]. Conclusions. Primary coronary angioplasty improves the outcome in patients with acute MI complicated by cardiogenic shock and tends to decrease mortality among patients without cardiogenic shock.


  18/20

  Tytuł oryginału: Pooperacyjne zapalenie płuc: postać kliniczna i zasady chemioterapii.
  Autorzy: M‚szaros Jadwiga, Kwiatkowski Artur, Kosieradzki Maciej, Chmura Andrzej, Trzebicki Janusz, Jonas Maurycy, Sawicka-Grzelak Anna, Pancer Katarzyna, Dąbkowska Maria, Rokosz Alicja
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (2) s.60-68, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/20

  Tytuł oryginału: Porównawcze badania nad parazytofauną karpia, Cyprinus carpio L. w zbiorniku zaporowym "Przeczyce" (południowa Polska) oraz w wybranych stawach hodowlanych regionu Gatine we Francji.
  Tytuł angielski: Comparative studies on parasitofauna of the common carp, Cyprinus carpio L. in the dam reservoir "Przeczyce" (southern Poland) and in selected fish-culture ponds in the Gatine region (France).
  Autorzy: Kwiatkowski Sławomir, Pokora Zbigniew
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.21-28, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta


  20/20

  Tytuł oryginału: Zarażenie płoci orzęskiem Ichthyophthirius multifiliis w zbiorniku zaporowym w Przeczycach (południowa Polska) oraz wybranych stawach hodowlanych w regionie Gatine (Francja).
  Tytuł angielski: Infection of rudd with the ciliate Ichthyophthirius multifiliis in the dam reservoir in Przeczyce (southern Poland) and in selected fish-culture ponds in the Gatine region (France).
  Autorzy: Kwiatkowski Sławomir, Pokora Zbigniew
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.29-34, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  stosując format: